Paraclisul către Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, hotarul Părinţilor [11 iulie şi 16 septembrie]

Preotul face obişnuitul început, zicând:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

Citeţul: Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Preotul: Că a Ta este împărăţia…

Citeţul: Amin. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă…Şi acum… Veniţi să ne închinăm… şi îndată psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea…

Apoi cântăm pe glasul al IV-lea: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori)

Apoi troparele acestea, glasul al IV-lea (forma glasului al II-lea), podobie: „Cel ce Te-ai înălţat pe cruce…„:

Pe Sfânta Eufimia întru cântări o lăudăm şi mărim viaţa ei cea dumnezeiască şi mucenicia ei cea minunată răbdată cu puterea lui Hristos, că aceasta a smerit nedumnezeirea idolilor şi a ruşinat rătăcirile la Sinodul al Patrulea; pentru aceasta a intrat slăvită în pământul celor blânzi, ca o muceniţă mult pătimitoare. (de 2 ori)

Slavă… Şi acum… asemenea:

Nu vom tăcea nicicând, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi ? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi îndată psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule…

Canonul

glasul al 8-lea, îl punem pe 4,

fără irmoase :

Cântarea I,

irmos : „Apa trecând-o ca pe uscat…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Vino, o, Duhule cel Bun, la mine, cel ticălos, care voiesc să laud pe Eufimia, stâlpul credinţei, fala şi cinstea Calcedonului.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Laud, Eufimia, vieţuirea ta, măresc jertfa şi minunata mucenicie, cerând ca, prin rugăciunile tale, Maică, să laud după vrednicie minunile tale.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În chip luminat te-ai lepădat de deşertăciunea şi de frumuseţile lumii, pentru Hristos, Eufimia; pentru aceasta şi pe noi, cei ce te cinstim, învredniceşte-ne să ne lepădăm de patimi.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, pe noi, cei netrebnici, învredniceşte-ne, Maică a Cuvântului, ca, prin rugăciunile tale, să propovăduim cele două firi ale Lui într-un singur ipostas, Maică- Fecioară.

Cântarea a III-a,

irmos : „Doamne, Cel ce ai făcut…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Vedem în mâinile tale, slăvită Eufimia, cartea Părinţilor, cea de Dumnezeu insuflată, cu cuviinţă ţinută, iar scrierea ereticilor zăcând la picioarele tale, ceea ce propovăduieşti dogmele adevărului.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Te-ai împotrivit cu tărie idoleştilor cuvinte, muceniţă Eufimia, prin credinţa ta către Dumnezeu – Omul şi, prin semne multe smerind pe judecătorii tăi, ai suferit mucenicia cu bucurie.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorind cu râvnă, slăvită Eufimia, sfinţenia vieţii şi pe Hristos, şi lepădând toate cele trecătoare de pe pământ, ai gustat cele cereşti, a căror dorire dăruieşte-o şi nouă, cu rugăciunile tale.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ca o purtătoare de biruinţă te-ai înălţat la ceruri, Preacurată, ca una ce ai născut nouă pe Dumnezeu Omul, pe Care roagă-L pururea, cu îndrăznire de maică, pentru robii tăi, pururea – Fecioară curată.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte de eresuri pe toţi ortodocşii, că eşti mijlocitoarea credincioşilor către Hristos, ca o muceniţă mult pătimitoare, Eufimia.

Întăreşte-i pe cei ce în chip ortodox te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, întru credinţa Fiului tău şi în încercările vieţii, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Apoi preotul rosteşte ectenia la care pomeneşte pe cei pentru care se face paraclisul, iar după ecfonis cântăm:

Sedealna, glas 2, podobie: Ceea ce eşti rugătoare caldă…

Dorind, cinstită, cămara cea preaîmpodobită, te-ai jertfit lui Dumnezeu, ca o junghiere cu bun miros şi L-ai propovăduit pe Hristos desăvârşit om şi Dumnezeu într-un singur ipostas, ținând în mâinile tale, Eufimia, cartea lui Dumnezeu.

Cântarea a IV-a,

irmos: „Auzit-am, Doamne, taina…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Te-ai înfrumuseţat întru Duhul, muceniţă Eufimia; pentru aceasta te-ai nevoit biruind reaua credinţă, pe care şi acum o izgoneşte, cu solirile tale.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Uneltele diavolului le-ai smerit, prin minune, Eufimia; şi pe noi acum ne păzeşte de năvălirile înşelătorului, o, prealăudată.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Chinuri ai răbdat bucurându-te, prin dumnezeiescul har, Eufimia; pentru aceasta grăbeşte şi izbăveşte de săgeţile durerii pe cei ce te cinstesc.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prin solirile tale, Fecioară, trimite-ne de la Fiul tău curăţire de păcate, ca toţi să scăpăm de năvălirile vicleanului balaur.

Cântarea a V-a,

irmos: „Luminează-ne pe noi, Doamne…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Izbăveşte pe cei credincioşi cu solirile tale, Eufimia, de rătăcirile cele întinate ale ereticilor, care răstoarnă dumnezeieştile dogme ale Bisericii.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Ai izbăvit şi ai întărit credinţa cea adevărată a ortodocşilor, prin minune pecetluind dumnezeiasca credinţă, Eufimia.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înalţă mintea celor ce te cinstesc pe tine, Eufimia, către Iisus Mântuitorul, Dumnezeu – Omul, şi de înşelare păzeşte-ne şi ne izbăveşte.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Porţi pe Hristos în braţele tale, Mireasă dumnezeiască, şi alăptezi ca pe un prunc, mai presus de fire, pe Cel ce S-a întrupat sub vreme, pe Dumnezeu şi Domnul.

Cântarea a VI-a,

irmos: „Rugăciunea mea voi vărsa…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Iubit-ai pe Hristos, prealăudată Eufimia, din inimă fierbinte; pentru aceasta te desfătezi de viaţa cea veşnică şi dumnezeiască, bucurându-te, şi mijlocind la Dumnezeu să fim izbăviţi noi de chinuri.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Zădărniceşte îndrăznelile celor de rea credinţă şi năvălirile demonilor, Eufimia, şi, cu rugăciunile tale către Cuvântul, izbăveşte inimile credincioşilor de înşelare şi-i scapă de legăturile păcatului, ale morţii şi ale diavolului.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alină-mi sufletul, slăvită Eufimia, cu rugăciunile tale către Dumnezeu, şi dăruieşte-mi bucuria păcii şi nădejdea în Dumnezeu cea mântuitoare şi dorirea veşnicei desfătări şi viaţa raiului cea nesfârşită.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tu L-ai purtat în pântece pe Domnul, Fecioară, mai presus de fire şi de cuvânt, şi ai îmbrăţişat cu mâinile pe Dumnezeu şi din cinstiţii tăi sâni L-ai alăptat; pentru aceasta, ca o Maică a lui Dumnezeu, roagă-L pe Acesta pentru toţi.

Apoi aceste stihiri:

Izbăveşte de eresuri pe toţi ortodocşii, că eşti mijlocitoarea credincioşilor către Hristos, ca o muceniţă mult pătimitoare, Eufimia.

Întăreşte-i pe cei ce în chip ortodox te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu, întru credinţa Fiului tău şi în încercările vieţii, ca una ce ai îndrăznire de maică.

Preotul rosteşte ectenia, aşa cum s-a arătat după cântarea a III-a, apoi cântăm:

Condacul, glas 2, podobie : Ceea ce eşti folositoare creştinilor…

Eufimia, tu eşti fala mucenicilor, înfrumuseţarea cea cinstită a mărturisirii lui Hristos, jertfindu-te de bunăvoie pentru Dânsul cu bucurie ; pentru aceasta ai luat în ceruri cinste de mare muceniţă şi cununa biruinţei. Întăreşte, cu solirile tale, pe credincioşi în dreapta credință şi roagă pe Hristos ca să primim iertare.

Prochimenul, glas 4:

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi.

Stih: Prin Sfinţii care sunt pe pământul Lui, lucruri minunate a făcut Domnul.

Şi se citeşte Sf. Evanghelie de la Luca ( XXI, 12-19 ):

Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Feriţi-vă de oameni…

Strana: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie !

Slavă… glas 2:

Pentru rugăciunile purtătoarei de chinuri Eufimia, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Şi acum… același glas

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Apoi stihira glas 6 (forma glasului 2),

podobie: „Toată nădejdea…”

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.

În cântări dumnezeieşti să lăudăm pe Eufimia, podoaba Calcedonului, înfrumuseţarea cea preacinstită a Bisericii, căci cu bucurie s-a jertfit pe sine Domnului şi a lepădat pe cele trecătoare, mincinoase şi stricăcioase şi toată deşertăciunea, întărind prin minuni pe cei ce cred întru adevăr ; cu adevărat s-a arătat pildă mucenicilor lui Hristos şi turn de apărare al ortodocşilor, cea de Dumnezeu fericită.

Diaconul (iar în lipsa lui, preotul ) rosteşte rugăciunea:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfintei, marii Muceniţe Eufimia din Calcedon, ale Sfinţilor (N), a căror pomenire săvârşim, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, rugămu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori), cântat alternativ de cele două strane.

Preotul rosteşte ecfonisul:

Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana : Amin.

Cântarea a VII-a,

irmos: „Tinerii cei ce au mers…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

O, muceniţă Eufimia, prăznuieşti întru slavă, în Împărăţia lui Dumnezeu, fiind încununată după vrednicie, în mijlocul mucenicilor, cu care cânţi Domnului: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

În chip mărit ocroteşti pe cei ce cu dragoste se închină moaştelor tale, o, cinstită maică Eufimia, şi laudă pe Domnul cu credinţă dreptslăvitoare: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin minune pecetluieşte Eufimia cartea credincioşilor ortodocşi, dogmatizând cu adevărat cele două firi ale lui Hristos într-un singur ipostas, pentru cei ce laudă cu credinţă pe Cuvântul în veci.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Biserică însufleţită a lui Dumnezeu Cuvântul eşti şi cort purtător de lumină; roagă-te, Fecioară, pentru cei ce te laudă şi împreună cântă luminat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Cântarea a VIII-a,

irmos: „Pe Împăratul ceresc…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Logodindu-te cu Cuvântul, o, Eufimia, ai dat mărturie prin sânge, pe Hristos lăudând ca o muceniţă în veci.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

De la Domnul luând tărie, Eufimia se sârguiește către mucenicie cu bucurie, pe Hristos lăudând întru toţi vecii.

Stih: Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Mărturisind Eufimia Stăpânia Treimii, prăznuieşte acum în Sionul de sus, lăudând-O întru toţi vecii.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Mărturisim pe Fecioara şi Maica Cuvântului ca pe o mai cuprinzătoare decât cerurile şi slăvim pe Hristos în veci.

Cântarea a IX-a,

irmos: „Cu adevărat Născătoare…”

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Cu puterea Domnului Eufimia pecetluieşte credinţa cea din carte în chip minunat, cu mâinile sale, biruind rătăcirea cea cu adevărat pierzătoare.

Stih: Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi !

Cu veselie a lepădat Eufimia cele ale lumii şi cele stricăcioase şi frumoase ale vieţii celei trecătoare, ca să se bucure în locaşurile cele dumnezeieşti împreună cu mucenicii.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dăruieşte-mi râvna mărturisirii şi a dumnezeieştii îndrăzneli şi harul lui Dumnezeu, prin rugăciunile tale către Cuvântul, muceniţă preaslăvită.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Să lăudăm pe Maria, Maica Cuvântului, folositoarea cea tare şi acoperământul credincioşilor, slava şi desfătarea celor fără de trupuri.

Apoi îndată:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri (megalinarii), glas 8, podobie:

Ceea ce eşti mai cinstită…”, în timpul cărora preotul

cădeşte altarul şi poporul:

Bucută-te, podoaba cea cinstită a Calcedonului, muceniţă Eufimia, şi călăuza credinţei; bucură-te, ruşinarea cumpliţilor eretici şi pecetluirea Sinodului al Patrulea.

Veniţi să lăudăm în cântări viaţa Eufimiei şi să strigăm cu bucurie: bucură-te, lauda Bisericii şi a mucenicilor şi apărarea credincioşilor ortodocşi.

Cu evlavie să cinstim pe dumnezeiasca pecete a mucenicilor, pe minunata Eufimia, care s-a jerfit cu râvnă pentru Cuvântul, şi a pecetluit credinţa ortodocşilor.

Pe marea muceniţă a lui Hristos cu cântări de laudă să o încununăm cu bucurie, pe ceea ce s-a învrednicit de cinstea nestricăciunii şi de dumnezeiasca odihnă împreună cu toţi mucenicii.

Muceniţă Eufimia, în ceruri pururea prăznuieşti cu îngerii, bucurându-te, ca un chip al mucenicilor şi laudă a ortodocşilor; roagă pe Ziditorul pentru robii tăi.

Păzeşte-ne pe noi toţi de rătăcire şi Ortodoxia de săgeţile ereticilor; întăreşte credinţa cu rugăciunile tale către Ziditorul şi călăuzeşte pe toţi către Dumnezeu, Eufimia.

Îngerii şi cetele Sfinţilor, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule…Preasfântă Treime…Tatăl nostru…

şi după ecfonis cântăm

Troparul, glasul al 5-lea, podobie: „Pe Cuvântul…„:

Tu eşti frumuseţea Calcedonului şi stâlpul Ortodoxiei, o, cinstită Eufimia, călăuza şi întărirea Părinţilor, că te-ai luptat strălucit şi te-ai încununat minunat cu harul nestricăciunii şi ai întărit cartea Părinţilor care au mărturisit cele două firi ale lui Hristos.

Preotul rosteşte ectenia, pomenind pe cei pentru care se face paraclisul şi Otpustul mic.

Apoi cântăm această stihiră glas 2, podobie: „Când de pe lemn…”, vreme în care ne închinăm icoanei sfântului:

Veniţi să cinstim nevoinţa cea sfântă a cinstitei Eufimia, întru umilinţa sufletului, lăudând în cântări minunile ei; că pe Hristos L-a propovăduit în mijlocul Sinodului un ipostas în două firi; pentru aceasta după vrednicie este preamărită, primind slava nestricăciunii şi dumnezeiasca odihnă în ceruri.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

Traducere din limba greacă de Protosinghelul român Chiril Lovin, după paraclisul alcătuit de Arhimandritul Nikodimos Aerakis.

Dialogul teologic între teologi trebuie să fie onest ca să fie unul real

Motto:

Dialogul adevărului îl poartă Dumnezeu prin oameni. Numai că trebuie să te laşi condus de adevărul Său ca să putem înţelege dialogul.

birdtop2.gif

Am lansat în această după-amiază o invitaţie pastorului David Cruceru pentru un dialog teologic, pentru ca să nu mai pretexteze că noi avem un discurs exclusiv polemic la adresa organizaţiei baptiste. Dânsul vrea scuze mai întâi, scuze pentru o mie de lucruri, dar nu şi să discute cu noi. Ce am înţeles din refuzul său? Că trăieşte preconcepţia că nu se poate discuta cu noi, fără să ştie ce înseamnă pentru noi dialog.

Noi nu am avut bunul simţ să îi cerem să îşi retragă ironiile la adresa noastră şi a Bisericii noastre [aşa crede aşa spune, şi e treaba lui], însă ne-a cerut să ne cerem scuze fără să îi fi făcut ceva cu adevărat răutăcios. O eschivă uşoară. Cineva care se crede luptător nu se autodezarmează mai înainte de confruntare. Se pare că ideea de confuntare îi surâdea la început, când nu ne cunoştea prea bine, dar nu şi acum.

Da, e uşor să mergi la cei mici, la cei care nu cunosc mai nimic din credinţa noastră şi să îi momeşti cu ceva mâncare, cu o treanţă de haină, cu un ajutor financiar şi să ai, pentru ei, un discurs nervos, ostil metehnelor reale sau închipute ale Ortodoxiei. Însă, când e vorba să vorbeşti despre fundamentele baptismului, despre cum legi baptismul care apare în secolul 17 cu Biserica lui Hristos, despre interpretarea Scripturii, despre atmosfera teologică a Bisericii luiHristos în comparaţie cu frivolitatea de gândire a lui John Smyth, care a mai înfiinţat şi el ceva, o altă sectă creştină, şi să faci faţă adevărului, e adevărat: e greu.

Eschiva însă nu ţine. Teologia Bisericii Ortodoxe se sprijină pe adevăr, pe istoricitate, pe probe, pe continuitate, pe experienţă. Noi nu ne temem de adevărul Bisericii! Nu ne temem că vom fi găsiţi cu mâţa în sac la nivelul teologiei, pentru că suntem Biserica Sfinţilor şi a lui Hristos.

Dialogul cu Ortodoxia trebuie să înceapă de la afirmarea faptului că Ortodoxia e cea care vine de la Hristos iar ceilalţi au fragmente de adevăr, au fragmente ciuntite, rupte din adevărul Bisericii lui Hristos.

Pr. Drd. Picioruş Dorin Octavian.

Te cunosc după blogroll, frate…[vorba unuia]

Blogroll de ortodox, care nu vrea decât cu ortodocşi:

Război întru Cuvânt 

Altermedia
Apologeticum – biblioteca digitala ortodoxa
Arhiva ortodoxa
Avva Dorotei
Biblia Ortodoxa
Biblioteca ortodoxa online excelenta!
Blog www.parascheva.org
Blogul lui Mihail Bacauanu
Bogdan Mateciuc
Centrul de formare si consiliere Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil – Craiova
Claudiu Tarziu
Conferinta Interortodoxă Tesalonic (anti-ecumenism)
Credo
crestinortodox.ro
Cristi Serban Blog
Cuvant bun – Sfinti si Parinti duhovnicesti contemporani
Danion Vasile
Death to the World – The Last True Rebellion
Degetul pe rana ecumenista din Trupul Bisericii!
Despre avort
Despre Harry Potter (ocultism, magie, new age)
DESPRE MASONERIE
Eduard Dumitrache
Erezii, secte, practici aberante contemporane
False teorii despre Biserica! – de pr. D. Staniloae
Filocalia.ro
Forumul Schitul Darvari
Gigel Chiazna Blog
Grupul Yahoo „Ortodocsi in vremurile din urma”
Ion Vladuca – conferinta video despre falsitatea evolutionismului si despre alte chestiuni de credinta
Irina blog – familie
Laurentiu Dumitru
Literatura si detentie
Liturgica Blog Parintele Petru Pruteanu
Marii initiati ai Indiei si parintele Paisie
Marturisitor Ortodox
Misiune ortodoxa
Noutati ortodoxe
ORTHOBLOG (Marian Busoi)
orthodoxphotos.com
ORTODOX TV – conferinte video
Ortodox.as.ro (acatiste, paraclise, canoane, linkuri etc.)
Ortodoxie (Site ortodox foarte bun)
Ortodoxie si Catolicism
Ortodoxmedia
P. Savatie – resurse
p. Savatie – site nou, in constructie
Pagina oficiala BOR
Parohia Sf. Daniil Sihastru: site, forum, articole, proiecte
Patericul Egiptean
Pr. Iulian Nistea (Paris)
Radio Logos (Craiova)
Radio Lumina (Episcopia Severinului si Strehaiei)
Razboiul nevazut
Resurse Ortodoxe (share, predici, conferinte, muzica psaltica, icoane, carti, fime ortodoxe, manastiri)
Revista CONSTIINTA
Revista credinta ortodoxa
ROST
Sf. Efrem Sirul – Cuvant la Venirea Domnului
Sf. Ioan Maximovici – site in limba engleza
Sf. Nicodim Aghioritul (blog in formare – Gabita Ionela)
Sf. Serafim de Sarov
Sf. Siluan, Cuv. Sofronie, Parintele Rafail
Sinaxar audio
Singur Ortodoxia – Parintele Arsenie Papacioc
Sita Deasa
Site dedicat Sf. Ioan Gura de Aur (diverse scrieri, omilii…)
Spiritualitate ortodoxa
Taina Casatoriei – Site Simona P.
Teologie pentru azi
The Blessed Seraphim Hermitage
Valeriu Gafencu – Sfantul inchisorilor
Voscreasna.com (Predici, cuvinte de la Sfintii Parinti)
Ziarul Lumina (Iasi)

Blogroll de baptist care nu vrea decât cu baptişti:

Exemplul 1:

Hic sunt leones! 

Adonis Vidu
Aequilibrium
Daniel Branzai
Daniel Bulzan
Dezvăluiri
Dănuţ Mănăstireanu
Ionatan Piroşca
Iosif Ţon
Liviu Mocan
Mesianic
N.T. Wright
Recitirea (Teofil Stanciu)
Semnele vremurilor
Silviu Tatu
Ted Doru Pope

Exemplu al-2-lea:

Evanghelia către Evrei 

Adonis Vidu
Alex Ionescu
BNF – Livres de parole
Daniel Bulzan
Dvar Tora
Dănuţ Mănăstireanu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
Ionatan Piroşca
Iosif Ţon
Mesia lui Israel
N.T. Wright
Recitirea (Teofil Stanciu)
Silviu Tatu
Ted Doru Pope

 etc.

Da, după desfăşurător. Deschid pagina şi văd pe partea dreaptă ori numai ortodocşi unul după altul ori numai baptişti. Mă refer la blogurile religioase. Stăm numai cu noi, numai cu ai noştri, de teamă să nu ne contaminăm cu o înţelegere superioară, cu înţelegerea dragostei şi a diferenţei. Am translat clicile din viaţa reală în comunităţile virtuale şi ne comportăm ca la colectiv: acestea sunt vacile mele, aici e porumbul meu, tu…uşşş, afară!

Mentalitate de începători în ale inter-conectării. Utilizăm ditamai spaţiul de comunicare, avem o atât de mare diversitate de lucruri bune, din care putem alege, şi noi…suntem numai cu noi. Adică ne stă o istorie a comunicării la degetul mic, la click şi nouă ne place… clica. Clica e altceva decât click-ul. Demonstăm prin acţiunile noastre virtuale, că în noi, în viaţa de zi cu zi, tot oameni mici suntem, tot gheboşi, închişi între patru pereţi suntem.

Ce vrea internetul să ne spună? Că orice acţiune se leagă de alegere şi că poţi alege. Poţi alege să downloadezi filme porno sau să deschizi o pagină online a Scripturii. Poţi să faci un chat deocheat dar şi o comunicare de multă supleţe pe messenger. Poţi să asculţi muzică bizantină dar şi rock. Poţi să fii exasperant de fraier dar şi să te smereşti în faţa muncii atâtor oameni, care îţi strigă: Bucură-te de ce ai înainte cu discernământ! Învaţă să alegi! Învaţă să alegi cum alegi şi în viaţa de zi cu zi!

Internetul este esenţa lumii reale pusă la îndemâna ta. E otravă şi miere la un loc, e ispită şi ridicare, numai linkurile care duc la bine trebuie să le cunoşti ca să fie treaba treabă. Adică, de ce să fugi de internet, dacă e ca în lume? De cine fugi, dacă vrei să fugi, decât de oameni? Mai bine stai şi contemplă, fii atent la ce vezi, la ce citeşti şi învaţă să comunici frumos. Ce te face să nu fii frumos? Ce te face să nu vorbeşti frumos? De ce nu ai vorbi frumos?

În primele zile ale internetului în România era o panică teribilă printre unii ortodocşi, până când, câţiva oameni luminaţi de sus, au început să scrie ortodox pentru ortodocşi şi neortodocşi. Pe zi ce trece se adună date, se scrie, se rectifică, se pun tot felul de comori online şi fiecare alege. Avem atâtea lucruri de citit că nu mai ne trebuie somn şi încă vreo mie de vieţi ca să le terminăm.

Şi cum să nu te bucuri?! În primii ani de după revoluţie cumpărăm zeci de cărţi într-o lună. Acum blogurile noastre le dau pe gratis…şi unde le sunt cititorii? Când vedeam un număr din Filocalie, din Vieţile Sfinţilor, credeam că a căzut cerul peste noi de fericire. Acum le dăm pe gratis, le dăm audio, le dăm sub ochii omului…şi downloadările sunt slabe. Vine cititorul online, cel mai adesea, şi prizează cancanuri.

Însă noi nu ne ocupăm de scandaluri şi nici de cancanuri. Noi vorbim despre smerenie, sfinţenie, rugăciune, frumuseţe interioară şi vine Gicu din Băicoi şi Elena din Agigea şi caută „daniel mason”. Adevărată ironie a sorţii!

Te cunosc după blogroll înseamnă: păcat că nu înţelegem să cunoaştem şi pe cei care nu sunt ca noi. Dacă am în blogroll Coranul lângă Sfânta Scriptură, oare pun semnul de egalitate între ele? Nu! Ci arăt prin asta că vreau să cunosc şi pe altul care nu e ca mine, să aleg ce e bun de la toţi. Dacă pun lângă siteurile noastre şi zece baptiste şi penticostale, ce înseamnă asta că sunt relativist al credinţei ortodoxe? Nu! Ci înseamnă că ştiu să văd, să apreciez, când e de apreciat, efortul altora, munca lor şi aleg ce e bun de la fiecare.

Ce ar fi acum să mă duc la supermarket şi să zic: Vreau peşte la cutie, cu ardei iute, dar nu pot să îl iau pentru că e din Iran. Vreau banane, dar nu pot să le iau nici pe astea. De ce ? Sunt din Ecuador. Vreau pâine neagră cu seminţe în ea…Dar nu pot să o iau nici pe asta. De ce? E făcută de turci. Şi ce am eu cu turcii? Şi dacă vreau pantofi, nu pot să iau pentru că sunt de la italieni, ăştia sunt catolici, dacă vreau BibleWorks 9, când o să apară, nu iau programul, pentru că l-a făcut protestanţii sau cine l-o mai fi făcut, şi tot aşa, până când nu mai iau nimic şi sunt penibil.

Însă ce înseamnă să fii ortodox într-o lume plurală, lehamisită de religie, dumnezei sau spirite sau cu excentricităţi patologice în domeniul religiei? Înseamnă să pui mâna pe tot ce vezi ortodox şi să citeşti, şi să te apuci să împlineşti în viaţa ta lucrurile care ţi se potrivesc cu vârsta, nivelul de înţelegere, mediul unde trăieşti, starea ta financiară sau de sănătate. Înseamnă să te zideşti zilnic în credinţa ortodoxă, dar să fii la curent cu tot ce mişcă, de la film la muzică, de la carte la bilete de avion, de la legi la impozite, de la clar de lună la pisicile de mare.

Trebuie să caşti ochii bine, să faci diferenţe, să nu te laşi manipulat, să judeci cu mintea ta, dar să judeci cumpănit şi nu în trombă de motocicletă. Trebuie să pui în blogroll-ul inimii tale toate, dar să iubeşti ceea ce e sfânt. Asta înseamnă să alegi: să alegi lucrurile bune dintr-o grămadă de vechituri. Să alegi din o mie de cărţi treizeci de pagini, dar să le alegi. Să le alegi cu ochii şi inima ta, să le ştii, să le înţelegi şi va fi de bine.

Chiar dacă omul nu cam îşi dă CV-ul, chiar dacă are un blogroll nepersonalizat, textele miros a ceva, a cineva. Textele lui te fac să vezi diferenţa. Alegi diferenţa şi mergi mai departe. Nu te baţi acum cu morile de vânt… Ci alegi ce îţi trebuie şi mergi mai departe. Te opreşti unde crezi că ţi se vorbeşte pe înţeles şi unde îţi place. Dacă îţi place, mulţumeşti. Dacă vrei să întrebi, întrebi. Dacă nu vrei să întrebi, pleci. Dacă ţi se face să revii, revii. E greu?!

Poate că nu…Visez la ziua în care oamenii vor folosi cuţitul internetului, acest cuţit cu două tăişuri, spre binele lor şi nu spre sinuciderea lor. Când oamenii vorbesc ca să se bucure, când oamenii învaţă pentru ca să se mântuiască, când frumuseţea din cuvinte ţâşneşte şi din oameni etc…Mi se pare că zorii acelei zile au început deja…

Pr. Dorin Picioruş.