Bibliografia tezei doctorale a Dr. Gianina Maria Cristina Picioruş

Sf. Sfintit Mucenic Antim IvireanulBIBLIOGRAFIE

Opere

Predici făcute la praznice mari de Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei, 1709-1716. Publicate după manuscrisul de la 1781 cu cheltuiala Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunei Publice de prof. I. Bianu, Bibliotecarul Academiei Române. Cu notiţe biografice despre mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul de P.S.S. episcopul Melhisedec, Bucureşti, 1886.

Didahiile ţinute în Mitropolia din Bucureşti de Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei, 1709-1716. Publicate după manuscrisul original cu cheltuiala Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunei Publice şi corectate de Constantin Erbiceanu, profesor, cu o prefaţă asupra manuscriptelor mitropolitului Antim Ivireanul. Cu notiţe biografice despre mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul de P. S. S. episcopul Melhisedec, Bucureşti, 1888.

Predicile ţinute la Mitropolia din Bucureşti de Antim Ivireanul, 1709-1716. Prefaţă de N. Iorga, Vălenii de Munte, 1911.

Antim Ivireanul, Predici, cu o prefaţă şi indice de cuvinte de Petre V. Haneş, Institutul de Arte Grafice şi Ed. Minerva, Bucureşti, 1915.

Antim Ivireanul, Predici, ediţie critică, studiu introductiv şi glosar de G. Ştrempel, Ed. Academiei, Bucureşti, 1962.

Antim Ivireanul, Opere, Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

Antim Ivireanul, Didahii, Postfaţă şi bibliografie de Florin Faifer, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983.

Monografii

Albala, Radu, Antim Ivireanul şi vremea lui, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1962.

Cerbuleţ, Teodor, Antim Ivireanul (1650 – 1716), Bucureşti, 1939.

Djindjihaşvili, Fanny, Antim Ivireanul, cărturar umanist, Ed. Junimea, Iaşi, 1982.

Dobrescu, N., Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungrovlahiei, Bucureşti, 1910.

Mazilu, Dan Horia, Introducere în opera lui Antim Ivireanul, Ed. Minerva, Bucureşti, 1999.

Negrici, Eugen, Antim Ivireanul. Logos şi personalitate, ediţia a II-a, Ed. Du Style, Bucureşti, 1997.

Popescu, Mihail-Gabriel, Mitropolitul Antim Ivireanul, cârmuitor şi predicator bisericesc, teză de doctorat, în „Studii Teologice”,  XXI  (1969), nr. 1-2.

Rădulescu, Mihai, Antim Ivireanul. Învăţător. Scriitor. Personaj, cu un „Cuvânt înainte” de P. S. Irineu Slătineanu, editat de Fundaţia „Antim Ivireanul” – Rm. Vâlcea, Ed. Ramida, Bucureşti, 1997.

Ştrempel, Gabriel, Antim Ivireanul, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1997.

Istorii literare


Cartojan, N., Istoria literaturii române vechi, prefaţă de Dan Horia Mazilu, ediţie îngrijită de Rodica Rotaru şi Andrei Rusu, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996.

Călinescu, G., Istoria literaturii române. De la origini până în prezent, ediţie nouă revăzută de autor, text stabilit de Al. Piru, Ed. Vlad & Vlad, Craiova, 1993.

Iorga, N., Istoria literaturii române în secolul al XVIII – lea, vol. I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.

Idem, Istoria literaturii române în secolul al XVIII – lea, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1901.

Ivaşcu, G., Istoria literaturii române, vol. I, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997.

Mazilu, Dan Horia, Recitind literatura română veche, vol. I, Ed. Universităţii Bucureşti, 1994.

Idem, Recitind literatura română veche, vol. II,  Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998.

Idem, Recitind literatura română veche, vol. III, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2000.

Rosetti, Al., Cazacu, B., Onu, Liviu, Istoria limbii române literare, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971.

Surse româneşti medievale

Cantemir, Dimitrie, Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul, text stabilit, traducerea versiunii greceşti, comentarii şi glosar de Virgil Cândea, postfaţă şi bibliografie de Alexandru Duţu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1990.

Coresi, Evanghelie cu învăţătură (1581), publicată de Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici, Bucureşti, Atelierele grafice Socec & Co, Societate anonimă, Bucureşti, 1914.

Idem, Psaltirea slavo-română (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589, text stabilit, introducere şi indice de Stela Toma, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1976.

Costin, Miron, Opere, vol. I şi II, ediţie critică îngrijită de P. P. Panaitescu, col. Scriitori români, EPL, Bucureşti, 1965.

Dosoftei, Opere 1 (versuri), ed. critică de N. A. Ursu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1978.

*** Dumnezăiască Liturghie (1679), ed. critică de N. A. Ursu, Iaşi, 1980.

*** Dumnezeeştile şi Sfintele Liturghii, Târgovişte, 1713, Biblioteca Academiei Române, fondul de Carte românească veche, cota 164.

*** Evhologhion adecă Molitvenic, vol. I şi II, Râmnic, 1706, Biblioteca Academiei Române, fondul de Carte românească veche, cota 150A.
Greceanu, Radu, Cronica. Cronicari munteni, vol. 3, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984.

*** Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Theodosie, text ales şi stabilit de Florica Moisil şi Dan Zamfirescu, cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă. Studiu introductiv şi note de Dan Zamfirescu şi G. Mihăilă, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971.

*** Liturghierul lui Coresi, text stabilit, studiu introductiv şi indice de Al. Mareş, Ed. Academiei RPR, Bucureşti, 1969.

Neculce, Ion, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. îngrij., glosar şi repere istorico-literare de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti,1986.

Popescu, Radu, Istoriile domnilor Ţărâi Rumâneşti. Cronicari munteni, vol. 2, Ed. Minerva, Bucureşti, 1984.

Varlaam, Cazania (1643), ed. îngrijită de J. Byck, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1966.

Cărţi, studii, articole

Alecsandri, Vasile, Poezii, antologie, pref. şi repere critice de Nicolae Manolescu, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993.

Alexandrescu, Grigore, Poezii. Proză, Ed. Minerva, Bucureşti, 1985.

Alexandru, Ioan, Imnele iubirii (antologie), Ed. Ioana, 1995.

Asachi, Gheorghe, Opere, ed. critică şi prefaţă de N. A. Ursu, vol. I (versuri şi teatru), Ed. Minerva, Bucureşti, 1973.

Atanasie cel Mare, Sfântul, Scrieri, col. PSB, vol. 15, traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

Augustin, Fericitul, Predica de pe Munte a Domnului nostru Iisus Hristos, traducere din limba engleză, introducere şi note de Pr. Drd. Dorin-Octavian Picioruş, Ed. Agnos, Sibiu, 2006.

Baştovoi, Monah Savatie, Balotă, Nicolae, Kuraev, Diacon Prof. Andrei, Crudu, Dumitru, Ortodoxia pentru postmodernişti (în întrebări şi răspunsuri), Ed. Marineasa, Timişoara, 2001.

Bălaşa, Pr. Icon. Stavrofor Dumitru Martiriul Părintelui mitropolit Antim Ivireanul (1716), în „Lumina lumii”, revista Fundaţiei culturale „Sfântul Antim Ivireanul”, Râmnicu Vâlcea, VII (1998), nr. 7.

Belu, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Cea dintâi omiletică în limba română. Retorica de la 1798, în „Mitropolia Ardealului”, VIII (1963), nr. 9-10.

Benga, Pr. Daniel, Marii reformatori luterani şi Biserica Ortodoxă. Contribuţii la tipologia relaţiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, Ed. Sofia, Bucureşti, 2003.

Bianu, I. şi Hodoş, Nerva, Bibliografia românească veche, t. I, Bucureşti, 1903.

***Biblia sau Sfânta Scriptură,  tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a PFP Teoctist, patriarhul BOR şi cu aprobarea Sf. Sinod, editată de Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988.

Blaga, Lucian,  Opera poetică, cuvânt înainte de Eugen Simion, prefaţă de George Gană, ediţie îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995.

Idem, Trilogia culturii II. Spaţiul mioritic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994.

Bloom, Harold, Canonul occidental. Cărţile şi şcoala epocilor, traducere de Diana Stanciu, postfaţă de Mihaela Anghelescu Irimia, Ed. Univers, Bucureşti, 1998.

Bodogae, Pr. Prof. Dr. Teodor, O epistolă a patriarhului Fotie şi semnificaţia ei, în „Mitropolia Banatului” XXXII (1982), nr. 10-12.

Bogdan, Damian P., Viaţa lui Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Idem, Despre Antim Ivireanul, în „Studii Teologice”, VII (1955), nr. 3-4.

Boghiu, Arhim. Sofian, Mitropolitul Antim Ivireanul (1650 – 1716), în „Biserica Ortodoxă Română”, CXVIII (2000), nr. 7-12.

Bolintineanu, Dimitrie, Opere III. Poezii, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Teodor Vârcolici, col. „Scriitori români”, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982.

Bossuet, Oraisons funèbres, Ed. La „Renaissance du livre”, Paris, f. a.

Brătulescu, Prof. Victor, Antim Ivireanul miniaturist şi sculptor, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Idem, Mitropolitul Antim, ctitor de lăcaşuri sfinte, în  „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Brock, Sebastian, Efrem Sirul, Imnele despre Paradis, trad. de Pr. Mircea Telciu şi Diac. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998.

Bulat, T. G., Din preocupările gospodăreşti ale Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

Cazacu, Matei, Cum a murit Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei”, 1970, nr.7-8.

Căciulă, Pr. Dr. Olimp N., Solemnităţile comemorării a 250 ani de la moartea martirică a Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

*** Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, partea I, Paul de Alep, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu, vol. I şi II, Ed. Hyperion, Chişinău, 1993.

Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii (modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism), traducere de Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu, posfaţă de Mircea Martin, Ed. Univers, Bucureşti, 1995.

Cândea, Acad. Virgil, Evanghelia în cultura românească,  art. online, http://www.crestinismortodox.ro/Evanghelia_in_cultura_romaneasca-160-11121.html.

Idem, Despre Condacul Naşterii Domnului, art. online, http://www. crestinismortodox.ro/Acad_Virgil_Candea_Despre_Condacul_Naşterii_Domnului-html.

*** Ceaslov, ed. a II-a , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993.

*** Cele mai frumoase rugăciuni ale Ortodoxiei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996.

Chiţescu, N., O dispută dogmatică din veacul al XVIII-lea, la care au luat parte Dosithei al Ierusalimului, Constantin Brâncoveanu şi Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXIII (1945), nr. 7-8.

Ciurea, Pr. Conf. Al. I., Antim Ivireanul predicator şi orator, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Clément, Olivier, Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, trad. Sora Eugenia Vlad, Ed. Asociaţia Filantropică Medicală Creştină Christiana, Bucureşti, 1998.

Cocora, Pr. Gabriel, Antimisul Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Cornea, Paul, Originile romantismului românesc, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 2008.

Coşbuc, George, Poezii, vol. I, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1982.

Curtius, Ernst Robert, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, în româneşte de Adolf Armbruster, cu o introducere de Alexandru Duţu, Ed. Univers, Bucureşti, 1970.

Daniélou, Jean, Simbolurile creştine primitive, traducere în limba română de Anca Oprić şi Eugenia Arjoca Ieremia, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998.

David, Arhid. Prof. Dr., Petru I., Caută şi vei afla, ediţia a 5-a, ms. comput.

Del Chiaro Fiorentino, Anton Maria, Revoluţiile Valahiei, în româneşte de S. Cris-Cristian, cu o introducere de Nicolae Iorga, Ed. Viaţa Românească, Iaşi, 1929.

Del Conte, Rosa, Eminescu sau despre Absolut, ediţia a II-a, îngrijire, traducere şi prefaţă Marian Papahagi, cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, postfaţă de Mircea Eliade, cu un cuvânt pentru ediţia românească de Rosa del Conte, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003.

Dianu, Ion, Mitropolitul Antim Ivireanul, ctitor al retoricii culte româneşti, în „Glasul Bisericii”, XL (1981), nr. 11-12.

Dumitrescu-Buşulenga, Zoe, Eminescu – cultură şi creaţie, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976.

Dumitrescu, Dan, Activitatea tipografică a lui Mihail Ştefan în Gruzia, în „Studii”, XI (1959), nr. 4.

Dunca, Vasile, Nebunie şi cuminţenie, Ed. Agnos, Sibiu, 2004.

Duţu, Alexandru, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII (1700-1821), EPL, Bucureşti, 1968.

Duţu, Pr. Dr. Constantin, Panegiricul ca formă a predicii în trecut şi astăzi (teză de doctorat), în „Ortodoxia”, XLV (1993), nr.1-2.

Efrem Sirul, Sfântul, Cuvinte şi învăţături, vol. II şi III, Ed. Bunavestire, Bacău, 1996 şi 1998.

Elian, Al., Antim Ivireanul – apărător al prerogativelor scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei, în „Studii Teologice”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Eminescu, Mihai, Opere alese, vol. I şi II, ediţie îngrijită şi prefaţată de Perpessicius, col. Scriitori români, EPL, Bucureşti, 1964.

Idem, Opere III, ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1944.

Idem, Poezii I, II, III, ediţie critică de D. Murăraşu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982;

Idem, Fragmentarium, ediţie după manuscrise, cu variante, note, addenda şi indici de Magdalena D. Vatamaniuc, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.

IdemProză literară, postfaţă de Eugen Simion, EPL, Bucureşti, 1964.

Encomidis, D. V., Ioan Avramie, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXII (1944), nr. 4-6.

Erbiceanu, C., Material pentru complectarea istoriei bisericeşti şi naţionale. Documente inedite, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV, (1891-1892).

Idem, Documente istorice inedite, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV, (1891-1892).

Idem, Un document de la Mitropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Descrierea manuscriptelor Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XI (1888), nr. 12.

Idem, Maximele şi sentinţele lui Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XIV (1890-1891).

Idem, Cuvânt panegiric la cel întocmai cu Apostolii Marele Constantin, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Cuvânt panegiric la Ştefan, întâiul Martir al lui Christos, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Cuvânt panegiric la prea mărita Adormire a Născătoarei de Dumnezeu pururea Fecioară, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Idem, Cuvântare la Patima cea lumei mântuitoare a Cuvântului Dumnezeu-Omului, în „Biserica Ortodoxă Română”, XV (1891-1892).

Faifer, Florin, Antim Ivireanul. Un enigmatic arhipăstor, în Cordonul de argint (Eseuri), Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1997.

*** Filocalia Românească, vol. 6, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997.

Firmilian, I.P.S., Mitropolitul Olteniei, Cuvânt de pomenire a lui Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Flavius, Josephus, Antichităţi iudaice, prefaţă de Răzvan Theodorescu, cuvânt asupra ediţiei, traducere şi note de Ioan Acsan, vol. I. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2004.

Fundoianu, B., Poezii, prefaţă de Dumitru Micu, tab. cronol. de Paul Daniel şi George Zarafu, 2 vol, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983.

Galeriu, Pr. Prof. Dr. Constantin, Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu, în „Studii Teologice”, seria a II-a, XLIII (1991), nr.1.

Gheţie, Ion, Începuturile scrisului în limba română, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1974.

Idem, Cele mai vechi texte româneşti, editată de Universitatea din Bucureşti, Institutul de Lingvistică, Bucureşti, 1982.

Gheţie, Ion, Mareş, Al., Originile scrisului în limba română, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.

Gheorghiu, N. A., Mitropolitul Antim Ivireanul şi cărţile populare, în „Biserica Ortodoxă Română”, LVII (1939), nr. 5-6.

Goga, Octavian, Poezii, ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi crestomaţie critică de Simion Mioc, Ed. Facla, Timişoara, 1984.

Gordon, Pr. Lect. Dr. Vasile, Predica ocazională (Pareneza), (teză de doctorat), Ed. IBMBOR., Bucureşti, 2001.

Gouvalis, Arhim. Daniil, Minunile creaţiei, trad. din limba greacă de Cristina Băcanu, Ed. Bunavestire, Bacău, 2001.

Grigorie de Nazianz, Sfântul, Opere dogmatice, traducere din limba greacă, studii şi note de Pr. Dr. Gheorghe Tilea, Ed. Herald, Bucureşti, 2002.

Hazard, Paul, Criza conştiinţei europene (1680 – 1715), traducere Sanda Şora, prefaţa Romul Munteanu, Ed. Univers, Bucureşti, 1973.

Idem, Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea. De la Montesquieu la Lessing, traducere de Viorel Grecu, Ed. Univers, Bucureşti, 1981.

Heidegger, Martin, Originea operei de artă, trad. şi note Thomas Kleininger şi Gabriel Liiceanu, studiu introductiv de Constantin Noica, Ed. Humanitas, 1995.

Huizinga, Johan, Amurgul evului mediu, traducere de H. R. Radian, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1993.

Ică jr., diacon Ioan I., Canonul Ortodoxiei, vol. I, Ed. Deisis şi Stavropoleos, Sibiu, 2008.

Ignatie al Antiohiei, Sfântul, Epistola către magnezieni, în col. PSB, vol. I, traducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979.

Ioan Damaschin, Sfântul, Dogmatica, ed. a III-a, trad. de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Facere (I), în col. PSB, vol. 21, traducere, introducere, indici şi note de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987.

Idem, Cateheze baptismale, trad. de Pr. Marcel Hancheş, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2003.

Ioan Scărarul, Sfântul, Scara, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992.

Ionescu, Pr. I., Câteva aspecte din viaţa şi opera Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Iorga, Nicolae, Pagini alese, vol. I, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965.

Idem, Bizanţ după Bizanţ, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972.

Idem, Despre Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LV (1937), nr. 11-12.

Idem, Mitropolitul Antim Ivireanul în luptă cu Ierusalimul pentru drepturile Bisericii sale, în „Biserica Ortodoxă Română”, LII (1934), nr. 11-12.

Idem, Despre uciderea mitropolitului Antim, în „Biserica Ortodoxă Română”, LIII (1935), nr. 5-6.

Idem, Între Antim şi Mitrofan, mitropoliţii Ţării Româneşti, în „Biserica Ortodoxă Română”, LIII (1935), nr. 1-2.

Irineu de Lyon, Sfântul, Contra ereziilor, trad. de Pr. Drd. Dorin-Octavian Picioruş, ms. comput.

Irineu, P. S. Bistriţeanul, Sfântul Irineu de Lyon – polemist şi teolog, Ed. Cartimpex, Cluj, 1998.

Izvoranu, Pr. Stelian, Mitropolitul Antim Ivireanul, sfătuitor şi îndrumător pentru preoţi şi duhovnici, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

Joantă, Mitropolitul Serafim, Isihasmul, tradiţie şi cultură românească, trad. din franceză de Iuliana Iordăchescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994.

Kuraev, Diacon Profesor Andrei, Daruri şi anateme. Ce a adus creştinismul lumii, trad. din limba rusă de Nina Nicolaevna, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004.

Lazăr, Ioan St., Sfântul Antim Ivireanul „vistierie de daruri”, Ed. Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2000.

Lecca, Pr. Arhim. Paulin, Frumosul divin în opera lui Dostoievski, Ed. Discipol, Bucureşti, 1998.

Le Goff, Jacques, Pentru un alt ev mediu, vol. I, studiu introductiv, note şi traducere de Maria Carpov, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986.

*** Literatura Bizanţului. Studii, antologare, traduceri şi prezentare Nicolae-Şerban Tanaşoca, Ed.  Univers, Bucureşti, 1971.

*** Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

Macedonski, Alexandru, Excelsior. Poezii, ediţie îngrijită de Adrian Marino, prefaţă de Marin Mincu, EPL, Bucureşti, 1968.

Marcus, Solomon, Metafora, paradigmă comună ştiinţei şi religiei, în  vol. *** Ştiinţă şi religie, antagonism sau complementaritate?, Ed. XXI: Eonul dogmatic, Bucureşti, 2002.

Marinescu, Valeriu, Vocaţia magnificării în literatura română veche, Ed. Ars Docendi, 2003.

Mazilu, Dan Horia, Proza oratorică în literatura română veche, vol. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986.

Idem, Literatura română barocă în context european, Ed. Minerva, Bucureşti, 1996.

Idem, Introducere în opera lui Dosoftei, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997.

Idem, Noi despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie, Ed. Polirom, 1999.

Miniat, Ilie, Didahii la Postul Mare, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

Miniatis, Ilie, Predici la Postul Mare şi la diferite trebuinţe, trad. din limba greacă de Pr. Dumitru Iliescu Palanca, prefaţă de Protos. Iustin Marchiş, Ed. Anastasia, 2004.

Molin, Virgil, Unde a învăţat Antim Ivireanul meşteşugul de « typarnic », în „Glasul Bisericii”, XXV (1966), nr. 9 -10.

Idem, Antim Ivireanul – editor şi tipograf la Râmnic, în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 9-10.

Idem, Contribuţii noi la istoricul relaţiilor culturale cu Orientul Ortodox (1709-1712). Un ipodiacon ungrovlah, Mihail, fiul lui Ştefan, meşter în tipar în ţări străine, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIXX (1961), nr. 3-4.

Nanu, Prof. Dr. Ion, Un monument istoric de artă religioasă: ctitoria Mitropolitului Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIX (1961), nr. 3-4.

*** Neagoe Basarab (1512-1521). La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

Nedelescu, Pr. Emil, Contribuţia lui Antim Ivireanul la restaurarea şi înfrumuseţarea sfintelor locaşuri din Eparhia Râmnicului Noul-Severin, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Negoiţescu, Ion, Poezia lui Eminescu, ediţia a IV-a revizuită, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1994.

Negrici, Eugen, Poezia medievală în limba română, ed. Vlad & Vlad, Craiova, 1996.

Idem, Expresivitatea involuntară, Ed. Universalia, Bucureşti, 2000.

Idem, Abordarea literaturii vechi, în vol. Lucrările Simpozionului: Preţuitori ai arhivelor şi ctitori de biblioteci şi muzee (consacrat împlinirii a 285 de ani de la moartea tragică a Mitropolitului Ţării Româneşti Antim Ivireanul [1716-2001]), coordonator: Conf. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, Universitatea din Bucureşti, Credis-2002.

*** Ne vorbeşte părintele Porfirie, trad. din limba greacă de ierom. Evloghie Munteanu, Ed. Bunavestire, Galaţi, 2003.

Nicodim Aghioritul, Sfântul, Apanthisma. Rugăciunile Sfinţilor Părinţi, Ed. Sofia şi Mănăstirea Petru Vodă, Bucureşti, 1999.

Nicolescu, Costion, Riscul de a fi ortodox, Ed. Sofia, Bucureşti, 2002.

Noica, Constantin, Creaţie şi frumos în rostirea românească, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973.

*** Œuvres choisies de Massillon. Petit Carême suivi de sermons divers, Paris, Librairie Garnier Frères, f.a.

Odobescu, Alexandru, Opere, II, Scrieri din anii 1861-1870. Antume. Postume. Anexe. Variante. Note. Text critic şi variante de Marta Anineanu. Note de Virgil Cândea, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1967.

Panaitescu, P. P., Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1965.

Pascal, Blaise, Cugetări, text integral, ediţia Brunschvicg, trad. de Maria şi Cezar Ivănescu, Ed. Aion, Oradea, 1998.

Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II (secolele XVII şi XVIII), ediţia a II-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994.

*** Penticostar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999.

Petrescu, I.D., Mitropoliile Tierrei, Bucureşti, 1870.

Picioruş, Pr. Drd. Dorin-Octavian, Viaţa martirică şi sfârşitul Sfântului Antim Ivireanul, ms. comput.

Picioruş, Drd. Gianina, Lucian Blaga: între lumină şi întunericul iadului, art. online.

Idem, Dubla „ereditate” eminesciană, art. online.

Pillat, Ion, Poezii, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989.

Piuariu-Molnar, Ioan, Retorică adecă învăţătura şi întocmirea frumoasei cuvântări, ediţie critică, prefaţă, notă asupra ediţiei, glosar şi indice de Aurel Sasu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1976.

Platon, Opere III, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978.

Idem, Opere IV, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983.

Idem, Dialoguri, trad. de Cezar Papacostea, Ed. Iri, Bucureşti, 1995.

Pleşu, Andrei, Despre îngeri, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.

Popescu, Pr. Drd. Ion, Aspecte dogmatice în „Didahiile” mitropolitului Antim Ivireanul, în „Studii Teologice”, XLIII (1991), nr. 1.

Popescu, Teodor M., Antim Ivireanul, apostol şi mucenic al dreptei credinţe, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Popescu-Vâlcea, G., Iniţiator şi protector al unui nou stil în arta românească: stilul brâncovenesc, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXII (1964), nr. 9-10.

Popovici, Sfântul Iustin, Omul şi Dumnezeu-Omul. Abisurile şi culmile filosofiei, Ed. Deisis, Sibiu, 1997.

*** Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh – Martir Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, CX (1992), nr. 7-10.

Rădulescu, I. Heliade, Poezii. Proză, Ed. Minerva, Bucureşti, 1977.

Rămureanu, Diac. Asist. I., Luptător pentru Ortodoxie, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV, (1956), nr. 8-9.

Rămureanu, Pr. Prof. I., Constantin Brâncoveanu sprijinitor al Ortodoxiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXII (1964), nr. 9-10.

*** Rugăciuni către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ale Sfântului Efrem Sirul, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1995.

Sacerdoţeanu, Aurelian, Antim Ivireanul arhivist, bibliotecar şi topograf, în „Glasul Bisericii”, XXII (1963), nr. 9-10.

Idem, Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanul, în „Mitropolia Olteniei” XVIII (1966), nr. 9-10.

Săvoiu, Em., „Capetele de poruncă” ale lui Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 9-10.

Simion, Eugen, Dimineaţa poeţilor. Eseu despre începuturile poeziei române, postfaţa de Valeriu Cristea, ediţia a II-a, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1995.

Sofronie, Arhim., Din viaţă şi din Duh,  trad. din franceză de Prof. Ecaterina Volocaru, Ed. Pelerinul, Iaşi, 1997.

Idem, Viaţa şi învăţătura stareţului Siluan Athonitul, trad. Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999.

Idem, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, trad. din limba rusă de ieromonah Rafail Noica, Ed. Sofia, Bucureşti, 2005.

Stănescu, Nichita, Cartea de recitire, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, f. a.

Idem, Antimetafizica (însoţit de Aurelian Titu Dumitrescu), ediţia a II-a, Ed. Alfa, Bucureşti, 1998.

Steinhardt, Nicolae, Primejdia mărturisirii (Convorbiri cu Ioan Pintea), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993.

Stăniloae, Pr. Acad. Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.2, Ed. IBMBOR, ediţia a II-a, Bucureşti, 1997.

Idem, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama (cu patru tratate traduse), ediţia a doua, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993.

Idem, Naţiune şi creştinism, ediţie, text stabilit, studiu introductiv şi note de Constantin Schifirneţ, Ed. Elion, Bucureşti, 2003.

Şerban, Robert, A cincia roată (Convorbiri cu…), Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004.

Şerbănescu, Pr. Niculae, Antim Ivireanul tipograf, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXIV (1956), nr. 8-9.

Idem, Mitropolitul Antim Ivireanul, 1716 – septembrie – 1966, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Idem, Documente din timpul păstoriei Mitropolitului Antim Ivireanul la Râmnic, în „Mitropolia Olteniei”, XVIII (1966), nr. 9-10.

Idem, Încă o carte tipărită de mitropolitul Antim Ivireanul, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCIV (1976), nr. 3-4.

Idem, Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti – 275 de ani de la moartea sa martirică – (1716-1991), în „Biserica Ortodoxă Română”, CIX (1991), nr. 10-12.

Teofilact, Sfântul, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei şi Marcu, Ed. Sofia, Bucureşti, 1998.

Teolipt al Filadelfiei şi Nicodim Aghioritul, Cuvioşii, Paraclisul şi Acatistul Sfântului Nume al lui Iisus, trad. de diac. Ioan. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001.

Timuş, Gherasim, Acte relative la istoria Bisericii Române, în „Biserica Ortodoxă Română”, XI (1888), nr. 12.

*** Triodul, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

Touraille, Jacques, La beauté du monde, icône du Royaume, în rev. „Contacts”, XXXI (1979), nr. 105.

Turcu, Magistr. Nicolae C., Biserica din Ţara Românească în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino (1678-1688), în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIV (1966), nr. 1-2.

Idem, Viaţa şi activitatea cultural-tipografică a episcopului Mitrofan al Buzăului, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIII (1965), nr. 3-4.

Ulea, Sorin, Istoria artelor plastice în România, I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1968.

Vaporis, Pr. Nomikos Mihail, Mărturisitori ai lui Hristos. Vieţile Noilor Mucenici ortodocşi din vremea stăpânirii turceşti (1437-1860), în româneşte de Constantin Făgeţan, Ed. Sofia, Bucureşti, 2002.

Vasile cel Mare, Sfântul, Omilii  la Hexaemeron. Omilii la Psalmi. Omilii şi cuvântări, col. PSB, vol. 17, traducere, introducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986.

Vianu, Tudor, Studii de stlistică, ediţie îngrijită cu studiu introductiv şi note de Sorin Alexandrescu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968.

Voiculescu, Vasile, Poezii, ediţie îngrijită, prefaţă, cronologie, repere critice şi bibliografie de Ion Apetroaie, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1995.

Voronca, Ilarie, Poeme alese, antologie şi trad. de Saşa Pană, 2 vol., Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

Yannaras, Christos, Abecedar al credinţei, trad. Pr. Dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.

Zăvoianu, Drd. Corneliu, Rugăciunea lui Iisus în Imperiul Bizantin. Răspândirea ei în Peninsula Balcanică şi în Ţările Române, în „Glasul Bisericii”, XL (1981), nr. 11-12.

Zumthor, Paul, Încercare de poetică medievală, traducere şi prefaţă de Maria Carpov, Ed. Univers, Bucureşti, 1983.

Dicţionare

Ciorănescu, Alexandru, DER (Dicţionarul etimologic al limbii române), ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă, de Tudor Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin, Ed. Saeculum, I. O., Bucureşti, 2007.

*** DAR (Dicţionar de arhaisme şi regionalisme), alcătuit de Gh. Bulgăr şi Gh. Constantinescu-Dobridor, Ed. Saeculum vizual, Bucureşti, 2002.

*** Dicţionar al Sfinţilor, de Hugh Farmer, ed. Oxford,  trad. de Mihai C. Udma şi Elena Burlacu, argumentul şi articolele consacrate Sfinţilor români de prof. univ. dr. Remus Rus, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.

*** Dicţionar enciclopedic de iudaism, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2001.

*** ISBE Bible Dictionary, col. 7093, 2, cf. Bible Works, v. 07.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *