Cuvântul şi icoana în experienţa ortodoxă

te-vede-si-te-vad

Varianta integrală a articolului, care conţine şi porţiunile de text în greacă şi ebraică.

[scribd id=14230258 key=key-18ugkp04jxa4xw194aie]

*

Într-o lume mediatică, hiperinformatizată, dar, din păcate, cu lucruri de duzină, ca cea postmodernă, cuvântul şi imaginea sunt elementele principale prin care se manipulează atenţia consumatorilor. Dirijarea atenţiei spre lucruri derizorii sau spre lucruri profitabile pentru anumite trusturi economice se face de către profesionişti ai utilizării mijloacelor info-vizuale.

Punctele de rating se fac cu oameni volubili, excentrici sau ieşiţi din comun sau care au un estetic flamboaiant. Mirajul povestirii sau imaginea – adesea supradimensionată – a actorului media atrage, acaparează.

Şi acaparează tocmai pentru că cuvântul şi imaginea sunt, în mod regular, forme raţional-afective de transmitere a unei persoane către o alta, pe fundamentul că toţi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu [Fac. 1, 27, cf. LXX] pentru ca să fim în relaţie vie, continuă cu El şi între noi.

Pentru că suntem după chipul/icoana lui Dumnezeu cel viu tocmai de aceea suntem dinamici şi comunicativi, în relaţie unii cu alţii prin intermediul cuvintelor şi a gesturilor noastre. Cuvântul nostru faţă de altul sau în faţa altuia este un cuvânt care transmite, implicit şi explicit, profunzimile persoanei noastre. Ne vedem unii pe alţii şi vorbim unii cu alţii despre lucruri care ne sunt comune dar, în acelaşi timp, rămânem întipăriţi în memoria şi în inima altora.

Dacă în cadrul relaţiilor zilnice din familie şi societate imaginea şi cuvintele noastre ne proiectează într-un mod personal şi unic în faţa şi în inima altora, cu atât mai mult, în relaţia noastră cu Dumnezeu, ca oameni ai credinţei, viaţa lui Dumnezeu se imprimă în noi prin cuvintele Scripturii şi ale Părinţilor şi prin sfintele icoane.

De la Lc. 4, 32 observăm că impactul predicii Domnului asupra oamenilor era foarte profund pentru că cuvintele Sale atingeau inimile lor, fiind resimţite ca nişte cuvinte spuse întru putere [Cf. GNT]. Şi această putere resimţită în mod acut nu era decât harul necreat şi veşnic sau slava veşnică, proprie a lui Dumnezeu, care se imprima în cuvintele pe care le rostea şi care se adresau omului în integralitatea sa.

Teologii Bisericii, din acest motiv, sunt vorbitorii prin excelenţă despre Dumnezeu. Tocmai de aceea în troparul Sfântului Grigorie de Nazianz, spre exemplu, numit în limbaj liturgic ortodox, pe drept cuvânt: „de Dumnezeu cuvântătorul”[1], se afirmă faptul, că el a biruit pe retorii seculari tocmai pentru că „ai cercat adâncurile Duhului şi frumuseţile vorbirii ţi s-au adăugat”[2].

Datorită experienţei sale duhovniceşti profunde a înţeles profunzimile teologiei şi ale vieţii mistice cu Dumnezeu şi, de aceea, a fost luminat şi întărit în propovăduirea sa. Curăţindu-se pe sine de patimi şi umplându-se totodată de puterea slavei lui Dumnezeu a început să intuiască forţa cuvintelor, realitatea lor transfiguratoare prin harul Prea Sfintei Treimi.

De aceea, la întrebarea: ce atrage pe oameni către propovăduitorii cu multă ştiinţă teologică şi cu o profundă viaţă duhovnicească răspunsul e lapidar: cuvintele lor pline de har, de experienţă harismatică. Omul care devine vas ales [F. Ap. 9, 15, cf. GNT] al lui Dumnezeu se lasă învăţat de către Dumnezeu cuvintele care rănesc inimile oamenilor cu dragostea de Dumnezeu.

Cunoscând ce înseamnă să fii rănit de către cuvintele dumnezeieşti, Sfântul Siluan Athonitul scria următoarele cuvinte: „sufletul care a cunoscut pe Domnul e atras spre El de iubire, şi dogoarea acestei iubiri nu-i îngăduie să-L uite nici ziua, nici noaptea, nici măcar pentru o singură secundă”[3]. Cuvintele Domnului ne umplu de dor faţă de El şi ne fac să resimţim în mod acut nevoia de a vorbi cu El prin rugăciune sau de a contempla icoanele Sale.

Când Sfântul Apostol Petru I-a spus Domnului: Tu ai cuvintele vieţii veşnice [In. 6, 68, cf. GNT] I-a  pus, deopotrivă, şi întrebarea: Doamne, către cine să mergem? [Ibidem]. Şi el nu a făcut aici decât să mărturisească cu glas tare conştientizarea faptului, că Cel pe care  dorea să Îl vadă tot timpul era, în acelaşi timp, şi Cel care îi învăţa cele ale sfinţeniei în mod continuu.

Cuvintele Domnului sporesc cunoaşterea şi iubirea noastră pentru El, adevărul şi sfinţenia lor ne transformă prin primirea lor cu toată conştiinţa, şi, de aceea, iubim tot mai intens faptul de a vedea chipul Lui iconizat, pentru că suntem mereu într-o stare de dorire a Lui. Şi astfel trăim, într-un anume grad personal, starea de care vorbea dumnezeiescul Petru, aceea în care cuvintele şi imaginea/ icoana Celui iubit sunt trăite ca nedespărţite.

Credinciosul ortodox, care are o relaţie autentică cu Hristos Dumnezeu distinge cuvintele sale de chipurile Sale iconice dar nu le desparte pe unele de altele. Citind şi mai mult cuvintele Scripturii cât şi comentariile Părinţilor Bisericii la Scriptură ne umplem de o şi mai mare iubire faţă de persoana lui Hristos, pe care o vedem iconizată şi închinată în Biserică.

Teologia icoanelor e profund dogmatică şi tradiţională. În definiţia dogmatică a Sinodului 7 Ecumenic cinstirea icoanei Domnului e mărturisită ca predanie nescrisă[4] a Bisericii, pentru că „figurarea zugrăvirii în icoană…este în acord cu relatarea propovăduirii Evangheliei şi este folositoare spre încredinţarea adevăratei, şi nu după închipuire, Întrupări a lui Dumnezeu Cuvântul şi spre câştigul nostru unanim”[5].

Icoana e de acord cu Scriptura şi e o neuitare pentru ochi după cum cuvântul e o neuitare pentru memorie. Însă ambele sunt veridice, atât cuvântul cât şi icoana, dacă sunt mărturisite de către Biserică ca fiind cele autentice. Biserica autentifică şi garantează forma şi interpretarea cuvintelor Domnului şi ale icoanelor Sale. Interpreţii lor sunt marii Sfinţi şi Dascăli ai Bisericii, care ne introduc în relaţia profundă, interioară, dintre cuvânt şi icoană în spiritualitatea ortodoxă.

Pentru că, prin cuvânt, explicăm şi aprofundăm semnificaţiile teologice ale icoanei iar icoana ne devine o prezenţă cotidiană pentru noi, tocmai pentru  că ne e dor să privim către ea şi să ne rugăm în faţa ei şi, prin calea deschisă minţii şi inimii noastre de către ea, să comunicăm cu Domnul, cu Maica Sa, cu Sfinţii Săi.

Icoana e o prezenţă deschisă care nu suportă în definiţia ei înrămarea[6]. Cuvântul credinţei e tot o prezenţă deschisă, foarte profundă, aidoma icoanei, care ne aduce înţelegerea voii lui Dumnezeu şi a relaţiei Lui cu noi.

În Omilia I a Comentariului său la Matei, Sfântul Ioan Gură de Aur ne subliniază, din prima frază a cărţii, că „ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viaţă atât de curată încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre. Şi după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul Sfânt”[7].

Cu alte cuvinte, sfinţenia vieţii noastre ar fi trebuit să fie cea care ne furnizează cuvintele folositoare şi cea care să ne facă icoane mântuitoare pentru confraţii noştri. Dumnezeu scrie în inimile noastre cuvintele vieţii veşnice, prin Duhul Său cel Sfânt şi de aceea ne facem icoane ale Stăpânului. Cei care primesc cuvintele Domnului în inimile lor devin icoane ale Lui, icoane ale Sale pentru alţii, pentru că transmit altora frumuseţea şi sfinţenia lui Hristos iradiată în persoana lor.

Sfinţii sunt persoane frumoase, realmente frumoase, pentru că frumuseţea lor este înăuntru [Ps. 44, 14, cf. LXX], face parte din interioritatea lor. Cuvântul plin de Duhul, cuvântul duhovnicesc e o revărsare de har [Ps. 44, 3, cf. LXX] din inima noastră, pentru că logos agaton, adică cuvânt bun [Ps. 44, 2, cf. LXX] iese din inima curată, sfinţită, dintr-o interioritate frumoasă, harismatică.

Sfinţii sunt icoane ale Stăpânului, care ne vorbesc despre El şi despre relaţia lor cu El plină de adâncime duhovnicească. Fiecare Sfânt are frumuseţea sa personală pentru că e o unicitate personală, însă, în acelaşi timp, toţi sunt legaţi unii de alţii prin cuvinte şi fapte de iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii lor.

Viaţa sfântă se exprimă prin cuvinte curate şi prin fapte de iubire pline de conştiinţă. De aceea Sfântul Nichita Stithatul îl caracteriza pe Sfântul Simeon Noul Teolog drept „om de o curăţie extremă”[8], fiindcă devenise „întreg atenţie, întreg plin de căldura Duhului, întreg plin de descoperiri şi iluminări dumnezeieşti”[9].

Din acest motiv, ascultarea cu nesaţ a oamenilor înduhovniciţi are în comun aceeaşi atenţie profundă a fiinţei noastre pe care o manifestăm şi în contemplarea duhovnicească a sfintelor icoane şi a cosmosului ca lucrare a Dumnezeului treimic. Ascultăm cuvintele lor pline de har, care ne transfigurează şi, în acelaşi timp, persoana lor creşte în inima noastră ca o realitate inalienabilă.

Icoanele Sfinţilor, pe care le înţelegem pe măsură ce cunoaştem vieţile Sfinţilor iconizaţi şi creşte relaţia noastră cu ei ne devin şi ele de neînlăturat din inima noastră. Cuvintele şi imaginile cuvioase se imprimă în fiinţa noastră şi ne creează în sensul lor. Iar sensul cuvintelor duhovniceşti şi al icoanelor este permanentizarea şi aprofundarea relaţiei noastre cu Dumnezeu.

Cuvintele sfinte, întrupate în persoana noastră, ne fac icoane ale Dumnezeirii. Şi omul este chemat tocmai la aceasta: la faptul de a se înnoi „întru cunoştinţă, după chipul Celui care l-a făcut” [Col. 3, 10, cf. GNT].

Iar cuvintele sfinte nu aduc o cunoaştere lipsită de putere duhovnicească, de har, ci, dimpotrivă, o cunoaştere care luminează, care umple de dor pentru Dumnezeu, care împacă pe om în fiinţa sa, care unifică simţirile sufleteşti şi trupeşti ale omului.

Cuvintele sfinte, cât şi icoanele ne rănesc profund lăuntricitatea. Am experiat de mai multe ori în viaţă întâlnirea tulburătoare şi acaparantă cu totul cu ochii Prea Curatei Stăpâne din mai multe icoane ale sale făcătoare de minuni şi am simţit că însăşi Preasfinţia sa m-a privit. O privire plină de putere dumnezeiască, de dulceaţă dumnezeiască şi de cutremurare sfântă.

La fel, mai mulţi oameni de-a lungul vieţii mele m-au zguduit cu cuvintele lor pline de putere duhovnicească şi, din acest motiv, cuvintele şi persoanele lor îmi sunt mereu îndreptar în viaţă.

Tocmai de aceea slujbele Bisericii se fac prin cuvânt şi în faţa icoanelor şi a frescelor Sfinţilor din Biserică care au întrupat, fiecare în parte, cuvintele mântuitoare ale Bisericii. Slujbele se fac înaintea Domnului, sub ochii Săi cei prea iubitori şi prea milostivi.

Suntem învăţaţi de către Dumnezeu cele ale sfinţeniei prin întregul cult divino-uman al Bisericii iar icoanele sunt modelele pragmatice ale dobândirii şi permanentizării, înveşnicirii comuniunii cu Dumnezeu.

Nu avem aşadar un ideal de viaţă, care rămâne, întotdeauna, o posibilă împlinire ci viaţa eclesială înseamnă o viaţă pragmatică, în care, prin cunoştinţă teologică şi nevoinţă asiduă, curăţitoare de patimi, sfinţenia devine o realitate existenţială.

Cuvintele Bisericii îi transformă pe oameni, le dă să trăiască, în mod anticipat, dulceaţa vieţii veşnice. Dumnezeiasca Liturghie ne conduce, prin cuvinte şi gesturi, la împărtăşirea euharistică cu Hristos, însă, în acelaşi timp, ne face să dorim o şi mai mare comuniune cu El, cu persoana Sa, pentru că ne învaţă să ne rugăm Lui: „Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat [mai deplin / mai desăvârşit n.n.], în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale”[10].

La fel, în rugăciunea isihastă, plină de dor pentru simţirea şi vederea slavei lui Hristos, Îi spunem necontenit Domnului: „Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”.

Ne adresăm direct Domnului, Dumnezeului inimii noastre, fiind încredinţaţi că El ne ascultă. La fel ne închinăm şi ne rugăm în faţa icoanelor Sfinţilor iconizaţi pe ele şi suntem încredinţaţi că vom primi ajutor şi întărire în viaţa noastră prin intermediul mijlocirii lor pentru noi.

Cuvintele Domnului şi ale Sfinţilor şi icoanele lor sunt  continuu prezente în viaţa noastră unele completându-le şi explicându-le pe celelalte. Cuvintele şi vieţile Sfinţilor explică icoanele lor iar icoanele Sfinţilor certifică cuvintele şi vieţile lor.

Dacă suprimăm imaginea sau cuvântul ajungem o societate autistă. În momentul când nu mai vrem să comunicăm sau să vedem chipul altuia sau diverse realităţi sociale înseamnă că ne-am scufundat într-o lume interioară plină de fantezie.

Interrelaţionarea noastră asigură un climat social şi comunitar prielnic dezvoltării personale. Pentru că mă văd pe mine, pentru că sunt conştient de mine însumi pot să văd şi pe altul. Şi când văd pe altul şi realitatea lumii lui în cunoştinţă de cauză ştiu şi ce să-i spun, cum să mă comport faţă de el.

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş


[1] *** Ceaslov, ed. a II-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993, p. 683.

[2] Ibidem.

[3] Cf. Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei. Însemnări duhovniceşti, ed. a II-a, revizuită şi adăugită, cu studiu introd. şi trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 88.

[4] Cf. textului definiţiei tradus în Anexa 1 a cărţii: Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale. Tratatele contra iconomahilor, studiu introd. şi trad. de  Diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis şi Sfânta Mănăstire Ioan Botezătorul, Alba Iulia, 1994, p. 193.

[5] Ibidem.

[6] Despre pledoaria pentru neînrămarea icoanelor, obicei nefast pentru Biserica noastră, care reprezintă „o altă formă de îndepărtare a Lui de creaţie, o ignorare a chemării la dialogul nostru cu prototipul pictat” a se vedea Mihaela Palade, Iconoclasmul în actualitate. De la „moartea lui Dumnezeu” la moartea artei, Ed. Sofia, Bucureşti, 2005, p. 142-148. Noi am citat din p. 148 a ediţiei citate.

[7] Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri. Partea a treia. Omilii la Matei, trad., introd., indici şi note de Pr. D.[umitru] Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 15.

[8] Cf. Viaţa III, 25 apud Sfântul Simeon Noul Teolog, Viaţa şi opera. Scrieri IV, introd. şi trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2006, p. 260.

[9] Cf. Viaţa III, 26 apud Idem, p. 261.

[10] Cf. *** Liturghier, ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 180.

Cuprinsul tezei noastre doctorale

12-martie-sf-simeon_noul_teolog.jpg

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog

( teză doctorală; 2009)

***

Cuprins

Introducere

I. Premisele biblice şi patristice ale îndumnezeirii omului şi ale vederii lui Dumnezeu în teologia ortodoxă

1. 1. Persoana Logosului dumnezeiesc şi relaţia Sa cu creaţia şi cu omul

1. 2. Fundamentul raţional şi spiritual al lumii văzute şi relaţia sa interioară cu mântuirea omului şi transfigurarea creaţiei

1. 3. Energiile dumnezeieşti necreate şi prezenţa lor în actele sinergice ale îndumnezeirii şi vederii lui Dumnezeu

II. Vederea lui Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul Teolog şi implicaţiile ei în mântuirea personală

Terminologie extatică

2. 1. Terminologia extatică simeoniană

Triadologie

2. 2. Prea Sfânta Treime în experienţa duhovnicească personală

2. 2. 1. Dimensiunea apologetică

2. 2. 2. Dimensiunea  personalistă

Hristologie

2. 3. Vederea slavei lui Hristos  şi calea  îndumnezeirii

2. 3. 1. Naşterea lui Hristos în experienţa personală

2. 3. 2. Moartea şi Învierea lui Hristos în experienţa personală

2. 3. 3. Înălţarea lui Hristos în experienţa personală

Pnevmatologie

2. 4. Sfântul Duh şi vederea slavei dumnezeieşti

2. 4. 1.  Sfântul Duh, credinţa adevărată şi experienţa harului  

2. 4. 2. Mărturiile extatice personale şi validarea lor

2. 4. 2. 1. Primul extaz al Sfântului Simeon

2. 4. 2. 2. Extazul din timpul noviciatului său

2. 4. 2. 3. Confesiunea extatică şi comentariul validator

2. 4. 3. Extazele simeoniene din Viaţa scrisă de Sfântul Nichita

Soteriologie

2. 5. Calea îndumnezeirii şi vederea lui Dumnezeu

2. 5. 1. Răsărirea luminii în cei care se curăţesc de patimi

2. 5. 2. Nepătimirea şi lumina dumnezeiască

2. 5. 3. Lumina şi mântuirea ca sfinţenie

2. 5. 4. Unirea cu Dumnezeu şi imaginile comunionale

2. 5. 5. Lumina dumnezeiască şi Părintele duhovnicesc

Sacramentologie

2. 6. Sfintele Taine ale Bisericii şi simţirea harului dumnezeiesc

2. 6. 1. Sfântul Botez şi vederea lui Dumnezeu

2. 6. 2. Sfânta Împărtăşanie, simţirea harului şi extazul

2. 6. 3. Sfânta Spovedanie şi trăirea interioară a harului

2. 6. 4. Sfânta Căsătorie şi Sfânta Preoţie ca paradigme sacramentale ale unirii cu Dumnezeu

Eclesiologie

2. 7.  Sfinţii ca mădulare vii ale Bisericii

Eshatologie

2. 8. Vederea luminii şi eshatologia

III. Receptarea teologiei slavei în spaţiul ortodox şi importanţa asumării ei în lumea postmodernă

3. 1. Vederea lui Dumnezeu în teologia părintelui profesor Dumitru Stăniloae

3. 2. Teologia mistică şi receptarea ei de către profesorul ortodox Vladimir Lossky

3. 3. Disoluţia interioară a omului în postmodernitate şi consecinţele asumării personale a teologiei slavei

Concluzii finale

Summary of Our Doctoral Dissertation: The Sight of God in the Theology of St. Symeon the New Theologian

12-martie-sf-simeon_noul_teolog.jpg

Our doctoral dissertation, carrying the title: The Sight of God in the Theology of St. Symeon the New Theologian debates in three distincts chapters, from dogmatic viewpoint and in synthetic mode the problem of the sight of God in orthodox theology and with preference in the theology of St. Symeon the New Theologian.

In first chapter, entitled The Biblical and Patristic Premises of the Deification of  Man and of the Sight of God in the Orthodox Theology we presented the role of the divine Logos as Pantocrator of the whole creation.

Because the Logos of the Father is the Maker of the world and He is present at beginning in the world and supports and contains all things through His uncreated energies, therefore the creation has a rational and spiritual foundation.

We can talk about a real relation with God and about the sight of the light of God except starting from three biblical and patristic premises that are fundamental in the spiritual experience and orthodox theology: 1. The divine Logos; 2. The rational and spiritual foundation of the world and 3. The uncreated energies .

All these three premises were debated in distinct mode in our work but they were seen in contiguous mode as the interdependent and as the fundamental origination toward the debate of the experience and the theology of St. Symeon the New Theologian.

Because, merely when we see whole creation as the work of the divine Logos, entirely rational and imbued with the spring of life of uncreated energies of Holy Trinity, we can apprehend that the aim our life is the deification through energy and the sight of God is a direct and real experience of His eternal light.

The second chapter of our thesis – the chapter that was the object as such of our doctoral research – carries the title: The Sight of God at St. Symeon the New Theologian and Her Implications In the Personal Salvation and it is composited, outward the introductory subtopic about the ecstatic symeonian terminology, on the basic levels of the orthodox Doctrine: 1. Triadology; 2. Christology; 3. Pneumatology; 4. Soteriology; 5. Sacramentology; 6. Ecclesiology and 7. Eshatology .

Because Saint Symeon is a unsystematic author in many problems of his theology discussed here, therefore our personal efftort consiste in the systematization and the integration of theological problems that we discussed.

We systematized and we compressed a largely theological material in order to render, as clearly as we could, his experience  and  mystical theology.

In our research made to the level of the ecstatic terminology we concluded the fact that Saint Symeon used the scriptural and patristic expressions for describe his ecstasies and also personal images, with impact on his audience.

In Triadology Saint Symeon speaks about the relations of love and communion between the persons of Holy Trinity, he defendes the unknowable character of the being of Holy Trinity but he teaches that we can impart, in the ecstatic sight, of His splendor at our personal measure.

The Triadology is not the product of human cogitation but the Son revelead to us, in the cadre of the oeconomy of salvation, that God is Trinity of persons: Father, Son and Holy Ghost. The Son is given birth from the Father and the Holy Ghost proceeds from the Father, without existing any anteriority between the persons of Trinity or rapports of subordination of the divine persons between Them.

He who sees Christ in ectasy sees at the same time wiht He and on the Holy Ghost and Both of Them bring him to the Father, the ecstasy being not something else than the lift and our inclusion in the frame of  the eternal communion of Holy Trinity.

In Christology Saint Symeon accentuates the idea, that the presence of the Christ is a central point in the mystic experience but and the inner connection  between the Son and the Holy Ghost in the spiritual experience.

For to know on the Christ, says to us Symeon, we must live the birth, the death, the ressurection and His rising to sky in real mode through the sight of His splendor, the thing which escapes us from a pietist view and of the exterior imitation of His life.

Christ is evident for us on the measure of our spiritual growth and through the sight of His splendor He reveles us and teaches us aboute Him. The christological realism of the symeonian theology consists in that we see in real mode, in the divinely sight, on Christ, on the Pantocrator of the whole creation and not into an idealistic mode, id est any from the area of the perpetual desideratum.

Our real relation with Christ doesen’t make Him captive of our subjectivity, but contrary He gets rid of us loneliness and nonaffection, because He enters and us, through the Holy Ghost, in intimately of His life.

In Pneumatology Symeon puts to the foundation of the ortodox life the conscious feeling of the divinely gift and he considers the sight of God as a sight, through the Holy Ghost, of the Trinity splendor.

From his ecstatic descriptions and of his apprentice we notice that the ecstasy is at Symeon a descend of  the divine light in our being, because to ascend us to God and to open us to the contiguous relation with the trinitarian God.

In absence of this initiative from the part of God, that is the supernal ecstasy, we can not have the exact cognition and experience of the uncreated light of God. Through the Holy Ghost we see something from the glory of glory of God, as says Symeon, on our personal measure and the ecstasy is for him the conscious beginning of  the personal process of  deification.

In Soteriology our Father makes a depiction of the personal salvation under the form of these three classic stairs of our salvation and sanctification: the purification, the unsufferance and the deification. The origination on the way of the personal deification is the first ecstasy.

The Purification or the cleaning of intemperances means in the same time the fulfilment of all divine commandaments and acquirement of the holy virtues. Saint Symeon talks about a unsufferance of the soul and another of the body, the unsufferance of the soul being insured through the sight of the Trinity’s glory.

Our deification is for Symeon the state in which we see the glory of God in the continuum mode living not merely in our soul but also in whole the body, through the Holy Ghost each of our limbs becoming the holy limbs of Christ. From this cause Symeon speaks in maximal mode about salvation and he puts the equal sign between salvation and holiness.

In Sacramentology Saint Symeon reportes to the Holy Sacraments of the Church as to the sacramental channels, established of the Christ, through which flows in us the life of the Trinity.

The Baptism is seen by Symeon as the sacramental gate wherewith we enter into the Church and which stays at the base of the subsequent supernal sight. Holy Eucharist is the real impartation of the humanity and of the divinity of Christ, Symeon showing in the extensive mode that this amalgamate with Christ from the Eucharist must be lived in plenary mode by us and that it has overwhelming consequences in the divine-human process of our personal deification.

The Confession restores our connection with Christ, teared by the sin and it makes as feel the forgiveness of our sins. The Priesthood and the Matrimony are seen as the sacramental uninons with Christ, the Church and the family being averages in which God works in the secret mode.

In Ecclesiology, Saint Symeon presents the Church from a perspective of the life of the Saints who compose the mystical Body of Christ. He approaches the ecclesiological matter from an echatologic point of view, because he sees the Church as growing, untill the number of all Saints, antecedently known by God, will be fullfiled and God will reveal the Church to everyone in eternity.

The Saint are shaped here, as part of the Church and they shall inherit the Kingdom of God, that will be the Church of all His Saints. From symeonian perspective, if each believer of the Church would be truly connected to the life of Saint Trinity and if he would wish to be deificated, then the danger of secularization would not exist, nor that of the relativization of spiritual life.

In Eshatology, Saint Symeon describes as simultaneous both the coming of our Lord and the transfiguration of whole creation through the glory that is refulgent from His Body and that after the final Judgment the chorus of all Sains will be united with the one of the celestial Powers, chanting and seeing forever the Trinity’s glory.

The sight of God is presented in this frame as an experience of the advent of Christ to us and as a preparation for the existential mode that we shall have, as transfigurated beings, in His Kingdom. The eternal life shall relieve in pregnant mode the importance that has the sight of God in the believers life, because the eternal blessed life means the contiguous sight of  the unspeakable glory of Most Holy Trinity.

Synthesizing the problems of the simeonian theology, of the third pre-eminetly Theologian of the Church, beside St. John The Gospeller and St. Gregory of Nazianz, we can say that it is, in integrality, scriptural and patristic, Symeon accentuating the presence of God in creation through His uncreated energies and the divine-human trajectory of man’s deification and of the transfiguration of the whole creation, that have a rational and spiritual foundation.

The theology of St. Symeon is builded in a fundamental mode on the central presence of Christ in the spiritual life, that is seen in the frame of the internal connection between Christ and the Holy Ghost and it has as central object the discussion about the sight of God based on of the personal experience.

Considering the theology as the foundation of the orthodox spirituality and the spiritualiy as the experience of the theology, St Symeon talked about the sight of God as conscious relation and communion with the Trinity.

Only that Symeon expressed his mystic experiences in paradoxically terms, the sight of the Trinity’s light being confessed, concomitantly, as a condescension of the divinely and uncrated light to us in order to ascend us into the eternal communion with the Most Holy Trinity.

He many times reiterated the reality of the divinely sight in his books and he specified the fact, that the ecstasy is not a closure of the man in his subjectivity nor an escape from himself into an impersonal reality but an accesion of us, through the uncreated light, to the communion with trinitarian God.

Accentuating the voluntary opening of the believer towards God, through our purification of intemperances and through a fervent life in Church, lived in the rhythm of the Saint Liturgy and of obedience to a spiritual Father, St. Symeon was for his century an authentic apologist against the murderous tendenciens of secularization in the life of Church and society.

Accentuating the importance of the eclesial and spiritual experience in our life Sf. Symeon protected the relation of love and of deep communion of the believers with the trinitarian God and concomitantly with that also the real relation between us, fill of love and fellowship, as real membres of the mystical Body of Christ.

But his entirely apologetic work for the purification of intemperances and fot the sight of God has the escatological orientation, because, equally, man and whole creation shall be transfigurated through the glory that shall irradiate from the person of Christ, when He shall return to judge the world with justice.

Symeon doesn’t see a separation between history and eternity, not an antagonism between the body and the soul of man, he doesn’t considers the matter as being opaque for the grace but transparent and destined to transfiguration, his theology being a maximalist theology and full of optimism and escatological dynamism.

Therefore we believe that the importance of the simeonian theology for the contemporary world is considerable because he puts to the foundation of the orthodox life the spiritual experience and the real communion with the trinitarian God through His grace, that escapes us of  the secularization and of the moral relativism, of the dualism between sensible and intelligible, of the incarceration in our subjectivity and of pantheism.

Because we cann’t stick up from the closed circle of own intemperances and we cann’t rediscovere  the real rationality only through the person of Christ, the Creator and Saviour Logos of whole creation.

The third chapter of our work, that has the title: The reception of the Glory Theology in the Orthodox Space ant the Importance of Her Assumption in the Postmodern World has three subtopics.

The first two presentes [1] the theology of the sight of God to father professor Dumitru Stăniloae and respective [2]  the reception of the mystical theology by the Russian professor and theologian Vladimir Lossky.

The third subtopic discusses, bassed on of the theological synthesis of to the father professor Dumitru Popescu, about the postmodern side-slips and about ideologies that undervalues man and decrees the absence of God from creation.

Father professor Dumitru Stăniloae reactualised like nobody else in the orthodox space a theology of glory and mystical sight on biblical and patristic channel, using the traditional ecstatic terminology.

He considered Saint Symeon as the third Theologian of the Church and as the one who saved the ortodox life, for his century, from secularization and theological relativism. His ecstatic theology is entirely personalist and communional  because all our efforts to purificate and to imbue ourselfs with the glory of God have the aim to eternaly advence in the relation of love and the knowledge of the glory of Most Holy Trinity.

His holiness spoked mostly about the central role of Christ in our spiritual life and about the inner relation between Christ and Holy Ghost in the frame of the oeconomy of salvation and spiritual life. The sight of Christ’s glory begining from this life means our fill of refluent light from Christ’s person and that shall transfigurate the whole creation to His coming intro glory.

Professor and Theologian Vladimir Lossky also tried a reactualization of mystical theology in the life of the Church during his exile in the West. He spokes in a trenchant mode about the fact that the teology can only be mystical and personalist, that it means direct experience and that the ecstatic sight is a meeting with the Living God, Who revelead Himself to us and Who is preached in the Orthodox Church.

He constantly accentuated that God descended to us through His uncreated energies in order to deificate us and to ascend us to Him. But they are some errors about orthodox understanding of ecstatic experience in his theology, because he sees the ecstasy as a union with God that doesn’t produce in the same time knowledge and he doesn’t emphasize in accentuated mode the inner relation between Christ and Holy Ghost.

Father Professor Dumitru Popescu sees the essence of secularization in the desire of excessive autonomy of the actual society beside the natural resources and the environment, based on the ancient dualism among spirit and matter.

Because the transcendence of God was preached in the western heterodox theology as an absence of Him from creation, the matter as an element opposed to the grace and the grace as being antagonistic or against the free choice of man, therefore, His holiness concludes that we assist to man’s accentuated depersonalization in postmodernity and to his proudly singularization.

Based on these considerations of Father Professor Dumitru Popescu and on the knowledges diseminated in symeonian theology, we concluded that salvation of man from the clutches of secularization and nihilism is not possible without his integration in the divine-human project of deification, that was always preached in the Ortodox Church and was exemplary exposed by Saint Symeon the New Theologian.

„Lumea postmodernă şi depersonalizarea omului” (carte de diagnoză teologică a postmodernităţii; cuprins)

spre-unde-se-indreapta

[Pagina de titlu în manuscrisul nostru]

Pr. Dr. Dorin-Octavian Picioruş

Lumea postmodernă

şi

depersonalizarea omului

Bucureşti

2005

*

Cuprins

* Cuvânt înainte

* Un preambul necesar. Distanţa dintre lumea pe care o dorim şi lumea în care trăim: un continuu subiect nevralgic

I. Lumea postmodernă sau o discuţie despre spaţiul ripostei, al deconstrucţiei şi al nihilismului

1. 1. Legitimarea postmodernităţii şi riposta acerbă la idealurile moderne

1. 2. Consistenţa de drept a postmodernismului sau discutarea paradigmei modernităţii

1.  3. Între cunoaşterea narativă şi cunoaşterea ştiinţifică sau o discuţie despre rolul omului şi cel al mijloacelor tehnice în lumea postmodernă

1. 4. Deconstrucţia ca paralogie şi simţul utilităţii negaţiei: punctul în care lumea postmodernă se dedică necunoscutului

II. Satanismul între filozofie şi practică. O discuţie asupra ideologiei sataniste şi a propagării ei începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea şi până astăzi.

2.  1. Reprezentanţii de bază ai satanismului postmodern şi motivaţiile lor ideologice

2. 2. Biserica Satanei şi Templul lui Set sau diferenţa dintre satanismul materialist şi cel spiritualist

2.  3. Propagarea în masă a satanismului la nivel mondial prin muzica rock

2. 4. Satanismul românesc postdecembrist şi impactul său real

2.  5. Antropologia satanistă şi o concluzionare asupra raportului dintre satanism şi legile de drept

III. Derularea procesului de emancipare sexuală în postmodernitate şi situaţia de azi a pornografiei. O trecere în revistă a ultimelor „victorii” ale hedonismului în materie de libertinaj furibund

3. 1. Impactul feminismului în viaţa lumii postmoderne şi a mişcărilor de legitimare a minorităţilor sexuale

3. 2. De la nuditatea sexuală a femeii la statutul ei de obiect sexual

3.  3. Pornografia ca utilitate socială şi resorturile ei mai mult sau mai puţin oculte

3. 4. Cultura pornografică şi amplitudinea pe care a luat-o în ultimii ani

3.  5. Pornografia românească şi stadiul de permisivitate a societăţii româneşti în această problemă

3. 6. Noua estetică şi metafizică a trupului şi racordarea directă a acestei mutaţii cu propaganda pornografică

IV. Terorismul mondial şi dubla legitimare a violenţei. O discuţie asupra manifestării violenţei în numele unei ideologii şi despre folosirea violenţei sub pretextul unei hegemonii mondiale.

4.  1. Statutul de terorist sau trecerea de la teroristul revoluţionar la teroristul asasin

4. 2. Profilul real al terorismului şi mijloacele lui defensive

4. 3. Realitatea istorică: între manipularea factorilor de putere şi  recrudescenţa violenţei prezentate de mass-media

4. 4. Evenimentul 11 septembrie 2001 sau distanţa indicibilă dintre atacul armat şi conspiraţie

4.  5.  Despre o altfel de intoleranţă şi călcare a drepturilor omului sau lupta dintre ideologie şi tradiţie

4. 6. Între spiritul terorist de masă şi spiritul terorist de clan. O abordare a violenţei ca teroare în societatea românească

V. Teologia Sfântului Simeon Noul Teolog  şi răspunsurile ei pentru lumea postmodernă

5. 1. Condiţia omului Bisericii şi rolul său în societate

5. 2. Viaţa creştinului ortodox ca legătură vie cu Dumnezeu şi distanţa ce o separă pe aceasta de individualism şi secularism

5. 3. De la vederea lui Dumnezeu la vederea păcatului sau despre distanţa dintre bucuria harică şi cea libertină

5. 4. Între libertatea interioară şi curajul duhovnicesc şi stagnarea în violenţă

5. 5. Antiteza dintre personalizarea omului şi depersonalizarea lui sau a vorbi despre o caracteristică schizoidă a lumii postmoderne

*

Cartea, în acest stadiu, are peste 300 de pagini…şi trece printr-o recorectare şi remaniere pronunţată.

Se constituie, din punctul nostru de vedere, în prima diagnoză de mari proporţii a situaţiei de fapt a postmodernităţii, care a fost scrisă în spaţiul teologiei ortodoxe româneşti.

Are un caracter interdisciplinar pronunţat şi tot bagajul enorm informaţional prezentat în paginile ei e trecut prin filtrul teologiei şi al vieţii ortodoxe, ca îndreptar autentic pentru creştinii ortodocşi postmoderni.