Locurile tipologice mariologice de la Fac. 8, 11 şi 28, 12

Live

Download this episode (14 min)

***

Fac. 8, 11

Acatistul Adormirii Maicii Domnului, Icos 5, stih 4: „stâlparea porumbiţei, cea din mâna lui Noe”.

LXX : ” şi avea o frunză de măslin în ciocul gurii lui [kai. eivcen fu,llon evlai,aj  ka,rfoj evn  tw/ sto,mati auvth/j]”. Aici pentru fontul nostru de greacă veche.

VUL : ” portans ramum olivae”

BOR 2001: „avea în cioc o ramură verde de măslin”

***

Fac. 28, 12

LXX : „kai. evnupnia,sqh kai. ivdou. kli,max evsthrigme,nh evn th/| gh/| h-j h` kefalh. avfiknei/to eivj to.n ouvrano,n kai. oi` a;ggeloi tou/ qeou/ avne,bainon kai. kate,bainon evpV auvth/j

Trad. noastră la LXX : „Şi a avut o vedenie şi  – iată! –  o scară era fixată în pământ, al cărei capăt străpungea/intra în cer şi îngerii lui Dumnezeu se urcau şi se coborau pe ea”.

BOR 2001 [ ed. ÎPS Bartolomeu Anania]: ” Şi a avut un vis. Iată, o scară era sprijinită pe pământ, al cărei vârf atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pea ea”.

VUL : ” viditque in somnis scalam stantem super terram et cacumen illius tangens caelum angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per eam”.

Trad. noastră la VUL : ” şi a văzut în somn o scară stând pe pământ, al cărei capăt atingea/străpungea cerul [şi], de asemenea, pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând pe ea”.

***

Corespondent noutestamentar al lui Fac 28, 12 este In. 1, 51:

BOR 1988: ” Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului”.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *