În faţa Ta anii sunt ca un vis şi ca o clipită…

ajutor1

***

Atenţionări evanghelice. Textele sunt conforme cu ed. BOR 1988. Un caiet început pe 8. 03. 2001.

*

Sf. Evanghelie după Matei

1. Statutul Sfântului Iosif vizavi de Prea Curata Fecioară Maria

Mt. 1, 19: „Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns”.

2. Sfânta Fecioară Maria şi naşterea întru feciorie a Fiului lui Dumnezeu

Mt. 1, 25: „Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul Său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus”.

3. Profeţii mesianice sau cu împliniri în timpurile mesianice

Mt. 2, 6 // Mih. 5, 1 : „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel”.

Mt. 2, 18 // Ier. 31, 15: „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”.

Mt. 2, 23 // Jud. 13, 5: „Nazarinean Se va chema”.

4. Necesitatea Sfintei Spovedanii

Mt. 3, 6: „Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele„.

5. Sfântul Botez

Mt. 3, 11: „Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc„.

6. Revelarea Prea Sfintei Treimi

Mt. 3, 16-17: „Şi botezându-Se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi, iată, glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit”.

7. Satana vrea să afle dacă Hristos e Fiul lui Dumnezeu

Mt. 4, 3: „Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini”.

8. Hristos e plinirea Legii şi a Prorocilor

Mt. 5, 17: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau prorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc”.

9. Jurământul strâmb

Mt. 5, 33-37 / v. 33:  „Aţi auzit că s-a zis celor de demult: Să nu juraţi strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale”.

v. 37: „Ci cuvântul vostru să fie: ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este”.

10. Trebuie să ne străduim continuu să fim desăvârşiţi

Mt. 5, 48: „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este”.

11. Sufletul nostru e comparat cu ochiul uman

Mt. 6, 22: „Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat”.

12. Unicitatea vocaţiei umane

Mt. 6, 24: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi; sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona”.

13. Falsa smerenie

Mt. 7, 15: „Feriţi-vă de prorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori”.

14. Lipsa adevăratei credinţe

Mt. 7, 22: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am prorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut?”.

15. Mulţumirea recunoştinţei

Mt. 8, 4: „Şi i-a zis Iisus: Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, spre mărturie lor”.

16. Diavolii mărturisesc dumnezeirea Mântuitorului

Mt. 8, 29: „Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?”.

17. Vindecarea sufletească şi, apoi, şi vindecarea trupească

Mt. 9, 5: „Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale sau a zice: Scoală-te şi umblă?”.

18. Înţelegerea greşită a postului

Mt. 9, 14: „Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc?”.

19. Închinăciunea

Mt. 9, 18: „Pe când le spunea acestea, iată un dregător, venind, I s-a închinat…„.

20. Vindecarea prin atingerea de haina Mântuitorului, cea plină de har

Mt. 9, 20-21: „Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui. Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui şi mă voi face sănătoasă”.

21. Credinţa cea vie

Mt. 9, 28: „După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne!„.

22. Puterea Preoţiei dumnezeieşti

Mt. 10, 1: „…le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă”.

23. Prefigurarea înfiinţării Sfintei Biserici

Mt. 10, 7: „Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat Împărăţia cerurilor„.

24. Învierea trupului şi nemurirea sufletului

Mt. 10, 28: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena”.

25. Răsplata milosteniei

Mt. 10, 41-42: „Cine primeşte proroc în nume de proroc plată de proroc va lua, şi cine primeşte pe un drept în nume de drept  răsplata dreptului va lua. Şi cel ce va da de băut unuia din aceşti mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa”.

26. Despre sminteala pe care o poate produce cuvintele Domnului

Mt. 11, 6: „Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine”.

27. Superioritatea creştinismului faţă de mozaism

Mt. 11, 11: „Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el”.

28. Mărturie despre realitatea iadului

Mt. 11, 23: „Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî”.

29. Cu Domnul Hristos viaţa e uşoară şi plăcută

Mt. 11, 30: „Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară”.

30. Înlocuirea sâmbetei. Ea nu mai e zi de odihnă

Mt. 12, 8: „Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului”

Mt. 12, 12: „De aceea se cade a face bine sâmbăta”.

31. Hristos prin Duhul Sfânt exorcizează pe oameni de demoni

Mt. 12, 28: „Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu”.

32. Hula împotriva Sfântului Duh

Mt. 12, 31-32: „De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie”.

33. Cuvântul vine din inimă

Mt. 12, 34: „Pui de vipere, cum puteţi să grăiţi cele bune, odată ce sunteţi răi? Căci din prisosul inimii grăieşte gura„.

34. Existenţa demonilor şi posibilitatea despătimirii reale

Mt. 12, 43-45/ v. 43: „când duhul necurat a ieşit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă şi nu găseşte”.

35. Fraţii Domnului sunt rudele Sale

Mt. 12, 46: „Şi încă vorbind El mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu El”.

36. Nu mântuieşte simpla ascultare a cuvântului dumnezeiesc

Mt. 13, 22: „Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi şi înşelăciunea avuţiei înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor”.

37. Ultimul verdict îl dă judecata de apoi a Domnului

Mt. 13, 29: „El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul”.

38. Raiul şi iadul

Mt. 13, 30: „Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunaţi-l în jitniţa mea„.

39. Necesitatea tălmăcirii continue a Sfintei Scripturi, a Sfinţilor Părinţi şi a slujbelor Bisericii Ortodoxe, pe măsura oamenilor credincioşi

Mt. 13, 36: „După aceea, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El zicând: Lămureşte-ne nouă pilda cu neghina din ţarină”.

40. Chinurile iadului şi nemurirea sufletului osândit la munca veşnică

Mt. 13, 42: „Şi-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor”.

41. Folosirea în predică şi a Vechiului cât şi a Noului Testament

Mt. 13, 52: „Iar El le-a zis: De aceea, orice cărturar cu învăţătură despre Împărăţia cerurilor este asemenea unui om gospodar, care scoate din vistieria sa noi şi vechi„.

42.  Pentru minuni trebuie credinţă

Mt. 13, 58: „Şi n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinţei lor„.

43. Minunile nu sunt iluzii optice

Mt. 14, 20: „Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline”.

44. Privegherea ca ocupaţie cotidiană a creştinului

Mt. 14, 23: „Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo”.

45. Împotriva datinii superstiţioase

Mt. 15, 3: „Iar El, răspunzând, le-a zis: De ce şi voi călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru datina voastră?”.

Mt. 15, 6: „şi aţi desfiinţat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră„.

46. Păcatele sufleteşti

Mt. 15, 11: „Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om”.

( va urma)