Predică la Duminica a 8-a după Rusalii [Minunea înmulţirii pâinilor; Mt. 14, 14-22, 2008]

 întâi a doua a treia a patra a cincia

***

GNT [FribergNT, textul în greacă veche]

14 kai. evxelqw.n ei=den polu.n o;clon kai. evsplagcni,sqh evpV auvtoi/j kai. evqera,peusen tou.j avrrw,stouj auvtw/nÅ

15 ovyi,aj de. genome,nhj prosh/lqon auvtw/| oi` maqhtai. le,gontej( :Erhmo,j evstin o` to,poj kai. h` w[ra h;dh parh/lqen avpo,luson tou.j o;clouj( i[na avpelqo,ntej eivj ta.j kw,maj avgora,swsin e`autoi/j brw,mataÅ

16 o` de. ÎVIhsou/jÐ ei=pen auvtoi/j( Ouv crei,an e;cousin avpelqei/n( do,te auvtoi/j u`mei/j fagei/nÅ

17 oi` de. le,gousin auvtw/|( Ouvk e;comen w-de eiv mh. pe,nte a;rtouj kai. du,o ivcqu,ajÅ

18 o` de. ei=pen( Fe,rete, moi w-de auvtou,jÅ

19 kai. keleu,saj tou.j o;clouj avnakliqh/nai evpi. tou/ co,rtou( labw.n tou.j pe,nte a;rtouj kai. tou.j du,o ivcqu,aj( avnable,yaj eivj to.n ouvrano.n euvlo,ghsen kai. kla,saj e;dwken toi/j maqhtai/j tou.j a;rtouj( oi` de. maqhtai. toi/j o;cloijÅ

20 kai. e;fagon pa,ntej kai. evcorta,sqhsan( kai. h=ran to. perisseu/on tw/n klasma,twn dw,deka kofi,nouj plh,reijÅ

21 oi` de. evsqi,ontej h=san a;ndrej w`sei. pentakisci,lioi cwri.j gunaikw/n kai. paidi,wnÅ

22 Kai. euvqe,wj hvna,gkasen tou.j maqhta.j evmbh/nai eivj to. ploi/on kai. proa,gein auvto.n eivj to. pe,ran( e[wj ou- avpolu,sh| tou.j o;cloujÅ

Aici pentru instalarea fontului grecesc…ca să puteţi vedea fragmentul de deasupra.

***

VUL [Vulgata, textul latin]

14 et exiens vidit turbam multam et misertus est eius et curavit languidos eorum

15 vespere autem facto accesserunt ad eum discipuli eius dicentes desertus est locus et hora iam praeteriit dimitte turbas ut euntes in castella emant sibi escas

16 Iesus autem dixit eis non habent necesse ire date illis vos manducare

17 responderunt ei non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces

18 qui ait eis adferte illos mihi huc

19 et cum iussisset turbam discumbere supra faenum acceptis quinque panibus et duobus piscibus aspiciens in caelum benedixit et fregit et dedit discipulis panes discipuli autem turbis

20 et manducaverunt omnes et saturati sunt et tulerunt reliquias duodecim cofinos fragmentorum plenos

21 manducantium autem fuit numerus quinque milia virorum exceptis mulieribus et parvulis

22 et statim iussit discipulos ascendere in navicula et praecedere eum trans fretum donec dimitteret turbas

***

Noul Testament [1648]

” 14. Şi eşind Iisus, văzu dihanie multă şi I Să feace milă de ei şi vindecă bolnavii lor.

15. Iară fiind sara, să apropiiară către El ucenicii Lui, grăind: Pustiiu iaste locul şi iată, vreamea treace; slobozi năroadele, ca să meargă prin sate, să-şi cumpere lor bucate.

16. Iară Iisus zise lor: Nu trebue să se ducă, daţi voi lor să mănînce.

17. Iară ei zisără Lui: Nu avem acicea, fără cinci pîini şi doi peşti.

18. El zise: Aduceţi Mie acealea încoace.

19. Şi porunci năroadelor să şază în rînd, pre pajişte. Şi luo ceale cinci pîini şi cei doi peşti, căută în ceriu, deade har şi frîmse şi deade ucenicilor pîinile, iară ucenicii, dihanii.

20. Şi mîncară toţi şi să săturară şi strînsără rămăşiţe de fărămituri, doaosprăzeace corfe pline.

21. Iară cei ce mîncară era bărbaţi ca la cinci mie, fără mueri şi coconi.

22. Şi aciişi sili Iisus pre ucenicii Săi să între în corabie şi să treacă înainte de El, de ceaia parte, pînă va slobozi năroadele”,

cf. *** Noul Testament, tipărit pentru prima dată în limba română la 1648 de către Simion Ştefan, mitropolitul Transilvaniei, reeditat după 350 de ani cu binecuv. ÎPS Andrei, Arhiep. Albei Iulii, Ed. Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Albei Iulia, 1998, p. 142-143.

***

Ed. BOR 2001

„14. Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I s’a făcut milă de ei şi le-a vindecat bolnavii.

15. Iar când s’a făcut seară, ucenicii s’au apropiat de El şi I-au zis: Locul este pustiu şi iată că vremea a trecut; dă frumul mulţimilor ca să se ducă prin sate să-şi cumpere de mâncare.

16. Iisus însă le-a răspuns: Nu trebuie să se ducă; daţi-le voi să mănânce.

17. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.

18. Iar El a zis: Aduceţi-Mi-le aici!

19. Şi poruncind mulţimii să se aşeze pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat; şi frângând, a dat ucenicilor pâinile; iar ucenicii, mulţimilor.

20. Şi au mâncat toţi şi s’au săturat; şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline.

21. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

22. Şi îndată Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor”.,

cf. *** Biblia sau Sânta Scriptură, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită şi adnotată de ÎPS Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiep. Clujului, sprijinit de numeroase alte osteneli, tipărită cu binecuv. şi prefaţa PFP Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 1477.

***

KJV [ King James Version, 1611 / 1769, versiunea engleză protestantă]

14 And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

15 And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

16 But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

17 And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

18 He said, Bring them hither to me.

19 And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

20 And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

21 And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

22 And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

***

BFC [ Frenc Bible Courant, 1997, ediţia franceză, în limbaj curent]

14 Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule; il eut le coeur rempli de pitié pour ces gens et il se mit à guérir leurs malades.

15 Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s’approchèrent de lui et dirent: «Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie tous ces gens pour qu’ils aillent dans les villages s’acheter des vivres.»

16 Jésus leur répondit: «Il n’est pas nécessaire qu’ils s’en aillent; donnez-leur vous-mêmes à manger!»

17 Mais ils lui dirent: «Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons.» –

18 «Apportez-les-moi», leur dit Jésus.

19 Ensuite, il ordonna à la foule de s’asseoir sur l’herbe; puis il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribuèrent à la foule.

20 Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent douze corbeilles pleines des morceaux qui restaient.

21 Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d’environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.

22 Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu’ils passent avant lui de l’autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule.

***

L45 [ Luther Unrevidierte 1545, textul german, ediţia Martin Luther]

14 Und JEsus ging hervor und sah das große Volk; und es jammerte ihn derselbigen und heilete ihre Kranken.

15 Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Dies ist eine Wüste, und die Nacht fällt daher; laß das Volk von dir, daß sie hin in die Märkte gehen und ihnen Speise kaufen.

16 Aber JEsus sprach zu ihnen: Es ist nicht not, daß sie hingehen; gebt ihr ihnen zu essen!

17 Sie sprachen: Wir haben hier nichts denn fünf Brote und zwei Fische.

18 Und er sprach: Bringet mir sie her!

19 Und er hieß das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf gen Himmel und dankte und brach’s und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk.

20 Und sie aßen alle und wurden satt und huben auf, was übrigblieb von Brocken, zwölf Körbe voll.

21 Die aber gegessen hatten, der waren bei fünftausend Mann ohne Weiber und Kinder.

22 Und alsbald trieb JEsus seine Jünger, daß sie in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe.

***

NRV [ La Sacra Biblia Nouva Riveduta, 1994, textul italian]

14 Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla; ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati.

15 Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: «Il luogo è deserto e l’ ora è già passata; lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare».

16 Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno di andarsene; date loro voi da mangiare!»

17 Essi gli risposero: «Non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci».

18 Egli disse: «Portatemeli qua».

19 Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull’ erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie; poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla.

20 Tutti mangiarono e furono sazi; e si portarono via, dei pezzi avanzati, dodici ceste piene.

21 E quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, oltre alle donne e ai bambini.

22 Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’ altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente.

***

RST [ Russian Synodal Text, ediţia ortodoxă în limba rusă]

14 И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.

15 Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.

16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.

17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.

18 Он сказал: принесите их Мне сюда.

19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.

20 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;

21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.

***

R 95 [ Spanish Reina-Valera, ediţia 1995; ediţia spaniolă]

14 Al salir Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos.

15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: – El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer.

16 Jesús les dijo: – No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.

17 Ellos dijeron: – No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.

18 Él les dijo: – Traédmelos acá.

19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.

20 Comieron todos y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas.

21 Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.

22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.

*

Atenţie!

Dacă vreuna dintre limbi, în afară de cea greacă, nu se vede la dv. în calculator…e din cauză că nu aveţi setat calculatorul pentru a o vizualiza.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.