CV, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Pr. Dr.  Dorin Octavian O.C. Picioruş

S-a născut la 31 octombrie 1977 în oraşul Roşiori de Vede, jud. Teleorman şi a fost înregistrat la starea civilă la data de 1 noiembrie 1977. A fost crescut de bunicii din partea tatălui, Marin şi Floarea Picioruş de la vârsta de două săptămâni, în com. Scrioaştea, jud. Teleorman. Clasele I-VIII le-a efectuat în com. Scrioaştea între anii 1984-1992, fiind un elev premiant de la un capăt la altul al ciclului şcolar.

Între anii 1992-1997 a frecventat cursurile seminariale ale Seminarului teologic „Sfântul Calinic Cernicanul” din Turnu Măgurele, jud. Teleorman, sub conducerea Pr. Prof. Dr. Marin Ciulei, obţinând la bacalaureat media 9, 40 şi luând atestatul în Teologie cu media 9, 80.

Între anii 1997-1998 a fost profesor de Religie cu normă întreagă în com. Scrioaştea şi Brebina din jud. Teleorman, dezvoltând în paralel preocupări literare, până în anul 1999, ca scriitor şi artist postmodern. Ca scriitor postmodern a scris poezie, roman, aforistică, teatru, nuvele etc. iar ca pictor abstract s-a încadrat într-un stil numit esenţialism, inventat de către el însuşi. A renunţat la literatură pentru a se dedica vieţii duhovniceşti a Bisericii, scrisului, traducerilor şi comentariilor teologice.

A urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian Marina” din Bucureşti între anii 1998-2002, având ca îndrumător pe regretatul Arhidiac. Prof. Dr. Petru I. David, absolvind cu media generală de studii 8, 57, cu 270 de credite şi cu media examenului de licenţă 10. Ca teză de licenţă în Teologie a prezentat la catedra de Dogmatică, o lucrare cu tema: Aspecte dogmatice în imnologia ortodoxă în Triod şi Penticostar. Săptămâna Patimilor şi Săptămâna Luminată, având ca îndrumător ştiinţific pe Pr. Conf. Dr. Ştefan Buchiu, pentru care a primit nota 10.

Cursurile de Master în Teologie le-a urmat la aceeaşi facultate, între anii 2002-2004, la secţia Doctrină şi Cultură, graduând cu nota 10, în urma prezentării unei disertaţii cu titlul: Mântuirea prin fapte la Sfântul Marcu Ascetul, în tratatul Despre cei ce-şi închipuie că se îndreptează din fapte, sub conducerea Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă.

La 1 octombrie 2004 s-a înscris la cursurile doctorale, curs zi, în cadrul aceleiaşi facultăţi, la secţia Sistematice, trecând examenul de capabilitate cu nota 10, cu teza doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog, sub conducerea Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, în stagiul doctoral 2004-2008.

La data de 19 februarie 2009, în urma susţinerii publice a tezei doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a primit titlul de Doctor în Teologie, teza primind calificativul foarte bine,  de la comisia de examinare formată din: Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu (preşedinte de comisie), Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu (îndrumătorul tezei), Pr. Prof. Dr. Sterea Tache, Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu şi Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan (referenţii tezei).

S-a căsătorit la data de 25 aprilie 2004 cu domnişoara Gianina Maria-Cristina Săvulescu, Doctor în Literatură română veche, la Facultatea de Litere din Bucureşti, cu teza : Antim Ivireanul – personalitate complexă a literaturii române.

A fost hirotonit diacon de către PS Prof. Dr. Irineu Slătineanu la data de 4 septembrie 2005 şi preot la data de 17 septembrie 2005 de către PS Galaction Stângă al Alexandriei şi al Teleormanului, ca preot pe seama Bisericii Adormirea Maicii Domnului din oraşul Alexandria, jud. Teleorman.

Locuieşte în Bucureşti din anul 2004 şi întreprinde o vastă muncă de cercetare teologică, concretizată în cărţi şi pagini web.

site_logo.jpg

English Version of CV Father Dorin Octavian Picioruş

He was born on 31 October 1977 in the city Roşiori de Vede, Teleorman district and was reported to registry on 1 November 1977. It was increased from the father’s grandparents, Marin and Floarea Picioruş from the age of two weeks, in village Scrioaştea, Teleorman district. Class’s I-VIII it has made in village Scrioaştea between 1984-1992 as an excelent pupil from one to another cycle of school.

Between the years 1992-1997 to seminariale attended the Theological Seminary of the „Saint Calinic Cernicanul” from Turnu Magurele, district Teleorman, under the leadership of Fr. Prof. Dr. Marian Ciulei, obtaining 9, 40 at school leaving examination and taking the certificate in theology with 9, 80.

Between the years 1997-1998 was a professor of Religion with in full norme in Scrioaştea and Brebina district of Teleorman, developing in parallel literary concerns, until the year 1999, as a postmodern writer and artist. As a postmodern writer wrote poetry, novel, aphorisms, theater, short stories, and as the abstract painter was employed in a style called essentialism, invented by himself. He renunced at literature and he dedicated himself to spiritual life of Church, writing, translation and theological commentaries.

He attended the Faculty of Theology „Patriarch Justinian Marina” in Bucharest between 1998-2002, under the guidance of the late Arhidiac. Prof. Dr. Peter I. David, graduating the average general studies 8, 57, with 270 credits and license media exam 10. As license thesis in Theology presented to the department of Dogmatic Theology, a paper with the theme: Dogmatic Aspects in Orthodox Imnology in Triodion and Penticostarion. The Passions Week and The Bright Week, under the scientific guidance of Fr. Conf. Dr. Stephen Buchiu, for which he received 10 note.

Masters courses in theology he followed the same faculty, between 2002-2004, in the department Doctrine and Culture, graduating with 10, following a disertation titled: Salvation Through Facts at Saint Mark Asketis in the Treaty „About Those Who Imagine That They Can Be Saved Through Their Facts”, under the leadership of Fr. Prof. Dr. Vasile Răducă.

On 1 October 2004 he joined the Doctoral courses, course day in the same faculty, the department Sistematics, passing exams capability with 10, with doctoral thesis: The Sight of God in the Theology of Saint Symeon the New Theologian, under the leadership of Fr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, in doctoral courses during 2004-2008.

On 19 February 2009, after public assertion of  the doctoral thesis at the Faculty of Orthodox Theology from Bucharest, he received the title of Doctor in Theology, receiving qualification of the thesis very well, the examination committee consists of: Fr. Prof. Dr. Stephen Buchiu (chairman of committee), Fr. Acad. Prof. Dr. Dumitru Popescu (mentor of thesis), Fr. Prof. Dr. Sterea Tache, Fr. Prof. Dr. Dumitru Radu and Fr. Prof. Dr. John Tulcan (referents of thesis).

He married on 25 April 2004 with Miss Gianina Maria Cristina-Săvulescu,  with Doctorship  in Old Romanian Literature at the Faculty of Letters, in Bucharest, for the thesis with the title: Antim Ivireanul – A Complex Personality of the Romanian Literature.

It was ordined deacon by P. S. Prof. Dr. Irineu Slătineanu on 4 September 2005 and priest on 17 September 2005 by PS Galaction Stângă, the Bishop of Alexandria and Teleorman, as a priest in the Church of Assumption in the city of Alexandria, Teleorman district.

He lives in Bucharest, capital of Romania, since 2004 and undertakes a broad theological research work, concretized in books and web pages.

site_logo.jpg

preafericitul-parinte-prof-dr-daniel

PFP Prof. Acad. Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

ps-galaction-si-protoiereu-ilie-visan.jpg

PS Episcop Galaction Stângă al Alexandriei şi al Teleormanului şi Pr. Prot. Ilie Vişan al oraşului Roşiori de Vede

*

Împreună cu Pr. Dumitru Lazăr, pe data de 26 octombrie 2008.

*

Despre PS Galaction Stângă:

5 noiembrie: ziua patronimică a Prea Sfinţitului Galaction, Ierarhul blândeţii

***

Hirotonirea mea întru preot [17 septembrie 2005]: 3.15 MB (audio)

Hirotesirea mea întru duhovnic [17 septembrie 2005]: 1.12 MB (audio)

 **

Jurământul depus la primirea titlului de Doctor în Teologie

textul-juramantului

Adeverinţă care atestă primirea titlului de Doctor în Teologie

adeverinta-doctorat

Lista Doctorilor în Teologie ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București

Am devenit Iconom Stavrofor în ziua de 10 februarie 2019, în Catedrala Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din Turnu Măgurele, fiind hirotesit de către PS Galaction Stângă. Iar aceasta este predica care exprimă acest eveniment duhovnicesc din viața mea.

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu

*

Împreună cu bunica Floarea şi cu doamna preoteasă la mormântul bunicului nostru Marin. Crucea de lemn i-am pictat-o cu ultimul tub de culoare neagră din trusa mea de pictură de odinioară.

Bunicul meu Marin mă ţine în braţe iar eu eram supărat că nu…mi-a luat şi…a treia îngheţată.

Eu în cinci perioade distincte: 1. Cea din mijloc e făcută în clasa întâia de către învăţătorul meu Stănoiu Aurel; 2 Cea din stânga a stat la panoul de onoare al şcolii, în timpul regimului comunist şi e uzată de vreme; 3. Cea din dreapta sus e fotografia diplomei de absolvent de Seminar teologic; 4. Cea din dreapta jos e fotografia de pe permisul de intrare în sala de examen…pentru a deveni student la Teologie; 5. Cea de sus este o fotografie din primul an de Master, când încă nu eram preot.

Perspectivă diacronică…Fotografia mea în alb era la un an şi ceva şi este prima fotografie de proporţii din acea perioadă. Celelalte două, din tabloul aflat la bunica mea acasă, reprezintă etape mai mari de vârstă. Anul trecut, în 2007, doamna preoteasă a vrut să mă fotografieze lângă acest tablou îmbătrânit de timp, pentru ca să se vadă…cum îmbătrâneşte, în mod ireversibil, şi persoana oglindită în fotografii.

Pe data de 13 august 2008, acasă.

În dimineaţa zilei de 27 octombrie 2008

21 august 2010

***

Cărțile noastre sau editate de către noi la nivel online (2009-2018)

2009 (editate între 1 octombrie-12 decembrie):

1. Acatistul Nunții (35  pagini)

2. Troparul, Condacul și Acatistul Fericitului Serafim Rose al Platinei (20  pagini)

3. Lumea postmodernă și depersonalizarea omului (335  pagini)

4. Viața lui Adam și a Evei (27 pagini)

5. Teologia îndumnezeirii (202 pagini)

6. Twitter pentru azi (vol. 1) (32 pagini)

7. Bucuria comuniunii (vol. 1) (280 pagini)

8. Pelerina Egeria și Cultul ortodox (60 pagini)

9. Biblia Satanică (157 pagini), ca text auxiliar al cărții: Lumea postmodernă și depersonalizarea omului.

10. Traduceri patristice (vol. 1) (73 pagini)

11. Bucuria comuniunii (vol. 2) (309 pagini)

12. Fragmentarium (vol.1) (126 pagini)

13. Nichita Stănescu. Fenomenul limbii poezești (disertație de master) (155 pagini)

14. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 1) (341 pagini)

15. Bucuria comuniunii (vol. 3) (248 pagini)

16. Teologia vederii lui Dumnezeu (252 pagini): introducere la teza doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog.

17. Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog (teză doctorală) (287 pagini)

18. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 2) (457 pagini)

19. Bucuria comuniunii (vol. 4) (449 pagini)

*

2010 (editate între 2 ianuarie și 12 decembrie)

20. Bucuria comuniunii (vol. 5) (366 pagini)

21. Fragmentarium (vol. 2) (270 pagini)

22. Cuvinte cu amândouă mâinile (82 pagini)

23. Bucuria comuniunii (vol. 6) (144 pagini)

24. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 1) (377 pagini)

25. Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului. Viața și Opera (teză doctorală) (561 pagini)

26. Aspecte dogmatice ale imnologiei ortodoxe. Săptămâna Patimilor și Săptămâna Luminată (teză de licență) (212 pagini)

27. Bucuria comuniunii (vol. 7) (315 pagini)

28. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 2) (128 pagini)

29. Bucuria comuniunii (vol. 8 ) (382 pagini)

30. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 3) (191 pagini)

31. Epilog la lumea veche (I. 1) (506 pagini)

32. Twitter pentru azi (vol. 2) (35 pagini)

33. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 4) (388 pagini)

34. Epilog la lumea veche (I. 2) (378 pagini)

35. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 5) (175 pagini)

36. Teologia mântuirii la Sfântul Marcu Ascetul (disertație de master) (154 pagini)

37. Bucuria comuniunii (vol. 9) (188 pagini)

38. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 6) (130 pagini)

39. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 7) (76 pagini)

40. Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre măsuri și greutăți și numere și alte lucruri care sunt în Dumnezeieștile Scripturi (100 pagini)

41. PS. Acad. Melchisedec Ștefănescu, Viața și Scrierile lui Grigorie Țamblac (adaptare a textului ed. din 1884) (138 pagini)

42. Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine-politice (text adaptat) (33 pagini)

43. Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspunsul împotriva Catehismului calvin (text adaptat) (52 pagini)

44. Traduceri patristice (vol. 2) (347 pagini)

45. PS Damaschin Dascălul, Învățături pentru șapte Taine (text transliterat și adaptat) (27 pagini)

46. Dorin Streinu, Opere alese, vol. I, Despre mine însumi (Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pagini)

*

2011 (editate între 2 ianuarie și 16 decembrie)

47. Traduceri patristice (vol. 3) (288 pagini)

48. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 2) (160 pagini)

49. Epilog la lumea veche (I. 3) (256 pagini)

50. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) (237 pagini)

51. Cuvintele duhovnicești (vol. 1) (390 pagini)

52. Bucuria vine de departe (carte dialogică cu Prof. Otilia Kloos) (55 pagini)

53. Cuvintele duhovnicești (vol. 2) (558 pagini)

54. A vedea și a fi văzut (vol. 1) (460 pagini)

55. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 8 ) (549 pagini)

56. Praedicationes (vol. 1) (199 pagini)

57. Twitter pentru azi (vol. 3) (26 pagini)

58. Evanghelia după Matei (112 pagini)

59. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 3) (214 pagini)

60. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 4) (129 pagini)

61. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 5) (283 pagini)

62. Studii de poezie pașoptistă [2011] (82 pagini)

63. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 9) (225 pagini)

*

2012 (editate între 5 ianuarie și 22 decembrie)

64. Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog (audio; 17 file, 519 Mb; prima carte TPA în format audio)

65. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 6) (209 pagini)

66. Teologia vederii lui Dumnezeu (audio; 26 file, 505 Mb; a doua carte TPA în format audio)

67. Statistici. Concluzii. Sublinieri. Lucruri văzute de-aproape (121 pagini)

68. Predicile din Săptămâna Mare (25 pagini)

69. Despre omul Împărăției (190 pagini). Este al 10-lea volum și ultimul al Operelor complete ale Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu.

70. Țiganiada: tradiție și inovație. Aventura scriiturii și canonul literar românesc (111 pagini)

71. Praedicationes (vol. 2) (253 pagini)

72. Twitter pentru azi (vol. 4) (30 pagini)

73. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 1) (251 pagini)

74. Praedicationes (vol. 3) (337 pagini)

75. Epilog la lumea veche (I. 4) (247 pagini)

*

2013 (editate între 9 ianuarie și 20 octombrie)

76. Praedicationes (vol. 4) (352 pagini)

77. Praedicationes (vol. 5) (366 pagini)

78. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 2) (261 pagini)

79. Praedicationes (vol. 6) (308 pagini)

80. Creatori de limbă și de viziune poetică în literatura română (vol. 1) (228 pagini)

81. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 3) (308 pagini)

82. Bucuria comuniunii (vol. 10) (356 pagini)

83. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 7) (241 pagini)

84. Vorbiri de Facebook (vol. 1) (508 pagini)

*

2014 (editate între 11 ianuarie și 30 decembrie)

85. Epilog la lumea veche I. 1 (ediția a doua) (862 pagini)

86. Praedicationes (vol. 7)  (619 pagini)

87. Bucuria comuniunii (vol. 11) (361 pagini)

88. Atenție teologică (216 pagini)

89. Interviuri de conștiință [vol. 1] (367 pagini)

90.  Twitter pentru azi (vol. 5) (59 pagini)

91. Vezi ceea ce ești (vol. 1) (80 pagini)

92. Fragmentarium (vol. 3) (388 pagini)

93. Vezi ceea ce ești (vol. 2) (94 pagini)

94. Trei poeți și-un început de secol (280 pagini)

95. Vezi ceea ce ești (vol. 3) (99 pagini)

96. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 2) (305 pagini)

97. Studii literare (vol. 1) (447 pagini)

98. Vezi ceea ce ești (vol. 4) (101 pagini)

99. Traduceri patristice (vol. 4) (427 pagini)

100. Praedicationes (vol. 8) (510 pagini)

101. The Sight of God in the Theology of Saint Symeon the New Theologian (first book in english; my doctoral thesis) (499 pages)

102. Vorbiri de Facebook (vol. 2) (393 pagini)

103. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 4) (441 pagini)

104. Mâncăruri românești cu gust (27 pagini)

105. Acatistul Sfinților pomeniți pe 31 octombrie (27 pagini)

106. Studiu despre Viața Sfântului Macarie Romanul (68 pagini)

107. Fragmentarium [vol. 4] (502 pagini)

108. Luceafărul. Comentariu literar (156 pagini)

109. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 8) (216 pagini)

*

2015 (editate între 8 ianuarie și 6 decembrie)

110. Creatori de limbă și de viziune poetică [vol. 2. 1] (283 pagini)

111. Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Dumnezeu e viu și prezent în lume prin slava Sa (132 pagini)

112. Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Efeseni  (26 pagini)

113. Cartea Sfântului Profet Ionas (13 pagini)

114. Cele 3 Epistole catolice ale Sfântului Apostol Ioannis (25 pagini)

115. Epistola catolică a Sfântului Apostol Iacovos, fratele Domnului (20 pagini)

116. Cartea Sfântului Profet Ioil (17 pagini)

117. Cărțile Sfinților Profeți Avdiu și Angheos (16 pagini)

118. Epistola către Filippeni a Sfântului Apostol Pavlos (19 pagini)

119. Cântarea Cântărilor (40 pagini)

120. Evanghelia după Marcos (130 pagini)

121. Epilog la lumea veche I. 2 (ediția a doua) (952 pagini)

122. Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) (397 pagini)

123. Praedicationes (vol. 9) (675 pagini)

124. Creatori de limbă și de viziune poetică [vol. 2. 2] (303 pagini)

125. Cartea Sfântului Profet Naum (14 pagini)

126. Epistola către Galatei (25 pagini)

127. Cartea Sfântului Profet Amvacum (14 pagini)

128. Epistola către Colossei (20 pagini)

129. Eminescu: între modernitate și tradiție. Importanța tradiției literare și spirituale românești pentru viziunea romantică eminesciană (teză postdoctorală) (884 pagini)

130. Traduceri patristice (vol. 5) (455 pagini)

*

2016 (editate între 12 ianuarie și 23 noiembrie)

131. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 5) (289 pagini)

132. Praedicationes (vol. 10) (627 pagini)

133. Twitter pentru azi (vol. 6) (100 pagini)

134. Vorbiri de Facebook (vol. 3) (190 pagini)

135. Evanghelia după Ioannis (129 pagini)

136. Cartea Sfântului Profet Sofonias (32 pagini)

137. 11 elegii (comentariu literar) (157 pagini)

138. Epistola întâia către Timoteos (41 pagini)

139. Epistola a doua către Timoteos (37 pagini)

140. Despre nimic (conferință online) (54 pagini)

141. Cântările (57 pagini)

142. Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Didahiile (prima ediție actualizată) (350 pagini)

143. Praedicationes (vol. 11) (698 pagini)

144. Parimiele lui Salomon (117 pagini)

145. Studii literare (vol. 2) (162 pagini)

146. Epilog la lumea veche, vol. I. 5. Emil Botta (239 pagini)

147. Ecclisiastis (59 pagini)

148. Mântuirea este eclesială (54 pagini)

*

2017 (editate între 20 ianuarie și 16 decembrie)

149. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 9) (270 pagini)

150. Praedicationes (vol. 12) (571 pagini)

151. Psalmii (ediția LXX) (329 pagini)

152. Psalmii liturgici (299 pagini)

153. Epilog la lumea veche (vol. I. 6). Nichita Stănescu (759 pagini)

154. Praedicationes (vol. 13) (530 pagini)

155. Twitter pentru azi (vol. 7) (254 pagini)

156. Epilog la lumea veche, vol. I. 3 (ediția a doua) (699 pagini)

157. Cartea Sfântului Profet Iov (144 pagini)

158. Studii literare (vol. 3) (157 pagini)

159. Maturizarea poeziei (173 pagini)

160. Înțelepciunea lui Salomon  (86 pagini)

*

2018 (editate între 16 martie și 16 decembrie)

161. Viețile Sfinților (vol. I) (461 pagini)

162. Vorbiri de Facebook (vol. 4) (337 pagini)

163. Praedicationes (vol. 14) (658 pagini)

164. Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1) (319 pagini)

165. Studii literare (vol. 4) (326 pagini)

166. Înțelepciunea lui Sirah (192 pagini)

167. Înțelepciunea lui Sirah (ediția liturgică) (151 pagini)

168. În ajutorul tău (151 pagini)

169. Twitter pentru azi (vol. 8) (127 pagini)

170. Studii literare (vol. 5) (184 pagini)

*

2019 (editate între 20 ianuarie și 23 decembrie)

171. Psalmii lui Salomon (ediția științifică) (71 pagini)

172. Psalmii lui Salomon (ediția liturgică) (62 pagini)

173. Studii literare (vol. 6) (105 pagini)

174. Evanghelia după Lucas (173 pagini)

175. Evanghelia după Lucas (ediția liturgică) (133 pagini)

176. Epistola către Evrei (69 pagini)

177. Cartea Sfântului Profet Osie (59 pagini)

178. Vorbiri de Facebook (vol. 5) (423 pagini)

179. Cartea Sfântului Profet Amos (49 pagini)

180. Geneza creștină în opera lui Eminescu (157 pagini)

181. Cartea Sfântului Profet Miheas (45 pagini)

182. Praedicationes (vol. 15) (741 pagini)

183. Cartea Sfântului Profet Zaharias (63 pagini)

184. Cartea Sfântului Profet Malahias (37 pagini)

185. Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 2) (289 pagini)

*

2020 (editate între 2 februarie și 16 noiembrie)

186. Istoria literaturii române (vol. I) (642 pagini)

187. Istoria literaturii române (vol. 2) (429 pagini)

188. Rămâne să ne vedem (174 pagini)

189. Sfântul Ilie văzătorul de Dumnezeu († 4 mai). Acatistul și Predici întru pomenirea sa (129 pagini)

190. Vorbiri de Facebook (vol. 6) (480 pagini)

191. Istoria literaturii române (vol. 3) (785 pagini)

192. Cartea Sfântului Profet Isaias (ediția științifică) (217 pagini)

193. Istoria literaturii române (vol. 4) (232 pagini)

194. Praedicationes (vol. 16) (744 pagini)

*

2021 (editate între 8 februarie și 30 decembrie)

195. Bucuria de Dumnezeu (vol. 1) (255 pagini)

196. Istoria literaturii române (vol. 5) (452 pagini)

197. Vorbiri de Facebook (vol. 7) (621 pagini)

198. Vorbiri de Facebook (vol. 8) (594 pagini)

199. Istoria literaturii române (vol. 6) (910 pagini)

200. Praedicationes (vol. 17) (603 pagini)

201. Twitter pentru azi (vol. 9) (342 pagini)

202. Cartea Sfântului Profet Daniil (107 pagini)

203. Vorbiri de Facebook (vol. 9) (478 pagini)

204. Drumul spre Icoană. Despre cum am pictat Icoana Sfântului Ilie văzătorul de Dumnezeu (59 pagini)

*

2022 (editate între 7 februarie și 4 octombrie)

205. Istoria literaturii române (vol. 7) (587 pagini)

206. Cartea Sfântului Profet Ieremias (212 pagini)

207. Cartea Sfântului Profet Ieremias (ediția liturgică) (185 pagini)

208. Cartea Sfântului Profet Baruh (53 pagini)

209. Cartea Sfântului Profet Baruh (ediția liturgică) (49 pagini)

210. Cartea Sfântului Profet Iezechiil (246 pagini)

211. Cartea Sfântului Profet Iezechiil (ediția liturgică) (197 pagini)

212. Plângerile lui Ieremias (53 pagini)

213. Epistola lui Ieremias (41 pagini)

214.  Vorbiri de Facebook (vol. 10) (563 pagini)

215. Psaltirea în versuri a Sfântului Dosoftei al Moldovei (în formă actualizată) (434 pagini)

216. Praedicationes (vol. 18) (655 pagini)

217. Mărturii ortodoxe contemporane (vol. 1) (304 pagini)

*

2023 (editate între 17 ianuarie și 29 noiembrie)

218. Istoria literaturii române (vol. 8) (815 pagini)

219. Bucuria de a fi cu Adam (191 pagini)

220. Istoria literaturii române (vol. 9) (520 pagini)

221. Facerea (ediția LXX) (230 pagini)

222. Facerea (LXX, ediția liturgică) (198 pagini)

223. Apocalipsis (ed. BYZ) (98 pagini)

224. Apocalipsis BYZ (ediția liturgică) (82 pagini)

225. Episcopul în viața Bisericii (187 pagini)

226. Epistola către Romei (ediția BYZ) (94 pagini)

227. Epistola către Romei BYZ (ediția liturgică) (79 pagini)

228. Praedicationes (vol. 19) (577 pagini)

229. Vorbiri de Facebook (vol. 11) (487 pagini)

230. Bucuria comuniunii (vol. 12) (364 pagini)

231. Twitter pentru azi (vol. 10) (218 pagini)

*

2024 (editate între 1 februarie

232. Istoria literaturii române (vol. 10) (540 pagini)

***

Editări în foaie:

1. Pr. Drd. Dorin Octavian Picioruș, Preotul lumii postmoderne: un prestator de servicii sau un părinte harismat?, în Ziarul „Clopotul”, anul I, nr. 1, 21 mai-21 iunie 2006, București, p. 13.

Am fost redactor al ziarului Clopotul (Publicație ortodoxă de atitudine), în cele 3 numere pe care le-a scos.  Ziarul a fost fondat de Tudor și Tatiana Buscă.

2. Pr. Drd. Dorin Octavian Picioruș, Suntem oameni pândiți non-stop de obsesii și blasfemii, în Ziarul „Clopotul”, anul I, nr. 2, august 2006, București, p. 12.

3. Pr. Drd. Dorin Octavian Picioruș, Justețea penibilului și impardonabilul incredibilului, în Ziarul „Clopotul”, anul I, nr. 3, octombrie-noiembrie 2006, București, p. 12.

Predica de pe Munte4. Fericitul Augustin, Predica de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, traducere din limba engleză, introducere și note de Pr. Drd. Dorin Octavian Picioruș, cu postfață de Rev. David Schley Schaff, editată cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurențiu Streza al Ardealului, Ed. Agnos, Sibiu, 2006, 284 p. [ISBN (10) 973-87594-4-7; ISBN (13) 978-973-87594-4-2].

5. Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Cuvântul și Icoana în experiența ortodoxă, în rev. Biserica Ortodoxă, anul XI, nr. 1, ianuarie-iunie 2009, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, p. 115-120.

6. Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Apologia evlaviei sau despre cum teologia științifică nu trebuie să își uite fundamentul duhovnicesc, introducere, p. 10-14, în Avocat Dimitrios Apostolidis, Sfântul Constantin cel Mare cel întocmai cu Apostolii, trad. din limba greacă de Pr. Ion Andrei Țârlescu, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2013, 367 p. [ISBN: 978-606-529-221-5].

7. Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Parteneriatul dintre Stat și Biserică: de la cadrul legislativ la situația concretă, p. 112-118, în Revista Patmos (Culegere de studii interdisciplinare) [editată de Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae” al Universității „Valahia” din Târgoviște], anul II, nr. 4, Ed. Enciclopedică, București-Târgoviște, 2013,  278 p. [ISSN 2285-3901; ISSN-L 2285-3901].

8. Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Experierea slavei lui Dumnezeu în Sfintele Taine ale Bisericii, p. 466-484, în vol. „Constituția sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului < Botez, Euharistie, Minister > la Lima (1982-2012). Al IV-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică, Constanța, 4-6 sept. 2012, România”, ed. îngrijită de Pr. Prof. Univ. Dr. Adrian Niculcea, Pr. Lect. Univ. Dr. Tudor Cosmin Ciocan, Asist. Drd. Sebastian Voicu, Ed. Vasiliana ’98, Iași, 2014, 493 p. [ISBN 978-973-116-340-6].

Staniloae 20159. Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Relevanța teologiei dogmatice a Părintelui Dumitru Stăniloae, p. 204-216, în vol. Părintele Dumitru Stăniloae – creatorul unei teologii mărturisitoare în contemporaneitate (1903-1993), Ed. Enciclopedică, București, 2015, 267 p. [ISBN: 978-973-45-0699-6].

10. Conferința Actualitatea, importanța și necesitatea Sfintelor Icoane pentru viața și misiunea Bisericii astăzi mi-a fost publicată în rev. Biserica Ortodoxă, anul XIX, nr. 1, ianuarie-iunie, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2017, p. 97-111. [ISSN 1582-1544].

11. Preot Dr. Dorin Octavian Picioruș, Libertatea oamenilor duhovnicești. Despre cum se naște excepționalismul ortodox, în rev. Glasul Bisericii, anul LXXX, nr. 10-12, octombrie-decembrie 2021, p. 215-227.

12. Preot Dr. Dorin Octavian Picioruș, Teologia harului în Slujbele de sfințire ale apei, în rev. Epifania, nr. 63 (decembrie 2022-februarie 2023), Iași, p. 51-55.

13. Preot Dr. Dorin Octavian Picioruș, Sfântul Niceta, Episcopul Remesianei, Explicarea Crezului pentru cei care sunt competentes, în rev. Epifania, nr. 64 (martie-mai 2023), Iași, p. 6-14.

14. Preot Dr. Dorin Octavian Picioruș, Psalmi liturgici (Psalmii 1-5), în rev. Epifania, nr. 65 (iunie-august 2023), Iași, p. 133-135.

15. Preot Dr. Dorin Octavian Picioruș, Sfântul Simeon Noul Teolog – Despre schimbările inimii și ale trupului, în rev. Epifania, nr. 66 (septembrie-noiembrie 2023), Iași, p. 6-13.

*

Participări științifice:

1. Al 4-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică Ortodoxă. Constituția sacramentală a Bisericii. 30 de ani de la lansarea documentului „Botez, Euharistie, Minister” la Lima (1982-2012), Constanța, 4-6 septembrie 2012, la invitația Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea. Am prezentat studiul: „Experierea slavei lui Dumnezeu în Sfintele Taine ale Bisericii”.

2.  Simpozionul Sfântul Maslu – Taina însănătoșirii vieții sufletești și trupești și modalitate de pastorație a bolnavilor, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini, jud. Suceava, în zilele de 15-16 octombrie 2012, la invitația Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron. Am prezentat articolul: „Sfântul Maslu și antropologia eclesială”.

3.  Simpozionul Național Parteneriatul Stat-Biserică. Acțiunea socială a Bisericii astăzi, Sinaia, 5-7 iunie 2013, la invitația Prof. Dr. Gheorghe F. Anghelescu. Am prezentat articolul: „Parteneriatul dintre Stat și Biserică: de la cadrul legislativ la situația concretă”.

4. Simpozionul Sfântul Simeon Noul Teolog (949-1022): 1000 de ani de la trecerea sa la cele veșnice (Craiova, 28-29 noiembrie 2022), la invitația Pr. Prof. Dr. Nicolae Răzvan Stan. Am trimis articolul: Harisma teologiei sau despre riscul asumat al adevărului în viața Sfântului Simeon Noul Teolog, dar, în plen, am făcut o confesiune mistică amplă, pentru a arăta care e fundamentarea mistică a teologiei mele.

***

Colaborări editoriale:

1. Tehnoredactor și corector pentru: Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Apologetica rațional-duhovnicească a Ortodoxiei, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, 239 p. [ISBN: 978-606-529-042-6].

2. Tehnoredactor și corector pentru: Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, Teologie și Viață. Relevanța teologiei ortodoxe în lumea contemporană. Convorbiri cu Conf. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Ed. Cartea ortodoxă, Alexandria, 2009, 198 p. [ISBN: 978-606-529-046-4].

3. Introducere pentru: Avocat Dimitrios Apostolidis, Sfântul Constantin cel Mare cel întocmai cu Apostolii, trad. din limba greacă de Pr. Ion Andrei Țârlescu, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2013, 367 p. [ISBN: 978-606-529-221-5].

4. Corectura finală pentru: Kostas V. Karastathis, Constantin cel Mare, învinuiri și adevăr. Studiu istoric, trad. din lb. gr. de Pr. Ion Andrei Gh. Țârlescu, Ed. Egumenița, Galați, 2013, 432 p. [ISBN: 978-606-550-120-1].

5. Tehnoredactor, corector, prefațator, cel care am întocmit CV-ul autorului și am scris notele la cartea: Pr. Prof. Dr. Marin Ciulei, Călătorind spre Emausul dezlegărilor (vol. 1), Ed. Tipoalex, Alexandria, 2019, 291 p. [ISBN: 978-606-621-110-9].

6. Tehnoredactor, corector și am scris notele la cartea: Pr. Prof. Dr. Marin Ciulei, Călătorind spre Emausul dezlegărilor (vol. 2), Ed. Tipoalex, Alexandria, 2019, 230 p. [ISBN 978-606-621-115-4].

7. Tehnoredactor, corector și prefațator pentru cartea: Pr. Prof. Dr. Marin Ciulei, Căderea Constantinopolului și soarta Patriarhatului după acest eveniment, Ed. Tipoalex, Alexandria, 2020, 213 p. [ISBN 978-606-621-117-8].

*

Referințe și citări:

1. Past. Conf. Dr. Marius David Cruceru (8 mai 2007): „Stimate domnule preot doctorand Dorin Octavian Picioruş, mai întîi doresc să îmi exprim toată aprecierea pentru felul în care arată blogul dvs. și pentru hărnicia dovedită în întreținerea lui. Urmăresc blogul dvs. cu plăcere de cîtăva vreme și am avut mari satisfacții spirituale, și nu numai, văzînd ceea ce părea o minte deschisă. De asemenea, felicitări pentru cursurile on line, pentru predicile postate, pentru comentariile up to date la diferite evenimente. De asemenea, pentru ca nu vă lipsește simțul umorului. Cred că aveți talent în multe lucruri și un spirit analitic foarte bun. Articolul referitor la Mihail Neamțu realmente a fost foarte bine punctat și a marcat exact gîndurile pe care le-am avut mai multi dintre colegi cu referire la opusculele dînsului”.

2. Past. Ted Doru Pope (15 decembrie 2007): „Cum se zice pe la noi WOW! Domnule Părinte! WOW! Ce surpriză frumoasă! Dacă știam că neînsemnatul de mine este în felul acesta în atenția dvs. și a celor ce vă citesc, atunci aș fi fost mai atent la exprimări, mai prolific în gând și-n scris, mai…Dar nici așa nu aș fi reușit să mă apropii măcar de flerul dvs., de efervescența, de zburdălnicia, ușurința expresiei și dedicarea condeiului dvs. Așa că, dacă am realizat ceva, am realizat împreună, dacă-mi permiteți, ca parteneri”.

3. Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu (3 iulie 2008) despre teza mea doctorală: „Lucrarea a reuşit să scoată în evidenţă legătura dinamică [energetică] dintre simţirea lui Hristos şi vederea slavei Sale, care constituie specificul operei simeoniene. Atât din punct de vedere al concepţiei, cât şi al tratării temei şi expunerii tezei, cât şi al stilului şi al bibliografiei utilizate lucrarea îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi acceptată ca teză de doctorat. Considerăm că lucrarea constituie o contribuţie serioasă şi bine documentată la cunoaşterea teologiei simeoniene”.

4. Pr. Prof. Dr. Sterea Tache (2008) despre teza mea doctorală: „Din cercetarea amănunţită a proiectului tezei de doctorat prezentat spre analiză reiese cu claritate faptul că autorul a făcut cercetare pe seama textelor simeoniene şi că această cercetare este necesară ştiut fiind faptul că temele teologice ale Sfântului Simeon au fost prea puţin dezbătute la nivel academic. A fost o lipsă care trebuia împlinită în teologia românească şi nu numai, şi este meritul candidatului la obţinerea titlului de doctor în Teologie de a fi împlinit acest deziderat. Şi, dacă ţinem cont de faptul că teologia Sfântului Simeon este extrem de importantă pentru teologia ortodoxă şi pentru viaţa Bisericii şi a credincioşilor ei, demersului domnului Picioruş este cu atât mai relevant. Dimensiunea cercetării pe care o întreprinde este cvasi-exhaustivă, fiind analizate din perspectiva temei propuse spre aprofundare principalele teme ale dogmaticei ortodoxe”.

5. Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Radu (2008) la teza mea doctorală: „Lucrarea se impune prin fondul său teologic bogat, printr-o expunere academică coerentă şi cursivă. Ea este dedicată Teologilor în specialitate, căci receptarea teologiei speculative şi mistice a Sfântului Simeon Noul Teolog nu este la îndemâna teologilor obişnuiţi”.

6. Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan (2008) la teza mea doctorală: „Autorul demonstrează că posedă metoda de cercetare științifică, capabil să valorifice izvoare și documente de mare importanță…dar, totodată, demonstrează și putere de pătrundere și analiză în probleme mai dificile, pe care le soluționează în duhul teologiei Părinților Bisericii”.

7. Dr. Artur Silvestri (14 ianuarie 2008): „Știrea ce am primit, privitoare la atribuirea unui premiu al prestigiosului ziar Curierul de Vâlcea și, în aceeași perioadă, al admirabilului  documentar on-line Teologie pentru azi, mă ia pe nepregătite”.

8. Pr. Prof. Dr. Ovidiu Moceanu (23 septembrie 2008): „Dragă Părinte, Dragă Doamnă Preoteasă, vă felicit pentru minunata idee pe care ați avut-o de a pune la îndemâna multor iubitori de carte o adevărată comoară. Dumnezeu va răsplăti darul frățiilor voastre. Mă hrănesc zilnic din ceea ce dăruiți și n-am cuvinte să vă mulțumesc. Vă îmbrățișez cu mult drag, deși nu ne vedem „față către față”. V-am văzut fața din fapte. E mult. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu frățiile voastre!”.

9. Pr. Mast. Gabriel Militaru (28 octombrie 2008) a scris despre prima întâlnire cu mine: „ne-am întâlnit și întreținut cu Părintele drd. Dorin Picioruș, autorul platformei “Teologie pentru azi”. A fost un moment deosebit, emoționant și binecuvântat, moment “păstrat” într-o înregistrare audio postată pe site-ul sfinției sale”.

10. Prof. Otilia Kloos (13 ianuarie 2011): „suntem îndatorați, și n-o să ne lăsăm pînă nu ne-nlocuiește osatura aceasta, din TPA, bicisnicia din noi…Impetuosul din TPA „adînc pe adînc cheamă” în revărsările sufletului și [ale] inimii”.

11. Am fost citat cu Fericitul Augustin, Predica de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, în teza doctorală Cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Apostolatul laic, a Dr. Ileana Stănculeasa (romano-catolică), cf. PDF, p. 29. Teză doctorală susținută în noiembrie 2013, la București, condusă de Pr. Prof. Dr. Isidor Mărtinică.

12. Petru Țincoa, în art. Eroi culturali printre noi: „Tulcea culturală. 1949 – 1989”, din Ziarul „Obiectiv (Cotidian de Tulcea), din ziua de 11 decembrie 2013, face referire la o carte a mea în mai multe volume: „«Istoria începe de oriun­de o priveşti», spune pr. dr. Dorin Octavian Picioruş şi putem noi adăuga că ea devine, astfel, o chestiune personală”.

13. Saitul Parohiei Nașterea Maicii Domnului din Petrești, jud. Vrancea (13 septembrie 2010): „bloguri neimplicate [în polemici permanente], care își urmează o linie editorială proprie, fără a se preocupa de „atacuri” și drepturi la replică: savatie, teologie pentru azi, ramura inflorită, creștinOrtodox, Laurențiu Dumitru și multe, multe altele”/ „bloguri orientate pe subiecte teologice, publicări de fragmente patristice și filocalice, monografii de scriitori bisericești și Sfinți Părinți, pilde, scrieri duhovnicești, etc. Câteva exemple doar, ele sunt foarte multe: CreștinOrtodox, Teologie pentru azi, Cristian Stavriu, cuvânt ortodox (Petru Jigorea); blogurile lor tind să devină cu vremea adevărate biblioteci online”.

14. Am fost citat cu teza doctorală în Alexandru I. Roșu, Experiența harului în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog, Teză doctorală, București, 2013, 386 p., cf. rezumatului tezei. Am lecturat-o parțial pe 10 septembrie 2014 și am găsit că am fost citat în n. 399, p. 94, în n. 1166, p. 351 și în p. 385. În p. 94, autorul a găsit că teza mea și a Dr. Iuliu Florea, ambele pe teologia simeoniană, sunt „demne de remarcat” în spațiul românesc.

15. Am fost citat cu Traduceri patristice (vol. 3) de ÎPS Dr. Teofan Savu în  Cuvântul  la întronizarea ÎPS Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului.

16. Din scrisoarea lui Andrei Ciprian Pop primită în seara zilei de 12 martie 2015: „țin să vă mulțumesc din suflet, dumneavoastră și soției, pentru toată munca ce o depuneți, mai mult pentru o „Românie eternă”, pentru anumite persoane, probabil din viitor, care vor înțelege [și] mai bine cele spuse de dumneavoastră. […] Vă simt gingășia, noblețea și sensibilitatea sufletească și inima din care nu mai iese nimeni odată intrat. Vă mulțumesc din suflet și vă transmit cele mai bune gânduri”.

17. Florica Mardale, pe Facebook, 25 iunie 2015: „Mulțumesc Domnului, că mi-a facut acest dar de a întâlni un suflet ales și frumos, care ne iubește și ne dorește să devenim fii ai Împărăției Cerești! […] [Remarc] frumusețea predicilor pe care le scrieți pentru sufletele care Îl caută pe Hristos și care își doresc să trăiască o viață în Hristos”.

18. Lucian Ion Marin (din Râmnicu Vâlcea), pe Facebook, 4 aprilie 2016: a apreciat scrierile mele online drept „texte limpezi ca apa izvorului”.

19. Călin Zsoldos (din Oradea) a apreciat răspunsurile pe care i le-am dat online ca fiind „de înaltă ținută morală și teologică”, iar la 10 ani de online mi-a mărturisit următoarele: „Cuvântul dumneavoastră, deși greu, chiar obositor, este viu și plin de teologie sfințitoare. Pe mine mă zidește și-mi oferă multă bucurie sufletească, deoarece el mă conduce spre pacea și trăirea întru Hristos”. Același, în data de 6 ianuarie 2017: „Mai ţin să vă mulţumesc Părinte, fiindcă m-aţi ajutat să descopăr, că Scripturile trebuiesc înţelese duhovniceşte, iar această înţelegere se adânceşte pe măsura nevoirii şi curăţirii de patimi. Astfel am ajuns să văd, să înţeleg, că Ortodoxia nu e religie, nu e un sistem de valori moral-filosofice, că e liberă de orice ideologie. Şi am realizat că nu e altceva decât ştiinţa tămăduirii sufletului, e singura cale spre îndumnezeire a noastră prin harul Sfintei Treimi şi astfel am ajuns să mă pot debarasa de o grămadă de moloz ideologic plin de temeri şi eresuri. Ce am mai observat la dumneavoastră Părinte e că întotdeauna, în orice situaţie tensionată, vedeţi şi alegeţi numai binele. Şi cred că aceasta ar trebui să fie şi alegerea noastră”.

20. Platforma Fericiți cei prigoniți l-a introdus în rândul Mărturisitorilor din temnițele comuniste ale României pe Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, citând Scrierile complete ale Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu și viața sa, comentate de către ucenicul și fiul său întru Domnul, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş, vol. I, Teologie pentru azi, București, 2010.

21. Ediția TPA  a cărții Contra ereziilor a fost amintită de Dănuț-Vasile Jemna în teza sa doctorală: Antropologia Sfântului Irineu de Lyon. Incoruptibilitatea ca destin al omului, Ed. Doxologia, Iași, 2017, p. 20, n. 6.

22. Iubirea lui e un poem, viața lui e o poezie reprezintă primul comentariu literar autentic la poezia mea. Și el aparține soției mele, Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș, singura persoană care a citit opera mea poetică în întregime și o înțelege în profunzimile ei.

23. Antonie G. (2 februarie 2018): „Binecuvântați Părinte! Vorbiți așa de des despre slava lui Dumnezeu încât se poate spune că sunteți Teologul slavei Preasfintei Treimi. Să vă ajute Domnul să vă scrieți teologia! Doamne ajută!”.

24. Preoteasa Felicia Adomnicăi (pe Messenger, 16 martie 2018): „Maturizarea poeziei…o…surpriză. O neconformă poezie de la un capăt la altul. O radiografie a celui mai sincer nivel al sufletului. Fix ca atunci când mâna e direct legănată de suflet. Mi-a plăcut. Am zâmbit, am și lăcrimat. Am simțit emoție, durere, iubire și, pe tot parcursul lecturii, căutare și neliniște împletite cu certitudini și pace…!”.

25. Anastasia L. (16 martie 2018) la Viețile Sfinților (vol. 1): „Sunt foarte fericită pentru cum ați reușit să prezentați aceste vieți de Sfinți. Se vede că e multă muncă[,] dar și mult entuziasm și dragoste pentru Sfinții pe care îi prezentați[,] pentru că textul e foarte cursiv și acaparant pentru cine îl citește. Eu am început să citesc și nu mai îmi venea să mă dezlipesc. E scris dinamic, cu vervă și înflăcărare, în duh apologetic ortodox. Mulțumim din toată inima, Domnul și Preasfânta Sa Maică să vă veselească pururea! Doamne ajută!”.

26. Am fost citat cu Lumea postmodernă și depersonalizarea omului în [Pr.] Drd. Ciprian PandeaDesacralizarea și descreștinarea omului contemporan – cauze ale proliferării culturii autonome în postmodernitate, în rev. Biserica Ortodoxă, anul XIX, nr. 2, iulie-decembrie, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2017, p. 73-74.

27. Soția mea, pe 7 septembrie 2018: „Mulțumesc pentru toată înțelepciunea cu care orânduiești viața noastră, mulțumesc pentru liniștea și pacea iertării dumnezeiești pe care o aduci peste mine, mulțumesc pentru dragostea plină de grijă cu care mă ocrotești, pentru blândețea, delicatețea și gingășia ta, mulțumesc pentru sfaturile prin care mă ferești de rău, mulțumesc pentru învățăturile sfinte pe care mi le împărtășești, mulțumesc pentru răbdarea și măreția de suflet pe care o răspândești în jur, pentru râvna ta dumnezeiască și toată munca și dăruirea în folosul Teologiei Ortodoxe și încă pentru foarte multe altele!”.

28. Cercet. Științific II Dr. Henrieta Anișoara Șerban, Dr. Elena Lazăr, An Orthodox Thinker and a Romanian Heart: the Saint Hierarch Anthim, în  Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Philosophy, Psychology, Theology and Journalism, Volume 8, Number 1–2/2016 [ISSN 2067-113X], p. 57-63. Cu cartea Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine-politice, Teologie pentru azi, București, 2010.

29. Prof. Dr. Dorina Chiș-Toia (Universitatea Eftimie Murgu, Reșița), Metaphor In The Religious Language, în Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (editori), Debating Globalization. Identity, Nation and Dialogue, Pub. Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2017 [e-ISBN: 978-606-8624-01-3], p. 100, n. 13. Cu un citat din Predică la Evanghelia Sfântului Lucas [4].

30. Drd. Paula Iustina Lohan (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași), Argumentation and Persuasive Theories in the Religious Discourse, în Iulian Boldea (editor) Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue, Pub. Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2017 [eISBN: 978-606-8624-12-9], p. 279, 281, 282, 283, 284-285. Cu Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspunsul împotriva Catehismului calvin, Teologie pentru azi, București, 2010.

31. Conf. Dr. Liliana Trofin (Universitatea Dimitrie Cantemir din București), Historical and Canonical-Judicial Aspects in the Fanariot Age, în Journal of Romanian Literary Studies, no. 13/ 2018, Pub. Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2018 [ISSN: 2248-3004], p. 234, n. 43. Cu cartea Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine-politice, Teologie pentru azi, București, 2010.

32. Am fost citat cu Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Aflarea și respingerea falsei cunoașteri sau Contra ereziilor, vol. I, în Pr. Drd. Gabriel Sorescu, Biserica Ortodoxă și mișcările religioase (teză doctorală),  Craiova, 2018. Conform rezumatului tezei de doctorat.

33. Am fost citat cu cartea Teologia vederii lui Dumnezeu, Studii și traduceri, București, 2009, p. 223, în Pr. Dr. Roger Coresciuc, Omiliile Sfântului Grigorie Palama. Analiză omiletică, cu un Cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, col. Patristica, vol. 6, Ed. Doxologia, Iași, 2013, p. 279, n. 130.

34. Am fost citat cu Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Aflarea și respingerea falsei cunoașteri sau Contra ereziilor, vol. I, în Drd. Laurențiu Victor Chilibaru, Aspecte dogmatice ale preacinstirii Maicii Domnului în Ortodoxie, reflectate în teologia ortodoxă română din a doua jumătate a veacului al XX-lea (teză de doctorat), Arad, 2018. Conducătorul tezei: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan. Cf. rezumatului tezei.

35. Am fost citat cu Interviuri de conștiință (vol. 1) în Drd. Marius Dumitru Hanganu, Fenomenul secularizării — cauze și consecințe. O analiză în context teologic și cultural, în gândirea Preotului Profesor Dumitru Popescu, în rev. Teologie și Viață, nr. 9-12, septembrie-decembrie, 2018, p. 149, 150.

36. Prof. Gheorghe Sarău, pe Facebook, în ziua de 13 noiembrie 2021, într-un mesaj special față de mine, m-a numit: „Părinte de țară, dar universal al ortodocșilor noștri”, „o somitate” și un om „mare, ales”, povățuindu-mă: „Mergeți pe drumul acesta, smerit, al creștinătății populare, umile, de țară! Cândva, Dumnezeu va scoate perlele la vedere!”.

37. Am fost citat cu teza doctorală în Dr. Mihai Iulian Grobnicu, Pnevmatologia Sfântului Simeon Noul Teolog. O analiză dogmatică actuală, Ed. Universității din București, București, 2020, p. 37.

38. Am fost citat cu traducerea la Sfântul Irineos al Lyonului în Pr. Lect. Dr. Corneliu Dragoș Bălan, Căsătoria creștină în perioada primară și în opera Sfântului Ioan Gură de Aur, inclus în Pastorație și misiune în viața, slujirea și scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, Simpozion internațional – octombrie 2015, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 278.

39. Am fost citat cu vol. al 2-lea din Sfântul Irineu în Pr. Dr. Iulian A. Cravcenco, Taina Preoției în structura sacramentală a Bisericii. Însemnătatea succesiunii apostolice pentru sfințenia și unitatea poporului lui Dumnezeu, Craiova, 2020. Scrisă sub îndrumarea ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa. Cf. Rezumatul tezei, p. 20.

40. Am fost citat cu ambele volume ale Sfântului Irineu în Dr. Ion Pîrvu, Obiecțiile împotriva providenței divine, Alba Iulia, 2015. Scrisă sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Gheorghe Remete. Cf. Rezumatul tezei, p. 28.

41. Am fost citat cu Interviuri de conștiință (vol. 1) în Drd. Marius Dumitru Hanganu, Interferențe teologico-culturale dezvoltate în scrierile preotului profesor Dumitru Popescu: teologie și secularizare, în rev. Studia Doctoralia, anul II, nr. 2, 2017, Ed. Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, p. 334, n. 76; p. 336, n. 81.

42. Am fost citat cu studiul Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul: de la Părinte apostolic la „pseudo” autor în Dr. Silviu Constantin Nedelcu, Dosarul unei controverse: posibila identitate a Sfântului Dionisie Exiguul cu Sfântul Dionisie Areopagitul, în rev. Oltenia. Studii și comunicări. Arheologie-istorie, vol. XXVII,  Ed. Muzeul Olteniei Craiova, 2020, p. 209.

43. Am fost citat cu ambele volume ale Sfântului Irineu în Dr. Hadrian V. Conțiu, Tămăduirea prin iubire, Cluj-Napoca, 2016. Scrisă sub îndrumarea ÎPS Prof. Dr. Andrei Ioan Andreicuț. Cf. Rezumatul tezei, p. 28.

44. A fost amintită teza mea doctorală în Pr. Dr. Mihai Laurențiu Herban, Misterul pascal al morții și al învierii Domnului –  kerygma spiritualității Sfântului Simeon Noul Teolog, Sibiu, 2017. Scrisă sub îndrumarea Arhidiac. Prof. Dr. Ioan I. Ică Jr. Cf. Rezumatul tezei, p. 9.

45. Am fost citat cu ambele volume din Sfântul Irineu în Pr. Ioan Ioniță și Pr. Ion Gherman, Comemorarea celor adormiți în Domnul și valoarea cimitirelor. „Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie”, în rev. The Faith, vol. 71, no. 3, july-september, 2021, p. 20-21.

46. Am fost citat cu The Sight of God in the Theology of Saint Symeon the New Theologian și s-a polemizat cu mine în mod abundent în Dr. Stefan G. E. Grossmann, Jesus and His Gnostic School. Dionysios to Plethon to Giordano Bruno, August 31, 2015. A se vedea p. 147, 160, 161, 163.

47. Am fost citat cu vol. al 2-lea din Sfântul Irineu în Drd. Geta Coiciu Deleanu, Despre gnoză și gnosticism (2), în rev. Leviathan, Anul III, Nr. 4 (9), octombrie–decembrie 2020, p. 187-188; 190.

48. Părintele Profesor Marin Ciulei, prin SMS, pe 2 decembrie 2022, ora 8. 23: „Dragă Părinte Dorin, să dea Dumnezeu să bucuri pe toată lumea cum mă bucuri pe mine! Să fii mereu Doctor (cel care învață) drept al Adevărului, privind mereu oamenii prin ochii lui Dumnezeu, ca ei să se lepede de <monomania iubirii de sine> și să nu mai fie <cocoșați de patimi>! Îți mulțumesc că exiști cum nu există mulți!”.

49. Am fost citat cu Predica la 25 de ani de Episcopat ai Preasfințitului Galaction Stângă [1 septembrie 2021] în Pr. Prof. Dr. Marin Ciulei, Episcopul – Chipul Păstorului Cel Bun al Bisericii, Ed. Tipoalex, Alexandria, 2023, p. 215, n. 300.

50. Am fost citat cu Teza Doctorală în Pr. Dr. Mitică Stelian Costea, Temeiuri scripturistice şi patristice privitoare la cunoașterea lui Dumnezeu în Biserica dreptmăritoare şi în romano-catolicism, Teză Doctorală, condusă de ÎPS Prof. Dr. Teodosie Petrescu, Constanța, 2019, p. 220, n. 652 și p. 293, cf. https://rei.gov.ro/teza-doctorat-document/8201195ec51252d0df3-v.-Teza-de-doctorat_Mitica-Stelian-COSTEA.pdf.

51. Am fost citat cu o Predică despre PS Galaction Stângă de către Părintele Costin Spiridon (p. 222) și de către Părintele Marin Ciulei (p. 263-264) în Arhimandritul Serafim Baciu și Preotul Eugen-Cătălin Păunescu (editori), Rugăciune și jertfă. Omagiu Preasfințitului Părinte Galaction la împlinirea a 70 de ani, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2023, 527 p.

52. Cristina Toma, pe Facebook, pe 5 iulie 2023: „Sunteți un om bun, blând, modest, simplu, sincer, smerit, care nu părăduiește [irosește] în zadar timpul prețios al vieții și își înmulțește cu multa înțelepciune, bucurie, hărnicie și iubire talanții primiți în dar de la Dumnezeu spre slava Acestuia și folosul aproapelui…Mă bucură mult bucuriile și împlinirile Sfinției Voastre și ale celor dragi! Știți, eu simt că aveți suflet de copil sincer și curat, care se bucură cu adevărat de orice dar înveșmântat în iubire, prietenie, comuniune autentică, simplitate…Vă admir și vă prețuiesc mult! Vă îmbrățișez cu gândul, sufletul și inima, cu toată dragostea întru Hristos Domnul și îndrăznesc să vă rog să mă purtați și pe mine pe aripi de rugăciune și prietenie duhovnicească…Să fiți sănătoși și binecuvântați cu toate cele bune, frumoase și de folos!

*

Preluări și contacte online

Monitorul de Suceava, pe 2 februarie 2013, a preluat Predica la Întâmpinarea Domnului. Iar portalul Moldova Ortodoxă a preluat 2 articole TPA.

Am fost citat într-o conferință preoțească,din 20 iunie 2013, la Fetești, de către Pr. Ștefan Alexandru Vădana.

Predicile mele sunt preluate constant de către Pelerin ortodox și, pentru o anume perioadă, au fost preluate și de către Ortodoxia Tinerilor.

Preluat de către Creștin ortodox, Călăuza ortodoxă, Taina Căsătoriei, Catedrala Ortodoxă „Schimbarea la Față” din Chișinău, Apărătorul ortodox, Spiritualitate ortodoxă, cultură și știință, Dig.do, Tpu. ro, Vasile Călin Drăgan, Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului” din Santarem-Portugalia, Parohia Ortodoxă Simeria-Biscaria, Maria Ghiorghiu, Hexaimeron ro, Moldova ortodoxă, Mănăstirea Sfintei Cruci (la 2 km de Oradea), Richard Wurmbrand. ro, Oastea Domnului.

Am creat blogul Cuvinte din Cuvânt pentru Pr. Marius Constantin Dincă.

Am polemizat cu Vasile Vieru (Saccsiv), Moarte lumii noastre, Lect. Dr. Emanuel Conțac, Dr. Dănuț Mănăstireanu, Ierom. Dr. Petru Pruteanu, Ortodoxie Tradiționalistă și Teologie Patristică.

Ne-au acceptat semnele publicitare: Ziua veche, Marius Mioc, Victor Roncea, Computer blog. ro, Maria Grapini, Teatru radiofonic, Ana Birchall, Mituri urbane autohtone, Cătălin Sturza, Critic atac, Modernism. ro, Adi Hădean, Doar ortodox, Alina Gorghiu, Marius Cruceru, România TV. net.

Citat în Alexander (Golitzin) de Toledo, Instruire asistată de calculator (de Mihaela Brut), Război întru Cuvânt, Conferința Națională „Text și discurs religios, O emisiune dedicată Protosinghelului Savatie Baștovoi (exclus ironia), Voluntariat OT, Mall-ul și icoana sfântă a Nașterii Domnului reinterpretată în chip modern. Nașterea Domnului (Crăciunul) [articol scris de către Claudiu Bălan și preluat pe Napoca News. ro], Oastea Domnului, Plagiate. ro.

46 comments