Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 1)

Teologia Dogmatica Ortodoxa (vol. 1)Pagina sursă

(5.9 M)PDF
(225.9 K)EPUB
Kindle
Daisy
(591.2 K)Full Text
(3.7 M)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Teologia Dogmatică
Ortodoxă

O expunere sistematică a învățăturii ortodoxe în contextul religios, cultural și științific al lumii de astăzi

vol. 1

*

Cuprins

Introducere (5-8)

I. Triadologia. Învăţătura despre Prea Sfânta Treime

A. Revelarea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură

1. Prezenţa vie a lui Dumnezeu şi relaţiile Sale cu oamenii în Pentateuhul Sfântului Profet Moisis (11-210)

1. 1. Cartea Facerea (11-63)
1. 2. Cartea Ieşirea (64-144)
1. 3. Cartea Leviticul (145-156)
1. 4. Cartea Numerele (157-184)
1. 5. Cartea Deuteronomul (185-209)

2. Revelarea lui Dumnezeu în cărţile istorice ale Scripturii vechitestamentare (210-395)

2. 1. Cartea lui Iisus [fiul lui Navi] (210-215)
2. 2. Cartea Judecătorilor (216-221)
2. 3. Cartea Rut (222-224)
2. 4. Cărţile I şi II ale lui Samuil (225-272)
2. 5. Cărțile I și II ale Împăraților (273-312)
2. 6. Cărțile I și II ale Cronicilor (313-339)
2. 7. Cartea Esdras (340-342)
2. 8. Cartea lui Neemia (343-348)
2. 9. Cartea Estir (349-352)
2. 10. Cartea Iudit (353-359)
2. 11. Cartea lui Tobit (360-364)
2. 12. Cărțile I-IV ale Maccabeilor (365-386)
2. 13. Cartea I Esdras (387-391)
2. 14. Cartea Susanna (392-393)
2. 15. Cartea Vil (394-395)

Puteți fi partenerii noștri

mana dreapta a Sfantului Patriarh Ioan Gura de Aur

De aici puteți downloada, în mod gratuit, cărțile noastre editate la nivel online!
***

Dacă doriţi să ajutaţi financiar platforma noastră online şi proiectele noastre editoriale o puteţi face contactându-ne pe adresa de email:

dorinfather@yahoo.com

sau făcând donații în contul:

Picioruş Gianina Maria Cristina

BCR

RO31RNCB0080079049010001

sau prin expediere

Money Gram.

***

Platforma noastră este editată pe Windows 7 și Firefox updatat la zi. Dacă nu sunteți în acești parametri…e posibil ca unele părți ale onlineului nostru să nu le puteți vizualiza.

***

Vă mulţumim frumos tuturor!

Epistola către Galatei, cap. 4, cf. BYZ

1. Și zic: în vremea cât moștenitorul este copil, [nu este] nicio deosebire [între el și] rob, [deși el] este domn [κύριος] [peste] toate;

2. ci este sub epitropi [ὑπὸ ἐπιτρόπους][1] și iconomi [οἰκονόμους][2], până la ziua hotărâtă de tatăl [ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός] [lui].

3. Astfel și noi, când eram copii, eram robiți sub stihiile lumii [ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι];

4. dar când a venit plinirea vremii [τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου], Dumnezeu a trimis [pe] Fiul Lui, născut din femeie [γενόμενον ἐκ γυναικός], născut sub lege[3],

5. ca pe cei de sub lege să-i răscumpere [ἐξαγοράσῃ], ca să primim înfierea [τὴν υἱοθεσίαν].

6. Și pentru că sunteți fii [ai lui Dumnezeu], a trimis Dumnezeu [pe] Duhul Fiului Lui [ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτου] în inimile voastre, strigând: Avva [Ἀββᾶ]!, [adică]: Părinte [ὁ πατήρ]!

7. Astfel încât nu mai ești rob [δοῦλος], ci fiu [υἱός]; iar dacă [ești] fiu, [atunci ești] și moștenitorul lui Dumnezeu prin Hristos [καὶ κληρονόμος θεοῦ διὰ χριστου].

8. Ci atunci, neștiind [pe] Dumnezeu, ați slujit celor [care din] fire nu sunt dumnezei;

9. dar acum, cunoscând [pe] Dumnezeu [sau], și mai mult, [fiind] cunoscuți de către Dumnezeu [γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ], cum vă întoarceți din nou spre stihiile cele slabe și sărace [ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα] [ale lumii], cărora iar vreți a le sluji din nou?

10. [Căci ați ajuns din nou să] păziți zile și luni și vremuri și ani.

11. Mă tem [pentru] voi, ca nu cumva, în zadar, să mă fi ostenit întru voi.

12. Mă rog vouă, fraților, fiți ca mine, căci și eu [am fost] ca voi! Nimic rău [nu] mi-[ați făcut].

13. Dar știți că dintr-o slăbiciune a trupului, am binevestit [εὐηγγελισάμην] vouă [mai] întâi.

14. Și ispita mea [τὸν πειρασμόν μου], cea [trăită] în trupul meu [τὸν ἐν τῇ σαρκί μου], nu o ați disprețuit, nici [n-]ați scuipat-o [οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε] [pe ea], ci ca [pe] Îngerul lui Dumnezeu m-ați primit pe mine, ca [pe Însuși] Hristos Iisus [ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς χριστὸν Ἰησοῦν][4].

15. Așadar, care este fericirea voastră [Τίς οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν]? Căci vă mărturisesc vouă că, dacă [ar fi fost cu] putință, scoțându-vă ochii voștri, mi i-ați fi dat mie.

16. Prin urmare, am ajuns vrăjmașul vostru [ἐχθρὸς ὑμῶν], spunându-vă vouă adevărul [ἀληθεύων ὑμῖν]?

17. [Ei] vă râvnesc pe voi [dar] nu bine[5], ci vor să [mă] scoată [din] voi, ca să-i râvniți [pe] ei.

18. Dar bine [este] a râvni totdeauna în bine și nu numai în prezența mea către voi.

19. Copiii mei, [pentru] care sufăr din nou chinurile nașterii [οὓς πάλιν ὠδίνω], până ce are să ia chip Hristos în[tru] voi [ἄχρι οὗ μορφωθ χριστὸς ἐν ὑμῖν]!

20. Și acum aș vrea să vin către voi și să[-mi] schimb glasul meu, căci sunt nedumerit din cauza voastră [ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν].

21. Spuneți-mi [voi], cei [care] vreți a fi sub lege, nu auziți legea?

22. Căci scris [este] că Avraam a avut doi fii: unul din [femeie] roabă și altul din [femeie] liberă.

23. Și cel din [femeia] roabă s-a născut după trup [κατὰ σάρκα γεγέννηται], dar cel din [femeia] liberă [s-a născut] prin făgăduință [διὰ τῆς ἐπαγγελίας][6].

24. [Iar aceste lucruri sunt unele] care sunt alegorice [ἀλληγορούμενα]: căci acestea sunt [cele] două făgăduințe [εἰσιν δύο διαθῆκαι]: una de la muntele Sina [μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ], născând întru robie, care este Agar [Ἅγαρ].

25. Căci Agar este muntele Sina, în Arabia [Ἀραβίᾳ], și corespunde cu Ierusalimul de acum, și [ea] este robită [dimpreună] cu copiii ei.

26. Iar [femeia] cea liberă este Ierusalimul cel de sus [ἄνω Ἱερουσαλὴμ], care este mama noastră, a tuturor [ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων ἡμῶν];

27. căci scris [este]: „Bucură-te, stearpo, care nu naști [Εὐφράνθητι, στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα]! Izbucnește și strigă, care nu ai chinuri ale nașterii [ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα]! Căci mulți [sunt] fiii celei părăsite, mai mulți decât ai celei care are bărbat [ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα]”[7].

28. Iar noi, fraților, după Isaac, suntem fiii făgăduinței [ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν].

29. Ci precum atunci cel născut după trup [κατὰ σάρκα] îl prigonea [pe cel născut] după Duh [κατὰ πνεῦμα], așa [se petrec lucrurile] și acum.

30. Dar ce zice Scriptura [Ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή;]? [Aceasta zice]: „Izgonește [pe] roabă și [pe] fiul ei [Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς], căci nu are să moștenească fiul roabei cu fiul celei libere [οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας]!”[8].

31. Deci, fraților, nu suntem fiii roabei, ci ai celei libere!


[1] Tutori.

[2] Administratori.

[3] Sub legea dată prin Sfântul Profet Moisis.

[4] Mi-ați dat toată cinstea voastră, pe care I-ați fi dat-o și Domnului, dacă El ar fi venit la voi.

[5] Ei vă doresc ai lor dar nu cu râvnă bună și nu pentru bine.

[6] Prin făgăduința lui Dumnezeu față de Sfântul Avraam.

[7] E vorba de Is. 54, 1, unde, în LXX, avem următorul text: „Bucură-te cea stearpă, care nu naști! Izbucnește și strigă, care nu ai chinuri ale nașterii! Căci mulți [sunt] fiii celei părăsite, mai mulți decât ai celei care are bărbat, căci [așa] a zis Domnul [εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα εἶπεν γὰρ κύριος]”.

[8] A citat Fac. 21, 10, LXX, unde avem următorul text: „Și [Sarra] i-a zis lui Avraam: «Izgonește roaba aceasta și [pe] fiul ei, căci nu va moșteni fiul roabei acesteia cu fiul meu, Isaac!»[καὶ εἶπεν τῷ Αβρααμ ἔκβαλε τὴν παιδίσκην ταύτην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης ταύτης μετὰ τοῦ υἱοῦ μου Ισαακ]”.

Epistola către Galatei, cap. 5, cf. BYZ

1. Așadar, stați tari [στήκετε] [în] libertatea [prin] care Hristos ne-a făcut [pe noi] liberi și nu vă supuneți din nou jugului robiei [ζυγῷ δουλείας]!

2. Iată, eu, Pavlos [Παῦλος], vă spun vouă, că dacă aveți să vă tăiați împrejur, Hristos nu vă va folosi vouă [la nimic]!

3. Și, iarăși, mărturisesc [la] tot omul care se taie împrejur, că [el] este dator să facă [ποιῆσαι][1] toată legea.

4. V-ați înstrăinat de Hristos [Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ χριστοῦ], câți în lege vă îndreptați! Ați căzut [din] har [τῆς χάριτος ἐξεπέσατε].

5. Căci noi, [întru] Duhul, așteptăm cu nerăbdare [Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἀπεκδεχόμεθα] nădejdea dreptății din credință [ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης].

6. Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur [nu] poate [face] ceva, nici netăierea împrejur, ci [numai] credința lucrătoare prin iubire [ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη].

7. [Voi] alergați bine! Cine v-a oprit [ca] să nu vă supuneți adevărului?

8. Convingerea [aceasta] nu [este de la] Cel care vă cheamă pe voi[2].

9. Puțin aluat dospește toată frământătura [Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ].

10. Eu cred întru voi, în Domnul, că nimic altceva [nu] veți gândi; dar cel care vă tulbură pe voi își va purta judecata, oricine are să fie [acela].

11. Iar eu, fraților, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, de ce [sunt] încă prigonit? Deci a încetat scandalul/ sminteala crucii [τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ]!

12. O, de s-ar tăia [de tot] cei care vă tulbură [pe] voi!

13. Căci voi, fraților, la libertate ați fost chemați! Numai [să] nu [folosiți] libertatea întru prilejul trupului [μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκι], ci slujiți unii altora prin iubire [ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις]!

14. Căci toată legea într-un singur cuvânt se împlinește, în [acesta]: „Vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

15. Iar dacă vă mușcați unii pe alții și vă mâncați [între voi] [Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε] [din invidie și răutate], vedeți [ca] nu [cumva] să vă pierdeți unii pe alții!

16. Dar [eu vă] zic: [în] Duhul să umblați [πνεύματι περιπατεῖτε] și pofta trupului să nu o împliniți [καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε]!

17. Căci trupul poftește împotriva Duhului [Ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος], iar Duhul împotriva trupului [τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός]; iar aceștia stau împotrivă unul față de altul [ταῦτα δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις], pentru ca nu cele ce ați vrea, acelea să faceți.

18. Dar dacă sunteți călăuziți [în] Duhul [Εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε], [atunci] nu sunteți sub lege[3].

19. Și cunoscute sunt faptele trupului [τὰ ἔργα τῆς σαρκός], care sunt [acestea]: adulterul [μοιχεία], desfrânarea [πορνεία], necurăția [ἀκαθαρσία], destrăbălarea [ἀσέλγεια],

20. închinarea la idoli [εἰδωλολατρεία], fermecătoria [φαρμακεία], vrăjmășiile [ἔχθραι], certurile [ἔρεις], invidiile [ζῆλοι], mâniile [θυμοί], ambițiile [ἐριθεῖαι], neînțelegerile [διχοστασίαι], ereziile [αἱρέσεις],

21. pizmuirile [φθόνοι], uciderile [φόνοι], bețiile [μέθαι], chefurile [κῶμοι] și cele asemenea acestora. Pe care vi le-am spus mai înainte vouă, după cum am și spus mai înainte, căci cei ce fac [unele ca] acestea nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu [ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ ο κληρονομήσουσιν].

22. Dar roada Duhului este [ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν] dragostea [ἀγάπη], bucuria [χαρά], pacea [εἰρήνη], îndelunga-răbdare [μακροθυμία], bunătatea [χρηστότης], facerea de bine [ἀγαθωσύνη], credința [πίστις],

23. blândețea [πρᾳότης], înfrânarea [ἐγκράτεια]; împotriva [unora ca] acestea nu este lege [κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος].

24. Iar cei [care sunt] ai lui Hristos [Οἱ δὲ τοῦ χριστοῦ], [aceia] și-au răstignit trupul [dimpreună] cu patimile și [cu] poftele [τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις].

25. [Iar] dacă trăim [în Duhul] [Εἰ ζῶμεν πνεύματι], [în] Duhul să și umblăm [πνεύματι καὶ στοιχῶμεν]!

26. Să nu fim [iubitori] de slavă-deșartă [Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι], unii pe alții întărâtându-ne [și] unii pe alții pizmuindu-ne!


[1] Cu sensul: să o împlinească în viața lui.

[2] Nu e de la Dumnezeu nesupunerea noastră față de adevărul Lui.

[3] Legea dată prin Sfântul Profet Moisis.

Sfântul Ieronim Mărturisitorul, Comentarii la Isaia Prorocul (fragmente) [13]

Traduceri patristice

vol. 5

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

*

Sfantul Ieronim MarturisitorulSfântul Ieronim Mărturisitorul
(340/342/345-420, † 30 septembrie,
pomenit la 15 iunie în Biserica
Ortodoxă)

 *

„Vers. 8: «Și s-a umplut țara de argint și de aur și nu este sfârșit comorilor ei».

Între celelalte păcate ale țării casei lui Iacov se numără chiar mulțimea aurului și a argintului. Între semne și oracole, cai și căruțe, pe care Dumnezeu le-a interzis a fi înmulțite împăraților lui Israil, între idoli, care sunt lucrul mâinilor oamenilor, osândește și lăcomia [avaritia condemnatur].

Despre care Domnul a învățat în Evanghelie să nu ne strângem nouă comori pe pământ [ne thesaurizemus nobis thesauros in terra] și să nu ne facem comori pe care furul poate să le răpească [fur possit eripere], luând [totul] până la capăt [ad extremum]: «Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamonas» (Mt. 6, 24).

Ceea ce frumos [zice] acea parte din vers, [că] Întotdeauna avarul duce lipsă, cu alte cuvinte Profetul a arătat zicând: Și nu este sfârșit comorilor ei. Nu că nu ar avea sfârșit comorile, ci că [dorirea lor] nu încetează de a stăpâni sufletul.

De altfel, prin aceste cuvinte, este umilită lăcomia neamului iudeilor și a [neamului] ro- manilor deopotrivă. […]

«Și s-a umplut pământul ei[1] de cai și cvadrigele/ carele [quadrigae] ei fără număr». Căci nu se cuvine a număra ceea ce împotriva poruncii lui Dumnezeu este stăpânit.

De aceea și în psalm se zice: «Mincinos calul în/ întru mântuire» (Ps. 32, 17). Și la Ieșirea: «Pe cal și pe călăreț i-a aruncat în mare» (Ieș. 15, 1). Și în alt psalm: «Aceștia în care [curribus[2]] și aceștia în cai[3], dar noi întru numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom ruga» (Ps. 19, 8)”[4].

„Vers. 9: «Și s-a umplut pământul ei de idoli: au cinstit/ adorat [adoraverunt] lucrul mâinilor lor, pe care le-au făcut degetele lor, și s-a plecat/ s-a gârbovit omul [incurvavit se homo] și s-a umilit bărbatul [humiliatus est vir]».

Unde odinioară era templul și cinstirea lui Dumnezeu, acolo a fost așezată statuia lui Adrian/ Hadrianus și idolul Jupiter.

Această mărturie mulți o interpretează prin ceea ce citim în Evanghelie: «Când deci veți vedea urâciunea pustiirii [abominationem desolationis] stând în locul cel sfânt» (Mc. 13, 14).

S-au înclinat în fața lucrului mâinilor lor, iar omul, ființă rațională, a cinstit arama și piatra.

Însă sunt [unii Sfinți Părinți] care inter- pretează aceasta [ca fiind spusă] despre iudei, care, mai înainte de a fi robiți în Babilon, făceau toate acestea și de aceea au fost lăsați/ părăsiți [dimissi sunt] de Dumnezeu. Pentru aceea și la sfârșitul versetului s-a pus [s-a zis]: «Așadar, nu îi lăsa [dimittas] pe ei [neosândiți]!».

Putem să spunem și aici, apoi, un sens mistic, [și anume] că orice dogmă/ învățătură [promovată de om și] contrară adevărului cinstește lucrul mâinilor sale și așază idolii în pământul său.

Și se gârbovește omul și se umilește bărbatul și a se ridica pe sine nu poate, pentru că este legat de diavol, decât dacă îl va ridica pe el Domnul, după pilda acelei femei [gârbove], pe care Satana o legase de 18 de ani, încât nu putea să privească niciodată cerul, ci numai pământul (cf. Lc. 13, 10-16).

«Așadar, nu îi lăsa pe ei»[5]. Pe care LXX [cei 70] l-au tradus: «Și nu îi voi lăsa pe ei»[6].

Dacă vorbește Dumnezeu, astfel trebuie să se înțeleagă: pentru că au făcut atâtea, nu îi voi cruța pe ei, nici nu voi lăsa/ trece cu vederea atâtea păcate nenumărate.

Dacă [vorbește] Profetul, [trebuie să citim] înțelegând astfel: așadar, nu îi lăsa pe ei [nepedepsiți], care au comis atâtea fărădelegi [tanta scelera perpetrarunt]!

Pe care, dacă le înțelegem [a fi spuse] despre romani, este mai adevărată interpretarea: [nu-i lăsa pe ei, pe] cei care, dărâmând templul lui Dumnezeu, nu L-au cinstit pe El, care au adus biruința, dar [și pe] idolii mâinilor lor.

Dacă însă despre iudei [trebuie înțelese a fi spuse aceste cuvinte], sentința Profetului este vehementă [truculenta], întrucât se vede rugându-se împotriva poporului său, căruia îi zisese mai sus: «Casa lui Iacov, veniți și să umblăm în lumina Domnului»”[7].

„Vers. 10: «Intră în piatră, să te ascunzi în groapa din pământ, de la fața fricii Domnului și de la slava măreției Sale!».

Eu[8], desigur, am îndemnat poporul zicând: «Casa lui Iacov, veniți și să umblăm în lumina Domnului». Dar pentru că a lepădat Domnul pe poporul lui Iacov – l-a lepădat, deci, pentru că ori a făcut, ori a îngăduit [să se facă] ceea ce am arătat mai sus –, de aceea vă prevestesc [praenuntio] vouă că rele sunt cele care vor veni și [acum] vă îndemn ca să intrați în pietre și să vă ascundeți în hrube/ grote de la fața armatei babiloniene sau romane, când toate vor fi distruse.

Precum [spune și] aceea ce citim în Evanghelie: «Atunci vor zice munților: cădeți peste noi!; și pietrelor: ascundeți-ne pe noi!» (Lc. 23, 30).

După cum în sens mistic cu adevărat ne învață/ ne poruncește nouă, de la fața măreției Domnului, să luăm tăria pietrei, despre care s-a zis: «piatra, adăpost iepurilor» (Ps. 103, 18). Și: «în piatră m-ai înălțat pe mine» (Ps. 26, 6)[9].

De asemenea, Moisis a fost pus în gaura pietrei, ca să vadă spatele Domnului (Ieș. 33, 21-23). Și [putem cita și un alt verset]: «bea poporul din piatra duhovnicească, care îi urma pe ei» (I Cor. 10, 4).

Și se ascunde în piatră cine intră în cămara sa și, cu ușa închisă, Îl cinstește/ laudă pe Tatăl, pentru ca, așezat în trupul/ trunchiul de lut [in terreno corpore], traversând [marea] lumii, să nu simtă furtuna”[10].

„Vers. 11: «Ochii înălțați ai omului au fost umiliți și va fi plecată/ gârbovită înălțimea bărbaților. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea».

Când vor veni vrăjmașii și sabia babiloniană sau romană va distruge orice provincie și cetele/ trupele războinicilor vor împresura Ierusalimul, atunci nu vor putea să îi apere în vreun fel nici averile/ bogățiile, nici originea nobiliară [nobilitas generis], nici puterea demnității [sociale]. Ci o robie va fi pentru fiecare și numai Dumnezeu va fi înălțat, a Cărui mânie nimeni nu va putea să o potolească.

Mulți înțeleg acestea despre ziua Judecății, că toată creatura este smerită[11] în comparație cu slava dumnezeiască și se cunoaște pe sine a nu fi nimic [nihil esse se sentiat] [în fața lui Dumnezeu]”[12].

„Vers. 12: «Căci ziua oștirilor Domnului peste tot cel mândru și înălțat și peste tot cel încrezut». Și acestea sunt adunate dinainte. În acea zi, spune, în care singur/ numai Dum- nezeu va fi înălțat, adică în ziua răzbunării Domnului cel înălțat și cel încrezut și cel mândru vor cădea în robie și sub sabie. Însă μεταφορικώς [în mod metaforic] cuvântul este despre cei mari și despre conducători: cu cât mai mult se vor înălța, cu atât mai tare vor cădea. Dar Domnul rămâne Înalt și «celor smeriți le dă har» (I Petr. 5, 5).

Cei care înțeleg [acestea] despre ziua Judecății, gândesc a-l numi pe diavol mândru și înălțat și trufaș și încrezut. Care grăiește mândrindu-se: «Peste stelele cerului voi pune scaunul meu. Voi ședea în munte înălțat, peste toți munții înălțați la miazănoapte/ spre nord [ad Aquilonem]. Mă voi ridica peste nori, voi fi asemenea Celui Preaînalt» (Is. 14, 13-14).

Atunci din gura copiilor și a celor ce sug lapte va fi împlinită lauda (cf. Ps. 8, 3), pentru a fi sfărâmat vrăjmașul și răzbunătorul”[13].


[1] Al casei lui Iacov.

[2] Currus, currus = car triumfal [de luptă].

[3] Caii și carele de luptă erau semnul puterii omenești.

[4] PL 24, col. 49.

[5] La fel și în VUL: „Ne ergo dimittas eis”.

[6] LXX: καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς.

[7] PL 24, col. 49-50.

[8] Sfântul Ieronim vorbește ca din partea Profetului, a Sfântului Isaias.

[9] În VUL nu este „m-ai înălțat” [exaltasti], ci: „m-a înălțat” [exaltavit]. La fel și în LXX, doar că aici citatul este din Ps. 26, 5: „ἐν πέτρᾳ ὕψωσέν με”.

[10] PL 24, col. 50.

[11] Folosește prezentul cu sens de viitor.

[12] PL 24, col. 50-51.

[13] PL 24, col. 51.

I Împărați, cap. 2, 1-11, cf. LXX

1. Și s-au apropiat zilele lui David [Δαυιδ] [ca] să moară el și i-a poruncit lui Salomon [Σαλωμων], fiul lui, zicând:

2. „Eu sunt mergând în calea a tot pământul [ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς] și vei fi tare și vei fi întru bărbat [καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα].

3. Și vei păzi paza Domnului Dumnezeului tău [καὶ φυλάξεις τὴν φυλακὴν κυρίου τοῦ θεοῦ σου] umblând în căile Lui, păzind poruncile Lui și dreptățile și judecățile scrise în legea lui Moisis, ca să înțelegi ce vei face după toate câte am să îți poruncesc ție,

4. [și] ca să întărească Domnul cuvântul Lui pe care l-a grăit [către mine], zicând: <Dacă au să păzească fiii tăi calea lor [ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν], mergând înaintea Mea în adevăr în toată inima lor și în tot sufletul lor [πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν], [acestea îți făgăduiesc], zicând: nu ți se va nimici ție om de deasupra tronului lui Israil [οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ]!>.

5. Însă tu ai cunoscut câte mi-a făcut mie Ioab, fiul Saruiei [Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας], câte a făcut [la] cei doi conducători ai puterilor lui Israil [ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάμεων Ισραηλ], lui Abennir [Αβεννηρ], fiul lui Nir [Νηρ], și lui Amessai [Αμεσσαϊ], fiul lui Ieter [Ιεθερ], și i-a ucis pe ei. Și a decis sângiurile războiului în [timp de] pace [ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ] și a pus sânge nevinovat pe brâul lui [καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ], [care este] la mijlocul lui, și pe sandaua lui, [care este] în piciorul lui.

6. Și vei face după înțelepciunea ta și nu vei coborî bătrânețea lui, în pace, întru Iad [καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου].

7. Și fiilor lui Berzelli Galaaditul [Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου] le vei face milă [ποιήσεις ἔλεος] și [ei] vor fi în[tre] cei care mănâncă [la] masa ta [καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου], căci astfel s-au apropiat [și ei] mie [ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι] în [ziua când] scăpam de la fața lui Abessalom [Αβεσσαλωμ], fratele tău.

8. Și, iată, [împreună] cu tine [este] Semein [Σεμεϊν], fiul lui Ghira [Γηρα], fiul lui Iemeni din Vaurim [υἱὸς τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ]! Și el m-a belstemat pe mine [cu] blestem dureros [în] ziua [în] care mergeam întru tabere. Și el s-a coborât întru întâmpinarea mea la Iordanis și m-am jurat lui în Domnul, zicând: <Nu te voi mai ucide pe tine în sabie!>

9. Și să nu-l lași nepedepsit pe el! Căci om înțelept ești tu și vei cunoaște ce vei face lui și vei coborî bătrânețea lui, în sânge, întru Iad [καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰς ᾅδου]”.

10. Și a adormit David [împreună] cu părinții lui [καὶ ἐκοιμήθη Δαυιδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ] și l-au îngropat în cetatea lui David [καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ].

11. Și zilele pe care le-a împărățit David peste Israil [au fost] 40 de ani: în Hebron [Χεβρων] a împărățit 7 ani și în Ierusalim [Ιερουσαλημ] 33 de ani.

Predică la Duminica a 19-a după Rusalii [2015]

Iubiții mei,

poruncile lui Dumnezeu sunt paradoxale pentru că necesită sfințenie ca să le înțelegi. Altfel, cum ai putea tu, ca om, să înțelegi porunca Lui de a-ți iubi vrăjmașii, dacă nu ai avea în tine puterea de a-i înțelege pe oameni și de a-i iubi?

Căci porunca presupune că noi suntem oameni sfinți, că noi suntem pe calea sfințeniei, că noi suntem niște oameni care ne luptăm și biruim continuu patimile în noi și de aceea putem iubi. Putem iubi pe tot omul și nu doar pe cei care ne iubesc. Că putem iubi curat, sfânt, cu conștiință duhovnicească.

Pentru că Domnul nu ne-a cerut să ne respectăm vrăjmașii și să avem o atitudine rece față de ei, distantă sau să îi ajutăm dar să fim indiferenți față de mântuirea lor, ci ne-a spus că trebuie să ne asumăm interior pe vrăjmașii noștri.

Căci ce înseamnă să iubești pe cineva, decât aceea de a-l avea mereu în inima ta? Și ce înseamnă să ai pe cineva în inima ta? Să te rogi pentru el și să îi dorești mereu binele.

Dar, ca să știi cine sunt vrăjmașii, trebuie să îți cunoști mai întâi prietenii.

Însă și dacă știm și dacă nu știm la perfecție cine sunt vrăjmașii noștri, potrivnicii, cei care ne stau împotrivă și ne vor răul, nu pierdem nimic. Pentru că trebuie să îi iubim pe vrăjmași ca și pe prietenii, ca și pe cunoscuții, ca și pe familia noastră. Fără ca prin iubirea pentru ei, noi să îi confundăm pe prieteni cu dușmanii.

Pentru că, după cum ați auzit, Domnul a poruncit acest lucru: „Iubiți [pe] vrăjmașii voștri [ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν] și faceți bine [καὶ ἀγαθοποιεῖτε] și împrumutați [καὶ δανείζετε], neașteptând nimic în schimb [μηδὲν ἀπελπίζοντες]! Și răsplata voastră va fi multă [καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς] și veți fi fiii Celui Preaînalt [καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου]. Căci El este bun către cei nemulțumitori și răi [ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς]”[Lc. 6, 35, BYZ].

Adică El nu ne-a spus că prin iubirea noastră față de vrăjmași, vrăjmașii devin altceva decât sunt. Vrăjmașii sunt vrăjmași și dacă noi îi iubim și dacă nu-i iubim. Ei încearcă mereu să ne umilească, să ne nedreptățească, să ne ponegrească, să ne minimalizeze. Dar dacă noi îi iubim pe vrăjmași, dacă în inima noastră noi suntem în pace cu ei și le dorim tot binele, atunci noi suntem mereu alții în comparație cu ei, crescând mereu în bunătate și în smerenie.

Și la acest lucru ne cheamă Domnul: la a crește mereu în sfințenia Lui! La a nu fi ca lumea. La a nu fi ca lumea care nu Îl cunoaște pe Dumnezeu și, de aceea, nu cunoaște decât răzbunarea. Răzbunarea pentru răul care i s-a făcut.

Însă răzbunarea este o manifestare a slăbiciunii și nu a puterii. Numai cei slabi se răzbună. Cei puternici duhovnicește, cei întăriți în credință, iartă, tocmai pentru că înțeleg slăbiciunile oamenilor. Și, mai ales, știu că marea judecată a tuturor nu se face aici, în istorie, când noi putem să îl aruncăm pe cineva în închisoare, să îl sărăcim, să îl excludem din societate sau să îl omorâm, ci marea judecată este a lui Dumnezeu. Acolo, la judecata Lui va fi adevărata răsplătire și departajare a noastră. Căci vom fi cât suntem, vom fi cei care suntem înaintea Lui și nimic mai mult sau mai puțin.

Însă care om lumesc, neînduhovnicit, poate să accepte în inima lui și să împlinească această poruncă a lui Dumnezeu? Câți sunt oamenii pe care i-ați văzut iertând pe cei care i-au persecutat ani întregi? Probabil ați văzut foarte puțini…sau niciunul.

Dar ați văzut oameni care s-au dat în judecată unul pe altul pentru un cuvânt, pentru câțiva metri de pământ, pentru o moștenire pentru care nu s-au trudit deloc. Ați văzut oameni care se încaieră pentru nimicuri, care omoară pentru câteva sute de lei, care se prostituează faptic sau moral pentru a fi într-un anume anturaj, într-o anume conjunctură și care, pentru a rămâne acolo, sunt în stare să facă cele mai negre compromisuri. Pentru că știu, că dacă vor ieși din sistem, din anturaj, din prietenia cu alți oameni corupți ca și ei, răzbunarea va fi dură. Și oamenii se tem de excludere, de singurătate, de părăsire, pentru că vor, cu tot dinadinsul, să fie stelele căzătoare ale momentului. Vor să fie în prim-plan, să nu plece „de la bine”, chiar dacă, pe dinăuntru, devin niște caricaturi umane.

Însă Domnul, paradoxal, ne cere să îi iubim pe toți, buni sau răi, prieteni sau dușmani, lăsând unora falsa impresie că El este lipsit de axiologie, de ierarhia valorilor. Și asta tocmai în momentul în care El, prin porunca iubirii vrăjmașilor, ne arată că adevărata ierarhie a valorilor e în funcție de sfințenia personală și nu de postura socială. Că el nu ne vrea creștini pentru lumea de azi sau de mâine ci ne vrea creștini pentru Împărăția Lui.

Și dacă ne apucăm fiecare, la modul serios, de citirea Vieților Sfinților, vom vedea ce lucruri minunate a produs în istorie această poruncă dumnezeiască și sfântă de a ne iubi vrăjmașii, de a face bine celor care ne-au făcut rău. Pentru că vom vedea Sfinți Mucenici, care, prin răbdarea lor, și-au convertit la dreapta credință persecutorii și aceștia au devenit la rândul lor Sfinți, vom vedea Sfinți de diverse vârste și categorii, care, prin viața lor sfântă, i-au uimit și i-au îmblânzit și i-au făcut credincioși pe cei care nu Îl cunoșteau pe Dumnezeu. Că iubirea, mai pe scurt, a învins în fața urii. Că iubirea și iertarea au învins în fața răzbunării. Și că Sfinții, în definitiv, i-au învins pe cei care i-au îndurerat și omorât.

Însă iubirea vrăjmașilor, ne poruncește Domnul, trebuie împreunată cu facerea de bine și cu împrumutul dezinteresat. Iubirea creștină, cu alte cuvinte, trebuie să fie bună și iertătoare. Ea trebuie să-i îmbrățișeze, să-i întâmpine, să-i recupereze, să-i mângâie pe oameni. Trebuie să dăruim celor care nu au, dar să dăruim și celor care au fără ca să pretindem ceva la schimb. Trebuie să dăruim din bunătatea inimii, din inima noastră schimbată și curățită de harul Lui.

Căci toate acestea și multe alte virtuți creștine, sunt cele care ne fac fiii lui Dumnezeu. Fiindcă iubirea, iertarea, milostenia și darurile dezinteresate față de oameni sunt doar patru virtuți ale ortodoxului. Dar el trebuie să fie plin de multe alte virtuți, care au la bază dreapta credință, dreapta slujire și dreapta viețuire.

Pentru că nu poți să ajungi să-i ierți pe vrăjmașii tăi – adică nu pe unul, ci pe mulți – dacă nu ești plin de dreaptă credință, dacă nu slujești ortodox lui Dumnezeu și dacă nu trăiești ortodox. Căci nu poți să ierți fără harul Lui, nu poți să ierți dacă te situezi în afara Bisericii Lui, nu poți să ierți dacă nu trăiești în sfințenia Lui.

Nu poți să ierți…pentru că iertarea vrăjmașilor nu are sens pentru omul neînduhovnicit. E o adevărată tâmpenie iertarea. Pentru că el gândește astfel: „Cum să-l iert eu pe cel care mi-a stricat imaginea, care m-a făcut să pierd bani, care m-a disperat? Dimpotrivă: voi face tot posibilul să trăiască și el tot răul pe care l-am trăit eu datorită lui!”. Pentru că omul lumesc își apără viața lui, averea lui, imaginea lui, poziția lui socială.

Însă omul duhovnicesc, deși suferă multe datorită atitudinii sale creștine, pune în prim-planul vieții sale ascultarea de Dumnezeu iar bucuria și împlinirea lui în necazuri și în supărări e adusă de harul Lui, care coboară în el, atunci când face voia Lui și nu se comportă ca un bezmetic.

Tocmai de aceea nu se răzbună: pentru că plata lui Dumnezeu pentru răbdarea lui și pentru iubirea lui față de cei care îi facă răul, este mare și imediată!

Vrăjmașul tău trupesc te insultă, te bate, caută să îți facă răul…dar atunci, în acele momente, dacă tu le accepți pe toate creștinește, răsplata ta e mare și imediată, ea vine chiar atunci, pentru că simți cum te inundă harul lui Dumnezeu și cum El Se bucură în tine, pentru că pătimește și El odată cu tine.

Durerile noastre sunt și durerile Lui, cel care ne nedreptățește pe noi Îl nedreptățește și pe El, cel care ne omoară pe noi, Îl omoară și pe El în inima lui. Căci răul se face în noi și nu în afară de noi. Iar dacă noi suntem în pacea Lui, dacă noi suntem plini de slava Lui, răul ce ni se face e binele ce ni se face, pentru că el are urmări pozitive în noi și veșnice, dacă îl acceptăm ortodox.

Pentru că devenim fiii Lui, ai Celui care este bun cu cei nemulțumitori și răi și nespus de bun cu cei care Îl iubesc pe El și ascultă poruncile Lui. Pentru că ei sunt moștenitorii Împărăției Lui.

…Și Evanghelia de azi s-a terminat cu aceste cuvinte ale Domnului, care formează o altă poruncă a Lui: „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv [Γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν]!” [Lc. 6, 36, BYZ]. Și porunca aceasta e tot la fel de paradoxală ca și cea a iubirii vrăjmașilor. Pentru că ni se cere ceva incomensurabil: să fim milostivi…ca Dumnezeu. Să fim milostivi precum este El milostiv.

Însă cum să fii milostivca Dumnezeu, fără ca să fii bun ca și El? Și cum să fii bun ca El, fără ca să fii și iertător ca El? Însă cum putem noi, păcătoșii, cei care am greșit mult, care am căzut în grele, amare și catastrofale păcate, să fim…ca El? Ce ne face să fim…ca El? Cum ajungem noi la o asemenea înălțime inaccesibilă, noi care nici nu putem zbura, nici nu trăim mult și nici nu suntem prea înțelegători ai Lui și ai faptelor Lui?

Și răspunsul e simplu și e la îndemâna oricui, în Biserică: prin slava Lui. Da, prin slava Lui, noi suntem urcați la înălțimea copleșitoare a comuniunii cu El! Prin slava Lui noi ajungem fiii Lui și putem fi milostivi ca și El pentru că harul Lui ne învață cum Se milostivește Dumnezeu de oameni.

Până nu ne învață Însuși Dumnezeu, prin harul Lui, să fim milostivi, noi nu putem fi milostivi niciodată!

Până nu ne învață El să ne iubim vrăjmașii, noi vom face tot posibil să ne răzbunăm pe ei.

Până nu ne învață El ce e bunătatea, noi vom fi egoiști și avari din cale afară.

Până nu ne învață El ce e iertarea, noi vom fabula continuu pe această temă și vom fi penibili.

Pentru că noi, iubiții mei, cu toții suntem penibili, cu toții suntem vrednici de plâns, cu toții suntem căzuți și morți sufletește, până ce Dumnezeu nu ne împodobește cu slava Lui. Și singura podoabă a smeritei noastre persoane și a puținei noastre vieți este slava Lui.

Fără slava Lui suntem goi, suntem săraci, suntem robi și nu liberi, suntem fiii mâniei și nu ai bunătății lui Dumnezeu, Care ne-a scos pe noi din robia diavolului și ne-a făcut liberi prin slava Lui.

Da, fără a fi sfinți, fără a fi plini de slava Lui, nu putem împlini poruncile lui Dumnezeu! Nu putem crede, nu putem nădăjdui, nu putem iubi, nu putem răbda, nu putem fi milostivi, nu putem înțelege cuvintele Lui, nu putem fi vrednici de împărtășirea cu El fără slava Lui în noi, simțită și conștientizată clipă de clipă, ceas de ceas, zi de zi, an de an…

Nu suntem nimic fără slava Lui și fără ajutorul Lui permanent! Imediat ne pierdem, imediat cădem în păcate, imediat ne sucesc mințile demonii, imediat suntem înșelați de ei și de diverse sfaturi omenești…dacă slava Lui se îndepărtează de noi.

De aceea, nu putem face nimic, dacă, mai întâi de toate, nu am fost chemați de El la urmarea Lui și dacă nu ne-a unit cu Sine prin slava Lui, întru conștiență și simțire.

Nu putem fi ortodocși cu adevărat, fără aceste două lucruri, iubiții mei, chiar dacă cu toții suntem botezați ortodox și venim la Biserică în fiecare zi! Pentru că, pentru a împlini poruncile Lui, avem nevoie de slava Lui, care ne dă puterea de a împlini poruncile Lui.

Altfel, nu facem decât să gândim poruncile Lui cele preasfinte omenește, să le reducem la ce înțelegem noi, în loc să ne deschidem continuu spre măreția lor fără de margini. Pentru că poruncile Lui ne fac să fim tot mai sfinți, tot mai curați, tot mai înțelepți, tot mai iertători, tot mai buni.

De aceea, să Îl rugăm pe Dumnezeu, fiecare dintre noi, să ni Se descopere și să ne indice ce să facem! Să stăruim în rugăciune până când El ne vorbește în mod extatic sau prin oameni sau prin lucruri! Căci El îl ascultă pe cel care I se roagă cu adevărat.

Și dacă El ne vorbește și ne indică modul în care trebuie să ne trăim viața, atunci înțelegem, pas cu pas, cum se împlinesc poruncile Lui. Pentru că vom crește prin ele, ne vom hrăni cu ele, ele vor fi acoperământul nostru, ele vor fi odihna noastră, ele vor fi nădejdea mântuirii noastre.

Și binecuvântat este Dumnezeu, Dumnezeul mântuirii noastre, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu, Cel care ne întărește pe noi în toate zilele vieții noastre. Amin!

Faptele Apostolilor, cap. 11, 25-30, cf. BYZ

25. Și Varnavas s-a dus întru Tarsos [ca] să-l caute pe Savlos,

26. și, găsindu-l, l-a adus pe el întru Antiohia [Ἀντιόχεια] [Siriei][1]. Și au fost ei un an întreg [în Antiohia], adunându-se [în] Biserică și învățând multă mulțime [de oameni]. Și [aici], în Antiohia, Ucenicii s-au numit, [pentru] prima oară, hristiani [Χριστιανοί][2]/ creștini.

27. Și în acele zile au coborât Profeții din Ierusalime [Ἱεροσολύμων] întru Antiohia.

28. Și s-a ridicat unul dintre ei, [al cărui] nume [era] Agavos [Ἄγαβος], [și] a prevestit prin Duhul [ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος] [că] foamete mare va să vină peste toată lumea [λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην]; [lucru] care s-a și făcut pe [vremea lui] Clavdios Chesar [Κλαυδίου Καίσαρος][3].

29. Iar Ucenicii, așa [după] cum a avut prisos fiecare, au hotărât [ca] fiecare [dintre] ei, întru slujire [εἰς διακονίαν], să trimită [milostenie] fraților care locuiesc în Iudea.

30. [Lucru] care au și făcut, trimițând către cei [care erau] presbiteri [ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους][4] prin mâna lui Varnavas și a lui Savlos.


[1] Azi e orașul Antakya din Turcia, cf.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Antiohia.

[2] Aceasta e forma de N. plural. În text avem Ac. pl: Χριστιανούς. Și am înlocuit formele de plural între ele pentru ca să se înțeleagă care e forma pe care am transliterat-o pentru ca să rezulte hristiani.

[3] E vorba de împăratul Tiberius Claudius Caesar Augustus Gemanicus, care a împărățit între anii 41-54 după Hristos, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Claudius.

[4] Iar Presbiterii de aici sunt Preoții Bisericii și nu niște bătrâni oarecare.

Predică la sfântul acoperământ al Maicii Domnului [1 octombrie 2015]

sfantul acoperamant al Maicii Domnului

Iubiții mei,

praznicul de azi al Maicii Domnului este consecința unei vedenii dumnezeiești. Unei vedenii pe care a văzut-o Sfântul Andreas [Ἀνδρέας], cel nebun pentru Hristos, în timpul unei privegheri de toată noaptea, în paraclisul Sfântului Sicriu [Ἅγιας Σοροῦ] din Biserica Vlahernelor din Constantinupoli/ Constantinopol [τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν στὴν Κωνσταντινούπολη] [1].

Și în Marele Sinaxar grecesc pe care l-am citat acum, ni se spune că Sfântul Andreas a văzut-o pe Maica Domnului intrând prin ușile împărătești spre altar, însoțită fiind de Sfinți în haine albe [λευκοφορους ἅγιους], printre care se aflau și Sfântul Ioannis Înaintemergătorul și Sfântul Ioannis Teologul [ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος].

Și când a ajuns la altar, Maica lui Dumnezeu a îngenuncheat și s-a rugat îndelung, plângând și rugându-L pe Fiul ei pentru mântuirea lumii [τὴν σωτήρια του κόσμου]. Și când și-a terminat rugăciunea, Născătoarea de Dumnezeu și-a dat jos de pe cap maforionul strălucitor [της τὸ ἀστραφτερὸ μαφόριο], acoperământul capului ei, și și-a întins acoperământul ei peste toți cei care se aflau în Biserică. Și Sfântul Andreas, împreună cu Epifanios, l-au văzut, în vedenie, mult timp întins. Acoperământ care înseamnă harul și ocrotirea [τὴν προστασία] Maicii Domnului față de noi[2].

De aici și numele praznicului de astăzi: sfântul acoperământ al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu [Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου].

Pe Sfânta Icoană de deasupra, sus, în grecește, scrie, Sfântul acoperământ, iar jos: Sfântul acoperământ al Preasfintei, 1 octombrie. Și acoperământul capului ei îl vedem iconizat, în alb, pe brațele Maicii Domnului, care are mâinile ridicate în rugăciune.

Din Viețile Sfinților, ediția românească, aflăm că vedenia s-a petrecut în timpul împăratului Leon cel Înțelept, în zi de duminică, la „ceasul al patrulea din noapte”[3].

Leon cel Înțelept este Leon VI Filosoful [Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφός], care a fost împărat romeic între 886-912[4]. Așa că vedenia Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos s-a petrecut la sfârșitul secolului al 9-lea sau la începutul secolului al 10-lea după Hristos.

Iar Sfântul Andrei „a văzut-o pe Împărăteasa Cerului, pe Acoperitoarea a toată lumea, [pe] Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh și rugându-se, strălucind ca soarele și acoperind poporul cu cinstitul său omofor”[5].

Însă când se spune aici văzduh nu se referă la aerul nostru, ci la modul în care a văzut-o el în vedenie. Mai bine zis: în văzduh înseamnă în lumina dumnezeiască. Pentru că vedeniile nu se văd în aer, nu sunt spectaculare, nu sunt materiale, ci sunt dumnezeiești, de aceea se văd în lumina dumnezeiască și se înțeleg prin luminarea lui Dumnezeu.

Ediția românească însă egalizează în mod incorect pe maforio [μαφόριο] cu omoforos [ωμοφόρος]. Maforionul este veșmântul pentru cap, iar un corelativ al lui, în spațiul românesc, ar fi marama, pe când omoforos e veșmântul pus pe umeri, existent până azi între veșmintele episcopale. Veșmântul acesta galben, din fotografie[6], este omoforul episcopal:

omofor episcopal

Și omoforul Episcopului vorbește despre grija lui pentru toți păstoriții lui, dar, mai ales, pentru cei rătăciți. Pentru că el vorbește despre cum Episcopul caută, găsește, convinge și recuperează, aduce înapoi, în Biserică, pe oaia cea rătăcită, adică pe cei necredincioși sau eretici.

Așadar, nu putem vorbi despre omoforul Maicii Domnului, ci, dacă nu vrem să folosim marama Maicii Domnului, atunci să folosim acoperământul Maicii Domnului, înțelegând prin acoperământ nu veșmântul ei, ci acoperământul capului ei. Pentru că veșmântul Maicii Domnului este ca hitonul preoțesc de azi. Și se păstrează în Muzeul Național de Istorie din Zugdidi, aflat în vestul Georgiei[7], arătând astfel[8]:

vesmantul Maicii Domnului

Pe când veșmântul Domnului se păstrează în basilica romano-catolică Saint Denys d’Argenteuil, în Franța, și arată astfel[9]:

vesmantul Domnului

Pe 2 octombrie este pomenit și Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos[10], care a văzut această mare vedenie mariologică. Și între multele vedenii ale vieții sale, ni se relatează și faptul că L-a văzut pe Domnul, în slava Lui, dar nu și pe Maica lui Dumnezeu, pentru că atunci era plecată „să le ajute oamenilor și să-i mângâie pe cei nenorociți”[11]. De aceea Maica lui Dumnezeu i s-a arătat mai apoi în vedenie, acoperind pe cei din Biserică cu sfântul său acoperământ[12].

Și vedenia lui, a Sfântului Andrei, cel urgisit și minimalizat de mulți, a devenit praznic al Bisericii, deși Sfinții au multe vedenii în viața lor, care nu devin praznice.

Însă de ce tocmai această vedenie, în care a văzut-o pe Maica lui Dumnezeu acoperindu-i pe cei din Biserică cu veșmântul capului ei, a devenit praznic? Pentru că a vrut să se spună, în mod apăsat, că Maica lui Dumnezeu e întotdeauna împreună cu noi și că ea se roagă necontenit pentru noi.

Rugăciunea și ajutorul ei necontenit au fost puse în prim-plan în praznicul de azi, pentru că acesta a fost mesajul principal al vedeniei mariologice pe care Sfântul Andrei a avut-o.

Și toată slujba de azi ne-a subliniat prezența ei alături de noi. Căci ea ne acoperă pe noi cu cinstitul său acoperământ și ne scapă de tot răul[13].

Maica lui Dumnezeu este „mare apărătoare…[a] celor necăjiți…grabnică ajutătoare, mântuirea lumii și întărirea [ei]”[14]. Căci ea nu acoperă numai pe cei din Biserică, ci ea este acoperământul a toată lumea[15].

Ea este scăparea noastră[16], pentru că este pentru noi o „folositoare caldă și nebiruită”[17].

Și când spunem „folositoare caldă”, spunem că Maica lui Dumnezeu este o prezență iubitoare și încurajatoare, care ne umple de dulceața harului ei, de bunătatea și de frumusețea ei duhovnicească. Spunem că e o prezență binefăcătoare și maternală, care intră discret și duios în viața noastră și nu cu forța.

Pentru că vedenia Sfântului Andrei a fost o mângâiere pentru el, precum este și o mângâiere pentru noi. Căci știm, datorită acestei vedenii, grija iubitoare a Maicii lui Dumnezeu față de noi.

Pentru că noi, oamenii, repede alunecăm în păcat. Repede uităm. Repede ne aplecăm spre rău. Și e nevoie ca cineva să ne povățuiască, în mod discret, prin harul ei, către ceea ce e bine.

Iar Maica lui Dumnezeu, înaintea tuturor Sfinților și a Îngerilor Lui, acest lucru face cu noi: ne călăuzește maternal spre ceea ce e bine, în mod duios, în mod dulce, arătându-ne răul în goliciunea lui și aprinzându-ne dorința după bine, după binele care ne întărește interior, care ne bucură, care ne veselește inima.

Și, o, cât de mult avem nevoie de această Mamă a lui Dumnezeu și a noastră!

Căci atunci când nu avem o mamă, o avem pe ea, pe Mama noastră cea adevărată, pe cea duhovnicească. Care ne învață ce e maternitatea în esența ei: e dăruire, e atenție, e blândețe, e duioșie, e uitare de sine, e bucurie de binele celorlalți. După cum Fiul ei și Domnul nostru, pe fiecare dintre noi, ne învață ce e paternitatea: e jertfire de sine, e înviere din morți, e curaj pentru mărturisire, e încredere neîndoielnică, e împărtășire de viață.

Și avem nevoie de ambele lucruri, și de maternitate și de paternitate, pentru că trebuie să fim ambele lucruri în relațiile noastre cu oamenii.

Deopotrivă, trebuie să fim drepți dar și buni, curajoși dar și smeriți, zeloși pentru bine dar și iertători, plini de grijă pentru alții dar și adânciți în pace, jertfindu-ne pentru alții dar, în același timp, fiind atenți la mântuirea noastră. Căci în dorința noastră de a face altora binele nu trebuie să uităm să ne îngrijim de noi înșine.

Așadar, iubiții mei, câți simțim zilnic prezența și ajutorul Maicii lui Dumnezeu în viața noastră, să îi fim recunoscători pentru toate minunile din viața noastră! Căci fiecare zi este o minune a bunătății sale față de noi. Fiecare zi este un dar primit prin rugăciunile ei către Dumnezeu.

Să fim recunoscători și mulțumitori față de Născătoarea de Dumnezeu, Maica noastră, în fiecare clipă a vieții noastre, căci prin ea nădăjduim să ne mântuim noi, nevrednicii!

Căci suntem conștienți că nu faptele noastre ne mântuie, nu dreptatea noastră ne mântuie, ci mila și rugăciunile ei cele preasfinte pentru noi.

La mulți ani, multă pace și binecuvântare în tot ceea ce faceți! Amin.


[1] Cf.http://www.synaxarion.gr/gr/sid/785/sxsaintinfo.aspx.

[2] Ibidem.

[3] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. BOR 1999, p. 9.

[4] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_VI_the_Wise.

[5] Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. BOR 1999, p. 9.

[6] Preluată de aici: http://www.pravoslavlje.net/images/4/40/Omofor1.jpg.

[7] Cf.https://fdathanasiou.wordpress.com/2014/07/01/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%88%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BF/.

[8] Cf. http://greekorthodoxreligioustourism.blogspot.ro/2015/03/blog-post_56.html.

[9] Cf. http://www.catholique95.com/basilargenteuil/. Fotografia e de aici:

http://www.catholique95.com/basilargenteuil/sttunique/tunique2small.jpg.

[10] Cf. Viețile Sfinților pe luna octombrie, ed. BOR 1999, p. 32.

[11] Idem, p. 48. [12] Idem, p. 48.

[13] Mineiul pe luna octombrie, ed. BOR 1929, p. 18.

[14] Idem, p. 19. [15] Ibidem. [16] Idem, p. 22. [17] Idem, p. 25.