ACATISTUL CELUI ÎNTRE SFINTI PĂRINTELE NOSTRU CUVIOSUL DANIIL SIHASTRUL

(18 decembrie)

În numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea esti si toate le împlinesti, Vistierul bunătătilor si Dătătorule de viată, vino si Te sălăsluieste întru noi si ne curăteste pe noi de toată întinăciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi! (de trei ori)

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieste-ne pe noi, Doamne, curăteste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputintele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, (de trei ori)

Slavă …. si acum ….

Tatăl nostru care esti în ceruri, sfintească-se numele Tău, vie Împărătia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer asa si pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi si ne iartă greselile noastre, precum si noi iertăm gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveste de cel rău. Amin!

Apoi:

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Tie, ca unui Stăpân, noi păcătosii robii Tăi, miluieste-ne pe noi.
Slavă…

Doamne, miluieste-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută si acum ca un milostiv si ne izbăveste pe noi de vrăjmasii nostri, că Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tău, toti lucrul mâinilor Tale si numele Tău chemăm.
Si acum…

Usa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu esti mântuirea neamului crestinesc.

Condac 1

Iubitorului de rugăciune si de viată sihăstrească, înteleptului povătuitor pe calea mântuirii, celui ce este lauda sihastrilor si bucuria credinciosilor, cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Icos 1

Făcătorul îngerilor si al oamenilor te-a chemat pe tine ca să preamăresti cu viata ta de înger în trup numele Preasfintei Treimi, iar tu lepădând grija cea lumească, ca o rază prealuminoasă a Soarelui Dreptătii ti-ai făcut viata ta, iar noi luând aminte la sfintele tale nevointi cu smerenie si bucurie rostim unele ca acestea:
Bucură-te, cinstea Bisericii noastre strămosesti;
Bucură-te, că din copilărie preaiubitor de rugăciune te-ai arătat;
Bucură-te, că pentru viata sihăstrească casa părintească ai părăsit-o;
Bucură-te, că viata sihăstrească a fost desfătarea ta;
Bucură-te, că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinti ai iubit;
Bucură-te, că pe acestia în rugăciunile tale pururea i-ai avut;
Bucură-te, că tineretile tale ca pe o jertfă preacurată lui Dumnezeu le-ai adus;
Bucură-te, chipul cel prea curat al smereniei;
Bucură-te, înflorirea virtutilor sihăstresti în trupul tău cel tineresc;
Bucură-te, a tinerilor pildă de înfrânare;
Bucură-te, lauda cea frumoasă a bătrânilor;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întăresti;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 2

Desi tânăr cu vârsta, prin viată curată si rugăciune necontenită întelepciunea celor bătrâni ai dobândit, cu darul lui Dumnezeu căruia neîncetat ai cântat: Aliluia!

Icos 2

Visteria cea nefurată a credintei tale preacurate cu aspre nevointe ai sporit-o dorind tot mai mult să te împărtăsesti de frumusetea vietii de înger în trup, pentru care cu dragoste glăsuim unele ca acestea:
Bucură-te, turtureaua pururea veghetoare a sihăstriei;
Bucură-te, podoaba obstii mănăstirii Laura; Bucură-te, că aici pildă de ascultare desăvârsită te-ai arătat;
Bucură-te, cel care cu iscusintă ai împletit rugăciunea cu nevointele trupesti;
Bucură-te, chipul cel prea luminos al smereniei;
Bucură-te, că noaptea cu rugăciunile tale neîncetate ai luminat-o;
Bucură-te, lauda cea vestită a nevoitorilor călugări;
Bucură-te, floarea cuviosiei de Dumnezeu împodobită;
Bucură-te, că în trup muritor trăind cu îngerii te-ai asemănat;
Bucură-te, tăinuitorule al vietii duhovnicesti;
Bucură-te, lucrătorule al rugăciunii inimii;
Bucură-te, că prin post si rugăciune lui Ioan Botezătorul te-ai asemănat;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 3

Precum cerbul doreste apele curate ale izvoarelor, asa ai dorit sfinte, cuvioase Daniil, apele limpezi ale nevointelor sihăstresti, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3

Cunoscând binecuvântarea locurilor pustnicesti, chilie în piatră la Putna ti-ai săpat cu ajutorul oamenilor, cinstitori de Dumnezeu, sporindu-ti nevointele cu întelepciune, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, floarea cea cu bună mireasmă duhovnicească a vietii sihăstresti;
Bucură-te, că întărit fiind pe piatra credintei cu multă liniste ai vietuit;
Bucură-te, că în chilia de la Putna măritul Voievod Stefan adeseori te-a cercetat;
Bucură-te, că tu pe acesta cu adâncă întelepciune l-ai povătuit;
Bucură-te, că i-ai dat armele de biruintă: postul si rugăciunea;
Bucură-te, că l-ai întărit în dragostea de Dumnezeu si tară;
Bucură-te, că acesta prin rugăciunile tale s-a întărit duhovniceste;
Bucură-te, că negura îndoielii din sufletul lui ai risipit-o;
Bucură-te, că pe acesta l-ai încredintat de izbânda asupra dusmanilor credintei noastre ortodoxe;
Bucură-te, că acest mărit voievod cu smerenie si dragoste în toate te-a ascultat;
Bucură-te, rugătorule către Dumnezeu împreună cu măritul voievod Stefan pentru slava Bisericii si a Neamului nostru;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 4

Cunoscând dragostea măritului voievod Stefan pentru casa lui Dumnezeu, pe acesta l-ai povătuit lăcasuri sfinte să zidească, ca în ele credinciosii pururea să slăvească pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icos 4

Un gând tainic insuflat de Dumnezeu ti-a purtat pasii spre alte locuri sihăstresti si pornindu-te de la Putna cu voia lui Dumnezeu la Voronet te-ai oprit, făcându-ti aici locas sihăstresc pentru care laude ca acestea îti aducem:
Bucură-te, mult râvnitorule spre nevointele sihăstresti;
Bucură-te, că si aici ai fost cercetat de măritul voievod Stefan;
Bucură-te, că multimile credinciosilor cu dragoste le-ai primit în chilia ta;
Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufletesti si trupesti;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhurile cele necurate le-ai alungat;
Bucură-te, cel ce curătesti patimile trupurilor noastre;
Bucură-te, crin ales cu bună mireasmă al pustiei;
Bucură-te, cel ce dai multă liniste sufletească celor ce se roagă tie;
Bucură-te, cel ce întăresti pe credinciosi în credintă;
Bucură-te, împlinitorul dragostei desăvârsite întru Hristos;
Bucură-te, că părăsind lumea ai slujit-o cu neîncetatele tale rugăciuni;
Bucură-te, înăltarea credinciosilor spre mântuire;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 5

Întru tine părinte Daniile s-au adeverit cuvintele Proorocului care zice: “Pustia a înflorit precum crinul”, căci multimea credinciosilor pururea te-a înconjurat cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5

Precum lumânarea nu se pune în vas ci în sfesnic pentru a lumina celor din casă asa si tu în pustie fugind n-ai rămas tăinuit, ci prin învătăturile si viata ta ai luminat, cu darul lui Dumnezeu, obstea călugărilor din Voronet, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, părintele cel bun al Voronetului;
Bucură-te, dascălul cel preaîntelept al lui Grigorie, Mitropolitul Moldovei ;
Bucură-te, iscusit povătuitor al celor învăluiti de viforul ispitelor;
Bucură-te, pildă de răbdare si smerenie;
Bucură-te, făclie luminoasă aprinsă în sfesnicul inimii tale celei curătite de păcate;
Bucură-te, că stâlp al rugăciunii te-ai arătat pe tine obstii tale;
Bucură-te, că virtutea dreptei socoteli pururea ai învătat;
Bucură-te, doctor preaiscusit al gândurilor celor ascunse;
Bucură-te, că rugăciunile tale cu lacrimi, jertfă duhovnicească prea aleasă s-au făcut înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin post si rugăciune ti-ai agonisit răbdare preatare;
Bucură-te, omule ceresc;
Bucură-te, îngerule pământesc;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 6

Viată îngerească ai petrecut pe pământ, chip si pildă făcându-te ucenicilor tăi prin rugăciuni, posturi îndelungate si privegheri, te-ai învrednicit a te sălăslui în pământul celor blânzi. Sfinte Daniile, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihastrilor si lauda călugărilor.

Icos 6

Prin curătirea inimii tale multă întelepciune ai dobândit povătuind pe calea mântuirii pe toti cei ce cu dragoste de Dumnezeu veneau la tine; drept aceea laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, dascăle înteleptit de Dumnezeu;
Bucură-te, prea iubit părinte duhovnicesc al lui Stefan cel Mare si Sfânt;
Bucură-te, vrednicule ucenic al Preasfintitului Leontie;
Bucură-te, că acestui sfânt arhiereu în nevointele sihăstresti i-ai urmat;
Bucură-te, împreună rugătorule cu Sfântul Leontie si binecredinciosul voievod Stefan al Moldovei;
Bucură-te, împreună vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, cel ce în sfintele tale rugăciuni teolog prea iscusit te-ai arătat;
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, locas preacurat al Sfântului Duh;
Bucură-te, că în trup stricăcios fiind ai gustat dulceata raiului;
Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer s-au făcut;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 7

Înteleptit de Dumnezeu fiind cu smerenie ti-ai ascuns nevointele tale cele sfinte, povătuind neîncetat pe cei încredintati tie spre mântuire să cânte cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7

Rugăciunea fiind plugăria sufletului prin care ne curătim inimile spre pocăintă si harul lui Dumnezeu, pe aceasta pururea ai avut-o pe buze si în inimă, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, plugarul rugăciunii celei curate;
Bucură-te, că rugându-te cu smerenie har cu îndestulare de la Dumnezeu ai primit;
Bucură-te, că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că prin rugăciune ca pe o scară la cele duhovnicesti te-ai ridicat;
Bucură-te, că rugăciunile tale mântuire au lucrat în sufletele celor ce cu dragoste te cercetau pe tine;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale taberele cele drăcesti le-ai alungat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale credinta celor clătinati ai întărit;
Bucură-te, că cei învrăjbiti s-au împăcat prin rugăciunile tale;
Bucură-te, că cei ce au călătorit cu rugăciunile tale cu pace s-au înapoiat la casele lor;
Bucură-te, că rugăciunea cu fapta milosteniei pururea ai unit-o;
Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin ele credinciosii se întăresc în harul primit de la Dumnezeu;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 8

Cunoscând că precum trupul nu poate trăi fără aer si hrană, asa si sufletul nu poate fi viu si să se înalte către Dumnezeu fără rugăciune neîncetată, miscarea inimii tale ca si răsuflarea cu aceasta le-ai unit cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8

Dragostea de Dumnezeu nu te-a înstrăinat nicicând de dragostea de tară în care se preamăreste întru adevăr numele lui Dumnezeu, drept aceea laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, mult iubitorule al casei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pământul tării cu Sfinte Biserici a fost împodobit;
Bucură-te, că pe acestea Sfântul Stefan la îndemnul tău le-a înăltat;
Bucură-te, că prin aceste sfinte biserici se întăreste credinta strămosească;
Bucură-te, că frumusetea lor, frumusetea credintei neamului o arată;
Bucură-te, că tu pururea ai învătat că tăria neamului, dreapta credintă o dă;
Bucură-te, că dusmanii tării prin puterea credintei au fost biruiti;
Bucură-te, că chilia ta sihăstrească palat voievodal s-a făcut;
Bucură-te, că în linistea chiliei tale Stefan Vodă prin rugăciunile tale si-a luminat mintea si putere de biruintă a luat;
Bucură-te, că usa chiliei tale sihăstresti pururea a fost deschisă ca si cea a inimii tale de părinte;
Bucură-te, că în chilie petrecând întru nevointa rugăciunii de bucuriile raiului te-ai îndulcit;
Bucură-te, plinitorul frumusetii locurilor sihăstresti ale tării noastre;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 9

Nevointele tale sihăstresti au uimit cetele îngeresti, căci cu rugăciunile tale neîncetate, cu înfrânarea si curătia inimii, îngerilor te-ai asemănat, cu care ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9

Desi ai părăsit lumea pentru a petrece departe de tulburările ei, multimea credinciosilor ti-a urmat pentru folosul lor duhovnicesc prin darul lui Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, ajutătorul celor săraci;
Bucură-te, doctorule, cu darul lui Dumnezeu, al celor bolnavi;
Bucură-te, mângâierea celor necăjiti;
Bucură-te, al tinerilor preaîntelept povătuitor;
Bucură-te, al bătrânilor întăritor;
Bucură-te, al orfanilor sprijinitor;
Bucură-te, al mamelor preaîntelept învătător;
Bucură-te, al ostasilor neclintită îmbărbătare;
Bucură-te, al curătiei povătuitorule;
Bucură-te, bucuria celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 10

Multimile credinciosilor încredintati fiind că Dumnezeu, prin tine va asculta rugăciunile lor, văzând împlinirea dorintelor celor după Dumnezeu, împreună cu tine au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10

Binecuvântată ti-a fost viata ta fiind fiu duhovnicesc al sfântului ierarh Leontie, apoi părinte duhovnicesc al mitropolitului Grigorie Rosca, pentru care unele ca acestea aducem tie:
Bucură-te, bună rodire duhovnicească a Sfântului Leontie;
Bucură-te, credincios următor al nevointelor sale duhovnicesti;
Bucură-te, cel care împreună cu el în locuri sihăstresti te-ai nevoit;
Bucură-te, că ai fost cu acesta un suflet toată viata ta;
Bucură-te, că si după moartea sa, în rugăciune ai rămas nedespărtit de el;
Bucură-te, că ai odrăslit Bisericii pe ierarhul Grigorie;
Bucură-te, că tu pe acesta l-ai călăuzit pe calea smereniei si a întelepciunii după Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce la slujirea arhierească ai fost chemat;
Bucură-te, că de aceasta ai fugit socotindu-te cu totul nevrednic;
Bucură-te, că prin aceasta pildă de smerenie te-ai făcut;
Bucură-te, că prin asprele tale nevointe cu totul te-ai jertfit lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin rugăciunile si învătăturile tale ca si un părinte ierarh ai povătuit pe calea mântuirii pe toti cei ce au venit la tine;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 11

Chipul tău zugrăvit alături de cel al ierarhului Grigorie, fiul tău duhovnicesc, arată iubirea si cinstea cu care marele ierarh al Moldovei te-a înconjurat, precum si tu purtare de grijă i-ai arătat, călăuzindu-l pe calea mântuirii si învătându-l să cânte pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 11

Chipul tău zugrăvit în ceata sfintilor curând după adormirea ta arată viata ta de sfintenie cunoscută de întregul popor dreptcredincios, pentru care laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, părintele duhovnicesc al credinciosilor bucovineni;
Bucură-te, statornic ocrotitor al Bucovinei împreună cu Sf. Mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava;
Bucură-te, că din sfânta ta icoană ne privesti si ne binecuvântezi pe toti cei ce intrăm în sfânta biserică;
Bucură-te, că si după adormirea ta în Domnul, multimile credinciosilor au alergat la mormântul tău;
Bucură-te, că multă mângâiere si întărire în dreapta credintă ai împărtăsit cu darul lui Dumnezeu, din mormântul tău;
Bucură-te, că din mormântul tău căldura dragostei tale către Dumnezeu pururea o simtim;
Bucură-te, că dragostea ta de părinte o mărturiseste piatra mormântului tău pusă de fiul tău cel duhovnicesc preaiubit, Stefan cel Mare si Sfânt;
Bucură-te, că lespedea de piatră a mormântului tău căldură tainică revarsă;
Bucură-te, că mormântul tău pururea a fost străjuit de lumina unui sfesnic;
Bucură-te, că ceata călugărilor pe care i-ai păstorit pururea te-a cinstit ca un părinte si sfânt;
Bucură-te, că si acum ne povătuiesti cu chipul tău smerit;
Bucură-te, cinstea si podoaba credinciosilor;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 12

Prin chipul tău care străjuieste deasupra usii mânăstirii Voronetului, ne binecuvântezi cu dragostea de părinte, povătuindu-ne să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12

Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscându-te noi toti, din mosi strămosi sfinte cuvioase părinte Daniil, laude ca acestea aducem tie:
Bucură-te, că chipul tău de părinte în sufletele credinciosilor cu nestersele culori ale iubirii crestinesti s-a zugrăvit;
Bucură-te, că acest chip avându-l în suflet, credinciosii bucovineni în vremuri de restriste cu el s-au mângâiat si întărit;
Bucură-te, că amintirea nevointelor tale sihăstresti poporul nostru dreptcredincios le păstrează si le cinsteste;
Bucură-te, chipul adevăratei vieti călugăresti;
Bucură-te, cel ce ai unit după Dumnezeu dragostea de tară si credinta strămosească;
Bucură-te, că credinciosii pururea au dorit să sărute sfintele tale moaste;
Bucură-te, că acestea în mormânt fiind, izvor de multe tămăduiri s-au arătat celor ce cu credintă te cinstesc pe tine;
Bucură-te, că la Putna si Voronet credinciosii pururea cu credintă si dragoste s-au îndreptat, căci tu acolo ai sihăstrit;
Bucură-te, că astăzi întregul popor te cinsteste împreună cu Sfântul Leontie si binecredinciosul Stefan cel Mare si Sfânt;
Bucură-te, că asezarea sfintelor tale moaste în raclă cu negrăită bucurie în fiecare an o serbăm;
Bucură-te, că aceasta din voia lui Dumnezeu s-a făcut pentru folosul duhovnicesc al dreptcredinciosilor crestini;
Bucură-te, lauda cea mare a Bucovinei;
Bucură-te, buciumul care vesteste frumusetea nepieritoare a credintei noastre strămosesti;
Bucură-te, sfinte cuvioase părinte Daniil, pururea rugător către Dumnezeu!

Condac 13

O, preacuvioase sfinte părinte Daniil, lauda Bisericii Bucovinei, părintele nostru duhovnicesc al tuturor celor ce cu dreaptă credintă cinstim pe Dumnezeu, izbăveste de toată primejdia tara noastră, mânăstirile si bisericile cu podoabele lor sfinte si ne învredniceste să cântăm lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia!

Autor anonim

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *