Gramata sinodală prin care s-a întronizat PFP Daniel al României

Gramată Sinodală

Prea iubitului cler şi popor dreptcredincios din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Bucureştilor şi Mitropolie a Munteniei şi Dobrogei şi celor din cuprinsul întregii Patriarhii a Bisericii Ortodoxe Române, tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei Gramate Sinodale,

Har si pace de la Dumnezeu, Părintele nostru din ceruri,

iar de la Noi binecuvântarea arhierească

Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică scaune şi vrednicii mici şi mari şi, prin trimiterea din ceruri în chipul limbilor de foc a Prea Sfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinţii Săi ucenici şi apos-toli, i-a întărit întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă înlănţuire de la sfinţii apostoli şi până astăzi, toţi slujitorii Bisericii lui Dumnezeu şi păstorii turmei lui Hristos se fac vrednici a fi părtaşi aceloraşi daruri şi haruri.

Ca smeriţi urmaşi ai lor, facem arătare tuturor, că prin trecerea la cele veşnice în ziua de 30 iulie 2007 a Fericitului întru pomenire Patriarhul Teoctist Arăpaşu a rămas vacant scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Mun-teniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Pe temeiul articolului 130 alin. „d” şi „p” din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Româ-ne, prin adresa nr. 3353/2007, a fost convocat Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară pentru desemnarea a trei candidaţi dintre ierarhii eparhioţi, iar prin adresa nr. 3373/2007, a fost convocat în aceeaşi zi de 12 septembrie 2007, Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucu-reştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române dintre cei trei candidaţi recoman-daţi de Sfântul Sinod.

Ca urmare, după săvârşirea slujbei Te-Deum-ului în Catedrala Patriarhală, la orele 17,00, Colegiul Electoral Bisericesc s-a întrunit în aula Palatului Patriarhiei Române, unde, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Banatului, ierarhul în cea mai veche hirotonie întru arhie-reu, în ordinea dipticelui, a ales după rânduielile bisericeşti, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe Înalt Prea Sfinţitul Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care s-a arătat vrednic de chemarea la această înaltă demnitate, prin statornicia în mărturisirea dreptei credinţe, a Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit, prin pilduitoarea şi întreita slujire învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare ca arhiereu al lui Hristos, prin neobositul zel misionar, prin larga lucrare pastorală şi social caritativă în slujba păstoriţilor, prin promovarea, întărirea şi înnoirea lucrării administrative bisericeşti în Arhiepiscopia Iaşilor, prin cultivarea relaţiilor frăţeşti cu membrii Sinodului Mitropolitan, prin împlinirea răspunderilor încredinţate de Sfântul Sinod pentru reprezentarea Bisericii Ortodoxe Româ-ne în forumurile bisericeşti internaţionale şi la întrunirile teologice inter-ortodoxe şi inter-creştine, activităţi pentru care a fost distins cu funcţii, onoruri şi titluri academice, prin activitatea ca profesor de teologie, care a elaborat apre-ciate lucrări ştiinţifice teologice, sute de studii şi articole necesare instruirii studenţilor teologi şi clerului ortodox ro-mân, precum şi pentru fondarea de viabile instituţii teolo-gice, culturale şi social-caritative, dând dovezi de ascultare faţă de Sfântul Sinod, de respectare şi împlinire a legilor ţării.

Potrivit articolului 130 alin. „u” şi articolului 131 alin. „l” din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Noi, membrii Sfântului Sinod am procedat la examinarea şi cercetarea canonică a acestei alegeri în şedinţa noastră din 12 septembrie 2007, şi găsind că alege-rea s-a îndeplinit cu păzirea tuturor formelor şi rânduielilor legale, am validat şi aprobat alegerea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Dr. Daniel Ciobotea în scaunul vacant de Arhie-piscop al Bucureştilor, Mitropolit al Dobrogei şi Munteniei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Preşedinte al Sfân-tului nostru Sinod.

Ca urmare, astăzi, duminică, 30 septembrie 2007, după oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Patriarhală, în pre-zenţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-ne, a Preşedintelui României, a reprezentanţilor Înaltelor foruri şi autorităţi de Stat, a delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe, ai celorlalte Biserici şi organizaţii creştine mondiale, a celor-lalte Biserici şi Culte din ţară, de faţă fiind mulţi clerici şi credincioşi din Arhiepiscopia Bucureştilor şi din întreaga Biserică Ortodoxă Română,

Noi, Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Teofan, Mitropolitul Olteniei, Nicolae, Mitropolitul Banatu-lui, Petru, Mitropolitul Basarabiei, Serafim, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord şi Iosif, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, săvârşind Doxologia întronizării în Catedrala Patriarhală, înmânăm Prea Ferici-tului Părinte Daniel, în numele Sfântului Sinod, după rân-duiala tradiţională, însemnele slujirii patriarhale: Gramata Sinodală, mantia patriarhală, crucea şi engolpioanele patriarhale, camilafca albă şi culionul alb cu cruce, precum şi cârja arhipăstorească şi-l aşezăm potrivit chemării şi vred-niciei în tronul patriarhal.

Constatând dragostea de care se bucură în rândurile noastre, a clerului, credincioşilor, monahilor şi monahiilor Bisericii Neamului nostru şi aprecierea din partea tuturor celor prezenţi, care prin aceasta dau mărturie de preţuirea de care se bucură înlăuntrul şi în afara ţării, fiind încredin-ţaţi că Prea Fericirea Sa va fi şi mai departe pildă de dragoste frăţească, de neobosită lucrare, bună înţelegere şi înţelep-ciune părintească, spre a ne fi tuturor călăuză şi îndemn întru întărirea, apărarea şi cinstirea tuturor învăţăturilor Sfintei Evanghelii, în duhul Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Părinţi şi al păcii între oameni şi popoare, îl recomandăm tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor drept-credincioşilor creştini din de Dumnezeu-păzita Arhie-piscopie a Bucureştilor, Mitropolie a Munteniei şi Dobrogei şi Patriarhie Română, pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, îndemnând pe toţi să-l respecte şi să-l asculte cu toată supu-nerea, ca pe Chiriarhul legiuit al lor şi Întâistătător al nostru, ca Patriarh şi Preşedinte al Sfântului Sinod, înţelegând şi noi să ne plecăm, cu toată voia arătându-i în toate împrejurările cinstire şi ascultare, ca fraţi întru Domnul, dorindu-i să păstorească cu râvnă, blândeţe, dreptate şi iubire de popor, stăruind cu răbdare şi înţelepciune, în lucrarea necontenită a propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu şi privind pururea la dreptarul şi plinitorul credinţei noastre, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, căruia I se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dată astăzi, duminică, 30 septembrie, anul mântuirii 2007.

† Laurenţiu † Bartolomeu

Arhiepiscopul Sibiului şi Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi

Mitropolitul Ardealului Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

† Teofan † Nicolae

Arhiepiscopul Craiovei şi Arhiepiscopul Timişoarei şi

Mitropolitul Olteniei Mitropolitul Banatului

† Petru † Serafim

Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române

Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

† Iosif

Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române

a Europei Occidentale şi Meridionale

† Teodosie † Nifon

Arhiepiscopul Tomisului Arhiepiscopul Târgoviştei

† Pimen † Andrei

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor Arhiepiscopul Alba Iuliei

† Nicolae

Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

† Gherasim † Eftimie

Episcopul Râmnicului Episcopul Romanului

† Epifanie † Calinic

Episcopul Buzăului şi Vrancei Episcopul Argeşului şi Muscelului

† Ioachim † Casian

Episcopul Huşilor Episcopul Dunării de Jos

† Timotei † Lucian

Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului Episcopul Caransebeşului

† Sofronie † Justinian

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române

a Oradiei, Bihorului şi Sălajului a Maramureşului şi Sătmarului

† Nicodim † Damaschin

Episcopul Severinului şi Strehaiei Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

† Ioan † Galaction

Episcopul Covasnei şi Harghitei Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

† Ambrozie † Daniil

Episcopul Giurgiului Episcop-Locţiitor (Administrator) al

Episcopiei Daciei Felix

† Siluan
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

† Vincenţiu Ploieşteanul † Ciprian Câmpineanul

Episcop-Vicar Patriarhal Episcop-Vicar Patriarhal

† Sebastian Ilfoveanul † Varsanufie Prahoveanul

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

† Calinic Botoşăneanul † Visarion Răşinăreanul

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

† Gurie Gorjeanul † Paisie Lugojanul

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

† Irineu Bistriţeanul † Vasile Someşanul

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului,

Feleacului şi Clujului Feleacului şi Clujului

† Sofian Braşoveanul † Siluan Marsilianul

Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română

a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord a Europei Occidentale şi Meridionale

† Marc Nemţeanul † Ioan Casian de Vicina

Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe

Europei Occidentale şi Meridionale Române din cele două Americi

† Irineu Slătineanul † Ioachim Băcăuanul

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului Arhiereu -Vicar al Episcopiei Romanului

† Corneliu Bârlădeanul † Petroniu Sălăjanul

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe

Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului

† Iustin Sigheteanul

Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

* The Gramata of the Holy Synod

To the beloved clergy and the orthodox faithful in the divinely protected Archdiocese of Bucharest and Metropolitan see of Muntenia and Dobrogea, and to all those in the patriarchate of the romanian orthodox church, to all the listeners and readers of this Gramata of the Holy Synod,

May the grace and peace of God, our heavenly Father, be with you, and receive Our hierarchical blessings

Our Lord and Saviour Jesus Christ instituted in His Holy Church greater and lesser ministries, and, through the sending from heaven of His all-holy and life-giving Spirit in the form of tongues of fire unto His holy apostles and disciples, He gave them strength to preach the word of His Gospel, and through the laying-on of hands, in an unbroken chain from the holy apostles to this day, all servants of God’s Church and shepherds of Christ’s flock have been accounted worthy to partake of the same gifts and grace.

Speaking as their humble followers, we openly announce to all that, through the departure to the Lord of the Patriarch of happy remembrance Teoctist Arăpaşu, the See of the Archdiocese of Bucharest, Metropolitanate of Muntenia and Dobrogea and Patriarchate of the Romanian Orthodox Church has become vacant.

Subject to the provisions of article 130, paragraphs „d” and „p” from the Statute for the Organisation and Functioning of the Romanian Orthodox Church, by address no. 3353/2007, the Holy Synod was summoned in an extraordinary session to designate three candidates from among the diocesan hierarchs, and by address no. 3373/2007, on the same day, 12th September 2007, the Church’s Electoral College convened to elect the Archbishop of Bucharest, Metropolitan of Muntenia and Dobrogea, and Patriarch of the Romanian Orthodox Church from among the three candidates recommended by the Holy Synod.

Consequently, after the celebration of a Te Deum service in the Patriarchal Cathedral, at 17,00, the Church’s Electoral College convened in the hall of the Palace of the Romanian Patriarchate. Here, under the presidency of His Eminence Metropolitan Nicolae of Banat, the senior hierarch with respect to the time of his ordination to the episcopate, according to the order of the diptics, complying with the Church’s regulations, elected His Eminence Dr. Daniel Ciobotea, Metropolitan of Moldavia and Bucovina, for the vacant see of the Archdiocese of Bucharest, Metropolitanate of Muntenia and Dobrogea and Patriarchate of the Romanian Orthodox Church. He has been accounted worthy to be called to this high dignity through his persistance in confessing the true faith of the Holy Eastern Orthodox Church, his exemplary and three-fold ministry of teaching, sanctification and leadership as Christ’s hierarch, through his tireless missionary zeal, vast pastoral, social and charitable work in the service of his flock, by promoting, strengthening and renewing the ecclesial administrative work in the Archdiocese of Iaşi, by cultivating brotherly relations with the members of the Metropolitan Synod, by carrying out the responsabilities given by the Holy Synod to represent the Romanian Orthodox Church at international Church forums, inter-Orthodox and inter-Christian theological conventions, for which activities he has been awarded academic titles, through his activity as a professor of theology who has written well-appreciated theological works, hundreds of papers and articles instrumental for the education of theology students and the Romanian Orthodox clergy, by founding viable theological, cultural and charitable institutions, by proving his obedience to the Holy Synod and demonstrating respect for the laws of the country.

In accordance to article 130, paragraph „u” and article 131 paragraph „l” from the Statute for the Organisation and Functioning of the Romanian Orthodox Church, We, the members of the Holy Synod, have proceeded to examine this election from a canonical perspective in our session on 12th September 2007, and having found that the election complied with all legal requirements, we validated and approved the election of His Eminence Metropolitan Daniel Ciobotea in the vacant See of the Archdiocese of Bucharest, Metropolitanate of Muntenia and Dobrogea and Patriarchate of the Romanian Orthodox Church and President of our Holy Synod.

Consequently, today, Sunday, the 30th of September 2007, having celebrated the Divine Liturgy in the Patriarchal Cathedral, in the presence of the members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, the President of Romania, the representatives of state authorities, the delegations of Orthodox Churches and other world Churches and Christian organizations, of the other Churches and religions in the country, in the presence of many members of the clergy and the faithful people from the Archdiocese of Bucharest and the entire Romanian Orthodox Church,

We, Laurenţiu, Metropolitan of Ardeal, Bartolomeu, Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana and Maramureş, Teofan, Metropolitan of Oltenia, Nicolae, Metropolitan of Banat, Petru, Metropolitan of Basarabia, Serafim, Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolitan See for Germany, Central and Northern Europe and Iosif, Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolitan See for Western and Southern Europe, having celebrated the Enthronement Doxology in the Patriarchal Cathedral, hand to His Beatitude Patriarch Daniel, in the name of the Holy Synod, according to the traditional custom, the insignia of the patriarchal ministry: the Gramata of the Holy Synod, the patriarchal mantle, the patriarchal cross and engolpions, the white kamilavka with a cross on it, as well as the archpastoral staff, and we sit him on the patriarchal throne according to his calling and worthiness.

Seeing the love he enjoys from the clergy, faithful, monks and nuns of the Church of our Nation and the appreciation of all present here reflecting the esteem he enjoys inside the country and abroad, feeling confident that His Beatitude will continue to be an example of brotherly love, tireless work, good counsel and parental wisdom in order to be a guide to us all and an impulse to strengthen, defend and honour all the teachings of the Holy Gospel, in the spirit of the Holy Apostles, Fathers and that of peace among men and nations, we recommend His Beatitude Patriarch Daniel to all the members of the order of the presbyters and the monastic order, as well as to the Orthodox Christians in the divinely protected Archdiocese of Bucharest, Metropolitan See of Muntenia and Dobrogea and Romanian Patriarchate, urging all to respect and obey him fully as their legitimate Hierarch and our Primate, as Patriarch and President of the Holy Synod. We ourselves undertake to bow to him, and with full willingness show him respect and obedience in all circumstances, as brothers in the Lord, wishing that he may lead his flock with diligence, kindness, justice and love of the people, persevering in his unceasing work of preaching the word of God and looking always to the One Who completes and is the standard of our faith, our Lord and Saviour Jesus Christ, the Good Shepherd, To Whom is due all glory, honour and worship, now and ever and unto the ages of ages. Amen.

Issued today, Sunday, the 30th of September in the year of our salvation 2007.

† Laurenţiu

† Bartolomeu

Archbishop of Sibiu and

Metropolitan of Ardeal

Archbishop of Vad, Feleac and Cluj and Metropolitan of Cluj, Alba, Crişana and Maramureş

† Teofan

† Nicolae

Archbishop of Craiova and Metropolitan of Oltenia

Archbishop of Timişoara and

Metropolitan of Banat

† Petru

† Serafim

Archbishop of Chişinău,

Metropolitan of Bessarabia and Exarch of Plaiuri

Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolitan See for Germany, Central and Northern Europe

† Iosif

Metropolitan of the Romanian Orthodox Metropolitan See for Western and Southern Europe

† Teodosie

† Nifon

Archbishop of Tomis

Archbishop of Târgovişte

† Pimen

† Andrei

Archbishop of Suceava and Rădăuţi

Archbishop of Alba Iulia

† Nicolae

Archbishop of the Romanian Orthodox Archdiocese for the Two Americas

† Gherasim

† Eftimie

Bishop of Râmnic

Bishop of Roman

† Epifanie

† Calinic

Bishop of Buzău and Vrancea

Bishop of Argeş and Muscel

† Ioachim

† Casian

Bishop of Huşi

Bishop of Dunărea de Jos

† Timotei

† Lucian

Bishop of Arad, Ienopole and Hălmagiu

Bishop of Caransebeş

† Sofronie

† Justinian

Bishop of the Romanian Orthodox Diocese

of Oradea, Bihor and Sălaj

Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Maramureş and Sătmar

† Nicodim

† Damaschin

Bishop of Severin and Strehaia

Bishop of Slobozia and Călăraşi

† Ioan

† Galaction

Bishop of Covasna and Harghita

Bishop of Alexandria and Teleorman

† Ambrozie

† Daniil

Bishop of Giurgiu

Bishop-Locum Tenens (Administrator) of

the Diocese Dacia Felix

† Siluan

Bishop of the Romanian Orthodox Diocese in Hungary

† Vincenţiu Ploieşteanul

† Ciprian Câmpineanul

Assistant Bishop to the Patriarch

Assistant Bishop to the Patriarch

† Sebastian Ilfoveanul

† Varsanufie Prahoveanul

Assistant Bishop to the Archdiocese of Bucharest

Assistant Bishop to the Archdiocese of Bucharest

† Calinic Botoşăneanul

† Visarion Răşinăreanul

Assistant Bishop to the Archdiocese of Iaşi

Assistant Bishop to the Archdiocese of Sibiu

† Gurie Gorjeanul

† Paisie Lugojanul

Assistant Bishop to the Archdiocese of Craiova

Assistant Bishop to the Archdiocese of Timişoara

† Irineu Bistriţeanul

† Vasile Someşanul

Assistant Bishop to the Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj

Assistant Bishop to the Archdiocese of Vad,

Feleac and Cluj

† Sofian Braşoveanul

† Siluan Marsilianul

Assistant Bishop to the Romanian Orthodox Metropolitan See for Germany, Central and Northern Europe

Assistant Bishop to the Romanian

Orthodox Metropolitan See for Western and

Southern Europe

† Marc Nemţeanul

† Ioan Casian de Vicina

Assistant Bishop to the Romanian Orthodox Metropolitan See for Western and Southern Europe

Assistant Bishop to the Romanian

Orthodox Archdiocese of the Two Americas

† Irineu Slătineanul

† Ioachim Băcăuanul

Assistant Bishop to the Diocese of Râmnic

Assistant Bishop to the Diocese of Roman

† Corneliu Bârlădeanul

† Petroniu Sălăjanul

Assistant Bishop to the Diocese of Huşi

Assistant Bishop to the Romanian Orthodox

Diocese of Oradea, Bihor and Sălaj

† Iustin Sigheteanul

Assistant Bishop to the Romanian Orthodox Diocese of Maramureş and Sătmar

Psa. Gianina Picioruş

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *