La 2 ani de patriarhat ai PFP Daniel al României (30 septembrie 2009)

PFP Daniel al Romaniei, 30 sept 2009

Preafericite Părinte Patriarh,

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,

Distinşi şi Onoraţi participanţi,

Preacucernici şi Preacuvioşi

Părinţi Consilieri Patriarhali şi Arhiepiscopali,

Aniversarea celui de-al doilea an de când, prin voia lui Dumnezeu, în ziua de Duminică, 30 septembrie 2007, Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi cel de al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ne oferă prilejul şi bucuria de a evoca cele mai importante realizări înregistrate la nivelul Patriarhiei Române, în perioada 1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2009, prin sectoarele Administraţiei Patriarhale, care lucrează sub directa îndrumare şi cu binecuvântarea Preafericirii Sale.

Activităţile pe care le vom menţiona foarte succint în cele ce urmează poartă, fără îndoială, amprenta personalităţii puternice a Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ale cărui iniţiativă, viziune, gândire, şi dinamism au putut fi observate pe toată durata desfăşurării evenimentelor bisericeşti, la nivel local, naţional şi chiar internaţional.

Toate aceste activităţi au stat sub semnul împlinirii, continuării şi iniţierii de noi proiecte, axate pe câteva direcţii majore ale instituţiilor centrale bisericeşti din Patriarhia Română: legislativ şi juridic bisericesc, pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic, economic-financiar şi patrimonial-imobiliar, fiecare din aceste preocupări având propriile dimensiuni şi specificităţi în dezvoltarea şi transpunerea în realitate.

Materialul pe care-l vom prezenta este structurat în trei mari capitole, conţinutul acestora fiind redat într-o formă sintetică, foarte concentrată, şi de multe ori enunţiativă.

Activităţi pastoral-liturgice, culturale, ştiinţifice, editorialistice, desfăşurate din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

• Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti (28 octombrie), a Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul (1 septembrie) şi a Sfântului Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie);

• Proclamarea solemnă a înscrierii în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului (2 mai);

• Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 iulie); Aprobarea de către Sfântul Sinod a textului Slujbei Preasfintei Treimi în forma prezentată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei; Resfinţirea Catedralei patriarhale la 26 octombrie 2008 cu prilejul împlinirii a 350 de ani de la zidirea sfântului lăcaş.

• Sărbătorirea împlinirii unui an de la darea în funcţiune a studiourilor de emisie şi producţie ale Radio TRINITAS Bucureşti şi Televiziunii TRINITAS TV, inaugurate la 27 octombrie 2007;

• Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2008, cu tema „Anul 2008 – Anul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii“, pentru evaluarea modului de desfăşurare în eparhii şi instituţii de învăţământ teologic a manifestărilor incluse în programul-cadru naţional bisericesc, sub aspect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic;

• Lansarea ediţiilor sinodale ale Sfintei Scripturi şi Liturghierului, a albumelor „Manuscrisele Sfântului Sinod“, „Colina Bucuriei“; Expoziţia jubiliară „Biblia şi Liturghia“.

Hotărâri ale Sfântului Sinod luate la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu privire la intensificarea activităţii organismelor centrale bisericeşti în domeniul pastoral, misionar, cultural:

• Proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2009 ca „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), al Sfântului Grigorie de Nazianz († 389) şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni“;

• Înfiinţarea unei Subcomisii de muzică psaltică şi liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod;

• Editarea unei ample sinteze academice intitulată „Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi“;

• Proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti“;

• Aprobarea componenţei unei noi Comisii pentru Statut şi regulamente şi a metodologiei de lucru a acesteia, în vederea definitivării unor eventuale amendamente la Statut şi a elaborării regulamentelor bisericeşti;

• Înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu sediul în municipiul Deva, ca sufragană Mitropoliei Banatului, prin desprinderea judeţului Hunedoara din jurisdicţia actualei Episcopii a Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei;

• Înălţarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopii şi a chiriarhilor acestora la rangul de arhiepiscopi, şi anume: Episcopia Râmnicului;

• Episcopia Romanului, devenită Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;

• Episcopia Buzăului şi Vrancei; Episcopia Argeşului şi Muscelului la rangul de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului; Episcopia Dunării de Jos; Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei.

• Schimbarea titulaturii Episcopiei Aradului, Ienopolei, Hunedoarei şi Hălmagiului în Arhiepiscopia Aradului; Schimbarea titulaturii Episcopiei Romanului în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;

• Acordarea rangului cu titlu personal de arhiepiscop onorific Preasfinţitului Părinte Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului şi Preasfinţitului Părinte Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei;

• Hotărârea Sfântului Sinod, potrivit căreia toţi chiriarhii cu vârsta de peste 75 de ani şi care nu au episcop-vicar să propună, în termen de trei luni de la data comunicării acestei hotărâri, candidaţi pentru această demnitate bisericească;

• Adoptarea unor recomandări privind constituirea, organizarea şi funcţionarea consistoriilor mitropolitane;

• Aprobarea proiectului de măsuri intitulat „Disciplina financiar-contabilă şi administrativ-patrimonială în Biserică în conformitate cu legiuirile bisericeşti şi legislaţia în vigoare. Principii, norme şi sancţiuni canonice, statutare, regulamentare şi legale“;

• Aprobarea unor principii şi direcţii de bază, pe care eparhiile trebuie să le aibă în vedere, cu caracter de urgenţă, în activitatea de conservare şi restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural-naţional bisericesc mobil şi imobil aflate pe teritoriul lor.

Iniţiative şi demersuri ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către autorităţile publice, privind:

• Includerea în Codul penal şi în Codul de procedură penală a unor amendamente vizând: dezincriminarea prostituţiei, dezincriminarea incestului, reglementarea uciderii la cererea victimei (eutanasia), dezincriminarea vătămării fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată, dezincriminarea aproape totală de faptelor de a produce, comercializa sau expune materiale cu conţinut obscen, precum şi propunerea de eliminare a prevederii legale referitoare la competenţa de judecare în primă instanţă, în materie penală, a şefilor cultelor religioase şi a celorlalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (conform prevederilor art. 29 pct. 1 lit. e) din actualul Cod penal);

• Promovarea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Decretului-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), în sensul acordării unor termene de graţie de 10 ani pentru lăcaşul de cult şi 5 ani pentru casa parohială, de la momentul pierderii în instanţă până la cel al predării bunurilor;

• Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/12.11.2008, şi republicarea, la 03.06.2009, a Legii nr. 142/1999, prin care s-a aprobat procentul de 30% din totalul parohiilor Bisericii Ortodoxe Române cu venituri reduse, care vor beneficia de sprijin la salarizare în cuantum de 80% din salariul profesorilor de gimnaziu, pentru preoţii slujitori;

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 197 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, în cadrul cărora sunt incluse prevederi privind asigurarea medicală gratuită de către stat a personalului monahal care nu realizează nici un fel de venituri;

• Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale de către personalul clerical din Patriarhia Română, aprobată de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în aprilie 2009;

• Un număr de 11 intervenţii ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu solicitarea de sprijin financiar din partea Statului Român destinat susţinerii unor proiecte edilitare şi social-culturale ale eparhiilor ortodoxe române din afara graniţelor ţării şi unităţilor acestora: achiziţionarea sau edificarea sediilor Episcopiilor Ortodoxe Române din Spania şi Portugalia, Europa de Nord, Australia şi Noua Zeelandă; achiziţionarea, construirea sau restaurarea de lăcaşuri de cult parohiale din Noua Zeelandă, Franţa (în anul 2009 s-a alocat suma necesară de la bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte) şi Ungaria; Sprijinirea finalizării lucrărilor la Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sf. Ioan Iacob“ – Ierihon; Sprijinirea achiziţionării clădirilor şi terenului aferent pentru Centrul de studii ortodoxe „Dumitru Stăniloae“ (Franţa) şi a Centrului pastoral-misionar şi de asistenţă socială (Ungaria);

• Creşterea sprijinului la salarizare a preoţilor din Mitropolia Basarabiei, precum şi sprijinirea Aşezămintelor Româneşti de la Muntele Athos, prin alocarea unui ajutor financiar lunar celor 13 chilii din Schitul Lacu, celor 4 chilii româneşti de la Colciu şi celor 4 chilii româneşti de la Capsala, în care vieţuiesc monahi români;

• Încheierea unor contracte de arendă pentru suprafeţele de teren arabil retrocedate şi încasarea arenzilor cuvenite; Identificarea actelor de proprietate pentru bunurile aparţinând Patriarhiei Române sau altor organisme bisericeşti şi întabularea acestora; continuarea demersurilor pentru retrocedarea pe cale administrativă a imobilelor preluate abuziv de către regimul comunist (fond forestier, terenuri arabile);

• Iniţierea demersurilor pentru retrocedarea şi comasarea în judeţele Ilfov şi Prahova a suprafeţelor forestiere deţinute de unităţile de cult din Arhiepiscopia Bucureştilor şi de Patriarhia Română, în vederea constituirii a două ocoale silvice bisericeşti.

Activităţi cultural-misionare organizate prin Sectorul Relaţii bisericeşti şi interreligioase

• Simpozionul comemorativ cu tema Semnificaţia Războiului de Independenţă din 1877 pentru popoarele ortodoxe din Balcani (21.10.2008);

• Simpozionul internaţional „Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite la Sfânta Liturghie“, (23.10.2008);

• Întrunirea bilaterală dintre reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Patriarhiei Moscovei (Bucureşti, 5-6 mai 2009);

• Manifestările aniversare dedicate împlinirii a 10 ani de la vizita în România a papei Ioan Paul al II-lea (7-9 mai 2009);

• Organizarea Consultaţiei despre Diaconie, în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericilor (18-20 mai 2009);

• Consultaţia pe tema învăţăturii ortodoxe despre pace, organizată de Patriarhia Română în colaborare cu Institutul Teologic din Boston (29 iunie-3 iulie 2009);

• Întrunirea bilaterală dintre reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare (Bucureşti, 7 iulie 2009).

Întruniri internaţionale organizate de Biserici Ortodoxe surori, alte Biserici creştine, precum şi organizaţii ecumenice şi interreligioase, la care au participat reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române:

• Sinaxa de la Constantinopol a Întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe (10-12 octombrie 2008);

• Decernarea premiului anual Pentru activitate deosebită şi întărirea unităţii popoarelor ortodoxe Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti, de către Fundaţia Internaţională pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe, Moscova (2009);

• Întâlnirea dintre înalţi reprezentanţi ai Uniunii Europene cu lideri religioşi din Europa, Bruxelles (11 mai 2009);

• Întrunirea celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale pe tema Diaspora ortodoxă (Chambésy, Elveţia 6-13 iunie 2009);

• Vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, la invitaţia Direcţiei „Educaţie şi Cultură“ din cadrul Comisiei Europene, la Instituţiile Uniunii Europene, precum şi la Biroul de Reprezentare al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituţiile Europene (Bruxelles, 15-18 septembrie 2009).

Pentru consolidarea legăturii clerului şi credincioşilor ortodocşi români care slujesc în afara graniţelor României cu Biserica Mamă, au fost înfiinţate o Parohie Ortodoxă Română în Damasc, Siria (4 martie 2009); un Centru Misionar Românesc în cadrul Misiunii Ortodoxe Române Învierea Domnului din Nagoya, Japonia (9 mai 2009); a fost obţinută recunoaşterea Episcopiei Dacia Felix de către autorităţile sârbe, însă numai cu jurisdicţie asupra Banatului Sârbesc (28 aprilie 2009); s-a pus piatra de temelie la noua biserică ortodoxă românească din oraşul Bari, Italia (20 septembrie 2009).

Activităţi realizate de către Sectorul Teologic-educaţional

• Tipărirea ghidului practic „Centrul parohial pentru copii şi tineri“, în 15.000 de exemplare, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte;

• distribuirea ghidului către eparhii (octombrie-decembrie 2008);

• continuarea demersurilor pentru organizarea primei Olimpiade de Religie din istoria învăţământului românesc şi pentru restructurarea Olimpiadei pentru seminariile teologice ortodoxe (13.10.2008); organizarea şi desfăşurarea Concursului coral „Tineri, lăudaţi pe Domnul!“ – prima ediţie (27.10.2008);

• Organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional de creaţie literară „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii“ (01.11.2008);

• continuarea demersurilor pentru menţinerea disciplinei Religie în planurile-cadru ale învăţământului liceal şi pentru aprobarea noilor planuri-cadru pentru învăţământul liceal, filiera vocaţională, profil teologic, specializările Teologie Ortodoxă, Muzică Bisericească şi Patrimoniu Cultural (martie 2009);

• obţinerea aprobării de reînfiinţare a specializării Teologie Asistenţă Socială (23.03.2009);

• elaborarea Proiectului „Alege şcoala!“ pentru regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, N-E şi S, şi depunerea lui (extins la nivel naţional) la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane;

• pregătirea celui de-al doilea Congres Naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, 2-3 septembrie 2009.

Dintre activităţile continuate, amintim: elaborarea „Ghidurilor pentru explicarea Sfintelor Taine şi Ierurgii“, precum şi tipărirea şi distribuirea către eparhii a ghidului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“.

În perspectivă, Sectorul Teologic-educaţional are în vedere următoarele:

• derularea Proiectului „Alege şcoala!“ pentru regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, N-E şi S;

• organizarea Concursului Naţional de Muzică Bizantină „Tineri, lăudaţi pe Domnul!“ – a doua ediţie;

• pregătirea lucrărilor Comisiei mixte Patriarhia Română-Academia Română, pentru elaborarea lucrării „Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi“ (august 2009);

• pregătirea Congresului Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare (noiembrie 2008-august 2009).

Publicaţii ale editurilor Patriarhiei Române (Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă, BASILICA şi TRINITAS)

Dintre acestea, menţionăm: o nouă ediţie a Sfintei Scripturi, ediţia sinodală; o ediţie jubiliară a Liturghierului; o primă ediţie a Liturghierului, tradus în limbajul mimico-gestual liturgic românesc; Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa poporului român (catalog – expoziţie de carte bisericească); albumul Patriarhia Română. Misiune. Organizare. Activităţi (în limbile română, engleză şi franceză); Hristos împărtăşit copiilor. Ghid catehetic pentru parohii…; Repere patristice în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, colectiv de autori.

Scrieri patristice: Despre Dumnezeu Cel Veşnic Viu, primul volum dintr-o vastă antologie patristică, Părinţii Bisericii – Învăţătorii noştri, proiectată să apară în şapte tomuri, Omiliile lui Asterie, episcopul Amasiei, şi Epistolele din exil ale Sfântului Ioan Gură de Aur; a fost iniţiată o nouă colecţie patristică, dedicată răspândirii celor mai frumoase şi ziditoare texte cu conţinut pastoral, ascetic, parenetic şi exegetic ale Marilor Părinţi din Capadocia: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie al Nyssei şi Sfântul Grigorie Teologul, din care au apărut deja 7 volume. În curs de apariţie este antologia tematică din opera Sfântului Vasile cel Mare, intitulată Lumină din Scripturi şi din zidiri, precum şi versiunea românească a Omiliilor Sfântului Ioan Damaschin.

Scrieri filocalice: volumele 2 şi 3 din Filocalia română, cuprinse în colecţia Scrieri complete, închinată de Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă părintelui profesor Dumitru Stăniloae, volumele 4 şi 5 din Filocalie fiind în curs de apariţie.

S-au depus, de asemenea, eforturi pentru finalizarea conţinutului şi pregătirea pentru imprimare a întinsei şi complexei lucrări Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, alcătuită de un colectiv de 18 specialişti, sub coordonarea pr. prof. Mircea Păcurariu.

Totodată, membrii Comisiei Patristice pentru editarea Părinţilor şi Scriitorilor Bisericeşti au continuat activitatea de traducere şi revizuire a operelor Sf. Vasile cel Mare, din care vor apărea 4 volume până la sfârşitul anului 2009 şi au publicat 3 tomuri de contribuţii ştiinţifice sub titlul generic Studia Basiliana. Sfântul Vasile cel Mare – Închinare la 1630 de ani.

Anul acesta, s-a tipărit un număr de 42.000 de exemplare Biblii şi 25.584 de exemplare din Noul Testament, iar, în colaborare cu Societatea Biblică, 7.000 de exemplare Biblii cu caractere mari.

Biblioteca Sfântului Sinod

A fost înzestrată cu lucrări valoroase de actualitate, dicţionare şi enciclopedii, din care menţionăm Patrologia greacă, reeditată în 2005-2008, donată de pr. Ioan K. Diotis, Fondatorul şi Directorul Centrului de Studii Patristice din Grecia.

S-a finalizat structura organizatorică a Bibliotecii prin întocmirea unui Regulament de organizare şi funcţionare şi au fost publicate următoarele lucrări: Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod, 2008; Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa poporului român, 2008; 330 de ani de la reluarea activităţii tipografice la Bucureşti -„Cheia înţelesului“ (1678-2008).

Se află în curs de tipărire lucrările: Cronologia ilustrată a presei bisericeşti – 170 de ani de la apariţia primului ziar bisericesc, Tipărituri din Ţara Românească în Biblioteca Sfântului Sinod – la 650 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti şi Un Acatist necunoscut tipărit la Snagov în 1698 de către Sf. Antim Ivireanul.

În prezent, se continuă catalogarea electronică a documentelor (cărţi şi periodice) precum şi întocmirea Catalogului Cărţii vechi româneşti. S-a iniţiat şi se află în derulare: un proiect de digitizare şi catalogare a fondului de manuscrise, finanţat de Ministerul Culturii; o comisie pentru cercetarea şi catalogarea manuscriselor muzicale din Biblioteca Sfântului Sinod; o comisie pentru scanarea şi catalogarea manuscriselor greceşti; amenajarea Laboratorului de restaurare carte veche, care în prezent are deja cărţi restaurate.

Promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural bisericesc

a. Centrul de Pregătire pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române a desfăşurat o serie de activităţi, după cum urmează: două serii de cursuri pentru muzeografi şi două serii de cursuri pentru gestionari-custozi (115 participanţi); un nou curs de muzeografi şi două cursuri de gestionari-custozi, toate acestea fiind finalizate în septembrie-octombrie 2009 (90 participanţi); s-au acreditat două noi programe (conservatori bunuri culturale şi ghizi pentru obiective culturale religioase); s-au pregătit cursuri de instruire pentru inventarierea patrimoniului bisericesc mobil în baza hotărârii Sfântului Sinod din 18-19 iunie 2009; s-a definitivat pentru tipărire Cursul de muzeologie generală al Centrului de Pregătire pentru Patrimoniu; s-a încheiat inventarierea, fotografierea şi fişarea informatizată a colecţiilor de carte veche (4.596 ex.) şi icoane (275 ex.) din Palatul Patriarhiei şi s-a realizat evidenţa informatizată a 173 de obiecte din colecţia muzeală a Patriarhiei Române de la Mănăstirea Antim.

b. Comisia de Pictură Bisericească s-a întâlnit, în perioada 1 octombrie 2008-30 septembrie 2009, în 10 şedinţe, în care au fost luate în discuţie un număr de 840 de lucrări.

c. Activitatea muzeal-expoziţională, de evidenţă, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural bisericesc s-a evidenţiat printr-o seamă de evenimente, şi anume: realizarea şi vernisarea în Sala „Europa Christiana“ în luna octombrie 2008 a expoziţiei „Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie în viaţa poporului român“, cu prilejul aniversării a 500 de ani de la tipărirea primei cărţi pe pământul românesc (Liturghierul lui Macarie, Târgovişte, 1508) şi a 320 de ani de la apariţia, la Bucureşti, în 1688, a primei ediţii integrale a Bibliei în limba română); editarea catalogului expoziţiei respective într-un volum de 250 de pagini; realizarea unor foto-expoziţii cu următoarele teme: a) Biserica şi Unirea Principatelor (ianuarie 2009); b) Catedrale şi biserici (2 expoziţii, în decembrie 2008 şi martie 2009); c) Catedrale din lume (în iunie 2009); d) Zece ani de la vizita în România a papei Ioan Paul al II-lea (1999-2009).

În prezent, se află în curs de pregătire foto-expoziţiile Mitropolia Ţării Româneşti – 650 de ani de existenţă şi Capadocia – trecut şi prezent ce vor fi vernisate cu prilejul Sesiunii solemne a Sfântului Sinod, din data de 28 octombrie 2009.

Activităţi de comunicare şi mediatizare a evenimentelor bisericeşti ale Centrului de Presă BASILICA

Radio TRINITAS şi-a extins aria de emisie în regiunile din vestul ţării, prin inaugurarea staţiilor de la Timişoara şi Arad, astfel încât, din luna septembrie 2009, emisiunile postului nostru de radio pot fi ascultate şi de către românii din Valea Timocului. S-a înfiinţat Casa de Discuri TRINITAS care are ca obiectiv realizarea şi distribuirea de CD-uri şi DVD-uri cu un conţinut misionar-cultural şi artistic. A fost realizată o nouă versiune a site-ului www. trinitas.ro şi a fost lansat site-ul www.radiotrinitas.ro.

Televiziunea TRINITAS a realizat în acest interval 14 filme documentare şi mai multe transmisiuni speciale la marile sărbători, cu deosebire cele legate de hramul şi resfinţirea Catedralei patriarhale din Bucureşti. A reuşit, de asemenea, să lărgească aria de receptare a TRINITAS TV, emiţând pentru aproximativ 80% din totalul abonaţilor de televiziune din România, dar şi pe continentul nord-american prin două reţele de distribuţie tv. Totodată, se emite în direct şi pe internet, la adresa www.trinitastv.ro.

Publicaţiile Lumina şi-au dublat numărul de abonamente, cu un total, la 30 septembrie 2009, de 21.140 copii, auditate BRAT (Biroul Român de Auditare a Tirajelor). S-a extins distribuţia publicaţiilor Lumina în Episcopia Tulcii, Episcopia Covasnei şi Harghitei, Arhiepiscopia Tomisului şi Mitropolia Ardealului, însumând un număr de 17 protoierii. A continuat auditul efectuat de BRAT şi s-a extins şi la ediţia on-line, prin înscrierea publicaţiilor Lumina la SATI (Serviciul de auditare a traficului pe internet).

De asemenea, site-ului i-au fost adăugate componente noi, fapt ce a condus la creşterea continuă a numărului de vizitatori. S-a extins vânzarea săptămânalului Lumina de Duminică şi prin punctele de difuzare a presei din toată ţara. A fost lansată ediţia de Moldova. Au fost realizate peste 100 de articole dedicate Anului Sfântului Vasile cel Mare şi ale celorlalţi Sfinţi Capadocieni, acestea fiind valorificate în volumul „Sinaxarul Sfinţilor Capadocieni“, apărut la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

Agenţia de ştiri BASILICA şi-a dublat fluxul lunar de ştiri şi a pus la dispoziţia publicului imagini şi documentare privind evenimentele din viaţa Bisericii.

Activităţi social-filantropice şi edilitar-gospodăreşti

În plan social-filantropic, au continuat activităţile comune prevăzute de Protocolul de cooperare cu Ministerul Sănătăţii Publice, şi anume:

• elaborarea unor ghiduri informative cu privire la evaluarea sănătăţii, gripă şi vaccinarea copiilor;

• derularea programului lunar Ajutor de la distanţă, sprijinit de ierarhi şi persoane generoase din ţară şi străinătate, având drept scop prevenirea abandonului şcolar (beneficiari – 15 copii);

• continuarea programului Ajutor de urgenţă pentru familii sărace, în cooperare cu Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureştilor (beneficiari – 35 de familii);

• participarea la lucrările conferinţei internaţionale Consultation on local diakonia, organizată de Consiliul Mondial al Bisericilor, la Palatul Patriarhiei Bucureşti, 18-21 mai 2009.

Dintre obiectivele împlinite amintim: organizarea seminarului pe tema respectării drepturilor copilului, adresat preoţilor şi profesorilor de teologie pastorală, Palatul Patriarhiei, 11-13 noiembrie 2008; organizarea reuniunii Comitetului Director al Asociaţiei Internaţionale a capelanilor de închisoare din Europa (IPCA – EUROPE), în perioada 2-6 aprilie 2009; organizarea de cursuri de perfecţionare pentru asistenţii sociali din eparhii, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Patriarhia Română, în parteneriat cu Federaţia Filantropia, este implicată în trei proiecte aprobate pentru finanţare din fondurile structurale europene (POSDRU). De asemenea, Federaţia Filantropia este parteneră într-un alt proiect european destinat reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor traficate şi a obţinut o finanţare din partea Organizaţiei RENOVABIS din Germania.

În legătură cu proiectele în derulare şi iniţiative noi amintim derularea programului social-filantropic „Masa Bucuriei“ în colaborare cu grupul german REWE, început în luna ianuarie 2009 cu magazinele Selgros Cash&Carry şi extins apoi cu magazinele Billa, Penny Market şi XXL; valoarea bunurilor donate depăşeşte suma de 300.000 de euro.

Patriarhia Română şi Federaţia Filantropia au depus în parteneriat spre finanţare din fondurile europene trei propuneri noi de proiect şi vor fi partenere într-un proiect depus de IOCC România (POSDRU).

De asemenea, Federaţia Filantropia şi Asociaţia Diaconia au depus spre finanţare la Comisia Europeană, în cadrul Programului Daphne III, un proiect privitor la violenţa în familie.

În final amintim şi cooperarea cu Secretariatul General al Guvernului în campania Stop Prejudecăţilor despre Etnia Romă (SPER);

Lucrări de construcţii şi restaurare a imobilelor bisericeşti

Cel de-al doilea an de păstorire a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a debutat prin sfinţirea de către Preafericirea Sa, la 1 octombrie 2008, a celor 4 clopote turnate la Innsbruck (Austria), care au fost apoi montate în turnul-clopotniţă din Dealul Mitropoliei.

În ceea ce priveşte Catedrala Mântuirii Neamului, au fost efectuate lucrări de foraj pentru Studiul geotehnic pe terenul aferent noii Catedrale patriarhale; a fost întocmit un Proiect-temă pentru lucrările de infrastructură pe amplasamentul ansamblului Catedralei Mântuirii Neamului şi un program pentru desfăşurarea acestui proiect; a fost întocmită o Temă privind proiectul pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului; a fost încheiat un Protocol între Patriarhia Română şi Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1; au fost organizate şi prezentate două Simpozioane Tematice Consultative „Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală“, (15.12.2008, respectiv 26.06.2009), în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“; au fost organizate două foto-expoziţii în holul „Europa Christiana“, din Palatul patriarhal, ilustrând cele mai cunoscute catedrale din ţară şi străinătate, precum şi bisericile mari construite după 1990; a fost prelungită valabilitatea Certificatului de Urbanism, până la data de 21.02.2010; a fost întocmit un Studiu de fezabilitate pentru Catedrala Mântuirii Neamului avizat „favorabil“, în februarie 2009, şi un Studiu de prefezabilitate pentru cele două clădiri anexe: „Casa Pelerinul“ şi „Casa Sfântul Apostol Andrei“; a fost întocmită şi semnată o Anexă la Protocolul încheiat între Patriarhia Română şi Camera Deputaţilor, pentru eliberarea de sarcini a terenului noii Catedrale patriarhale, cu termene de realizare şi responsabilităţi pentru fiecare parte; pentru al doilea Simpozion a fost făcută o machetă, scara 1/150.

Alte lucrări de construcţii, reparaţii, restaurare, amenajare, reabilitare termică, finisare şi dotare s-au efectuat la: Reşedinţa patriarhală cu turnul-paraclis; la Palatul Patriarhiei, respectiv în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“, în Sala „Europa Christiana“, în Sala „Consilium“ şi spaţiile corespunzătoare de la etajul 1, la Tipografia „Pharos“ din Popeşti-Leordeni, la Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei“, la Mănăstirea Antim, la Mănăstirea „Sfânta Maria“ din Techirghiol şi Schitul Dragoslavele.

În momentul de faţă, se continuă activităţile menţionate mai sus la: turnul-paraclis al Reşedinţei Patriarhale, Sala pentru audienţe şi protocol patriarhal din Palatul Patriarhiei, la Tipografia „Pharos“ din Popeşti-Leordeni, la Complexul „Lebăda“, la turnul-clopotniţă al Mănăstirii Antim şi în noua biserică a Mănăstirii „Sfânta Maria“ din Techirghiol.

Activităţi ale Atelierelor Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă

Din care amintim: continuarea procesului de confecţionare în serie a obiectelor şi veşmintelor destinate cultului, executarea artistică a coperţilor pentru Evanghelie, a seturilor de sfinte vase, precum şi a seturilor de cruci şi engolpioane arhiereşti.

Ca proiecte de viitor menţionăm urgentarea procesului de retehnologizare cu mijloace moderne pentru îmbunătăţirea activităţii şi a creşterii productivităţii atelierului de tâmplărie şi sculptură, precum şi a atelierului de broderie de la Mănăstirea Ţigăneşti şi a atelierelor de la Mănăstirea Pasărea.

Sectorul Economic

Prin Serviciul Bunuri, s-a început actualizarea evidenţei tuturor bunurilor (terenuri şi clădiri), cu inventarierea acestora în program computerizat şi s-a continuat verificarea inventarului de carte a Bibliotecii Sfântului Sinod, de la Mănăstirea Antim, din Bucureşti.

Administraţia patriarhală s-a preocupat şi de asigurarea bazei de odihnă şi tratament pentru personalul clerical şi neclerical, prin Centrul Social Pastoral „Sfântul Ilie“ – Cozia, şi Centrul Social Medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ – Olăneşti. La Aşezămintele Ortodoxe Româneşti din Ierusalim şi Ierihon sunt în curs de finalizare lucrările de construcţie şi amenajare a Centrului Social Cultural Sf. Ioan Iacob de la Ierihon.

Fondul Central Misionar rezultat din colecta organizată în toate parohiile din Patriarhia Română în Duminica Ortodoxiei s-a ridicat la suma de 1.220.211 lei, fiind distribuită conform hotărârilor Sfântului Sinod. Fondul Filantropia, cu procentul de 30% din încasările Centrelor eparhiale, a înregistrat, în anul 2009, venituri de 454.496,27 lei, care au fost cheltuiţi cu acţiunile caritabile ale Patriarhiei Române.

Colecta pentru Mitropolia Basarabiei organizată la nivelul Centrelor eparhiale a avut încasări în anul 2009 de 67.400 lei, iar plăţi de 45.000 lei.

Activităţi pastoral-misionare

a. Vizite irenice, pastorale şi canonice-statutare ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în ţară şi străinătate:

• Vizita irenică la Constantinopol şi pelerinajul în Cezareea Capadociei (27 mai-2 iunie 2009), prilej cu care s-a reînnoit contractul de folosinţă a Bisericii Sf. Mc. Paraschevi de către comunitatea românească din Turcia.

• Vizita pastorală în Austria (12-16 iunie 2009) când au fost sfinţite două noi biserici ortodoxe româneşti la Viena şi Salzburg;

• Vizita pastorală la Franţa (9-16 iulie 2009), cuprinzând următoarele momente principale: lansarea cărţii „La joie de la fidélité“ la Editura CERF;

• decernarea titlului de Doctor Honoris Causa de către Institutul de Teologie Ortodoxă Saint Serge din Paris; sfinţirea bisericii Centrului mitropolitan ortodox român de la Limours;

• resfinţirea altarului Catedralei mitropolitane Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail din Paris;

• întâlniri cu membri ai Adunării Episcopilor Ortodocşi din Franţa, cu reprezentanţi ai altor Biserici creştine, cu membri ai corpului diplomatic de la Paris;

• participare la festivitatea de deschidere a celei de-a XIII-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor Europene Lyon (15-16.07.2009).

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Sibiului (28-29 noiembrie 2009), prilej cu care i s-a decernat titlul academic de Doctor Honoris Causa din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Albei Iulia (29 noiembrie-1 decembrie 2008), cuprinzând resfinţirea Catedralei arhiepiscopale din Alba Iulia; săvârşirea Sfintei Liturghii la sărbătoarea Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României; sfinţirea Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia şi decernarea titlului academic de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia.

• Vizita canonică în Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei (4-6 decembrie 2008), cuprinzând Sfinţirea primei catedrale episcopale ortodoxe din România finalizată în mileniul al treilea, oficierea Sfintei Liturghii şi decernarea titlului academic de Doctor Honoris Causa, din partea Universităţii „Aurel Vlaicu“ şi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş“, din Arad.

• Vizite pastorale în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor efectuate în calitate de locum tenens al acestei eparhii, cuprinzând: săvârşirea slujbei de prohodire a episcopului Damaschin Coravu, trecut la cele veşnice (26 aprilie 2009); prezidarea organismelor eparhiale; prezidarea ceremoniei de întronizare a noului episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu Grifoni (28 iunie 2009).

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Timişoarei (3-6 iulie 2009), cuprinzând următoarele momente: acordarea titlului de cetăţean de onoare de către Consiliul Local al Primăriei municipiului Timişoara; sfinţirea Bisericii cu hramul Învierea Domnului din municipiul Lugoj; vizita la şantierul bisericii Mănăstirii cu hramurile Cuvioasa Parascheva şi Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, ctitoria Preafericirii Sale din localitatea natală, Dobreşti, judeţul Timiş.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Tomisului (20 iulie 2009) cu săvârşirea Sfintei Liturghii la Biserica „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul“ din localitatea Techirghiol, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie; urmată de vizitarea Mănăstirii Stavropighie Patriarhală „Sfânta Maria“, a Centrului social-pastoral „Sfânta Maria“ şi a Bazei de odihnă şi Tratament Balnear „Sf. Pantelimon“ din Techirghiol.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Sibiului (16-21 august 2009), cuprinzând proclamarea Sfinţilor Martiri Brâncoveni drept ocrotitori ai municipiului Făgăraş şi ai Ţării Făgăraşului; întâlnirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu absolvenţii Institutului Teologic Universitar din Sibiu – promoţia 1974, din care a făcut parte şi Preafericirea Sa; inaugurarea Casei Memoriale „Dumitru Stăniloae“ din Vlădeni, jud. Braşov; vizitarea Bisericii „Sfântul Nicolae“ şi a primei şcoli româneşti din Şcheii Braşovului.

• Vizita canonică în Episcopia Covasnei şi Harghitei (22-23 august 2009), cuprinzând vizitarea mai multor biserici şi mănăstiri din Episcopia Covasnei şi Harghitei; oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala episcopală din Miercurea Ciuc, cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţarea Episcopiei Covasnei şi Harghitei, urmată de ceremonia ridicării la rangul de arhiepiscop onorific a Preasfinţitului Părinte Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Iaşilor (7-12 septembrie 2009), cu următoarele momente principale: sfinţirea bisericii Schitului Poiana lui Ioan cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci; săvârşirea Sfintei Liturghii la Mănăstirea Sihăstria; sfinţirea picturii bisericii Seminarului teologic de la Mănăstirea Neamţ cu hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul; sfinţirea capelei stăreţiei Mănăstirii Neamţ; sfinţirea Casei Pelerinul de la Mănăstirea Durău; vizitarea Mănăstirii Miclăuşeni, cu o slujbă de Te-Deum la aniversarea a doi ani de la alegerea Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi sfinţirea Aşezământului social Casa Macrina al mănăstirii.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului (12-13 septembrie 2009), cu oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala episcopală Sf. Cuv. Parascheva din Roman, urmată de proclamarea ridicării Episcopiei Romanului la rang de arhiepiscopie şi vizitarea Catedralei Înălţarea Domnului din Bacău.

• Vizita canonică în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (26-28 septembrie 2009), cuprinzând: oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala arhiepiscopală din Târgovişte, urmată de proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab; săvârşirea Vecerniei în Catedrala episcopală din Curtea de Argeş, urmată de proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti, a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel şi de proclamarea ridicării Episcopiei Argeşului şi Muscelului la rang de arhiepiscopie; oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala episcopală din Galaţi, urmată de proclamarea ridicării Episcopiei Dunării de Jos la rang de arhiepiscopie; sfinţirea Bisericii cu hramul „Sfânta Treime“ din Tulcea, urmată de proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti, şi participarea la Sesiunea de Comunicări „Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în sec. XIII-XIV“, organizată de Comisia Română de Istorie şi Studiu al Creştinismului (Lacu Sărat, judeţul Brăila).

b. Pelerinaje la sfintele moaşte şi la mănăstiri din ţară şi străinătate

• Pelerinaj la moaştele Sfântului Apostol Pavel, aduse de la Mitropolia din Veria (Grecia), cu prilejul resfinţirii Catedralei patriarhale şi a hramului acesteia, în cadrul manifestărilor bisericeşti ale Anului Sfântului Apostol Pavel, la împlinirea a 2000 de ani de la naşterea sa (23-29 octombrie 2008);

• Pelerinaj la moaştele Sfântului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, aduse de la Mitropolia de Corint, Grecia (23 noiembrie 2008);

• Pelerinaj la moaştele Sfântului Grigorie Palama, aduse de la Mitropolia din Veria, Grecia, cu prilejul împlinirii a 650 de ani de la mutarea sa la Domnul (29 aprilie-1 aprilie 2009).

Centrul de Pelerinaj „Sf. Ap. Pavel“ al Patriarhiei Române şi Agenţia de Turism religios „Pelerinul“ au efectuat un număr de 162 de pelerinaje (105 interne şi 57 externe), în care au călătorit aproximativ 5.600 de persoane.

Având în vedere criza financiară existentă în România, când multe dintre agenţiile de turism şi-au restrâns activităţile, totuşi, numărul de pelerinaje interne şi externe s-a menţinut la fel ca în anul 2008. Portofoliul pentru destinaţiile externe cuprinde ţările Israel, Grecia, Macedonia, Turcia (Capadocia), Iordania, Egipt, Bulgaria, Italia şi Muntele Athos. În derulare sunt şi contacte cu partenerii externi pentru realizarea unui pelerinaj în Iordania, Siria şi Liban. Demn de remarcat că în anul 2009 a avut loc afilierea instituţiei noastre la Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România.

Preafericirea Voastră,

Onorată asistenţă,

Acestea fiind spuse, dorim, în încheiere, să îndreptăm smerită rugăciune de mulţumire către Bunul Dumnezeu că ne-a ajutat şi în acest al doilea an de arhipăstorire al Preafericirii Voastre ca Patriarh să desfăşurăm o activitate bogată în toate domeniile activităţilor bisericeşti; totodată, Vă mulţumim Preafericirii Voastre pentru permanenta purtare de grijă şi îndrumare a celor ce lucrează în cadrul Administraţiei Patriarhale şi rugăm pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a Sfinţilor Prooroci Daniel şi Ilie, a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, a Sfântului Sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul şi a tuturor sfinţilor să Vă dăruiască, Preafericite Părinte Patriarh, sănătate deplină, bucurii duhovniceşti şi putere de muncă pentru a oferi cu jertfelnicie Bisericii Ortodoxe Române, clerului şi credincioşilor ei din darurile bogate cu care Preamilostivul şi Bunul Dumnezeu, Cel în Treime lăudat V-a binecuvântat.

În numele Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc,

Ciprian Câmpineanul,
Episcop-vicar patriarhal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *