Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta Treime [19]

Traduceri patristice

*

vol. 4

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

*** Sfantul Augustin al Hipponei

Sfântul Augustin,

Episcopul Hipponei

(13 noiembrie 354-28 august 430,

pomenit la 15 iunie în Biserica Ortodoxă)

*

Despre Sfânta Treime

*

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a.

***

8.  De aceea, dacă și Fiul și Duhul Sfânt sunt trimiși în acel loc unde era [Unul sau Altul] [illuc mittitur ubi erat], vom căuta să înțelegem în ce mod [a fost] acestă trimitere [ista missio], fie a Fiului, fie a Duhului Sfânt.

Căci numai despre Tatăl [Pater solus] nu citim nicăieri că a fost trimis.

Și despre Fiul, cu adevărat, astfel scrie Apostolul: „Când deci a venit plinirea vremii [plenitudo temporis], Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, făcut din femeie [factum ex muliere], făcut sub Lege [factum sub Lege], ca pe cei care erau sub Lege să îi răscumpere” (Gal. 4, 4-5).

[Așadar] a spus: „a trimis pe Fiul Său, făcut din femeie”.

Prin care numire [femeie], ce creștin[1] nu știe că a vrut să semnifice nu lipsa fecioriei, ci diferența de sex[2], vorbind după obiceiul evreiesc?

Când așadar zice [că] „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, făcut din femeie”, a arătat îndeajuns [de limpede] că Fiul a fost trimis prin însăși aceea că a fost făcut din femeie[3].

Deci întrucât S-a născut din Dumnezeu [Tatăl, din veșnicie], în această lume era[4].

Iar întrucât S-a născut din Maria, în această lume a venit [fiind] trimis [missus advenit].

În același timp, nu se poate să fi fost trimis de la Tatăl [a Patre] fără Duhul Sfânt.

[Și aceasta] nu numai fiindcă se înțelege că, atunci când Tatăl L-a trimis pe El, adică [atunci când] L-a făcut din femeie, desigur că nu fără Duhul Său L-a făcut.

Dar și pentru că, într-adevăr, [răspunzând] Fecioarei Maria, care întreba „în ce fel va fi aceasta?” (Lc. 1, 34), de către Înger se spune în Evanghelie, în modul cel mai limpede și mai deschis: „Duhul Sfânt Se va pogorî în tine [superveniet in te] și puterea Celui Preaînalt te va umbri pe tine [virtus Altissimi obumbrabit tibi]” (Lc. 1, 35).

Și Matei zice: „s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt” (Mat. 1, 18).

Totuși, și la Profetul Isaia se înțelege că Însuși Hristos zice despre venirea Sa viitoare: „Și acum Domnul M-a trimis pe Mine, și Duhul Lui” (Is. 48, 16).

9. Poate cineva ne-ar sili să spunem astfel, că Fiul a fost trimis de Sine Însuși. Pentru că această zămislire și naștere a Mariei este lucrarea Treimii, prin a Cărei operă creatoare toate au fost create.

Și acum, zice, în ce fel Tatăl L-a trimis pe El, [pe Fiul], dacă El Însuși [Fiul] S-a trimis pe Sine?

Căruia îi răspund mai întâi cerându-i ca să spună, dacă poate: în ce fel Tatăl L-a sfințit pe El, dacă El Însuși S-a sfințit pe Sine?

Căci Domnul le-a spus pe amândouă deopotrivă: „despre Cel pe Care Tatăl”, zice, „L-a sfințit și L-a trimis în această lume voi [, iudeilor,] spuneți „Tu hulești”, deoarece v-am spus că sunt Fiul lui Dumnezeu?” (In. 10, 36).

[Iar] în alt loc zice [Hristos]: „Și pentru ei [pentru Apostoli] Mă sfințesc pe Mine Însumi” (In. 17, 19).

Întreb, de asemenea, în ce fel Tatăl L-a dat [tradidit] [morții] pe El, dacă [Fiul] S-a dat [morții] pe Sine Însuși?

Căci pe amândouă le spune Apostolul Pavel: „[Tatăl] Care”, zice, „pe propriul Fiu [Filio proprio] nu L-a cruțat, ci pentru noi toți L-a dat pe Acesta” (Rom. 8, 32).

Pe când în alt loc zice despre Același Mântuitor: „Care m-a iubit [dilexit] pe mine și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Gal. 2, 20).

Cred că va răspunde, dacă știe aceasta corect: pentru că una este voința Tatălui și a Fiului [una voluntas est], iar lucrarea [Lor este] nedespărțită.

Astfel deci, să înțeleagă acea întrupare și naștere din Fecioară, în care Fiul se înțelege [a fi] trimis, ca fiind făcută prin una și aceeași lucrare nedespărțită a Tatălui și a Fiului, de la care cu adevărat nu a fost despărțit [nici] Duhul Sfânt, despre Care se spune în mod neacoperit: „[Preacurata Fecioară] s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt” (Mat. 1, 18).

Considerăm, prin urmare, că poate [răspunsul] va apărea în mod limpede, dacă întrebăm în acest mod: în ce fel L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său?

[Oare Tatăl] I-a poruncit [Fiului] ca să vină, și Acela, suspunându-Se poruncii, a venit, sau L-a rugat, sau în alt mod L-a convins?[5]

Dar oricare dintre acestea ar fi [luată în considerare], cu certitudine s-a făcut prin cuvânt [verbo factum est].

Dar Cuvântul lui Dumnezeu este Însuși Fiul lui Dumnezeu. De aceea, când Tatăl L-a trimis pe El prin cuvânt, de la Tatăl și de la Cuvântul Lui s-a făcut ca să fie trimis [factum est ut mitteretur].

Deci de la Tatăl și de la Fiul a fost trimis Același Fiu, deoarece Cuvântul Tatălui este Însuși Fiul [Tatălui].

Cu adevărat, cine s-ar acoperi [induat] pe sine cu o atât de hulitoare opinie [sacrilega opinione], încât să creadă că s-a făcut de către Tatăl un cuvânt vremelnic [temporale verbum] pentru ca Fiul cel veșnic [aeternus Filius] să fie trimis și să apară în trup, sub vremuri [ex tempore]?

Dar cu certitudine, în Însuși Cuvântul lui Dumnezeu, Care era la început la Dumnezeu și [Care] era Dumnezeu [cf. In. 1, 1], cu siguranță în Însăși Înțelepciunea lui Dumnezeu, [Care] fără timp era, s-a hotărât [oporteret] timpul în care El [Fiul] să apară în trup.

Și astfel, pe când [nu era] niciun început al timpului, la început a fost Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul. Fără niciun timp, în Cuvântul Însuși era [cunoașterea aceasta:] în ce vreme Cuvântul Se va face trup și Se va sălășlui în noi (In. 1. 1-2, 14).

Și când a venit plinirea vremii, „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, făcut din femeie” (Gal. 4, 4), adică făcut în timp/ sub vremi [factum in tempore], pentru ca să apară oamenilor Cuvântul întrupat. Cel Care în Însuși Cuvântul[6] fără timp era, [și] Care în timp S-a făcut [trup].

Cu adevărat, în veșnica Înțelepciune a lui Dumnezeu [Cea] fără de timp, este ordinea vremurilor.

Și astfel când aceasta [întruparea] s-a făcut de la Tatăl și de la Fiul[7], pentru ca Fiul să apară în trup, în mod corespunzător s-a spus că a fost trimis Acela, Care a apărut în acel trup. Dar Cel Care a trimis [este Acela Care] nu a apărut în el [în trup, adică Tatăl].

Pentru că [și] acelea care sunt purtate afară[8], pe dinaintea ochilor trupului, răsar din lăuntrul sistemului [apparatu] naturii spirituale și de aceea, în mod corespunzător, sunt numite: trimise[9].


[1] În text: catholicus. Dar catolic are aici sensul de orice creștin sau creștinul de pretutindeni. Nu existau atunci romano-catolici.

[2] Sfântul Apostol Pavel s-a referit, adică, la femeie ca gen, și nu ca adversativ față de fecioară. El a vorbit astfel într-un limbaj simplu, familiar, pentru a arăta umanitatea reală, asumată de Fiul lui Dumnezeu.

Iar făcut din femeie înseamnă că Hristos Și-a luat trup din trupul Preacuratei Fecioare Maria și că a fost născut de Preasfinția sa.

[3] Adică trimiterea Fiului a însemnat întruparea Lui, asumarea chipului de rob.

[4] Era pretutindeni, ca un Dumnezeu Care umple lumea, cf. Înțel. lui Sol. 8, 1 și Ps. 138, 8, după cum Sfântul Augustin a arătat în capitolul anterior.

[5] Sfântul Augustin încearcă să arate că erorile ereticilor pornesc de la niște întrebări false și de la o gândire care se dovedește a fi blasfemiatoare, atunci când este cercetată în profunzime.

În esență, sunt niște întrebări infantile și care arată modul pământesc de a judeca al celor care pot să ridice astfel de probleme.

Pentru că ar fi trebuit, după gândirea ereticilor, ca Tatăl să aibă o discuție cu Fiul și să Îl convingă să Se întrupeze.

[6] În ipostasul Cuvântului, în persoana Fiului lui Dumnezeu din veșnicie.

[7] Tatăl L-a trimis pe Fiul și Fiul a binevoit și S-a întrupat.

[8] Cele care sunt exterioare.

[9] Faptele pe care le facem în afară, adică în văzut tuturor, sunt mandatarii noștri, care vorbesc despre noi și despre interiorul nostru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *