Comentarii la corespondența Sfântului Teofan Zăvorâtul (3)

Prima și a doua parte…

*

Au fost făcute în zilele de 17-18 februarie 1999.

***

Bucurii finale întotdeauna amânate: „niciodată să nu gândiți că ați reușit deja în ceva”. Pentru că lucrul important e acela: să faci continuu câte ceva, alte, noi lucruri și să nu crezi că va exista o zi când vei pune punct lucrului.

*

Credința și rugăciunea cu nădejde: „tot ce veți căuta cu credință va veni” în viața voastră.

*

Importanța canonului de rugăciune al Bisericii: „fără rugăciuni după canon [după cărțile de cult ale Bisericii n.n.] nici n-am ști cum să ne rugăm”. Pentru că rugăciunea se învață în Biserică în primul rând și de la rugăciunea din Biserică se continuă, sub forme personale, strigările inimii noastre către Dumnezeu.

*

Pregătirea pentru rugăciune: înainte de rugăciune „treziți în dv. sentimentul nevoii de rugăciune”, pregătiți-vă interior pentru a vă spune inima Domnului.

*

Recontemplarea duhovnicească a lucrurilor din viața noastră: „trebuie ca toate obiectele pe care le aveți sub ochi [lucrurile din casă, din curte, pe care le vedem pretutindeni n.n.] să le tălmăciți din nou în sens duhovnicesc”. Să le vedeți cu ochi duhovnicești. Să vedeți ce vă învață prin rațiunea existenței lor.

*

Transformarea lucrurilor citite în lucruri profunde ale vieții noastre interioare: „când, după rugăciune, citiți [cărți duhovnicești n. n.], nu lăsați cititul până când nu transformați adevărul citit în sentiment”, în propria dumneavoastră simțire, afectivitate.

*

Schimbare interioară importantă: „transformarea dv. lăuntrică va începe, [în mod] propriu-zis, din momentul când vi se va umple inima de căldură dumnezeiască”, de simțirea harului dumnezeiesc ca bucurie dumnezeiască.

*

Cum suntem vii duhovnicește: „aducerea-aminte de Dumnezeu este viața spiritului”, a duhului nostru.

*

Sfântul Teofan ne îndeamnă la liniștire interioară, cu toată puterea, în fața pericolelor de tot felul, pentru că Dumnezeu știe viitorul nostru și de aceea nu trebuie să ne temem, dacă suntem cu Cel care e viața noastră.

*

Patima ca fariseizare a virtuții: „orice patimă are obiceiul de a se acoperi în haine cuvioase, vrând să pară virtuoasă”. E o curvă care se dorește respectabilă.

*

Ce vizează Dumnezeu în mustrarea Sa: „El ne pedepsește numai pentru lucrurile pătimașe pe care le lăsăm să treacă cu bună știință [fiind conștienți de ceea ce facem rău n.n.], nu și pentru cele ce se strecoară neobservate”.

El vrea să îndrepte ceea ce și noi știm că e greșit, că e păcat, că e împotrivire față de poruncile Sale.

*

Fundamentul relației cu Dumnezeu: „esența legământului cu Dumnezeu este acesta: prietenii Tăi sunt [și] prietenii mei, [iar] dușmanii Tăi sunt [și] dușmanii mei”.

*

Lupta cu gândurile și sentimentele pătimașe: „Dacă vei goni gândul [pătimaș], nu vor apărea [în ființa noastră] sentimentul [de a păcătui], nici simpatia [față de păcat]. De vei goni atât sentimentul [care te împinge spre păcătuire] cât și gândul [de a păcătui], nu va apărea dorința [pătimașă]. De vei goni dorința [pătimașă], nu va apărea primejdia de a stârni patima [în ființa ta] și de a o încuraja” prin consimțirea cu ea.

*

Împotriva gândurilor pătimașe „imediat să chemăm, în rugăciune, pe Domnul [pentru ca] să ne ajute”.

*

Atenția la cele din lăuntrul inimii: „atenția este neîntrerupta tăcere a inimii”. Atenția la gândurile care intră în inimă e cea care asigură liniștea/odihna inimii din partea patimilor.

*

Intenția rea: „dacă ne permitem o intenție rea [atunci să știm că aceasta] este [un] păcat”.

Intenții rele: dorința de a fura, de a-l bătea, de a viola pe cineva, de a-l vorbi de rău, de a ne răzbuna pentru ceva anume, de a-i face rău în mod gratuit etc.

*

Îi cere unei confidente a sa să nu fie morocănoasă, supărăcioasă. Și asta, pentru că iritarea profundă și închiderea în sine ascund sentimente de ură și de răzbunare pe oameni.

*

Viața e o școală continuă: „trebuie să învățăm [cum] să trăim”. Cum să acționăm și să reacționăm, interior și exterior, la diverse lucruri.

*

Inima pe care o dorește Dumnezeu: „Dumnezeu vă cere inima [în mod] definitiv, iar inima Îl vrea pe Dumnezeu [în mod fundamental și nu păcatul n.n.]. Căci fără Dumnezeu ea nu poate fi niciodată sătulă de ceea ce îi este dor”.

*

Îi spune unei ucenice, care dorea să devină monahie: „Și eu vă râvnesc [vă doresc] cu râvnă duhovnicească [așa după cum vrea Dumnezeu], după cum v-ați dat seama de la primele noastre convorbiri”. Aluzie la II Cor. 11, 2-3.

Și eu vă doresc împlinirea duhovnicească, împlinirea în Dumnezeu, mântuirea.

***

Elitele culturale în secolul XVII

„Avem, în cazul acestui cărturar [Ștefan I al Ungrovlahiei], o dovadă în plus că, prin monahism, accesul la cultura și înălțarea socială erau cu putință în trecut și celor proveniți din trepte inferioare ale societății.

Dar mai ales, exemplul mitropolitului Ștefan, așa cum este înfățișat de Daniil Panonianul, ne oferă primul text concludent din cultura acelei vremi, pe tema umanistă a înnobilării prin cultură, atât de frecventă în cugetarea Renașterii apusene.

Mulți oameni socotesc, pentru omul acela, ce când se naște într-o cetate cu mulți oameni și vestită, de în părinți de bună rudă [neam] și vestiți, ei zic că iaste vrădnic și dăstoinic unul ca acela să fie lăudat și să se ciudească [să se minuneze] și să se mire pentru moșia [țara] lui și pentru înnălțarea rudeniei lui [neamul lui nobil].

Ce unii ca aceia greșesc fără seamăn și fără socoteală chibzuiesc, pentru că bunătatea nu vine, nice se trage dă pre moșneni și dă pre strămoși; așijderea și răutatea și vieața cea rea nu merge să vie să se pogoare pe strenepoți, că fieșcine deîn lucrurile sale (după cuvântul Stăpânului nostru) sau se rușinează sau se slăvește.

Pentru că omul, cât de-ar fi să se tragă de părinți și de rudă de oameni mari, vestiți și îmbunătătțiți, iară lucrurile lui să fie proaste și fără de ispravă dă nemica și grozave, aceluia atâta de mult i să cuvine batjocorire și urgisire.

Și iarăși, împotrivă, când răsare o odraslă de bună rudă și crește într-un sat prost și dă nemica, de întru niște oameni oarecum, și să se facă cu nevoința lui și cu multă socotință și luarea aminte minunat întru lucruri și întru îndreptări și să se procopsească întru bunătăți [să se umple de virtuți], atunce mai vârtos se cade unul ca acela să fie lăudat dăstoinicește cum se cede de toți, și luminat să fie lăudat.

Această convingere a înnobilării prin cultură ocupa un loc important în gândirea cărturarilor români ai vremii; prezența unor reflecții similare la Nicolae Milescu, ironiile lui Dosoftei la adresa boierilor moldoveni preocupați de nobile descendențe, desigur sub influența șleahticilor polonezi, confirmă că o nouă concepție despre elite apăruse în cugetarea noastră pe la mijlocul secolului al XVII-lea.

Ștefan, diac la mănăstirea Bistrița, igumen la Tismana, este înălțat mitropolit la 1648 din voința lui Matei [Basarab]…

Ștefan avea aspre judecăți pentru decăderea culturală a timpului său. Remediul i se părea a fi publicarea de cărți de învățătură și îndreptare în limba română și acesta este principalul merit al cărturarului prelat. […]

Din inițiativa și cu cheltuiala lui apar Mystirio sau Sacrament (Târgoviște, 1651), tâlcuire la primele două taine, ale botezului și mirungerii, carte îndrăzneață pentru că, alături de textul slavon al rugăciunilor, se dau pe românește nu numai rânduielile tipiconale, ci si exorcismele Botezului, ceea ce înseamnă începutul introducerii limbii române în cult.

Lui Ștefan i se datorează principala operă tradusă și tipărită în românește din domnia lui Matei Basarab, Îndreptarea legii (Târgoviște, 1652). […]

Opera culturală a lui Ștefan este exemplară pentru succesorii săi, de aceeași origine țărănească, un Teodosie Veștemeanu (1668-1673, 1679-1708), Varlaam (1672-1679), care reiau la 1678 șirul tipăriturilor de învățătură într-un climat incomparabil mai favorabil afirmării limbii românești.” [1]


[1] Virgil Cândea, Rațiunea dominantă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 62-66.