Dumnezeu S-a făcut om pentru ca să-l ridice pe om la comuniunea cu Prea Sfânta Treime

nu-poti-sa-uiti

*

Însemnări din 2001, cf. ed. BOR 1988.

Continuarea articolului de aici.

***

Sfânta Evanghelie după Matei

47. Încercarea credinţei

Mt. 15, 23: „El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră”.

48. Pericolul învăţăturilor eterodoxe pentru prea puţin cunoscătorii învăţăturii ortodoxe

Mt. 16, 11-12: „feriţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor. Atunci au înţeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor„.

49. Credinţa Apostolilor este temelia Sfintei Biserici Ortodoxe

Mt. 16, 18: „Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui”.

50. Puterea iertării preoţeşti

Mt. 16, 19: „şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”.

51. Criteriul faptelor bune la Înfricoşata Judecată

Mt. 16, 27: „Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale„.

52. Transfigurarea trupului

Mt. 17, 2: „Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina”.

53. Necesitatea personală a sfinţeniei

Mt. 18, 3: „Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor”.

54. Îngerul păzitor

Mt. 18, 10: ” Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri”.

55. Comunitatea şi comuniunea

Mt. 18, 20: „Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor„.

56. Indisolubilitatea căsătoriei

Mt. 19, 6: „Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă”.

57. Sfântul Botez e şi pentru copii. Pedobaptismul

Mt. 19, 14: „Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor”.

58. Importanţa sfaturilor evanghelice

Mt. 19, 21: ” Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi”.

59. Rolul slujirii smerite

Mt. 20, 26-27: „care între voi va vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Şi care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă”.

60. Stăruinţa în rugăciune

Mt. 20, 31: „Dar mulţimea îi certa ca să tacă; ei însă şi mai tare strigau, zicând: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David”.

61. Rugăciunea e o instituţie proprie Sfintei Biserici

Mt. 21, 13: ” Scris este: „Casa Mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi o faceţi peşteră de tâlhari!”.

62. Tămăduirile se fac în Sfânta Biserică. Sfântul Maslu

Mt. 21, 14: „Şi au venit la El, în templu, orbi şi şchiopi şi i-a făcut sănătoşi„.

63. Puterea credinţei

Mt. 21, 21: „Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa”.

64. Păcătoşii se mântuie prin pocăinţă

Mt. 21, 31: „Adevărat grăiesc vouă că vameşii şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu”.

65. Faptele bune sunt necesare pentru mântuire

Mt. 21, 43: ” De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei„.

66. Toţi suntem chemaţi la mântuire de către Dumnezeu

Mt. 22, 10: ” Şi ieşind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi şi buni, şi s-a umplut casa nunţii cu oaspeţi”.

67. Datoriile faţă de Dumnezeu sunt delimitate faţă de cele referitoare la conducătorii statului

Mt. 22, 21: ” Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu„.

68. Cine cunoaşte Scripturile le cunoaşte prin Duhul Sfânt

Mt. 22, 29: „Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu„.

69. La învierea de apoi trupurile noastre vor fi transfigurate

Mt. 22, 30: „Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer„.

70. Sufletele celor adormiţi sunt nemuritoare

Mt. 22, 32: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?  Nu este Dumnezeul morţilor, ci al viilor„.

71. Chintesenţa Sfintei Ortodoxii

Mt. 22, 37-40: „El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi prorocii”.

72. Capul Sfintei Biserici e Hristos Domnul

Mt. 23, 8:  „unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi” şi Mt. 23, 10:  „Învăţătorul vostru este unul: Hristos„.

73. Sfânta Preoţie este slujire şi nu despotism

Mtz. 23, 11: „Şi care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru„.

74. Pe Sfânta Masă se sfinţesc Cinstitele Daruri

Mt. 23, 19: „Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, darul sau altarul care sfinţeşte darul?”

75. Poruncile lui Dumnezeu trebuie împlinite, deodată, şi din punct de vedere interior cât şi exterior

Mt. 23, 23: „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi„.

76. Curăţia trupească nu are nicio valoare fără cea sufletească

Mt. 23, 25-26: „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie. Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară„.

77. Valoarea răbdării în cadrul mântuirii noastre

Mt. 24, 13: „Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui”.

78. A doua venirea a Domnului nu va fi tainică, ci evidentă pentru toţi oamenii

Mt. 24, 27: „Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului”.

Mt. 24, 30: „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă”.

79. Nu ştim ziua transfigurării întregii creaţii

Mt. 24, 36: „Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”.

Mt. 25, 13: „Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului”.

80. Care a fost destinaţia primă a iadului…şi despre veşnicia iadului

Mt. 25, 41: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui„.

81. Rai şi iad

Mt. 25, 46: „Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică„.

82. Pregătirea pentru înmormântare

Mt. 26, 12: „Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea„.

83. Profeţiile mesianice s-au împlinit în integralitatea lor

Mt. 26, 24: „Fiul Omului merge precum este scris despre El„.

84. Instituirea Sfintei Euharistii

Mt. 26, 26-28: „Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”.

85. Cântarea Domnului împreună cu Sfinţii Apostoli

Mt. 26, 30: „Şi după ce au cântat laude, au ieşit la Muntele Măslinilor”.

86. Cetele îngereşti

Mt. 26, 53: „Sau ţi se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?”.

87. Pocăinţa trebuie să urmeze oricărui păcat al nostru

Mt. 26, 75: „Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară, a plâns cu amar„.

88. Nu trebuie să-I cerem lui Dumnezeu minuni provocatoare şi nici să-L ispitim

Mt. 27, 40: „Şi zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!”.

89. Moartea Domnului nu a fost o moarte clinică. A se vedea teoria morţii clinice, care neagă învierea reală a Domnului şi care prespupune că Domnul, trezindu-Se din letargie, a dat singur piatra la o parte.

Mt. 28, 2: „Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei”.

90. Argument împotriva dochetismului şi a tezei negaţioniste, care susţine halucinaţia colectivă a martorilor învierii Domnului

Mt. 28, 9: „Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat”.

91. Sfântul Botez se face în numele Prea Sfintei Treimi

Mt. 28, 19: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh„.

92. Nu trebuie respinsă nicio învăţătură a Domnului Hristos

Mt. 28, 20: „Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă…”.

93. Domnul Hristos e cu noi întotdeauna în Sfânta Sa Biserică

Mt. 28, 20: „…şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Închinarea magilor, prorocită în Vechiul Testament

christ-is-born

cei-3-magi-ravenna

Ca ploaia pe lână Se va pogorî
şi ca picăturile ce cad pe pământ.
În zilele Lui va răsări dreptatea
şi belşug de pace cât va sta luna pe cer.
Şi stăpânirea Lui va fi de la o mare pân’ la alta
şi de la un râu pân’ la marginile lumii.
În faţa Lui vor cădea la pământ Etiopienii
şi vrăjmaşii Lui vor linge ţărâna.
Regii Tarsisului şi insulele vor aduce daruri,
daruri vor aduce regii Arabilor şi cei din Saba
;
şi Lui I se vor închina toţi regii pământului.

(Ps. 71, 6-10, din Biblia ed. 2001)