Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Category: Fragmente manuscriptice 2 (Page 1 of 62)

Eminescu: între modernitate și tradiție [149]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Pe de altă parte, așa cum am afirmat de mai multe ori pe parcursul acestei cărți, programul romantic se susține sau se fundamentează, oriunde în Europa, pe inspirația din literatura medievală, în consens cu dezavuarea clasicismului și a iluminismului – încât Romantismul poate fi considerat drept o a doua Renaștere, a Evului Mediu:

„Romantismul a fost un Ev Mediu renăscut. […] Era cu atât mai la îndemână se se folosească trecutul medieval și catolic [cazul țărilor cu trecut catolic] cu cât epoca imediat anterioară [Iluminismul] se folosise aproape exclusiv de Antichitate; Evul Mediu putea să treacă astfel foarte bine drept ceva nou. […]

Avem a face [în Romantism] cu o Renaștere ca aceea din secolul al XV-lea, cu deosebirea că atunci renăscuse Antichitatea […], iar acum renăștea Evul Mediu. […] În stigmatizarea epocii Luminilor, toți romanticii erau experți”[1].

„Când Homer descrie armura unui erou, nu e altceva decât o armură bună, care prețuiește cât atâția sau atâția boi; dar când un călugăr din Evul Mediu descrie în poemul său poalele Maicii Domnului, putem fi siguri că, prin aceste poale, poetul își imaginează tot atâtea virtuți diferite […].

Acesta e caracterul poeziei medievale, pe care o denumim romantică (s. n.). Arta clasică avea de înfățișat numai o lume limitată și personajele ei puteau fi identice cu ideea artistului. Arta romantică își propunea să reprezinte infinitul sau cel mult să le insinueze și găsea refugiu într-un sistem de simboluri tradiționale sau mai curând parabolice. […] De aici misticul, enigmaticul, miraculosul și luxuriantul în operele de artă ale Evului Mediu”[2].


[1] Cf. Ricarda Huch, Romantismul german, op. cit., p. 283, 286.

La fel se exprimase mai demult și De Sanctis, în sensul identificării primului romantism cu o adevărată revivificare a Evului Mediu și a creștinismului:

„Evul Mediu reveni la suprafață, preamărit ca leagăn al spiritului modern, și gândirea îl reproduse în toate orientările lui. Creștinismul, care fusese până atunci ținta tuturor săgeților, deveni centrul oricărei cercetări filosofice și stindardul oricărui progres social și civil; clasicii fură numiți păgâni, cu disprețul cel mai profund. […]

Se vorbi de o artă păgână și de o artă creștină, a cărei expresie cea mai înaltă fu căutată în gotic, în umbre, în mistere, în vag și nedefinit, într-o lume de dincolo, care fu numită lumea idealului, într-o aspirație spre infinit, ce nu putea fi satisfăcută și era de aceea melancolică: melancolia primi un nume și fu socotită însușire creștină [s. n., ceea ce se poate observa și din poemul Melancolia al lui C. Negruzzi]; […] apăru genul creștin romantic, în opoziție cu genul clasic”, cf. Francesco de Sanctis, Istoria literaturii italiene, traducere, studiu introductiv și note de Nina Façon, EPL, București, 1965, p. 854.

Mai aproape de noi, Compagnon face următoarele observații: „Romantic a însemnat mai întâi nostalgic după țara și religia sa, după valorile tradiționale, după rustic și în contrast cu urbanul, după natură în contrast cu civilizația. Memoria și imaginația făceau din Vechiul Regim [la noi, din epocile voievodale] o vârstă de aur a armoniei pierdute și reabilitau Evul Mediu. […] Pentru generația anilor 1830, creștinismul și Revoluția se identifică, iar democrația va fi prelungirea lui”.

De asemenea, pentru a-i afla pe „clasicii antimodernului”, „firul care trebuie urmat [este] acela al renașterii romantice a creștinismului (s. n.)”, cf. Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Roland Barthes, traducere din limba franceză de Irina Mavrodin și Adina Dinițoiu, prefață de Mircea Martin, Ed. Art, București, 2008, p. 151, 184-185, 188.

[2] Heinrich Heine, Opere alese, vol. III, Ed. Univers, București, 1973, p. 91.

Despre acesta, T. Gautier spune: „Heine […] este cel puțin egalul lui Uhland și Tieck atunci când povestește legendele catolice și cavalerești ale Evului Mediu. Heine scoate din minunatul corn al lui Achim von Arnim și Brentano o muzică ce face să tresară cerbii în adâncul pădurilor și coboară podul castelelor feudale. Când se aruncă pe calul său de luptă, atinge cu cizma fusta bogat brodată a castelanei plecate la vânătoare, și nimeni nu mânuiește sulița cu mai multă grație decât el”, cf. Théophile Gautier, Istoria romantismului, traducere de Mioara și Pan Izverna, prefață și tabel cronologic de Irina Mavrodin, vol. II, Ed. Allfa, București, 1998, p. 198.

Eminescu: între modernitate și tradiție [148]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Post scriptum

S-ar putea naște întrebarea: este Eminescu un poet al arhetipurilor, un romantic anacronic-arhaizant (pe care, totuși, unii îl receptează ca ultimul mare romantic, ca sinteză a romantismului european și personalitatea care umple interstițiul  dintre romantism și simbolism ori care anticipează știința și literatura modernă)[1] sau sunt unii dintre scriitorii români ai secolelor XVII și XVIII preromantici (așa cum propunea Edgar Papu să fie considerați Dosoftei, Cantemir și Neculce – n-ar fi ceva cu totul neobișnuit pentru predispozițiile anticipative/ avangardiste ale literaturii române din toate timpurile)?

Răspunsul cred că l-am oferit în paginile acestei cărți: depinde din ce direcție sunt privite, analizate și înțelese lucrurile. Dar mai mult decât atât, trebuie să luăm în considerare o evoluție firească a literelor românești, oricât de mult ni s-ar părea defazată sau neobișnuită atunci când dorim să meargă în pas cadențat alături de literatura occidentală[2]. Pentru mine, problema esențială se pune în termeni de tradiție literară românească, nefisurată de intrarea în modernism a literelor românești.

Pe de altă parte, medievalii amintiți au nevoie și ei de adevărate aprofundări, de o aplecare atentă asupra operelor lor care au fost, totuși, insuficient analizate și puse în lumină.

Arătând că literatura română veche și-a pus asupra lui Eminescu o amprentă definitorie – pentru că poetul a dorit să fie continuatorul unei tradiții literare pe care el a considerat-o esențială pentru configurarea unei literaturi moderne cu specific național –, scopul acestei cercetări nu a fost acela de a nega cumva modernitatea sau clarviziunea lui Eminescu.

Dorința mea este alta, și anume aceea de a nu mai considera că ele derivă exclusiv din intersectarea lui cu filosofia și literatura romantică și cu știința contemporană lui și – în consecință – de a nu ne mai strădui, cu asupra de măsură, a dovedi că doar interferențele (pseudo-argumentate, unele dintre ele) cu Schopenhauer, Kant, Hegel, Swedenborg, Nietzsche sau Spinoza pot, singurele, să ne dăruiască mult râvnita configurație romantic-modernă a creației sale.

Fundamentele modernității se stabilesc oricând, indiferent cât de paradoxal ar putea părea, prin raportarea la o tradiție și la un trecut, chiar și atunci când această raportare este de natură iconoclastă (nu este cazul lui Eminescu).


[1] V. Nemoianu tinde să-l considere pe Eminescu un reprezentant al romantismului târziu (Biedermeier). În opinia sa, „literatura cehă, ca și cea maghiară și română, poate fi împărțită în esență în două etape: preromantism și romantism târziu (Biedermeier)”, autorul notând „absența H. R. [High Romanticism] în aceste țări est-europene”. „În Europa de Est intrarea în Biedermeier s-a produs lin, doar cu o ușoară reținere față de excesele romanticilor occidentali. Într-adevăr, la Mácha, Eminescu sau Petöfi, ardoarea autentică a romantismului a fost înăbușită sau camuflată”. „Literaturile lipsite de producțiile romantismului esențial tind să dezvolte o fază finală, între romantism și victorianism sau simbolism (așa ni-i explicăm pe Mácha, Kraciński și Norwid, Eminescu, Nerval și Poe)”; cf. Virgil Nemoianu, Îmblânzirea romantismului, op. cit., p. 167-169, 293.

Paul Cornea pune problema în alți termeni în comparație cu cei care cred că Eminescu n-a sesizat schimbările din literatura vremii sale: „Deci, odată cu emergența modernismului pe de o parte, a realismului și pozitivismului pe de alta, să fi fost oare posibil ca Eminescu, spirit de o excepțională curiozitate și deschidere intelectuală, poet capabil să cânte la toate instrumentele, să fi rămas neatins de curentele de idei și sensibilitate ale vremii? Lucrul nu pare verosimil. În realitate, lipsa de contemporaneitate a poetului e doar aparentă, produsă de o lectură obstinat preocupată de consonanțele tematice cu H. [High Romanticism] și L. R. [Low Romanticism/ Biedermeier]. Dacă însă ținem seama nu atât de teme, cât de unghiul din care sunt abordate, și dacă ne concentrăm privirea mai ales asupra ultimei faze de creație, e vădită apropierea lui Eminescu de postromantism”, cf. Paul Cornea, Delimitări și ipoteze. Comunicări și eseuri de teorie literară și studii culturale, Ed. Polirom, Iași, 2008, p. 112.

Consider că opera lui Eminescu are destule trăsături care țin de High Romanticism, dar are și acel aer de tristețe și dezabuzare, mărturisit chiar din Epigonii, care se datorează luării la cunoștință a temperamentului noului romantism: lipsa de ideal, demobilizarea, scepticismul, decadența, relativizarea crezurilor. Aceste ecouri, el le absoarbe oarecum în opera sa, dar le detestă, ele nu îi reprezintă fibra cea mai intimă a personalității lui poetice. Prin urmare, se poate spune că Eminescu nu era străin de sensul dezvoltării poeziei, al literaturii contemporane, dar el nu se adaptează și nu e un om al principiilor edulcorate, îmblânzite, nici nu reconciliază idealurile romantice cu empirismul.

[2] P. Constantinescu critica „instinctul de perfectă simetrie cu literatura occidentală” al lui Șerban Cioculescu, care îl făcea pe acesta din urmă să caute „o perfectă traducere a romantismului apusean în romanticii noștri” și să nu recunoască existența unui romantism autohton, românesc. În opinia lui P. Constantinescu, „o istorie literară națională concepută în spirit de strictă simetrie cu literaturile apusene, riscă să piardă din vedere nuanțele, căutând numai culmile sau analogiile reliefate (s. n.)”, cf. Pompiliu Constantinescu, Eseuri critice, op. cit., p. 211-212.

Eminescu: între modernitate și tradiție [147]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Hyperion (care nu mai este numit deloc Luceafăr – doar tânăra îl mai numește astfel, considerându-l o stea a norocului („Cobori în jos, luceafăr blând /…/ Norocu-mi luminează”), tocmai ceea ce el detesta și credea să nu îi este deloc caracteristic) acceptă în final o dublă ipostază, de a fi în lume sub o mască de lut – însoțit însă de cortegiul de manifestări ale vrajei feerice, care îi descoperă deghizarea – și de a fi, în același timp, la mii de ani lumină departe de lume („într-un dezbin de lume”, cum spune în poemul Renunțare):

Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece –
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor și rece.

Lucrurile par a sta pe dos în Sărmanul Dionis, în ce privește semnificațiile umbrei, pentru că acolo ea reprezintă aspectul etern în plan ontologic. Însă nu este niciun paradox: pentru această lume concretă, latura lui nemuritoare, cu care ea este incongruentă, neintrând în specificitatea ei, este o umbră, pentru că nu este sesizabilă în orizontul contingenței. O umbră imaginată alegoric, care asistă existența umană, așteptând să devină vestimentația reală a ființei veșnice. Dionis își îmbracă, tot alegoric, pentru câtva timp, această haină eternă.

În basmul pe care l-am menționat ceva mai de-vreme, Făt-Frumos din lacrimă, „împărăția umbrelor” este în lună (acolo unde se simțea acasă și Dan-Dionis): luna, ca „o cetate sfântă și argintie”, coboară spre pământ iar din nisip ies „scheletele nalte…cu capete seci de oase…învălite în lungi mantale albe, țesute rar din fire de argint, încât prin mantale se zăreau oasele albite de secăciune. Pe frunțile lor purtau coroane făcute din fire de raze și din spini auriți și lungi…și încălicați pe schelete de cai mergeau încet-încet…în lungi șiruri…dungi mișcătoare de umbre argintii…și urcau drumul lunei și se perdeau în palatele înmărmurite ale cetății din lună, prin a cărora ferești se auzea o muzică lunatecă…o muzică de vis” [1].

Ceva mai devreme, tot aici, în basmul lui Eminescu, ni se spune că, umblând Domnul cu Sfântul Petru pe pământ, „hainele și fața unuia [ale Domnului] strălucea ca alba lumină a soarelui [amănunt preluat din episodul transfigurării Sale, al schimbării la față pe Tabor]; celălalt, mai umilit, nu părea decât umbra (s. n.) celui luminat”[2].

Poemul Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci sintetizează nesfârșitele turmentări ale poetului. Sfârșitul ei consună cu cel din Venere și Madonă: „Suflete! de-ai fi chiar demon, tu ești sântă prin iubire,/ Și ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond”.

Față de pretențiile unui veac al prozei amare („mizeria aceasta, proza asta e amară” (Scrisoarea IV), în antiteză cu Evul Mediu, „veac de aur” – epocă de aur a umanității, în concepția romanticilor – căci deplânge felul cum pe bătrânii voievozi îi „scot din letopiseți” și îi „citează toți nerozii/ Mestecând [amestecând] veacul de aur în noroiul greu al prozii” (Scrisoarea III)), idealul său de femeie (ca și idealul său de lume) era mult prea mare (unii pot spune prea sever): „femeia-i prototipul îngerilor din senin”[3] (Venere și Madonă), „icoană/ A pururi verginei Marii” (Atât de fragedă), „umbra frumuseții cei eterne pe pământ” (Scrisoarea V), „icoana iubirii cei eterne” (Nu mă-nțelegi), „candelă a iubirii pe pământ” (Pe lângă plopii fără soț).

Femeia, iubirea pentru ea, a fost cea care l-a învățat a muri (Odă (în metru antic)), ceea ce nu credea a-nvăța vreodată, a fi în stare adică să renunțe la nemurirea sa hyperionică.

Accidentul erotic s-a transformat astfel în poate cea mai mare lecție a vieții sale, prin care a învățat că este în stare de jertfă și de renunțare la sine[4].


[1] Eminescu, Proză literară, op. cit., p. 26. [2] Idem, p. 19.

[3] Concepție netradițională, dar pe care Eminescu a preluat-o de la Heliade, la care Eva este „model de frumusețe al angelii din ceruri”  (Anatolida sau Omul și forțele). Este un tipar renascentist, indicat prin apelul la Rafael și Madona Dumnezeie (care a rezultat din „dogma” imaculatei concepții, străină și neadmisă de creștinismul răsăritean) pictată de el, pe care o evocă de asemenea Eminescu în Venere și Madonă.

[4] Este bine cunoscut autoportretul de tinerețe, sculptural/ marmoreu: „Pururi tânăr”, contemplând/ privind „la steaua Singurătății” (Odă (în metru antic)).

Interesant este veșmântul tânărului visător din această poezie: „înfășurat în manta-mi”. El ne aduce aminte de vestimentația Luceafărului: „Un vânăt giulgi se-ncheie nod/ Pe umerele goale. /…/ Din negru giulgi se desfășor/ Marmoreele brațe”. Giulgiul sugerează moartea, poetul urmărind probabil să întipărească o imagine definitorie, a atitudinii sale existențiale fundamentale, ca poet romantic.

Eminescu: între modernitate și tradiție [146]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Ne amintim și de versurile „Tot ce se naște, aleargă, piere/ E-n ochii Domnului repaos” (Cu mâne zilele-ți adaogi, variantă)[1]: tot ce se mișcă este de fapt o nemișcare/ repaos, pentru că nu are în sine mișcare, ci doar Nemișcatul care pe toate le mișcă, Acela are în Sine viața și mișcarea – după o teologie a Sfântului Atanasie cel Mare („Înţelepciunea lui Dumnezeu [Hristos], purtând tot universul ca pe o liră […], alcătuieşte o singură lume şi o unică rânduială frumoasă şi armonioasă a ei, El însuşi rămânând nemişcat, dar toate mişcându-le”[2]) sau a Sfântului Maxim Mărturisitorul, pe care o reproducea și Cantemir: lumea „pentru vécinica clătire de la neclătitul Clătitoriu să clătéște”[3].

Adevărata mișcare e în Dumnezeu, iar lumea e repaos, e un teatru static, pentru că nu are în sine rațiunile ființei sale. Repaosul lumii este lipsă de ființare proprie și este cu totul diferit de repaosul/ odihna lui Dumnezeu[4].

Întâlnim aici aceeași aptitudine permanentă a lui Eminescu de a vorbi în omonime.

Sătul de „noaptea veciniciei” (Scrisoarea I), Hyperion nu știuse și nu înțelesese că îl așteaptă „noaptea de patemi”[5], despre care însă Părintele ceresc îl avertizează: „Întoarce-te, te-ndreaptă/ Spre-acel pământ rătăcitor/ Și vezi ce te așteaptă”.

Remarcăm că „noaptea veciniciei”, „noaptea neființei” (ambele în Scrisoarea I: lumea se naște din „noaptea veciniciei”, dar piere în „noaptea neființei” sau cel puțin este amenințată să piară sau piere doar o parte din ea: cei ce „s-azvârl rebeli”) și noaptea de patemi” reprezintă trei concepte diferite, care denumesc realități distincte.

Spiritul nemuritor este tentat de setea de repaos terestru („Da, mă voi naște din păcat [o nouă naștere, cea dintâi fiind de la Dumnezeu],/ Primind o altă lege [a păcatului[6]]/ Cu vecinicia sunt legat,/ Ci voi [ca nașterea în legea păcatului] să mă deslege”), dar coborârea lui înspre și printre cele de jos îl face să trăiască cu regrete și cu „setea liniștei eterne care-mi sună în urechi” (Scrisoarea IV): adevăratul repaos (odihnă).

Și ne întoarcem la problema hibridului eminescian, ipostaziat în ființa antagonică numită Hyperion-Luceafăr, problemă pe care am enunțat-o undeva mai sus, în studiul de față, și pe care vrem să o elucidăm.

Dacă ne raportăm la literatura noastră veche, hibridul este, după Cantemir, o ființă nefirească, „himera filosofilor”, căci „cine poate macar cu mintea doaî firi într-un ipohimen cuprinde? Sau cine vreodată pasire dobitocită sau dobitoc păsărit au vădzut?”[7]. Este deci o himeră a filosofiei speculative, un monstru inventat de gândirea care face să fie ceea ce nu există, „căci filosofii obiciuiți sint cu socoteala, aierul în apă și apa în aer a întoarce, macară că lucrul socotélii n-ar răspunde”[8]. De aceea, Struțocămila este astfel „himera jiganiilor, irmafroditul pasirilor și traghelaful firii”[9]. Ne amintim că și ochii Luceafărului luceau „himeric”. Sau, cu alte cuvinte, hibridul „ieste și nu ieste”[10]. Dar „siloghizmul ieste sofistic”[11].

În Fiziologul lui Damaschin Studitul, hybris-ul este de asemenea rezultatul unor accidente regretabile, al unor păcate[12].

Eminescu a enunțat la noi existența hibridului romantic. Hyperion-Luceafărul este un astfel de personaj, iar poetul mărturisește singur despre sine: „eu, fire hibridă” (Icoană și privaz). Tendința de a uni contrariile nu era platonică la Eminescu, ci dictată de alte rațiuni. A gândit să fie mântuit prin femeie (Înger și demon etc.), ca Faust, încercând să descopere eternul feminin care l-ar fi putut izbăvi – a se vedea articolul meu, De la Strigoii la Luceafărul (aici, aici și aici).

Se poate aduce în discuție, în același sens, prezența androginismului din nuvelele sale (mai ales). Nevoia lui de completitudine viza însă regăsirea de sine: „o vrea…spre-a se-nțelege în sfârșit pe sine însuși” (Scrisoarea V).

El însuși ridică problema: Hyperion sau Luceafăr? Nu s-a observat prea bine în trecut acest lucru, dar cei doi nu pot coexista până la urmă în ființa sa. Tocmai aceasta este tema esențială a Luceafărului. Și, prin aceasta, poemul Luceafărul propune cu adevărat o dezbatere fundamentală, capitală pentru înțelegerea operei și a personalității lui Eminescu. Poetul însuși a discriminat problema și a dezbătut-o lăuntric, ajungând la concluzia că nu pot coexista cele două personalități (diametral opuse) într-o singură ființă, că hibridul este un produs nefirsc.

El confirmă astfel justețea perspectivei lui Cantemir și a literaturii vechi. Această asumare, a unei firi/ naturi diferite, o poate face și a făcut-o numai Dumnezeu-Cuvântul.

Deși adesea s-a ipostaziat ca personalitate angelic-demonică, pe sine sau pe avatarii săi, Eminescu recunoaște implicit că nu poate fi „Satan dumnezeiesc”, „pe-a cărui frunte Dumnezeu a scris geniul, şi iadul îndărătnicia” (Geniu pustiu)[13], că aceasta e o Struțocămilă care nu are fundament ontologic – o himeră romantică –, că nu poate fi, în același timp, și fiu al lui Dumnezeu („lumină din lumină” și „cuvântul meu dentâi”[14]) și luceafăr „rătăcitor” (Luceafărul) și că trebuie să aleagă una dintre cele două ipostaze.

Și alege să rămână Hyperion (fiu al luminii): „Iar tu Hyperion rămâi” (Luceafărul). Luceafărul a însemnat o biografie episodică, a reprezentat o cădere, o aventură, o experiență, o dramă. Nu îl definește în mod esențial și nu rămâne o parte componentă a ființei sale.


[1] M. Eminescu, Opere, III, ed. Perpessicius, op. cit., p. 169.

[2] Sfântul Atanasie cel Mare, Scrieri, op. cit., p. 79.

[3] Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, ed. cit., p. 326. Și Sfântul Ioan Damaschin face această precizare, în Dogmatica, ediția a III-a, traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, București, 1993, p. 19: „numai Dumnezeirea este nemișcată, mișcând toate prin mișcarea Sa”.

[4] După Sfântul Augustin, „Tu însă, Care ești Binele Ce nu are nevoie de niciun bine, ești mereu în odihnă, fiindcă odihna Ta ești Tu Însuți”, cf. Confesiuni, op. cit., p. 511.

Sesizăm și comentariul traducătorului Confesiunilor la afirmația Sfântului Augustin, că „neliniștită este inima noastră până când se va odihni întru Tine” (p. 87): „În lat. Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te, celebră formulare, prin care este exprimată apetența umană de divin și de repaos, întru coexistența cu Dumnezeu, în pace și în veșnicie. În poezia lui Eminescu întâlnim ceva similar – setea de repaos” (n. 6, p. 516). Remarcabil e că a făcut asociația cu versurile lui Eminescu…

[5] „Noaptea patimilor este întunericul neștiinței”, cf. Sfântul Grigorie Sinaitul, Capete după acrostih, în Filocalia, vol. VII, op. cit., p. 118.

[6] A se vedea și Rom. 7, 23: „Dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele”.

[7] Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, ed. cit., p. 43.

[8] Idem, p. 75. [9] Idem, p. 92. [10] Ibidem. [11] Idem, p. 93.

[12] A se vedea Mihai Moraru, De nuptiis…, op. cit., p. 147.

[13] M. Eminescu, Opere, VII, ed. Perpessicius, ed. cit., p. 178.

[14] M. Eminescu, Opere, II, ed. Perpessicius, ed. cit., p. 438.

Un amplu comentariu al meu, care lămurește semnificația acestor sintagme, puteți citi aici:
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/12/luceafarul-12/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/15/luceafarul-13/.

Sau în cartea mea de aici: https://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/epilog-la-lumea-veche-i-2-editia-a-doua/.

Eminescu: între modernitate și tradiție [145]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Deși de multe ori „voit-am/ Ca să spânzur lira-n cui/ Și un capăt poeziei/ Și pustiului să pui”, totuși poezia a rămas un mod de aplanare a durerii, de disipare a tensiunii și de transportare a concentrării masive interioare în planul artei: melancolia-mi /…/ se face vers”.

Ca sursă de inspirație a poeziei apare iubita și în câteva variante manuscrise ale poemului Călin: „Mintea mea de veac străină/ Leagă strofe și le-mbină/ Ca Firdusi cântărețul/ În gazehluri ea suspină. /…/ Înger blond cu tristă mină /…/ Rege-al gândurilor mele/ Iară inimei regină/ Prin imaginile minții-mi/ Tu te primbli ca-n grădină/ Numai tu i-ești ca acasă/ Iară lumea mi-i străină. /…/ De-al tău ochi născut e versu-mi/ Ca lumină din lumină”[1].

Recursul la iconografie și la expresiile proprii cultului și limbii vechi bisericești apare împletit cu aluzia la Sonetele lui Shakespeare („Rege-al gândurilor mele/ Iară inimei regină”) și cu referința la Firdusi și la gazelul oriental.

Ni se pare, în consecință, că cel mai crunt reproș pe care i l-a adus vreodată se află în versurile unei variante a poemului Nu mă-nțelegi: „Și azi când am puterea ce-o are numai Domnul,/ Din chaosul uitării s-alung pe-o clipă somnul, /…/ Azi când ești prea mult înger și prea puțin femeie,/ Frumoasă cum nici Venus nu a putut să steie,/ În loc de-a fi un soare al astei lumi întregi,/ Tu îmi ucizi gândirea, căci nu mă înțelegi”. Alte versuri rețin chiar un blestem – ca mai târziu în Psalmul de taină al lui Arghezi – la adresa femeii care n-a știut să-și împlinească menirea[2].

Dar nu este Cătălin, dacă ne gândim mai bine, cea de-a treia întrupare a Luceafărului, în care acesta își ocultează toate atributele eternității, ca să nu o mai cutremure pe femeie nici cu angelitatea, nici cu demonismul geniului său?

E posibil ca, deși ni se spune că Hyperion s-a întors „în locul lui menit din cer”, el totuși să fi coborât sub forma lui Cătălin, al treilea travesti fiind cel reușit. Un travesti ontologic sugerat – dincolo de aserțiunea narativă a imuabilității Luceafărului – de onomastica transparentă, Cătălin nefiind decât un derivat al lui Călin, Zburătorul.

În urma acestei descinderi a Luceafărului sub ipostaza umană a lui Cătălin, el își păstrează, incognito, ochiul nemuritor și rece” cu care contemplă privitor ca la teatru” (Glossă) scena lumii, în care și el însuși joacă un rol, e o mască/ un obrăzar de ceară (ceea ce spunea într-un fragment timpuriu, intercalat și într-o variantă din Scrisoarea IV: „Totu-i mască pentru mine, însumi eu îmi par o mască”[3]). Este forțat să se dedubleze, fără a se dezintegra ființial, schizofrenic, este silit să fie și să pară, în același timp, pe scena lumii, deși departajează între umbră și ființă[4]:

În locul lui menit din ceri
Hyperion se-ntoarsă
Și, ca și-n ziua cea de ieri,
Lumina și-o revarsă.

Căci este sara-n asfințit
Și noaptea o să-nceapă;
Răsare luna liniștit
Și tremurând din apă,

Și umple cu-ale ei scântei
Cărările din crânguri.
Sub șirul lung de mândri tei
Ședeau doi tineri singuri:

– „O, lasă-mi capul meu pe sân,
Iubito, să se culce,
Sub raza ochiului senin
Și negrăit de dulce

Cu farmecul luminii reci
Gândirile străbate-mi,
Revarsă liniște de veci
Pe noaptea mea de patemi.

Și de deasupra mea rămâi
Durerea mea de-o curmă,
Căci ești iubirea mea dentâi
Și visul meu din urmă.”

 Versurile acestea ilustrează destul de concludent faptul că și Cătălin a devenit, din „viclean copil de casă”, o altă mască eminesciană (și nu sesiza Călinescu că bărbatul eminescian e un copil?).

Dacă acceptăm această întrupare a lui Hyperion (credem că este incorect să-l numim Luceafărul, acesta din urmă reprezentând doar o perspectivă incompletă asupra personalității sale), remarcăm că întruparea sa înseamnă o întoarcere la același iubit Ev Mediu, Cătălin fiind paharnic: „Ce împle cupele cu vin/ Mesenilor la masă”. De fapt, toate amănuntele poveștii de iubire, cuprinzând castelul și fata de împărat, dezvăluie un scenariu medieval.

Situația este similară celei din Scrisoarea IV și Scrisoarea V: „Ea cu toane, o crăiasă, iar tu tânăr ca un paj”. Iar Cătălin (în niște strofe anterioare) și pajul Cupidon, au, de asemenea, semnalmente comune. Ceea ce ne conduce la concluzia că și acel paj Cupidon face parte din familia avatarilor/ măștilor eminesciene.

„Revarsă liniște de veci/ Pe noaptea mea de patemi” sunt versuri care îl înalță pe Cătălin la ipostaza lui Hyperion, a aceluia care invoca: „Mi-e sete de repaosrepaos fiind un termen românesc foarte vechi, des întrebuințat în cărțile religioase, însemnând odihnă.

Sau, interpretând altfel, s-ar putea spune că acest Cătălin străbate drumul invers; mai bine zis, prin și după experiența amoroasă, Hyperion se întoarce „în locul lui menit din cer”. Pentru că, dacă Hyperion implorase: „De greul negrei vecinicii,/ Părinte, mă dezleagă /…/ Mi-e sete de repaos” – un repaos înțeles aici poate paradoxal, ca „sete de patimi”, cum ar fi zis Blaga („o sete /…/ de păcate, de doruri, de-avânturi, de patimi” (Lumina)), o „sete care-l soarbe” a patimei mistuitoare –, în schimb Cătălin se îndreaptă către locul lui Hyperion, spre dorul „liniștei de veci” care să se reverse peste „noaptea mea de patemi”.


[1] M. Eminescu, Opere, I, ed. Perpessicius, op. cit., p. 422-423.

[2] M. Eminescu, Opere, III, ed. Perpessicius, op. cit., p. 53-54:

Cum ai putut a-ți bate joc
De patimile mele,
De dulci petreceri la un loc
Din ceasuri ca acele

Cum le-ai menit pe toate rău
De s-au ales deșerte?
Dar care-i acel Dumnezeu
În stare să te ierte?

Când amândoi vom fi pământ
– Căci el pe toți ne-adună –
S-o stinge vis și jurământ
Cu viețile-mpreună

Ci-n lungul negrei vecinicii
Blestemu-mi se va naște
Ce numai tu n-ai vrut să știi
O lume va cunoaște

Pe lungul vremurilor vad
Va răsări cuvântu-mi
Ca frunza codrului de brad
Ce va umbri mormântu-mi

Și-n cântul meu ce va trăi
Sperjură rămânè-vei,
Cum n-a mai fost, nici o mai fi
O alta-n neamul Evei.

(Când amintirile, variantă)

[3] M. Eminescu, Opere, II, ed. Perpessicius, op. cit., p. 328.

[4] O departajare pe care, în plan teologic, o făcea și Sfântul Augustin: „«Să se ducă și să fugă din fața Ta» (Ps. 67, 2) toți cei neliniștiți și cei nedrepți; Tu îi vezi și le distingi bine umbrele; și iată că umbrele lor sunt frumoase, dar ei înșiși sunt urâți”, cf. Confesiuni, op. cit., p. 183-184.

Eminescu: între modernitate și tradiție [144]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Alte variante ale Luceafărului ne descoperă apelul la iconografie: fiica de împărat, de care se îndrăgostește, îi pare inițial o vergină pură, o sfântă („A fost odată ca-n povești/ A fost ca niciodată/ Din rude bune-mpărătești/ Fecioară prea-curată // Și era una la părinți/ Și una-n toate cele/ Cum e Maria între sfinți/ Și luna între stele”[1]), pentru a descoperi ulterior că „nu-i decât femeie” (Gelozie) „și vrea a fi femeie” (Icoană și privaz).

Totuși, Luceafărul ne vorbește despre acea fecioară curată, idealul său, care trebuia să fie „cum e Fecioara între Sfinți”. Chiar atributul „din rude mari împărătești”, care pare să indice doar originea nobiliară, ascunde o realitate superioară, pentru că este preluat din culegerea hagiografică a lui Dosoftei, unde se precizează că „tatăl Svinții sale, Preacistii [al Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu], Ioachim, era de rudâ împărăteascâ[2] (adică din neamul lui David). În vreme ce, în poemul Atât de fragedă, poetul spune fără ocolișuri: „Ş-o să-mi răsai ca o icoană/ A pururi Verginei Marii,/ Pe fruntea ta purtând coroană –/ Unde te duci? Când o să vii?”.

Tot într-o variantă a Luceafărului, completează ceea ce afirmă în poemul Înger de pază, făcând recurs, ca semn al vehemenței, la un episod hagiografic (cel mai probabil): „Oricare mândru început/ Cu un sfârșit se-ncheie/ Când îngerul au dispărut/ Rămâi cu o femeie// Dar totuși nu sfârșești de spus/ Și-ncepi aceleași plângeri/ Căci când femeile s-au dus/ Din nou s-arată îngeri”[3].

Multe dintre poemele eminesciene sfârșesc prin a ilustra desfășurarea unui conflict interior, polemica gândurilor și războiul sentimentelor, de o intensitate tulburătoare. Concluzia experienței amoroase pare o revenire, sub o altă formă (totuși transparentă) sau din alt unghi, la reflecțiile inițiale:

Iubit-ai?… Ah! un caier de cânepă nu-i moale,
Nu-i blond cum e podoaba cea dulce-a frunții sale!
Cu gura ei subțire și mâni reci ca de ceară,
Iar ochiu-i plin de raze străluce în afară,
Răpindu-ți ție ochii cu a lor strălucire.

Tu n-ai gustat din rodul acel de fericire:
Tu ești onest și plin de respect și generos
Să frângi în zarea vieții un rod așa frumos.
Te-ai dus și te urmară părerile de rău.

În urma ta venit-au un neted nătărău
Și-acesta… ei… făcut-au ce n-ai vrut să cutezi;
Ce-a mai rămas din dulcea figură mergi de vezi:
Anii i-au scris cu pana lor neagră pe-a ei frunte.

Și gura cea cu albi mărgăritari, mărunte,
Acuma e zbârcită și ochiul plin de pară,
Ce-și revărsa lumina sa rece în afară
E stins și nu-i nimica în el, nu-i adâncime;

Tu nu mai vezi într-însul ce nu văzuse nime
Decât tu… Ce-ajunse a fi? Cochetă, rece,
Lingușitoare, crudă din mână-n mână trece
Și caută-n iubire plăcerea numai, care
E-o clipă de beție și-o zi de dezgustare.

(Urât și sărăcie)

Disputa se desfășoară însă în termenii și folosind imagistica vanității, lesne de recunoscut, a tradiției literare vechi.

Însă, în pofida a ceea ce se crede de obicei, nici cântecele de lume și nici versurile neoanacreontice nu disculpă deloc toanele feminine, ba dimpotrivă, cei ce o proclamă zeie/ zeiță pot fi considerați, în alte ipostaze poetice – și dintr-o perspectivă feministă –, de departe ca promovând un mesaj cu adevărat misogin, în versurile lor, în comparație cu orice predică sau cazanie.

Finalitatea nupțială nu i-a rămas indiferentă. Deși singura nuntă e în Călin, sugestiile unirii veșnice a cuplului se regăsesc în toate visurile de dragoste, iar în Atât de fragedă, o numește „mireasa sufletului meu”.

În poemul Singurătate, femeia, „În privazul negru-al vieții-mi/ E-o icoană de lumină”. În altă poezie: „Prin gândurile-mi triste și negre treci frumoasă” (O arfă pe-un mormânt).


[1] M. Eminescu, Opere, VIII, ed. inițiată de Perpessicius, op. cit., p. 392.

[2] Dosoftei, Viața și petreacerea Svinților, B. A. R., CRV 73, f. 11v. La Nașterea Maicii Domnului.

[3] Idem, p. 390.

Eminescu: între modernitate și tradiție [143]

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană

*

Poemul În căutarea Șeherezadei exprimă deplasare/ orientarea a lui Eminescu, în căutarea înțelepciunii, de la Nord la Sud, dinspre Apus către Orient și dinspre patima femeii către înțelepciune – în versuri presărate cu destul de multe simboluri/ alegorii eminesciene esențiale, despre care am discutat anterior în paginile acestei lucrări, introduse aici într-o formulă sublimată, lipsită de orice context sau enunț suplimentar explicativ, și pe care le vom semnala în fragmentele selectate mai jos:

În mări de Nord [aluzie la Shakespeare?], în hale lungi și sure
M-am coborât și am ciocnit cu zeii,
Atârnând arfa-n vecinica pădure.

M-am îndulcit cu patima femeii,
În stele i-am topit aurul din plete
În poale-am scuturat piatra cameii /…/

Apoi m-am dus – ea plâns-a.
Mi-a deschis marea porțile-i albastre
Și Nordul frig durerea caldă stins-a.

M-am dus spre Sud[1] – und-insule cu glastre
Gigantici se ridic’ din sfânta mare,
C-oștiri de flori, semănături de astre.

Și și-a îmflat eterna mea cântare
Aripele de pară-n cer pornite,
Pân’ am pierdut pământu-n depărtare,

De unde-albastre scândure-s urnite.
De gânduri negre-i grea antica-mi navă:
Nu știu [:] pe vane căi-s ori menite?

Viața mea-i ca lanul de otavă:
E șeasă făr-adânc și înălțime.
Vulcanul mort și-a stins eterna lavă.

Dar ah! ce văd? /…/ Din ce în ce un rai în depărtare /…/
E Orientul. /…/

Corabiei apusene grea de gânduri
Sinistre – eu pe valuri îi dau drumul;
Frântă de stânci se risipește-n scânduri.

Ce întâlnesc întâi pe țărm e-un tumul –
Proroc prea sigur al vieței umane,
Tu ești cenușa iară viața-i fumul.

Nu crede însă că în doruri vane
Caut norocul spre-a  te-afla pe tine,
Noroc lumesc – zâmbiri aeriane!

Las pe-alții să zidească din ruine
Zidiri de-o zi pe răbdătoarea spată
A vechiului pământ, ce nu-i de mine.

În furnicarii din Apus ei toată
Viața-și fac doruri nebune,
Nu știu că-n lume nu-i ceea ce cată.

Ei caut-adevăr – găsesc minciune.
Neam vine și neam trece – toți se-nșeală.
Eu adevăr nu cat – ci-nțelepciune.

Căci mintea cea de-nțelepciune goală,
Oricât de multe adevăruri știre-ar,
Izvor de amărâre-i și de boală.

În ladă aur oricât grămădire-ar
Cu aur nu se stinge-n veci amarul
Și Pace numa-n inimă-i găsire-ar.

Ușor trage prezentul la cântarul
Înțelepciunii… Și ea-i fericirea.
Cu-a Răsăritului averi samarul

Eu mi-l încarc – cu-a lui gândiri gândirea[2].
Eu pasu-ndrept colo înspre cărunții,
Gigantici muri ce-n câmpi îi sădi firea. /…/

Ah! e cetatea cea strălucitoare
Unde-mpăratul Indiei reșade:
Un soare însuși este el sub soare.

Nevasta lui e-acea Șeherezade,
De-nțelepciune plină și de frumusețe:
Ș-a o privi doar soarelui se cade.

/…/ – o virgină Itală. /…/ – „Eu am știut, străine,
Că ai să vii – a dorurilor pradă –

Ca să m-asculți, și să duci de la mine,
A-nțelepciunii și-a frumseții floare,
Să luminezi gândirile din tine.

Eu am știut – profetă vrăjitoare –
S-atrag cu-a tainelor și-a basmei rază
Poeți cu inimi ceruri-doritoare”.

Întâlnirea seamănă cu aceea dintre Solomon și regina Saba, numai că în acea situație regina era cea care venea să asculte înțelepciunea lui Solomon – mai mult, în Rime alegorice, ochii Șeherezadei „adânci ca două basme-arabe/ Samăn cu-aceia ai reginei Sabbe”[3]. În disputa interioară dintre eros și sofia, opțiunea lui Eminescu înclină mai mult spre cea din urmă. Într-o scrisoare adresată Veronicăi, pe care am citat-o și altădată, îi spunea: „Oare n-ai pătruns tu încă natura mea de călugăr?”[4].


[1] Același sens al evoluției poetice îl va asuma și Ion Barbu.

[2] Rămâne însă de cercetat mult mai profund înțelesul versurilor: „Corabiei apusene grea de gânduri/ Sinistre – eu pe valuri îi dau drumul;/ Frântă de stânci se risipește-n scânduri. /…/ Cu-a Răsăritului averi samarul// Eu mi-l încarc – cu-a lui gândiri gândirea”. Gestul din urmă – chiar dacă metaforizat/ alegorizat –, de a încărca lucruri de preț și de-a porni într-o caravană spre a străbate deșertul sau o distanță importantă, este și acesta simptomatic pentru lirica eminesciană, întâlnindu-l în Dumnezeu și om („Sarcini de-aur și de smirnă ei [regii magi] încarcă pe cămile”) ori, cosmicizat, în Memento mori („Caravane de sori regii”…), unde „universu-n rugăciune” migrează spre un final care ni se pare totuși tainic. Dacă explicația ar fi că totul se întoarce în neființă, de ce e nevoie de atâtea simboluri și alegorii pentru a înfățișa această întoarcere în întunericul neființei?

Se integrează Eminescu unei mișcări de recuperare culturală a Orientului și Levantului, care începe de la Cantemir (admirator și imitator al literaturii și sintaxei arabo-persane) și se continuă apoi cu Isarlâcul lui Ion Barbu, cu Craii mateieni, cu Creanga de aur a lui Sadoveanu și cu literatura oriental-exotică a lui Mircea Eliade? Încearcă literatura română să nu se dezică de porțile Orientului, ci să se personalizeze prin poziția sa favorabilă, între Orient și Occident?

Au înțeles și au ascultat de acest testament poetic Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Mateiu Caragiale, Mihail Sadoveanu și Mircea Eliade?

Declarația versificată a lui Eminescu, din acest poem, ni se pare uimitoare, având în vedere că cei mai mulți s-au obișnuit să-l considere un poet al Hyperboreei, conviv cu Odin și zeii Valhalei, admirator al lui Shakespeare, geniala acvilă a Nordului, al dacilor nordici ori al vestului italo-francez mediteranean etc. Or, înțelepciunea pare a proveni mai degrabă din Orient, preferată fiind adevărurilor din Apus. Ceea ce ne face să credem că Eminescu nu a adoptat filosofia occidentală, ci a adaptat-o unui sistem de gândire mult mai generos.

Reținem opinia lui Mircea Anghelescu, degajată din acest poem, dar și dintr-o analiză mai amplă a relației poetului cu Nordul și cu Orientul: „Orientul este deci și o țară a înțelepciunii, pe care a câștigat-o cu prețul unor experiențe milenare; în acest sens, ea se opune Apusului, tărâm al vieții trepidante și al căutărilor nebune, al goanei după nimicuri, pe care alții le întemeiază pentru o zi. Or, ceea ce caută poetul nu e știința, și ea limitată și neputincioasă («Vană e-a-nvățaților ghicire»), ci înțelepciunea. […] Cumulând în sine moștenirea unei vechi tradiții, cunoscute din cărțile populare, și viziunea sa proprie asupra istoriei umanității, strălucită manifestare a geniului său romantic, imaginea Orientului la Eminescu apare drept cea mai deplină și mai originală dezvoltare a temei în poezia românească din toate timpurile”, cf. Literatura română și Orientul, op. cit., p. 162, 164.

[3] E o suprapunere fundamentată pe înțelepciunea care le caracterizează.

[4] Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondență inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle, ediție îngrijită, transcriere, note și prefață de Christina Zarifopol-Ilias, Ed. Polirom, Iași, 2000, p. 124.

Page 1 of 62

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén