Dorin Streinu, Roşu transcendental (vol. 3; 1997) [3]

vasleste impreuna cu mine

*

ţipăt vertical
(rugăciunea)

*

sâmburii eternităţii
(Sfinţii)

*
regăsirea lebedelor
(genealogia)

*
linie licurindă
(omida)

*
ovalul
cu aripi
(pasărea)

*
praful veşniciei
(eroii)

*
albatroşii absolutului
(geniile)

*
lumină zburând
(fluturele alb)

*

Bătrâneţea:
mai puţine
cuvinte
rostite.

*
Fascinaţia:
oprire
a respiraţiei.

*
Capodopera:
terminarea
cuvintelor.

*
Nebunia geniului:
luciditatea
absolută.

*
eclipsa ochilor
(somnul)

*
al întunericului viu (culoarea nopţii)

*
de albul zorilor (orizontul începutului de zi)

*
Totul deschis.

Ploaia
căzând
în sus.

*

Sufletul dansând
prin semne.

Oul rămând închis.

*

Plecând…

Niciodată regăsindu-te…

*
Înainte.

Întorcând sensul.

*

Punctul:
luminându-se
în sine.

*

Sfera:
acelaşi punct
depărtându-se.

*
pe fruntea-mi
fereastră
(spiritul)

*
Coborând
dinspre început
…păsările zburau.

*
spunând:
lumina albindu-se
din întuneric.

*
carpe diem:
trăind ca
uitând.

*
Fortuna labilis:
păsările
sunt din altele.

*
duet de şase
(ochii)

*
de nenumărate
nenumărări
(nisipul)

*
viteza sensului
(semnificaţia)

*
cumpărată
din cuvânt
(ideea literei)

*
uşa de lumină
(mâna întinsă prietenului)

*
caietul admiraţiei
(imensul cuvântului)

*
Cheamă-mi
sentinţa umbrei!

E linişte nemărginită.

*
În mine strigă
secundele.

E rugăciunea
astrului.

*
Înlăcrimând tăcerea.

Ca la o masă
aştept.

*
Adun seminţele.

Ştiu că tulpinile
cresc în arbori.

*
Ploaie de
singurătate.

Lângă asfinţit –
fruntea.

*
Frunze
înverzind vântul.

Teama –
o literă.

*
Ninsoarea
e adormită lângă frig.

Pasărea
e în agonie.

E de ajuns numai s-o
îmbrăţişezi,
dacă ai mâini.

*
Calul nechezând
în aşteptare.

Fânul odihnindu-se
la umbra mea.

*
Stelele fiind
cosite…

Deodată…liber.

*
Lumina Îl arată pe
Dumnezeu.

Ca dintr-o fântână –
iubirea.

*
Un înger ucis.

Ca o lumină rănită –
inima.

[A 29-a filă manuscriptică.]

Diabolica ticluială a amorului

Anton Pavlovici Cehov

Cehov

Intraţi aici…pentru înregistrarea audio.

Download this episode (12 min)

Podcastul e cf. Anton Pavlovici Cehov, Şarpele boa şi iepurele de casă, vol. 3, trad. de Otilia Cazimir, Nicolae Guma şi Xenia Stroe, ediţie îngrijită, repere istorice literare şi note de Sorin Bălănescu, Ed. Univers, Bucureşti, 1989, p. 682-685.

Rugăciunea de exorcizare a Sfântului Ambrozie al Milanului

primavara din plin

Aşa cum Tradiţia Bisericii cunoaşte mai multe Liturghii de-a lungul celor două milenii, tot la fel cunoaşte şi mai multe rugăciuni de exorcizare.

Această rugăciune pe care am tradus-o şi v-o prezentăm acum se înscrie în rândul Molitvelor de exorcizare ale Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur şi poate fi rostită numai de către episcop şi preot.

Motivul pentru care v-o prezentăm acum e acela de a observa similitudinile  teologice, care există între această rugăciune şi cele pe care le avem încă în cult.

*

Doamne Atotputernice[1], Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Hristoase Iisuse, Dumnezeule şi Doamne al întregii creaţii, Cel care ai dat Sfinţilor Tăi Apostoli să calce peste şerpi şi peste balauri; Care între alte minunate porunci ale Tale ai socotit să porunceşti: pe demoni să-i scoateţi (Mt. 10, 8); a Cărui putere face viu, pe când Satana a căzut din cer ca un fulger; cu stăruinţă mă rog numelui Tău celui înfricoşător şi cutremurător, ca slăbiciunii mele celei mari, să-i dai iertarea tuturor păcatelor, îndrăzneală şi să o consideri vrednică de darul Tău, ca braţul puterii Tale să ne apere de atacul acestor demoni răi (crudelem draconem) şi să ne întărească şi mai mult în credinţă şi nădejde.

Iată, te jur pe tine, duh al întregii murdării, al întregii înşelătorii (phantasma), al tuturor atacurilor Satanei, cu puterea numelui lui Hristos, Care după botezul Său în Iordan a fost dus în pustiu şi a năruit sălaşul în care şedeai tu.

Căci Celui care a făcut margini pământului, spre lauda slavei Sale, tu îi aduci împotrivire şi prin oamenii răi, nu puţinătăţii omeneşti [îi aduci luptă], ci chipului Dumnezeului celui atotputernic şi înfricoşător.

Pleacă-te dar lui Dumnezeu, Care te-a umilit pe tine prin virtutea slujitorului Său Iov.

Pleacă-te lui Dumnezeu, Care pe tine şi pe armata condusă de tine a lui faraon, cu toată slava ei a scufundat-o în adânc prin robul Său Moise.

Pleacă-te lui Dumnezeu, Care a pierdut prin Daniel pe copiii acelora care slujeau lui Bel şi se închinau demonilor.

Pleacă-te lui Dumnezeu, Care prin preacredinciosul Său David a pus pe fugă [duhul] din regele Saul, prin cântări duhovniceşti (spiritalibus canticis).

Pleacă-te lui Dumnezeu, tu, cel care ai fost judecat în Iuda vânzătorul (Juda traditore).

Căci aduc acum, ca şi atunci, bătăile  dumnezeieşti (divinis verberibus) asupra ta, arătându-ţi ţie legiunile tale care strigau înfricoşate: „Ce este nouă şi Ţie, Iisuse, Fiul lui David? Ai venit mai înainte de vreme ca să ne munceşti (torquere) pe noi?(Mt. 8, 29).

Teme-te dar de flăcările acelea veşnice (flammis perpetuis), care vor fi la sfârşitul veacurilor, pentru cei care vor fi găsiţi nedrepţi. Căci [li se va spune acelora: „duceţi-vă de la Mine] blestemaţilor, în focul cel veşnic, pe care Tatăl Meu l-a pregătit diavolului şi îngerilor lui” (Mt. 25, 41).

Căci pentru cei nedrepţi ai tăi şi pentru îngerii tăi este viermele care niciodată nu moare.

Pentru tine şi îngerii tăi este pregătit focul cel nestins (inexstinguibile incendium).

Pentru că tu eşti blestematul, tu eşti izvoditorul omorurilor, tu eşti cel care vinzi gândul incesturilor, tu eşti capul blestemăţiilor, tu eşti învăţătorul lucrurilor celor rele, tu eşti cel care iniţiezi în erezii, tu eşti inventatorul tuturor scârnăviilor (obscenitatis).

Ieşi dar necredinciosule, ieşi omorâtorule, ieşi împreună cu toată înşelătoria (fallacia) ta!

Căci oamenii sunt templul unde voieşte să locuiască Dumnezeu. Fiindcă pentru care zi, tot întârzii [în oameni]?

[Căci în aceştia este locul] slavei lui Dumnezeu Tatăl, Atotţiitorul, în faţa Căruia tot genunchiul se pleacă.

Este locul lui Iisus Hristos, Care pentru oameni sângele Său Şi-a vărsat.

Este locul Sfântului Duh, Care, prin Fericitul Apostolul Său Petru, S-a arătat în cazul lui Simon, Care a pedepsit înşelătoria ta în Anania şi Safira, Care te-a lovit în regele Irod, ce nu a dat slavă lui Dumnezeu, Care prin Apostolul Său Pavel a stricat întunericul orbirii adus de tine prin vrăjitorul cel viclean şi prin învăţătură, a scăpat pe cei conduşi de cuvintele ghicitoarei cu duh pitonicesc.

Depărtează-te dar acum! Depărtează-te înşelătorule (seductor)! Căci locul tău e în pustiu, acolo unde sunt şerpi ca şi tine. Umileşte-te, cutremură-te!

Căci acum e timpul să te depărtezi. Căci iată, Domnul, Care stăpâneşte vine şi focul cel viu arde înaintea Lui şi îngrădeşte repede pe duşmanii Săi.

Căci, dacă acum înşeli pe oameni, pe Domnul nu poţi să-L batjocoreşti.

Ieşi dar din aceştia, căci de ochii Lui nimic nu este ascuns!

Ieşi din aceştia, căci puterea Lui a făcut toate!

Ieşi din ei, căci ţie şi îngerilor tăi vi s-a pregătit gheena cea veşnică, de gura Aceluia, din care iese o sabie cu două tăişuri.

Căci Acela va veni întru Duhul Sfânt, ca să judece lumea (saeculum) prin foc. Amin!

Trad. din lb. latină de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş


[1] Traducerea noastră a fost făcută cf. PL 17, col. 1019A-1020C.