Predică la înălțarea Sfintei Cruci (2010)

Iubiți frați și surori întru Domnul,

pe noi, ortodocșii, ne definește ontologic și comportamental Sfânta Cruce, unită cu rugăciunea și cu postul, pentru că iubirea noastră pentru Hristos Dumnezeu, începând de la Botezul nostru, nu exclude Crucea Sa ci, dimpotrivă, implică suferința ei. Și această suferință ascetică, pe care am învățat-o de la Domnul și de la toți Sfinții Săi, ca renunțare la mișcările spre rău ale firii noastre, care este prezentă în orice clipă a vieții noastre e una care ne înduhovnicește, pentru că e o suferință teologică.

Iar noi suntem cei care am murit și am înviat cu Hristos, prin Botez, la o viață nouă, la o viață teologică. Și trăim teologic, vorbindu-I și slujindu-I Lui Dumnezeu, pentru că suntem făpturi noi, renăscute din apă și din Duh și hrănite cu Trupul și Sângele Domnului și cu întreaga sfințenie și sacramentalitate a Bisericii.

Tocmai de aceea urmând Dumnezeiescului Pavel, spunem și noi, că nu vrem să rămână fără putere Crucea lui Hristos [I Cor. 1, 17], ci vrem să explicităm în noi și în lucrarea noastră bisericească și creștină, de ce Crucea Domnului e „puterea lui Dumnezeu” [dinamis Teu; I Cor. 1, 18].

Și într-o zi ca aceasta, când, din punct de vedere istoric, ne reamintim de redescoperirea Crucii Domnului în secolul al IV-lea, de Sfânta Împărăteasă Elena și de ridicarea ei spre închinarea tuturor de către patriarhul Macarie al Ierusalimului [Mineiul pe septembrie, ed. 1986, p. 177], cred că e cel mai potrivit lucru să vorbim despre Cruce ca despre puterea lui Dumnezeu în viața noastră și a lumii întregi.

Căci dacă pentru cei care pier Crucea Domnului e o nebunie [moria; Ibidem], adică răscumpărarea noastră prin Hristos și întregul drum ascetic interior spre îndumnezeire, pentru noi Patimile Domnului și învățătura sfântă a modului cum să ne despătimim sunt calea spre cer.

Așa trebuie să înțelegem proiectul teologic absolut esențial al Dumnezeiescului Dumitru Stăniloae de a traduce în română Filocalia sau știința sfintelor nevoințe îndumnezeitoare ale Sfinților noștri, pentru că fără această știință, adică fără crucea vieții ascetice nu avem o reală viață ortodoxă.

Iar dacă credem că putem trăi ortodox, fără citirea și aprofundarea Scripturii, a Filocaliei, a Vieților Sfinților, a dogmelor și a canoanelor Bisericii și a slujbelor noastre ortodoxe atunci trăim într-o lume paralelă cu realitatea. Pentru că realitatea mântuirii e realitate ontologică și ea vizează ce ai și ce îți mișcă în suflet și în trup.

Dacă ești plin de patimi și nu simți deloc harul lui Dumnezeu, care te împinge la dragostea pentru Dumnezeu și la asceză atunci ești un ortodox închipuit. Ești un ortodox doar cu Botezul primit, dar fără să experimentezi calea crucii, a nevoinței duhovnicești, care duce la învierea duhovnicească: la vederea slavei lui Dumnezeu și la simțirea continuă a harului lui Dumnezeu în persoana noastră.

Iar ca să știi cum e un ortodox trebuie ca mai întâi să citești aceste cărți ale Ortodoxiei, cărțile grele și tămăduitoare ale Bisericii noastre, pentru ca să afli adevărul despre tine și despre Sfinți. Și când cunoaștem adevărul nostru interior, cât de corupți și de păcătoși suntem, aflăm și distanța dintre noi și Dumnezeu și dintre noi și Sfinți.

Însă această distanță a păcatului e umplută repede de consecințele pocăinței, ale schimbării vieții, ale rugăciunii și ale postului, prin harul lui Dumnezeu, fapt pentru care, deși până mai ieri nu știam ce să facem, cu harul lui Dumnezeu și cu multă trudă, aflăm, aflăm din ce în ce mai mult.

Așa se înțelege definirea noastră ontologică prin Cruce: venim de la Botez, unde ni s-a sădit în noi viața lui Dumnezeu și viața cu Dumnezeu și pe aceasta, adică viața în har, o păstrăm cu multă atenție și cu multă trudă. Iar multele și desele noastre posturi, zilnicul nostru program de rugăciune eclesială și personală, întreaga noastră viață ascetică e o trudă care ne umple de bucurie.

Fiindcă suferința teologică a ortodocșilor nu îi coboară în disperare ci îi lămurește interior, îi umple de atenție și de răbdare, de blândețe și de bucurie dumnezeiască profundă. Însă ca să ajungi la înviere și la bucurie împreună cu Hristos, de la un moment dat, trebuie să îți asumi crucea, adică lupta continuă cu demonii, cu toate închipuirile și sentimentele lor, cu toată înșelarea demonică de care suferi.

Și cei care devin conștienți că trebuie să se schimbe încep să citească la Sfinți despre schimbarea ortodoxă continuă, adică despre cum trebuie să zdrobim în noi patimile și păcatele, pentru a ne umple de tăria dumnezeiască a virtuților ortodoxe. Și tot citind, și tot punând în practică, pe măsura noastră, ceea ce citim, se văd, în luni și ani de zile, schimbări minunate în noi, o creștere teologică și duhovnicească continuă, care ne face să ne simțim, pe fiecare zi, ca și când acum am începe nevoința.

Iar dacă astăzi postim post dureros, deși am postit și în anii anteriori la 14 septembrie, și dacă pe fiecare zi începem de la început cu slujbele zilei, acestea toate se repetă tocmai pentru ca să ne spună că suferința mântuitoare și despătimitoare a Crucii e continuă și nu pasageră.

Citirile noastre, rugăciunile, munca pentru Biserică și pentru confrații noștri, milosteniile din muncă cinstită, toată slujba și slujirea noastră sunt renunțări la confortul nostru și la mintea noastră, pentru a avea un alt ritm și o altă înfățișare interioară, un alt chip, din ce în ce mai mult al lui Hristos, Care ne dă să ne schimbă după El continuu.

Și toate acestea sunt ridicarea Crucii Domnului în persoana noastră, bucuria împreună cu El, cu Cel care ne întărește prin Patimile Sale cele mântuitoare. Și experimentând în toate cele ale vieții noastre harul sau puterea lui Dumnezeu, atunci preferăm în mod conștient lupta cu păcatul și privațiunile de tot felul, văzând că din post și din rugăciune și din iertare și din smerenie se naște multă pace și înțelepciune dumnezeiască, pe când din lene și din ipocrizie și din răutate doar neliniște și secătuire sufletească.

Și după acestea toate ne întoarcem la acvila Ortodoxiei, la Dumnezeiescul Pavel, Apostolul, pentru ca să citim următoarele: „iudeii cer semne/minuni [simia], iar elinii caută înțelepciune [sofian], dar noi propovăduim pe Hristos Cel răstignit” [I Cor. 1, 22-23].

Adică iudeii cer minuni fără credință, fără să aibă nevoie de dreapta credință, pe când elinii/grecii caută înțelepciune în afara lui Dumnezeu, care doar să înfumureze și nu să mântuie. Pe când noi, cei iubitori de Dumnezeu, vrem pe Cel care ne-a iubit mai întâi, pe când noi eram robi păcatului și de aceea Îl propovăduim pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatul lumii.

Nu vrem să fim iudei, pentru că nu vrem să credem în Dumnezeu doar dacă ne arată că face minuni.

Nu vrem să fim elini, pentru că nu vrem să știm doar să facem silogisme și să vorbim frumos ci vrem să ne umplem de sfințenia și de înțelepciunea lui Dumnezeu, ca urmare a luptei noastre cu păcatul și cu demonii până la sânge.

Vrem să fim adevărați ortodocși, pentru că vrem să ne umplem de puterea lui Hristos împotriva demonilor și a păcatului, de puterea cu care El ne întărește în fiecare clipă, pentru a birui, cu harul lui Dumnezeu, orice gând al trupului și al minții deșarte.

Și acest lucru ni-l spune această dumnezeiască zi: din multă evlavie și dor după Dumnezeu, Sfânta Elena a căutat și a găsit Crucea Domnului pe care iudeii o ascunseseră în pământ, într-un loc de necinste. Și când a găsit Crucea Domnului aceea a înviat o femeie văduvă moartă și i-a umplut pe toți de bucurie [Mineiul pe luna septembrie, ed. 1986, p. 177].

De aceea și noi, cu bucurie, ne facem semnul Sfintei Cruci și cu bucurie multă simțim puterea lui Dumnezeu, care ne inundă interior, pentru că ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Dumnezeu în toată viața noastră. Și bucuria noastră de Domnul e bucurie prin suferința pentru a fi Sfinți, pentru a fi proprii celui Preasfânt.

Iar sfințenia, adică drumul de la Cruce spre Înviere împreună cu Domnul, e drumul Ortodoxiei, în care experimentăm fiecare dintre noi cât de minunat e Dumnezeu întru noi și câte minuni negrăite face cu noi, cu cei care ne trece de la moarte la viață continuu și ne iartă din destul.

Să rămânem dar în iubirea Celui care ne-a iubit pe noi cu iubire negrăită! Pentru că credința și viața noastră nu stau în vorbe goale ci în fapte care vorbesc „în dovada Duhului și a puterii” [I Cor. 2, 4] dumnezeiești. Iar dacă ne luptăm cu patimile și cu poftele din noi în mod continuu, chiar dacă nimeni nu ne înțelege sau nu ne ajută în acest drum greu al nostru, bucuria care țâșnește din mijlocul durerilor noastre ne alină viața și ne umple de fericire dumnezeiască.

Dumnezeu să Se arate biruitor în noi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Transmitere de experiență

Note de la Cursurile preoțești (septembrie 2010)

***

Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu : „Biserica e formată din tineri de diferite vârste”, tocmai de aceea trebuie să fim atenți la sănătatea duhovnicească a acestei tinereți variate.  * Tinerele cupluri își justifică concubinajul pe lipsa unei locuințe proprii, însă nu acesta e motivul principal. * „Păcatul este o experiență dar nu te îmbogățește” interior. *

„Nu trebuie să privim viața doar sub aspect tehnic, pentru că ne tehnicizăm la maximum”. * „Predarea Religiei în școală e o oportunitate”, pe care trebuie să o gestionăm foarte bine. *

***

Lect. Dr. Laurențiu Tănase: „Presa este un senzor de atitudine”. Însă nu întotdeauna obiectiv. * În urma unui experiment personal, făcut cu proprii mei studenți, timp de două săptămâni, înainte și după Paști, în 10 județe ale României, am constat că interesul ortodocșilor pentru viața Bisericii și implicarea lor în comunitate este între 1, 5 și 4, 5% din numărul membrilor comunităților respective. * Ne confruntăm în România cu începutul delocalizării parohiilor, datorită numărului mare de români care migrează în Occident. *

Culte din România care au crescut numeric datorită prozelitismului furibund: 46% penticostali, 17, 6% baptiști, 15, 6% adventiști, pe când Biserica Ortodoxă Română a înregistrat un regres de 5%. * Asistăm din ce în ce mai mult la formarea unei „religiozități de consum”. *

Într-un sondaj recent privind încrederea populației bucureștene în categoriile vocaționale, statistică e următoarea: 1. medicii; 2. profesorii; 3. jurnaliștii; 4. preoții; 5. judecătorii etc.

***

Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon: „După cum te pregătești pentru Liturghie, așa te pregătești și pentru predică”. * Predica este un act de cult și trebuie trăită ca atare. „Predica trebuie considerată ca o slujbă”. * „Credincioșii sunt cei care stabilesc predica”, pentru că predica noastră trebuie să îi vizeze. *

„Predica e un lucru foarte serios/grav” și fără această gravitate nu putem atinge inimile credincioșilor. * Asistăm, din păcate, la „pericolul manelizării muzicii bisericești”. * Vă recomand să citiți operele lui Simion Mehedinți, cu precădere comentariul său la parabolele Domnului, cât și conferința „Optimismul lui Eminescu” (1936), pentru că avem în persoana sa o mare personalitate ortodoxă. *

„Pentru un ateu boala e o tragedie, pentru un creștin ea este o șansă”.

***

Pr. Lect. Dr. Vasile Crețu : Nu e bine și nu avem de ce să trăim „complexul Ortodoxiei marginalizate”. * Ora de Religie în școala românească nu e o invenție postdecembristă, ci ea a existat și în Legea instrucțiunii publice (1864), sub numele de Religiunea. * În 25 din cele 27 de state ale Uniunii Europene există ora de Religie, sub diverse forme și aspecte confesionale. *

Trebuie să avem în vedere legea 272/2004, prin care statul, școala, Biserica, poliția etc. sunt parteneri în procesul de educare și de instituționalizare a copiilor.

***

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea: După congresul de Teologie din 1936, unde s-a dorit întoarcerea la Sfinții Părinți în teologia ortodoxă, singurii care au creat „sinteze neopatristice”, ca o „recuperare creativă” a Sfinților Părinți au fost Sfântul Iustin Popovici și Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. * Cartea părintelui George Florovsky, Căile teologiei ruse (1937), a fost boicotată de către conaționalii săi, pentru că făcea trecerea de la gândirea slavofil-euharistică la cea neopatristică, deși aceasta e punctul de cotitură în teologia secolului al XX-lea.*

Augustin Heisenberg a fost cel care i-a facilitat Părintelui Stăniloae, la München, contactul cu manuscrisele Sfântului Grigorie Palama. * În Dogmatica (1958), 11 capitole din carte sunt scrise de către Părintele Dumitru Stăniloae, deși nu apare ca autor al manualului. * Teologii greci Zikos Rosis și Hristu Andrutsos nu participă la teologia Sfântului Grigorie Palama. *

„Drama umanității nu e procentuală, ci personală”. * „Femeia se îndrăgostește de acea persoană unică [de viitorul ei soț], care nu are substitut. * Icoanele ortodoxe au „o cromatică care îndeamnă la taină”, la rugăciune. * ÎPS Ioan Zizioulas are o teologie episcopocentrică și care nu mizează, în primul rând, pe conștientizarea adevărului de credință în fața împărtășirii euharistice. *

L-am cunoscut pe Părintele Profesor Dumitru Stăniloae în anul 1986 și pe atunci îl traducea pe Sfântul Atanasie cel Mare. Iar din aprofundarea Sfântului Atanasie s-a născut cartea, în două volume: Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, pe când, după traducerea Imnelor iubirii ale Sfântului Simeon Noul Teolog, a scris cartea: Iisus Hristos: Lumina lumii. * Secolul al XX-lea a fost secolul în care s-a „oficializat relativismul” ca paradigmă existențială.

***

Pr. Lect. Dr. David Pestroiu: Nu există magie albă. Orice fel de magie e neagră, e satanism. * Ocultismul actual încearcă să valorifice, într-un mod abuziv și blasfemic, harul dumnezeiesc. * Din păcate, în legislația actuală, nu mai există sancțiune pentru portul ilegal de uniformă, de aceea oricine se poate îmbrăca în reverendă. *

„Omul de la țară e plin de respect”. Și am constat-o din plin, atunci când, fiind preot în mediul rural, am pus (cu ajutorul unui sponsor) covoare pe jos, în toată Biserica. Când au venit la slujbă prima dată, credincioșii s-au descălțat la intrarea în Biserică, pentru că nu au vrut să murdărească covoarele. *Trebuie să explicăm credincioșilor „valoarea Molitfelnicului”, pentru ca să înțeleagă că Biserica are rugăciuni pentru tot felul de nevoi presante ale oamenilor. *

***

Pr. Prof. Dr. Sterea Tache: Prozelitismul, astăzi, se practică în mod furibund deși, la nivel declarativ, nimeni nu admite fenomenul. * „Misiunea Bisericii e strâns legată de apostolicitatea ei”. * „În Biserică noi participăm la viața Sfintei Treimi”. * „Actul misionar este și rămâne un act eclesial” * Adepții MISA folosesc numele lui Hristos din oportunism. Pentru că, în realitate, membrii acestei grupări se declară superiori lui Hristos. *

„Activitatea prozelitistă este o contra-mărturie creștină”. * Martorii lui Ievoha, în planul lor de „evanghelism privat”, încep dialogul cu un potențial adept de la următoarele elemente: 1. Îl cunoști pe Hristos? Dacă nu Îl cunoști, atunci sfârșitul lumii e aproape și Judecata Domnului te va băga în Iad; 2. cateheză ad-hoc; 3. ideea de noutate religioasă, prin care relativizează toate celelalte credințe. *

Credincioșii noștri trebuie să se simtă eficienți și indispensabili pentru comunitatea lor. * Manipularea prozelitistă e făcută planificat și are următoarele etape: 1. seducerea credinciosului ortodox; 2. distrugerea personalității sale; 3. reconstrucția personalității după tiparele noii religiozități. *

Procesul de manipulare prozelitistă se sprijină pe trei piloni: 1. pastorul, maestrul, gurul etc., care e persoana centrală în misiune; 2. grupul prozelitist, care îi receptează pe neofiți și trebuie să îi responsabilizeze, până când grupul devine mai important decât familia, religia și țara lor; 3. doctrina grupării religioase, care e mărturisită ca fiind căzută din cer, care le exclude pe celelalte, prezentate ca periculoase. *

Iar noile grupări religioase sub „masca libertății religioase distrug totul” în jur. * MISA e o grupare centrată pe hinduism și budism și în care tehnicile sexuale primează, aceasta fiind, de fapt, reala „atracție” a grupării. *

***

Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuș: Ne îndreptăm spre o Europă cu alte valențe, datorită transferării unei părți din suveranitatea noastră spre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. * Conceptul de stat-națiune a durat 4 secole * Războiul din Iugoslavia a născut în sârbi un mare sentiment național. *

Preoții ortodocși din Occident trebuie să mai aibă un alt loc de muncă pentru ca să se întrețină. * Prima publicație a diasporei române din Paris a fost Buciumul (1857). Prima Biserică Ortodoxă românească din Paris a apărut odată cu cumpărarea, în 1885, a unei vechi capele dominicane dezafectate.

***

Pr. Prof. Dr. Constantin Coman: „A asuma înseamnă a avea un răspuns”, a te poziționa într-un anume fel față de problemele cu care te confrunți. * „Epoca Noului Testament este o epocă de globalizare” datorită Imperiului Roman, fapt pentru care are multe lucruri în comun cu conceptul de Uniune europeană. * Trebuie să promovăm oferta pozitivă a globalizării, iar internetul trebuie folosit ca element special de informare, dialog și de misiune ortodoxă. *

„Confuzia este un semn al epocilor decadente”. * Trebuie să redescoperim dimensiunea duhovnicească a realității. * În Biserică, gesturile și cuvintele sunt reduse. De aceea un lucru sfințit, ca anafura, deși e o „cantitate mică are o importanță duhovnicească mare” pentru credincioși. * Trăim într-o lume a „inflației cuvântului”, dar din care „lipsește Duhul” cel mai adesea. * „Un cuvânt e mai puternic decât un tanc, o redută”. *

***

Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor: Observăm o lipsă de umanitate tot mai marcantă a creștinilor, care nu mai au simț filantropic * Din averea Bisericii secularizată de Cuza, în 1865 s-au împroprietărit țăranii clăcași și apoi eroii și urmașii eroilor războiului din 1914-1918. * Biserica Ortodoxă Română are 78 de preoți militari, 39 de preoți în penitenciare, 22 de preoți în Ministerul de Interne, 16 preoți la SPP, SRI, Parlament, Aeroportul Otopeni și Instituțiile militare și 364 de preoți în spitale și în așezămintele de caritate. *

În 2010 împlinim 125 de ani de la autocefalia Bisericii Ortodoxe Române și 85 de ani de patriarhat. * După 1989, PFP Teoctist a fost cel care a înființat cele mai multe episcopii în Mitropolia Munteniei și a Dobrogei. * Mănăstirile depind de ierarhul locului. * Stareții mănăstirilor și protoiereii sunt aleși de către ierarhii eparhioți. *

***

Pr. Lect. Drd. Alexandru-Gabriel Gherasim: E o mare diferență între justiție și dreptate. * „Echitatea nu-i tot una cu egalitatea”. La Schimbarea la față a Domnului, Sfinții Apostoli „au văzut mai mult decât văzuseră”. * Păgânii sunt dependenți de legea morală naturală, evreii de Legea Vechiului Testament iar creștinii de Legea Noului Testament. * Dreptul canonic reprezintă baza Dreptului bisericesc și acesta a fost stabilit în primul mileniu creștin. *

„Neutralitatea Statului față de Biserică rămâne în cvasitotalitatea statelor actuale doar la nivel teoretic”. * În drept există principiul legitimității revoluțiilor. Însă revoluțiile care eșuează devin lovituri de stat. * În biserica coptă, episcopii sunt hirotoniți pentru o eparhie pentru toată viața. Patriarhii lor se aleg dintre episcopii vicari și dintre stareții mănăstirilor. *

Dintre cei 13 Sfinți Părinți care au creat canoane, 6 dintre ei sunt patriarhi ai Alexandriei. * Legiuirile bisericești ortodoxe române din 1953 au fost redactate, în principal, de Prof. Liviu Stan.*

Patrimoniul bisericesc e format din bunuri sacre și bunuri comune. Bunurile sacre sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Iar bunurile sacre sunt: locașurile de cult, odoarele și veșmintele Bisericii, cărțile de cult, cimitirele, casa parohială, vatra parohială și mănăstirească, incintele și reședințele centrelor eparhiale, mitropolitane și a celui patriarhal, chiliile mănăstirilor și ale schiturilor, bunuri de preț cu valoare religioasă, istorică sau economică, cărțile rare, documentele, lucrurile din materiale scumpe. *

Canonul 2 de la Sinodul Trulan (691) a reconfirmat aproape toată colecția canonică anterioară a Bisericii. *

***