Din detaliile experienței

Al doilea calup de însemnări de la cursurile pastorale (septembrie 2010)

***

Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula: Este „o Liturghie nedeplină”, aceea pe care o săvârșim și la care nu se împărtășește niciun credincios, în afară de noi, preoții. Pentru că „nu facem Liturghie pentru noi, ci pentru credincioși”. * Pentru ca la fiecare Liturghie pe care o săvârșesc să se împărtășească cineva, eu împărtășesc mulți copii. * Trebuie să avem însă „înțelepciune și prudență” când împărtășim copii, pentru că neastâmpărul lor poate să ne verse Potirul sau să verse din gură Sfintele Taine.*

Sâmbăta, parastasele trebuie făcute după Sfânta Liturghie, pentru că astfel cei adormiți nu mai sunt pomeniți doar la parastas ci și la Proscomidie. * Trebuie să subliniem credincioșilor faptul că Sfânta Liturghie este centrul cultului ortodox și că noi actualizăm în Liturghie Jertfa mântuitoare a lui Hristos și întreaga iconomie a mântuirii Sale. *

E nevoie de predici mistagogice pentru explicarea Sfintei Liturghii și a cultului nostru. * Liturghia are fundament eclesiologic și comunitar și de aceea trebuie să îi responsabilizăm pe credincioși ca să participe în mod activ la slujbă. *

În Biserica Ortodoxă Română avem de-a face cu o uniformitate a cultului ortodox însă una nedesăvârșită. * La parastas și Tedeum se cădește doar masa prinoaselor sau masa pe care se țin cărțile de slujbă și nu întreaga Biserică. *Botezul ortodox se face printr-o întreită afundare în apă și nu printr-o afundare parțială sau prin stropire. * Noi nu avem jurământ la Cununie. Doar la starea civilă există. *

Nu trebuie să îngenunchem la cuvintele de instituire ale Sfintei Euharistii în cadrul Sfintei Liturghii. E o practică împrumutată de la romano-catolici. * Proscomidia se slujește în toate veșmintele preoțești. * Nu se face cădire la Doxologia mare. * Nu se deschid ușile împărătești la axion și nu se cădește la icoana Maicii Domnului în acest moment liturgic. *

Preotul nu trebuie să îngenuncheze și să rostească în genunchi acatistele aduse de credincioși. * Cântarea și slujba preotului trebuie să fie „cu multă decență și frumusețe”. * Nu se poate cununa o persoană vie cu o persoană abia decedată sau moartă de mai de mult. * Nu se deschide Evanghelia de către credincioși la Sfântul Maslu și nici nu se interpretează premonitor din ea în acest cadru liturgic. *

Nu se botează copii morți sau avortați. * Nu se fac parastase pentru vii și nici nu se înmormântează în abstract, adică în absența fizică a mortului. * Coliva e numai pentru pomenirea celor adormiți. *

*

Pr. Conf. Dr. Daniel Benga: Cum a făcut Luther reforma? a fost întrebarea care m-a condus, în cele din urmă, la teza mea doctorală. * Ecumenismul secolului al XX-lea a avut trei viziuni fundamentale: 1. dorința de a realiza unitatea de credință prin dialog teologic; 2. cooperarea Bisericilor în sfera socialului; 3. Evanghelizarea sau reevanghelizarea lumii prin misiune. *Singurul dialog teologic bilateral la ora actuală al Bisericii Ortodoxe Române, început în anul 1979, este cel cu Biserica Evanghelică din Germania.*

Penticostalii nu fac parte din mișcarea ecumenică, în schimb fac un prozelitism furibund. Baptiștii fac parte din mișcarea ecumenică, dar practică același prozelitism furibund. * Biserica Ortodoxă Română a intrat în Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB) în anul 1961. * Văzând modul de cercetare și de punere a problemelor de către teologii protestanți, mi-am dat seama „cât de neaplicat vorbim noi”.*

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae a militat pentru „un ecumenism echilibrat” format în jurul conceptului de „sobornicitate deschisă”. * În același timp, „trebuie să ne păstrăm identitatea dar să o și mărturisim”. * Când noi numim drept „Biserică” o entitate religioasă eterodoxă  o numim astfel din politețe și nu eclesiologic.  Noi „nu dăm conținut eclesiologic termenilor” folosiți în dialogurile teologice cu alte confesiuni și religii. *

*

Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă: „Esențialul e să Îl mărturisim pe Hristos în limbaj contemporan”. * Țăranul român s-a schimbat fundamental în ultimul timp: nu mai cultivă pământul, nu mai are păsări, ci cumpără aproape totul de la magazin. * Oradea = „orașul cu cei mai mulți sectari din România”. *

Numărul celor cu boli psihice din România a crescut de la 15% la 35-40%. De aceea trebuie să facem diferență între „patologicul religios” și „evlavia autentică”. * Secreția de endorfine în organismul nostru este cea care ne provoacă „o poftă aproape erotică” în momentul când mâncăm. * „Psihismul nu se confundă cu duhovnicescul din noi”. *

„Eliminăm câte o farfurie de supă de celule moarte într-o zi din organismul nostru”. * „Mucoasa tubului gastric e înnoită în mod integral în 24 de ore”. * Organele pentru transplant sunt prelevate în momentul morții cerebrale. * Imunosupresoarele administrate zilnic sunt cele care ajută organismul să accepte inima transplantată. *

Nu toate femeile sunt în stare să nască prin inseminare in vitro. * Selecția embrionară = avort. * Margarina e formată din grăsimi de soia polimerizate. Însă masele plastice sunt formate din polimeri… * Aproape toată pâinea comercializată în România conține aditivi. * Plantele perene aproape că au dispărut din culturile din România și se folosește doar „sămânță selecționată”, care e, în realitate, o sămânță clonată și nu una aleasă . *

„Vă rog să nu renunțați la stilul în care slujiți și pe care l-ați învățat în timpul studiilor voastre universitare!”. *

Despre fiii mâniei și fiii lui Dumnezeu. Împlinirea poruncilor dumnezeiești

Sfântul Varlaam al Moldovei

Răspunsul împotriva

Catehismului calvin

Adaptare a textului de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Capitolul al 4-lea din Catehism

În al 4-lea capitol al acestei cărțulii găsim următoarele întrebări și răspunsuri:

– Ce dorește de la noi legea lui Dumnezeu?

– Și ne-a învățat pe noi Domnul nostru Hristos și ne-a spus așa: „Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Aceasta-i prima și cea mai mare poruncă.

Și a doua este aceasta: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se ține toată Legea și Prorocii”[Mt. 22, 37-40].

După aceea, în al 5-lea capitol se pune întrebarea:

Însă putem să le ținem pe toate acestea în integralitatea lor?

Răspunsul: Ba nicidecum, pentru că din fire suntem aplecători spre urâciune în fața Domnului nostru și a aproapelui nostru, după cum spune Apostolul Pavel: „Din fire eram fiii mâniei” [Efes. 2, 3].

Răspunsul soborului celor două țări [românești]

Și privim aici și ne mirăm, cum cu cheia înțelesului Sfintei Scripturi se încuie Împărăția Cerurilor înaintea oamenilor! Așa după cum spune Însuși Domnul Hristos:

„Amar vouă, legiuitorilor, care luați cheia înțelesului și voi înșivă nu intrați și nici pe cei care vor să intre nu îi lăsați” [Lc. 11, 52].

Aici răspundem tot din poslania/scrisoarea Fericitului Pavel, care le spune efesenilor următoarele: cu adevărat, am fost fiii mâniei.

Însă când am fost? Atunci când eram în păcatele strămoșilor [noștri].

Și cum? Când am fost în poftele cele trupești și în fărădelegi, atunci am fost fiii mâniei și ai urgiei.

Iar Domnul Dumnezeu, pentru a Lui mare milă și dragoste, ne-a născut prin Sfântul Botez și ne-a făcut din fiii mâniei fiii lui Dumnezeu. Așadar nu suntem ca alții, spune Sfântul Pavel, adică precum necredincioșii și păgânii.

Și de aceea observă, că păgânilor și necredincioșilor  care sunt nebotezați li se spune: fiii mâniei.

Pentru aceasta, dacă nu au înțeles această Epistolă către Efeseni, să auzim ce spune cea către Corinteni, unde se spune așa: „Pentru că feciorii voștri erau necurați, iar acum sunt sfinți” [I Cor. 7, 14].

Adică fiii celor necredincioși și nebotezați sunt, mai înainte de Botez, fii necurați și fiii mâniei. Iar acum, după Botez, sunt fiii lui Dumnezeu și fii sfinți și curați de păcatul strămoșilor[1] lor.

Pentru aceasta, aici, Apostolul spune despre noi, că toți oamenii, care am fost în păcatul strămoșilor înainte de întruparea lui Hristos, toți am fost, din fire, fiii mâniei și la fel sunt și acum păgânii, care nu sunt botezați.

De aceea, păgânii și necredincioșii, fiind plini de fărădelegi și de fapte rele, din fire sunt fiii mâniei și ai diavolului. Însă, prin darul [lui Dumnezeu], ei sunt iertați, prin credință și prin Sfântul Botez, care îi zidește [ca făpturi noi].

Căci erau stricați de păcatul strămoșilor și de necredință. Iar atunci când au crezut în Hristos, ei au fost izbăviți în dar, [și] nu pentru lucrul cuiva sau pentru vreo datorie, după cum mărturisește și Sfântul Pavel, zicând: „Nu-i de la noi, ci-i darul lui Dumnezeu. Nu-i dintr-un lucru, pentru ca să nu se laude nimeni” [Efes. 2, 8-9].

Pentru aceea se cade să se nevoiască și să lucreze lucrurile care sunt de folos sufletului, adică credința lui Hristos cea curată. Adică lucrurile pe care Domnul ni le-a pregătit ca să umblăm întru ele, și nu după cum găsim în acest Catehism, că suntem, și după Botez, fiii mâniei și ai diavolului.

Căci în al cincilea capitol al Catehismului se vorbește despre faptul, că omul nu poate să împlinească poruncile lui Dumnezeu niciodată, căci suntem, din fire, fiii mâniei.

Însă și numai aceste cuvinte strică toată Scriptura Sfântă și toate poruncile lui Dumnezeu le aruncă la picioarele noastre, atâta timp cât nu le putem împlini.

Atunci însă, pentru ce le-a dat Dumnezeu pe acestea cu blestem și a zis: „Blestemat este cine nu va rămâne în toate cele scrise în cartea legii, pentru ca să le facă pe toate acestea” [Deut. 27, 26]?

Și, la fel, de ce a mai poruncit: „Să vă îngrijiți de poruncile Mele și să le faceți pe ele, că Eu sunt Domnul care vă sfințesc pe voi” [Lev. 22, 9]?

Și, într-alt loc, iarăși: „Luați aminte la toate poruncile Mele și la toate judecățile Mele ca să le faceți. Iar cel ce le va face, viu va fi întru ele” [Lev. 18, 5].

Căci de ce zice și Apostolul Iacov: „Că cel ce va face toată legea și va greși numai într-una, este pentru toate vinovat”? [Iac. 2, 10].

Și putem să aducem și alte mărturii, că lucrul despre care vorbim acum nu îl găsim nicăieri în Sfânta Scriptură, ci el a fost gândit de capul care a scris cartea.

Căci Sfântul Pavel spune: „împlinirea legii este iubirea” .

Căci cineva care nu împlinește legea, nu are iubire și dacă nu are iubire, nu are porunca lui Dumnezeu să iubească și nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele său, de care porunci țin toată Legea și Prorocii.

Astfel am arătat din toată Scriptura Sfântă că nu suntem fiii mâniei, pentru ca să nu putem ține, în integralitate, poruncile lui Dumnezeu.

Însă neputința omului nu este de la Dumnezeu, ci ea vine din nedestoinicia/nevrednicia și din lenea omului, după cum spune Însuși Domnul Hristos, când zice: „La om aceasta e cu neputință, dar la Dumnezeu  toate sunt cu putință” [Mc. 10, 27].

Și Pavel Apostolul spune: „Toate le pot cu puterea Aceluia care mă întărește, Hristos” [Filip. 4, 13].

De aceea poți cunoaște, că împlinirea legii și a voii lui Dumnezeu nu se poate face fără darul și mila lui Dumnezeu, care ne izvorăște nouă din muncile/chinurile Domnului Hristos, care ne întâmpină și ne întărește neputința noastră, ne ajută și ne ridică gândul și inima noastră spre împlinirea legii lui Dumnezeu.

Iar despre neputința noastră în Catehismul acesta se spune: „că, din tinerețe, omului îi alunecă gândul spre toate răutățile, fapt pentru care nu poate să țină în integralitate și în mod deplin poruncile lui Dumnezeu”.

Însă noi trebuie să ne îndreptăm prin pocăință și cu multă străduință [ascetică să vindecăm] greșeala noastră.

Căci nu din alt motiv, ci numai pentru lipsa acesteia, a pocăinței și a facerii de bine, ne stricăm și nu putem împlini, în mod integral, poruncile lui Dumnezeu.

După cum spune și Sfântul Pavel: „Pentru că nu au dorit să Îl aibă pe Dumnezeu în înțelegere, de aceea i-a lăsat pe ei cu minte neiscusită/nepricepută, ca să facă cele care nu se cad[2]” [Rom. 1, 28].

Adică neîncercând să aibă în ei înșiși frica lui Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii [Pild. lui Sol. 1, 7], au considerat că sunt mai înțelepți [decât cei credincioși].

Însă Apostolul Pavel spune: „înțelepciunea lumii acesteia este nebunie la Dumnezeu” [I Cor. 3, 19] și de aceea Dumnezeu i-a lăsat să grăiască după mintea lor și spun, că nimeni nu poate să împlinească, în integralitate, poruncile lui Dumnezeu.

Însă Sfântul Pavel spune, că Dumnezeu le-a gătit/ le-a pregătit lucrurile bune/faptele bune, pentru ca „oamenii să umble întru ele” [Efes. 2, 10].

Iar Dumnezeu le-a gătit mai înainte cu Prorocul Moise, căci a dat 10 porunci pentru mântuirea oamenilor, prin care va judeca lumea și în ziua cea de apoi.

Iar pe cei care le fac și le țin, [Domnul] îi va chema către Sine și le va spune: „Veniți, binecuvântații Părintelui Meu, de moșteniți Împărăția, pe care v-am pregătit-o vouă mai înainte de începutul lumii” [Mt. 25, 34].

Iar pe cei care nu le țin, pe aceea îi va goni de la Sine și le va spune: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul de veci, care este gătit diavolului și slugilor lui!” [Mt. 25, 41].


[1] Al Protopărinților noștri Adam și Eva.

[2] Pe cele care nu se cuvin, adică păcate împotriva firii noastre, ca homosexualismul și lesbianismul, cf. Rom. 1, 26-27.

Mineiul pe luna iulie, ed. 1894 (însemnări) [12]

Părțile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

***

Ziua a 20-a

Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul

*

„cerul cu limba l-ai oprit”

Ai oprit curgerea ploii prin cuvintele rostite de către limba ta.

*

„cu limba cerul ca fierul l-a lucrat, și pământul cel roditor, neroditor l-a făcut”

Ai făcut, prin încrederea ta în Domnul și prin rugăciunea ta către El, ca norii să nu verse ploaie și pământul să fie afectat în mod cumplit de secetă.

*

„rămâi nestricat la trup, mai presus decât moartea”

Prin ridicarea ta de către Domnul la cer nu ai cunoscut moartea și stricarea trupului, pentru că ai fost ridicat mai presus de moarte, în viața veșnică.

*

„adâncul pierderii”

Sintagma se referă la dimensiunea interioară a decadenței personale și ne prezintă păcatul ca pe o realitate adânc distructivă a ontologiei noastre și nu de suprafață.

Pentru că, sfințenia, nu înseamnă altceva decât umplerea abisalității noastre, odată plină de păcat, de harul lui Dumnezeu.

*

„Fiecare unde se mântuiește, acolo după dreptate aleargă”.

Alergarea după dreptate sau conform dreptății e o temă paulină [I Cor. 9, 24-27]. Pentru că alergarea ortodoxă sau calea ortodoxă nu e una la întâmplare ci jalonată de normele Tradiției Bisericii.

Ne putem mântui oriunde, numai că trebuie să trăim/să alergăm ortodox în viața cu Dumnezeu.

Și alergarea de aici arată dinamismul interior extraordinar de complex și profund al vieții ascetico-mistice al fiecărui om al Bisericii în parte.

*

„cu vrednicie să chemăm puterea limbii celei cinstite și cu chip de foc a Duhului”

Să îl chemăm cu vrednicie, așa cum se cuvine, cu încredere și iubire față de Sfântul Proroc Ilie, pentru ca să ne ajute în viața noastră, pentru că el este plin de har.

*

„strâmtoarea limbii celei nepricepute și prostimea glasului deschide-o cu lucrarea Duhului”

Dă nepriceperii și simplității minții noastre, Dumnezeiescule Ilie, harul dumnezeiesc, pentru ca să Îl lăudăm pe Dumnezeu și să te cinstim pe tine cu cuvinte iubitoare!

*

„ascultătoare faci ușile ploii prin Duhul”

Ne dai nouă, prin rugăciunile tale cele sfinte, ploaie la bună vreme sau atunci când strigăm din adâncul nefericirii și al tristeții noastre.

Acatistierul românesc conține o rugăciune specială, la finalul acatistului Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, pentru anii de secetă, de neplouare.

Pentru că el e Sfântul, care ne ajută în mijlocul nefericirii pe care o aduce seceta, lăsată de Dumnezeu pentru păcatele noastre cele multe.

*

„Nerodirea gândului meu celui sterp toată o gonește”

Strică, Sfinte Ilie, rătăcirea gândurilor mele și lenea minții mele pentru ca să gândesc la cele sfinte și pentru ca să mă rog cu minte trează!

Nerodirea gândului/a gândurilor = nerodirea minții, nelucrarea minții în spațiul virtuții.

O minte fără gânduri dumnezeiești, stearpă de gânduri care vizează curăția și sfințenia e o minte care nu naște fericire.

*

„Cel ce satură cu bună voință tot ce viază”

Tot ce viază = toată făptură rațională și nerațională care are viață, care e în viață.

Dumnezeu hrănește și satură, întreține continuu viața creației Sale. Și o întreține din bunătate și iubire imense și nu dintr-o necesitate oarbă sau fiziologică.

Tocmai de aceea viața și existența oamenilor și a întregii creații e un rod al bunătății infinite al lui Dumnezeu, pentru ca El să fie toate în toți prin slava Sa și nu e o întâmplare inexplicabilă sau o apariție autonomă.

*

„Curățește-mă acum cu picăturile cele prea curate ale îndurărilor tale”

Pentru că Sfântul Ilie a pogorât apă din nori cu rugăciunea sa tocmai de aceea se folosește aici ideea de picături, mila sa sub formă de picături ale harului.

Curățește-mă cu picăturile, cu apa harului dumnezeiesc, prin rugăciunile tale pentru mine, Sfinte al lui Dumnezeu!

*

„Tăietor de rădăcina răutății te-ai arătat cu adevărat”

Ai tăiat rădăcina închinării la idoli. Ai făcut pe cei idolatrii de rușine.

*

„săditor de bunătate”

Ai învățat cu fapta și cu cuvântul despre bunătatea împlinirii voii lui Dumnezeu. Despre cât de bună și de plăcută e viața după voia lui Dumnezeu.

*

„Norii cei cumpliți ai păcatului mă acoperă”

O sintagmă care se leagă tot de apă, apa primită prin rugăciune sau prin har fiind leitmotivul zilei liturgice.

Însă aici apa nu are conotații pozitive ci negative. Picăturile de apă sunt păcatele noastre și ele sunt atât de multe încât formează nori negri, cumpliți, fioroși, care își varsă urgia peste noi.

Mă acoperă, Sfinte al lui Dumnezeu, grindina și viscolul propriilor mele păcate!

În literatura imnologică ortodoxă, iarna, sub aspect duhovnicesc, ne vorbește uneori despre starea de nesimțire la care ne aduce păcatul. Păcatul ne îngheață. Păcatele ne troienesc, ne afundă în zăpadă neagră.

În același timp însă zăpada are și înțeles pozitiv, atunci când păcatele noastre sunt curățite mai mult decât zăpada, zăpada fiind, în acest context, un exemplu minor în comparație cu curăția interioară pe care o produce harul lui Dumnezeu în noi.

De aceea și ploaia are înțelesuri binare, fiind un simbol al milei dumnezeiești dar și al pedepsei dumnezeiești.

*

„întreite valurile vieții mă înfricoșează”

Sintagma de față vizează cele trei mari surse ale îndemnului la păcătuire: diavolul, propria noastră persoană și lumea, contactul cu prilejurile de păcătuire.

Diavolul ne ispitește, pentru că noi înșine ne ispitim cu păcatul, îl dorim [Iac. 1, 14]. Iar negrija noastră în societate ne dă tot atâtea prilejuri de a păcătui.

Mă înfricoșează multiplele momente în care pot păcătui și în fața cărora mă găsesc slab, fără apărare.

*

„cu râvna ca cu o haină arhierească împodobit fiind”

Ai fost plin de râvnă, Sfinte Ilie, având râvna pentru dreapta credință aidoma cu ierarhii care sunt în stare să moară pentru evlavia și rectitudinea Ortodoxiei.

Tocmai de aceea râvna sa e comparată cu o haină arhierească, cu un veșmânt arhieresc: pentru că nu s-a gândit la sine în lupta sa cu idolatria, ci la sănătatea credinței poporului celui credincios al lui Israel.

Iar ierarhul are datoria să se uite de sine pentru păstoriții săi, să îi vizeze pe ei în primul rând, după exemplul Marelui Arhiereu, Care a văzut doar lumea și pe ea a îmbrățișat-o până la moartea pe Cruce, neprecupețindu-Se pe Sine.

*

„de râvna credinței fiind aprins” = fiind plin de harul lui Dumnezeu și de iubirea dogoritoare de a se face voia Sa în toată lumea

*

„aprinde în inima mea sfințit dor”

Aprinde în mine, cu rugăciunile tale, Sfinte Ilie, un sfânt dor pentru Dumnezeu, care să mă facă să trec peste toate obstacolele puse înaintea mea din dragoste nețărmurită pentru El!

*

„curate picături de umilință”

Iarăși motivul apei, în context pozitiv, unde umilința noastră e văzută ca fiind primită de la Dumnezeu, ca un har dumnezeiesc, care picură de la Dumnezeu în noi.

*

„brazdele pământului le-ai îmbătat cu ploaie”

Brazdele însetate ale pământului, după cei 3 ani și jumătate de secetă, le-ai făcut să fie pline de ploaie, să se îmbete de bucuria pe care o aduce ploaia într-un pământ devastat de vegetație.

*

„de râvnă dumnezeiască umple gândul meu”

Umple-mă de râvna ta, Dumnezeiescule Ilie, de râvna de a mă nevoi și de a-L iubi pe Dumnezeu mai presus de toate!

*

„năvălirile răutății”

Răutatea = orice păcat sau patimă care mă asaltează, care vor să mă biruie.

Și păcatele năvălesc peste mine, mă împresoară, vor să asalteze în cetatea inimii mele și să mă cucerească, să mă domine. Nu de puține ori găsim asemuite, în literatura ascetico-mistică a Bisericii noastre, gândurile care ne invită la păcat cu niște armate agresoare, care ne asediază cetatea inimii.

Lupta noastră cu ele e de a nu le da loc în inimă, de a nu le lăsa să ne stăpânească interior.

Tocmai de aceea și diferențierea care se face între ispitirea interioară și consimțirea cu păcatul. Pe când ispitirea, dorința de a ne îndupleca spre a ne unii cu gândul pe care ni-l aduc demonii sau cu blasfemiile lor nu sunt păcate, consimțirea cu ele, dorința de a ne simți confortabili în păcat e păcat și trebuie spovedit.

*

„de clevetirea nevăzuților vrăjmași mă scapă și mă mântuiește”

De invidia demonilor scapă-mă și fă-mă viu!

*

„pe mine, cel ce mă clătesc la minte”

Ajută-mă pe mine, cel care tind spre păcat, care nu sunt consecvent cu dorința de a mă lupta cu păcatul.

Ajută-mă, căci am tendința să pactizez interior cu răul.

*

„dă umilință curățitoare”

Sintagma se referă la una dintre consecințele umilinței: lacrimile de pocăință. Lacrimi de pocăință care se nasc din conștientizarea profundă a păcatelor noastre și a milei lui Dumnezeu cu noi.

Dă-mi umilința care să verse lacrimi curățitoare, luminătoare, sfințitoare ale persoanei mele!

*

„Ridică mintea mea din toate răutățile cele de pe pământ, cu curăția bunătăților tale”

Ridică-mi mintea din înfrățirea cu gândul la păcate spre cugetarea și contemplarea bunătății, a puterii și a milostivirii lui Dumnezeu!

*

„cu cuvântul tău cel duhovnicesc deschide-mi acum ușile pocăinței”

Ușile pocăinței = simțurilor/simțirilor mele trupești și sufletești (ușile) dă-le să își vină în fire și să tindă spre harul lui Dumnezeu, spre pocăință.

Cuvântul tău duhovnicesc = rugăciunea, mijlocirea ta pentru mine, care e plină de har.

*

„ploile umilinței”

Se referă tot la lacrimi, ca și consecințe reale ale umilinței.

*

„să-mi deschidă ușile dreptății”

Ușile dreptății = iertarea Sa.

Să mă ierte pe mine, cel care mă pocăiesc, pentru că El dorește, după dreptatea Sa cea milostivă, să îl mântuiască pe tot cel care se pocăiește.

*

„Ceea ce ești pricina tuturor bunătăților” = Prea Curata Stăpână, prin acceptarea nașterii din sine a Fiului lui Dumnezeu, Care ne-a adus tot harul, toată bunătatea.

*

„străină călătorie a făcut prin Duhul”

Dumnezeiască călătorie, străină firii umane a făcut Sfântul Ilie, care a fost mutat de către harul Duhului Sfânt de pe pământ la cer, la cele veșnice, fără să cunoască moartea.

*

„Subțiază cu rugăciunile tale grosimea minții mele și cu dumnezeiești raze ale pocăinței mă luminează”.

Fă ca mintea mea pământească, neînduhovnicită, plină de gânduri și de simțiri grosiere să se înduhovnicească, să se subțieze, pentru că prin harul pocăinței, mijlocit de către tine, Sfinte Ilie, luminat fiind de razele harului, pot să văd slava Celui care e Lumină neapropiată.

***