Prorocia sibilei Eritreia despre Înviere şi Judecată, în traducerea Sfântului Dosoftei

A giudeţului sămnul fi-va, când pământul va asuda,
Din ceri veni-va Domnitoriul, prin vecii ce va să vie,
Pentru ca trupul de faţă şi să giudece lumea.
Tot omul pre-acesta creştin Domn şi cel urât vedea-l-va
Împreună cu Svinţii pre Naltul în sfârşit supt veacul
‘N-scaun şezând sufletele va-ntreba şi trupure înse.

Ţeleni-s-a lumea şi spini creşte-vor pre tot pământul.
Lepădând idoli, oameni şi darurile bogaţilor,
Cerând porţile zdrobi-va a temniţei Iadului.
Aşe şi dară a tot va veni lumină slobodă trup.
Atunci Svinţilor focul pre vinovaţi vecinic va arde,
Ascunsele fapte toate atunci to Însul
[El, Domnul] va spune.

Ce-ntunecoasele Domnul luminând piepturi va deşchide,
Jele fi-va-n toţi şi scrâşnet dintelui ros.
Fugi-va soarelui raza şi a stelelor şireaguri,
A tot ceri lucă
[lumină] s-a rumpe, şi acea de aur lună.
Văile nălţa-va, dealuri de vârv gios le-a răsipi-le.

Nici-au mai fost nalt mortacilor sau greu ceva ca aceasta.
Dincoace tocma munţi cu şesuri, dincolea apele mării
Tot o corabie or lepăda tar, va căsca cu fulger pământul.
Aşa fântâni cu tot vor săca, ş-a părăului matce.

Zbierători atunce groaznic sunet bucinul va da din ceri,
Lumii năravnic rău rugind şi osânde fiitoare
[viitoare].
Ş-a tartarului prăpaste va ivi pământul căscând
Şi veni-vor toţi craii la Domnul nainte-n Giudeţ,
Va cura
[va curge] din ceri atunci de iarbă pucioasă părău şi de foc.

Aşe tuturora oameni vor fi deşchise mormânturi.
Atunce lemnul Svinţilor fi-va foarte dorit cornu
Ş-a bunilor viaţă oameni şi supărările lumii.

***

Este semnificativ faptul că aceste prorocii ale Sibilelor, foarte exacte, care vorbesc despre Naşterea, viaţa pământească, moartea şi Învierea Domnului, precum şi despre Judecata din urmă, au fost scrise de nişte fecioare păgâne, înainte de venirea lui Hristos, din care lucru se vede că mila lui Dumnezeu a anunţat poporul ales prin Sfinţii Săi Proroci despre întruparea Mântuitorului, dar nu a lăsat nici neamurile păgâne fără cunoştinţă despre Cel ce S-a pogorât pentru întreg neamul omenesc, ca să-l mântuiască.

Aceste prorocii ale Sibilelor au făcut parte veacuri de-a rândul din norul de mărturii al Bisericii creştine, până când raţionalismul dubitativ, slăbirea dorinţei de cunoaştere şi de studiu a oamenilor şi extinderea necredinţei au făcut ca ele să treacă în umbră. Ceea ce este nedrept şi nu face decât să ne ştirbească din numărul mărturiilor despre adevărata credinţă.

Psa. Gianina.