Eminescu şi Ortodoxia. Cosmogeneza [XXII]

Despre optica eminesciană asupra cosmogenezei am spus câteva lucruri – esenţiale, credem noi – în teza noastră doctorală (dacă vă întrebaţi ce legătură are Sfântul Antim Ivireanul cu Eminescu, vedeți aici), la a căror enunţare nu ne vom mai întoarce acum. Vom continua însă studiul nostru comparativ, pe texte, în scopul de a decela adevărul, din mijlocul unor imagini şi simboluri atât de absconse, al unor sensuri aproape imperceptibile pentru senzorii noştri moderni şi postmoderni.

Articolul de azi îşi propune să vă aducă înaintea ochilor conştiinţei diferenţele între percepţia cosmogonică a Luceafărului şi optica filosofică a dascălului din Scrisoarea I. Să vedem mai întâi textele. Bătrânul dascăl al Scrisorii I este un om înţelept care, privegheat şi inspirat de lumina lunii, cugetă, filosofează în mintea sa despre începuturile lumii:

Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri,
Într-o clipă-l poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri,
La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu se-ascundea nimic, deşi tot era ascuns…
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază.
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!…

Luceafărul nu filosofează, nu-şi închipuie în minte geneza cosmică, ci cunoaşterea lui este de altă natură, este prin experienţe care sunt mai presus de natura umană. Luceafărul nu este contemporan cu începuturile, dar este ridicat mai presus de condiţia omului corupt, pătimaş. El are acces la experienţe revelaţionale aparte:

Şi din a chaosului văi,
Jur împrejur de sine,
Vedea, ca-n ziua cea dentâi,
Cum izvorau lumine;

Cum izvorând îl înconjor
Ca nişte mări, de-a-notul…
El zboară, gând purtat de dor,
Pân’ piere totul, totul;

Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaşte,
Şi vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte.

Nu e nimic şi totuşi e
O sete care-l soarbe,
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.

Dascălul este purtat de gând, de dorinţa de cunoaştere de tip intelectualist, pe când Luceafărul este gând purtat de dor, de iubire. Este o diferenţă foarte mare între cei doi. Dorul eminescian este eminamente creaţionist: el este creatorul vieţii, căci lumile în roiuri luminoase izvorând din infinit / Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit (Scrisoarea I). Lumea este chemată întru fiinţă de acest Dor fără margini, care nu poate fi decât personal, care trebuie să fie al cuiva, iar acest Cineva care iubeşte şi e plin de dor pentru ca lumea să existe, este Dumnezeu Însuşi.

Iar creaţia Sa, cea raţională, străbate drumul invers, de la statutul său de creatură către dorul nemuririi, dorind veşnicia şi odihna veşnică, viaţa dumnezeiască. Luceafărul, ajungând să cunoască ceva sinonim cu starea de fapt a începutului lumii, simte o sete care-l soarbe, o sete de odihnă veşnică, fiindcă se află faţă în faţă cu veşnicia lui Dumnezeu.

Prin urmare, dorul îl poartă pe Luceafăr. Pe dascăl îl poartă gândul, el încearcă să străbată cu mintea distanţa de mii de veacuri care îl desparte de începutul lumii. În timp ce Luceafărul parcurge căi de mii de ani… în tot atâtea clipe. Luna care străluceşte peste tomuri este cea care aduce lumina inspiraţiei, lumina înţelepciunii care a înrâurit scrierea tomurilor cu pricina.

Dascălul este un personaj enigmatic în varianta finală a Scrisorii I. În Memento mori apare ca un filosof pitagoreic sau poate chiar Pitagora, în Scrisoarea II este un astronom, în Sărmanul Dionis este un jidov pe nume Ruben, care e o întruchipare a Satanei. În fine, s-a zis că în alte variante ale Scrisorii I, Eminescu îl identifică pe acest dascăl fie cu un jidov, fie cu Immanuel Kant. Aşa încât, profilul acestui dascăl variază între cel al unui înţelept, filosof, matematician, şi cel al unui astronom, mag, vrăjitor.

El este un iniţiat în înţelepciunea lumii, un cunoscător al textelor esenţiale ale umanităţii, de unde îşi extrage cunoaşterea, inclusiv despre începutul şi sfârşitul lumii, şi anume din tomurile grele pe care le deţine.

Sintagma La-nceput este biblică. Este primul cuvânt din Pentateuh, primul din Biblie: εν αρχη, in principio. Despre acest la început, Sfântul Vasile cel Mare, în comentariile sale la Hexaemeron, arată că această sintagmă precizează începutul timpului, că odată cu lumea a început şi timpul, timpul care nu este veşnicie.

Acest la-nceput nu se leagă în poezia lui Eminescu cu ceea ce urmează imediat, cu versurile citate de noi anterior, ci cu cele ce vin după ele, şi anume, cu apariţia unui punct iniţial în haos, ceea ce seamănă cu o teorie ştiinţifico-matematică, dar care contravine Scripturii: Dar deodat-un punct se mişcă…cel dintâi şi singur. Iată-l/ Cum din chaos face mumă, iar el devine Tatăl…Însă aceasta este optica dascălului. E o viziune sincretistă, adunată, se vede, din mai multe feluri de tomuri.

În versurile pe care le-am citat aflăm o încercare de a privi în întunericul veşniciei (sau negura eternă pe care, în Luceafărul, o numeşte neagra veşnicie), soldată doar cu o simplă constatare a neputinţei de a putea afirma ceva despre ea, deşi dascălului i se pare că noaptea adânc-a veciniciei el în şiruri [de numere] o dezleagă şi că este un nou Atlas care sprijină lumea şi vecia într-un număr. În schimb, toate aserţiunile paradoxale, antinomice, care încearcă să caracterizeze veşnicia nu reuşesc decât să o prezinte ca total inaccesibilă pentru mintea umană.

Raţiunea omenească nu are un ochi uman echivalent care să fi existat – gândind prin absurd – înainte de a fi lumea şi să poată da mărturie: Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază. Omul de ştiinţă aşteaptă un semen uman care să-i relateze ceva despre adevărul veşniciei, el nu percepe calea revelaţională, revelaţia dumnezeiască. De aceea, veşnicia rămâne pentru el, ca şi pentru toată filosofia omenească, un întuneric ca o mare făr-o rază, despre care nu se poate spune nimic.

Raţiunea umană discursivă întâlneşte, altfel spus, o mare de-ntuneric în calea explorărilor sale. Ea nu are ce ochi să trimită spre veşnicie ca să vadă în acel întuneric, pentru că singurul ochi care o cunoaşte este al lui Dumnezeu sau este Dumnezeu Însuşi, Cel nepătruns, Eterna Pace care odihnea în Sine împăcată, ca Cel ce este Absolutul şi nu are nevoie de nimeni pentru a fi absolut desăvârşit.

Gândul dascălului purcede metodic şi cronologic, de la nefiinţă la fiinţă şi de la veşnicie la timpul creat şi la lumea pe care şi-o închipuie cum se naşte, cum vine întru fiinţă: De-atunci negura eternă se desface în făşii, / De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii…

Luceafărul parcurge drumul invers, de la lumea creată şi contemporană către un timp primordial şi către veşnicie. Dumnezeu, ca şi Creatorul întregului univers, apare în mod simbolic ca aflându-Se la capătul unui drum care străbate întreg spaţiul şi timpul acestei lumi create. Pentru a ajunge înaintea lui Dumnezeu, Luceafărul recapitulează creaţia. Este o tehnică poetică prin care el rezumă faptele lui Dumnezeu, făptura mâinilor Sale, prin care cunoaştem pe Ziditorul nostru şi Creatorul a toate.

Zborul lui este simbolic, nu este o călătorie în timp propriu-zisă. El nu se întoarce în ziua cea dentâi, ci el vede o izvorâre de lumină covârşitoare, ca-n ziua cea dentâi, atunci când se apropie de tronul Dumnezeirii. Recursul la referatul biblic este evident, întrucât este vorba de zilele creaţiei şi, mai precis, de crearea luminii în ziua întâi (cf. Fac. 1, 3-5).

Luceafărul înoată prin mări de lumină: Vedea, ca-n ziua cea dentâi, / Cum izvorau lumine; / Cum izvorând îl înconjor / Ca nişte mări, de-a-notul… Viziunea este grandioasă, este magnifică. Îndreptând ochiul cugetării către trecut, dascălul vedea şi el roiurile luminoase ale lumilor născânde: colonii de lumi pierdute / Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute [raţiunii umane] / Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit, / Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit. Însă Luceafărul nu doar o concepe raţional, ci înoată prin această lumină pe care o zămisleşte puterea dumnezeiască creatoare.

Trecând dincolo de această lumină creată, galactică, Luceafărul ajunge şi el în faţa întunericului veşniciei, unde nu există ochi spre a cunoaşte. Veşnicia este o taină divină. Numai Dumnezeu este din veşnicie, e veşnic. Creaturile Sale s-au născut la un moment dat şi nu au acces la tainele care sunt mai presus de puterea de cuprindere a fiinţei lor.

Dacă viaţa se naşte din dor, veşnicia e o sete. Luceafărul o simte ca o sete de repaos. Însă adâncul asemene uitării celei oarbe nu trebuie numaidecât înţeles ca reprezentând Nirvana budistă, fiindcă el caracterizează tocmai veşnicia pentru care nu există ochi spre a cunoaşte şi, în consecinţă, nu există nici memorie care să consemneze receptarea ei. De aceea poate fi numită, plastic, ca din perspectivă umană, uitare oarbă.

Setea pe care o resimte Luceafărul nu poate fi înţeleasă, aşa cum s-a afirmat, ca o dorinţă de reintegrare în nefiinţa divină (nefiinţa divină fiind o contradicţie în termeni şi o absurditate pentru orice conştiinţă creştină şi ortodoxă) sau de contopire cu absolutul divin impersonal, din simplul motiv că poetul vorbeşte despre un Dumnezeu personal, Căruia Luceafărul i se adresează cu apelativul Părinte, un Dumnezeu care este Persoană şi Creator al lumii.

Mai degrabă credem că versurile lui Eminescu, în care este exprimată dorinţa Luceafărului-Hyperion de a se întoarce în haos sau setea de repaos reprezintă o echivalenţă a iubirii sale şi a puterii de jertfă pentru fiinţa iubită, sunt o dovadă a capacităţii de renunţare la sine a Luceafărului. Iubirea adevărată înseamnă puterea supremă a renegării de sine, iar Luceafărul este capabil de jertfă în cel mai înalt grad. Nu însă şi Cătălina.

Luceafărul expune în faţa Creatorului său faptul că e în stare să meargă până la a renunţa chiar şi la nemurirea şi la fiinţa sa pentru a fi cu cea pe care o iubea, dacă ea nu a dorit să-i urmeze lui în veşnicie.

La fel şi Sfântul Moise şi Sfântul Pavel au cerut să fie ei şterşi din cartea vieţii în locul poporului. Iar Însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi a murit pentru noi, poporul nevrednic.

Aşa încât, prin Luceafăr, Eminescu nu face decât să exprime capacitatea sa de jertfă, durerea sfâşietoare pe care o trăia pentru că nu putea să ridice fiinţa iubită la înălţimea spiritualităţii sale. Credem că putem înţelege setea de repaos mult mai bine ca o sete de a se jertfi pe sine, de a se odihni de suferinţa sa pentru cea iubită, decât ca pe o sete de nefiinţă, unde nefiinţa ar fi o stare pozitivă de inexistenţă. Fapt care nu se poate susţine dacă privim cu atenţie întregul context al creaţiei eminesciene.

Psa. Drd. Gianina Picioruş

Să nu te pui niciodată cu femeile!

Doamna preoteasă m-a bătut la cap în continuu, de vreo 3-4 ani, ca să fac o selecţie din cărţile de literatură pe care le-am scris şi din desenele şi picturile mele, selecţie care să dea un indiciu, celor care nu mă cunosc, despre cum arătam în adolescenţa mea.

Toată arhiva vechiului artist…Dorin Streinu a stat sigilată vreo 6-7 ani de zile, aşa că, de curând, privind toată oboseala creativă enormă a acelor zile şi eu m-am cutremurat şi nu cred că acum aş mai fi în stare de o asemenea epuizare debusolantă.

Şi, am înţeles, privind kilogramele de cărţi manuscriptice din jurul meu, că trebuie să fac o atare selecţie, pentru că fără această prezentare… eu, omul de astăzi, sunt inexplicabil. Nu mă aştept însă ca, în masă [ nu cred în masa care gândeşte…ci numai în persoanele care gândesc!] să fiu înţeles şi, ca atare, înjurat şi invidiat mai puţin.

Poate că acest om care am fost, care a murit în mod fundamental cu ceva timp în urmă, să adâncească nedumerirea care mă înconjoară. Da, e un risc pe care mi-l asum…Şi mi-l asum, pentru că eu cred, că pentru acel număr infim de oameni…poate 10, poate 100, poate doar unul…care vor să mă cunoască în adevăratul sens al cuvântului…aceste amănunte biografico-creaţionale contează foarte mult, sunt o introducere în backgroundul meu experenţial, teologic, cultural, filosofic etc.

Şi, prezentarea fostului artist [de geniu] Dorin Streinu [ genialitatea mi-o recunoşteau oamenii din jurul meu, care vedeau cum scriu o carte de poezie în două zile sau cum, uneori în mod direct, inventam poezie pentru un public prieten. Cea mai mare performanţă de care îmi amintesc a fost aceea în care am creat poezie, pe loc, interpretând-o unui public…timp de 8 ore în mod neîntrerupt. Nu cred că mai pot să repet acest supliciu interior. n.n.] o încep cu ceva de final, adică anacronic şi nu diacronic, adică cu câteva mostre din volumul 2 de Lecţii de morală gratuită, făcute spre sfârşitul carierei mele artistice, când eram în pragul renunţării la artă.

Cu stiloul cel mai adesea, făceam tuşe caracteriologice, în stil esenţialist – curentul în care cream împreună cu soţia mea şi puţini prieteni – adică exprimări ale unor intuiţii directe vizavi de oameni şi obiecte. Esenţialismul nu îşi dorea să creeze povestiri exhaustive despre realitate şi om, ci dorea să prezinte în câteva tuşe şi în mod concis în literatură esenţa experienţelor pe care doream să le prezentăm.

Noi făceam o literatură şi o artă a conciziei, care nu semăna cu cubismul sau cu simbolismul, fiind ceva cu totul nou ca manieră interioară de creaţie, pentru că ne foloseam de orice manieră de lucru, mai veche sau mai nouă, pentru ca să exprimăm rapid lucrurile pe care noi le credeam, le simţeam, le trăiam ca esenţiale.

Deşi, poate o să pară paradoxal pentru mine cel de acum, care scriu la nivel online unui public cititor în medie de 1300 de persoane pe zi…nu am publicat nicio carte de poezie, niciun roman, nicio carte de nuvele, nicio carte de teatru, nicio carte de aforistică şi nici nu am expus niciun tablou din cele pe care le-am creat în adolescenţă şi prima mea tinereţe.

De ce? Pentru că mi-am dat seama că ritmul editurilor e prea încet, prea de melc în comparaţie cu modul în care eu cream. Şi, munca de editură şi hârţogăreala de duzină şi redactorii pedanţi şi care nu înţeleg sensul scrierilor unui om care creează în forţă artă şi nu o carte la 10 ani…m-ar fi terminat psihic. Aşa că am preferat să nu am de-a face cu lentoarea tipografiilor tradiţionale şi, din acest motiv, debutul meu editorial nu s-a mai produs niciodată.

Aşa că, ceea ce noi vom prezenta în această categorie: Am fost Dorin Streinu, nu au mai fost văzute decât de foarte puţini oameni şi e o noutate absolută. Numai că Dorin Streinu a murit, nu mai e printre noi…şi aceasta e doar umbra aceluia. Şi această umbră, vede lumina onlineului numai din cauza doamnei preotese, a soţiei mele, care m-a biruit şi de data aceasta.

De aceea, atenţie mare!, nu vă puneţi cu femeile…pentru că au putere de convingere!

Şi acum: 20 de fotografii [ intraţi aici pentru dimensiuni 640 x 640 sau mai mari ] după tuşele noastre:

Pr. Dorin

Fotografia şi Cotidianul

Exemplificări:

Ce să înţelegem de la ziarul Cotidianul: că fotografiile cu copyright sunt ale lor şi nu trebuie să le ia nimeni…iar cele fără stemă pe ele sunt…furate de la alţii, cărora nu le-a plătit nicio lescaie şi trebuie să le luăm toţi?

Părerea noastră: la ziarul citat, fotografiile fără stemă sunt mai multe…decât cele de producţie proprie.

Pr. Dorin

Ce înseamnă n. n., Idem şi Ibidem?

Înseamnă „nota noastră”, completarea noastră în text, comentariul nostru la textul prezentat în cadrul textului ca atare. Tocmai de aceea n. n. este între paranteze drepte de fiecare dată în scrierile pe care le edităm la nivel online.

Despre Idem şi Ibidemaici.

Idem, eadem, idem e pronume nehotărât în limba latină şi, când cităm la nota de subsol, spunem că este acelaşi sau aceeaşi autor/autoare citaţi sau aceeaşi sursă citată.

Ibidem este un adverb în limba latină şi înseamnă: în acelaşi loc.

De aceea, dacă în prima notă avem referinţa:

1. Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie. Cu o anexă: Programul statului etnocratic, cu studiu introd, îngrij. de ed. şi note de Constantin Schifirneţ, Ed. Albatros, Bucureşti, 1997, p. 57.

în a doua notă, dacă cităm din aceeaşi carte, dar de la o pagină diferită, scriem în acest fel:

2. Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie. Cu o anexă: Programul statului etnocratic, ed. cit. [ = ediţie citată anterior n.n.], p. 58.

Însă, dacă cităm aceeaşi ediţie şi aceeaşi pagină, pe care le-am citat anterior avem:

3. Ibidem.

Cele trei note de subsol prezentate anterior:

1. Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie. Cu o anexă: Programul statului etnocratic, cu studiu introd, îngrij. de ed. şi note de Constantin Schifirneţ, Ed. Albatros, Bucureşti, 1997, p. 57.

2. Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie. Cu o anexă: Programul statului etnocratic, ed. cit., p. 58.

3. Ibidem

Cum citim cele trei note de subsol?

S-a citat în prima notă de subsol din ed. 1997 [ ed. = ediţie] a Ed. Albatros [ Ed. = editură] a cărţii lui Crainic, de la p. 57. În a doua notă s-a citat din aceeaşi ediţie, dar de la p. 58. Pe când, în a treia notă de subsol, s-a citat un alt paragraf, un alt text, din pagina 58, pagină din care se citase anterior.

*

De aceea, când am dat odată toată indicaţia tipografică a cărţii, a doua oară, în a doua citare, vom scrie Idem şi pagina, dacă a doua citare se referă la sursa citată în prima notă şi, dacă dăm o altă notă, din aceeaşi pagină, scrie Ibidem, fără pagină, pentru că Ibidem înseamnă: în acelaşi loc e informaţia, ca şi în citarea anterioară.

Pr. Dorin