Predică la duminica după înălțarea Sfintei Cruci [2010]

Iubiți frați și surori întru Domnul,

Fiind tot în atmosfera aprofundării semnificațiilor Crucii Domnului în viața noastră, Evanghelia de astăzi (Mc. 8, 34-38; 9, 1) ne direcționează spre o conștientizare a crucii personale, care e o traducere a întregii noastre vieți ascetice.

Pentru că luarea/asumarea crucii de la v. 34 a început odată cu Botezul nostru și, pe fiecare zi, nu facem altceva decât să trăim în rigorile dar și în bucuriile dreptei credințe.

Însă fiecare clipă asumată ca ascultare iubitoare de Dumnezeu e o continuă venire spre Sine și adâncire în relația cu Sine. Și suportarea tuturor împotrivirilor și a tuturor greutăților și a tuturor neputințelor moștenite sau provocate de către noi din iubire de Dumnezeu înseamnă a ne trăi crucea în mod interior, adică nevoința eliberatoare, mântuitoare.

Și pentru că răbdăm ca ortodocși, din credință și pentru credința noastră, trăim continuu renegarea de noi înșine, negarea de sine, tăgăduirea de sine, lepădarea de sine de care Domnul ne vorbește în același verset 43, versetul de prim-plan al zilei.

La o primă vedere, ascultarea de Dumnezeu ca negare de sine pare un atentat la libertatea și demnitatea omului. Cei care își întemeiază viața pe propriile lor idei, foarte puține și hilare cel mai adesea, consideră negarea de sine a nevoinței ortodoxe drept o imensă prostie, o dovadă de obtuzitate crasă.

Ați văzut din traducerea noastră a Bibliei Satanice, cum pentru întemeietorul satanismului postmodern renunțarea la mintea proprie sau la propria juisare perversă era o dezonoare inadmisibilă.

O liber cugetătoare, care se crede o femeie credincioasă, mi-a spus la un moment dat că prin sfaturile mele teologice și de comportament nu fac altceva decât să spăl creierele noii generații, punând astfel semnul egal între învățarea credinței și ideologizarea maselor.

Cu alte cuvinte, instruirea teologică și ascetico-mistică a credincioșilor făcută de către mine, din conștiință pastorală, pentru întemeierea lor în voia lui Dumnezeu și nu pentru ca să le mănânc banii sau să îi duc pe drumuri noroioase, ar fi fost un mijloc de manipulare și de depersonalizare a oamenilor, pentru ca eu să profit de „naivitatea” lor.

Însă Domnul ne invită în Evanghelia zilei nu să ne lăsăm negați la nivel personal de către alții, adică ideologizați, ci să ne negăm noi înșine lucrurile care nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu.

Pentru că ideologia, ca o filosofie întotdeauna partizană și extremistă, dorește să fie ascultată cu forța, pe când ascultarea ca renunțare dorită la gândirea proprie, pentru ca să fim conduși de către Dumnezeu sau de Dumnezeu prin Părinți harismați, care ne doresc oameni curați și sfinți, înseamnă un câștig și o mare personalizare, pentru că e vorba de educarea noastră și de înaintarea în comuniune.

Și preotul, cât și ideologul se folosesc de cuvinte și de explicații, însă motivația și mesajul lor diferă în mod fundamental. Fiindcă slujitorul lui Dumnezeu dorește ca oamenii să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să își ajusteze părerile care sunt tulburi sau contrare lui Dumnezeu printr-o dreaptă și profundă teologie, să trăiască conform cu învățătura pe care Dumnezeu i-a luminat-o și să fie repere de viață duhovnicească.

Pentru că asumarea crucii acest lucru înseamnă: să faci ceea ce ai înțeles că trebuie să faci ca ortodox. Să nu fii duplicitar în viața ta, în sensul ca una să afirmi și altfel să ai viața.

Bineînțeles există căderi, păcate în viața noastră…Însă una e să fii un fanfaron tot timpul și alta e să rămână ceva durabil după tine. Pentru că urmarea lui Hristos nu se face cu crucea la gât sau în spinare, ci în tăcerea inimii, clipă de clipă, trăind în conștiința ta în fața lui Dumnezeu.

Și tocmai de aceea, viața ortodoxă nu este o ideologie, o formă de prostire și de escrocare a oamenilor ci o viață dumnezeiască, trăită după conștiința noastră plină de har, de o rigoare, simplitate și maiestuozitate copleșitoare.

Însă toate acestea le acoperim cu vălul decenței, al bunului simț, al smereniei și numai cei care se apropie de noi și ei înșiși înțeleg să își schimbe viața conform cu Dumnezeu, înțeleg taina vieții noastre întrucâtva, ca una care este ascunsă în Dumnezeu, pentru că e viață mistică cu Dumnezeu și cu oamenii.

În v. 35, când Domnul ne vorbește despre pierderea sufletului pentru El (în limba greacă existând și sensul: a distruge), continuă, de fapt, discuția despre aceeași renunțare la sine.

Însă sufletul nu este casabil, pentru ca să îl distrugem. Violența verbului de aici este însă o violență ascetică, pentru că cele care trebuie distruse sunt patimile din suflet și nu sufletul. La fel, când vorbim de moartea sufletului sau de moartea sufletească ne referim la faptul că stăm în păcate nespovedite și neplânse și nu că ni s-a desființat sufletul, lucru absolut imposibil.

Pentru ca să trăiești pentru Dumnezeu, cu alte cuvinte, trebuie să renunți la o mentalitate îngustă și liniară, saturată de materialitate și de dorința unui trai exclusiv bun, și trebuie să gândești transcendental și paradoxal.

Trebuie să trăiești cu mentalitatea că adevărul vieții noastre vine de sus, de la Dumnezeu, prin descoperirea și harul Său și nu de la noi înșine și că noi gândim, iubim, acționăm pentru că suntem luminați și întăriți ca să gândim și să înfăptuim binele iar, pe de altă parte, că mai multe adevăruri nu se exclud ci se întrepătrund, că atât cei buni cât și cei răi sunt în planul mântuirii  lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu este exclus aprioric din el și că toate cele care s-au petrecut, se petrec și se vor petrece în lume au o finalitate dumnezeiască, fiindcă istoria și veșnicia sunt în mâna lui Dumnezeu.

De aceea, când Domnul ne cere să renunțăm la ceea ce ne urâțește, adică la tot păcatul și la toată erezia, ne cere asta pentru că vrea să fim cu toții lumini, plini de slava Sa, așa cum este umanitatea Sa în slava lui Dumnezeu. Tocmai de aceea trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și să ne răstignim intențiile și gândurile și impulsurile de tot felul, pentru că din toată această autocenzură duhovnicească vine o bogăție de har și de înțelepciune copleșitoare.

Folosul primordial al omului e unul eclesial și ascetico-mistic și nu economic, politic sau monden. În Biserica slavei Sale stând, suntem oamenii ascezei și ai comuniunii și ai vorbirii continue cu Dumnezeu, care ne schimbă în bine în mod continuu, fapt pentru care gustăm, încă de aici, slava Împărăției lui Dumnezeu, de care se vorbește în ultimul verset al Evangheliei zilei.

Și da, Împărăția lui Dumnezeu, văzută în mod extatic, vine întru putere în persoana noastră, în puterea harului dumnezeiesc, pentru ca să ne arate că privațiunile de tot felul, trăite din dreaptă credință, au o finalitate incredibil de măreață: moștenirea veșnicei Împărății a lui Dumnezeu.

Iar cum Evanghelia zilei e, de fapt, preambulul Evangheliei praznicului Schimbării la față a Domnului, adică a transfigurării umanității Sale, cu atât mai mult ni se subliniază faptul, că nu crucea în sine e finalul, scopul vieții noastre ortodoxe și că nu la cruce, adică la despătimire/ la lupta cu patimile trebuie să ne oprim și să moralizăm tot timpul despre ce e bine și ce nu e bine să facem, ci trebuie să arătăm că despătimirea noastră e reală, adică a trecut spre vederea slavei lui Dumnezeu și a înaintării în curăție și sfințenie.

Pentru că postul, rugăciunea, înfrânarea, nesomnul, citirile teologice nu sunt făcute pentru ele însele, ci ele sunt mijloace pentru a trece spre mai departe: spre a ne umple de consecințele lor, adică de: curăție, pace dumnezeiască, discernământ duhovnicesc, vederea lui Dumnezeu, înțelegere profundă a teologiei celei sfinte a Bisericii…

Și spun asta, pentru că mulți preferă o moralizare în jurul Crucii Domnului și o rămânere la suferință, chin și nefericire, când sensul vieții ortodoxe e acela de a trece de la moarte la viață, la înviere duhovnicească, la umplere de har, de consecințele ascezei.

Adică Crucea Domnului și asceza nasc bucurie și exaltare dumnezeiască, gânduri dumnezeiești și un simțământ tot mai mare al sobornicității, al comunionalității și nu dezgust, nefericire, solipsism. Iar cine rămâne doar la crucificarea de sine și nu pășește mai departe înseamnă că a eșuat, nu a ajuns la bucuria care întrece orice putere de înțelegere a minții umane.

De aceea mă rog și vă rog să nu rămâneți în tristețe și în frică și să credeți că aceasta e cea mai de sus și mai plină stare de a trăi Ortodoxia! Dacă vă e frică de propria dumneavoastră umbră sau dacă fricile nu vă lasă să zâmbiți, să iubiți cu sfințenie și să aveți o conștiință delicată a responsabilității dumneavoastră, trebuie să știți că încă nu e de ajuns pentru ca să fiți niște flori frumoase în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.

Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze întru pacea și bucuria Sa, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Blogway 2.0: de la hiperutilități la comunitate

Blogway, platforma pe care creăm de câteva luni, o platformă de hosting și de blogging românească, cu oameni tineri, s-a fundat pe principiile WordPress-ului american, și a cunoscut permutări multiple, deloc uniforme, cea mai spectaculoasă fiind cea de astăzi, când varianta a doua a platformei oferă posibilități de editare și de manageriere a datelor personale, care concură și chiar depășesc utilitățile WordPress.

Și asta cu numai 24 de lei pe lună.

Poți creea cea mai specializată și multifuncțională platformă de blog, după cum poți hosta o largă bază de date personale la prețuri inimaginabil de mici, având un sprijin continuu din partea managerilor generali ai platformei.

Însă Blogway, în comparație cu WordPress, nu are încă o comunitate online închegată, cu o evidență strictă și netrucată a muncii online a fiecărui utilizator în parte, ci trăim conștiința dispersiei.

WordPress are o comunitate online multinațională, implicit multilingvistică, însă, din păcate, a încurajat pe utilizatorii neperformanți dar manipulatori, adică lichelismul, fapt pentru care comunitatea sa online, deși imensă, nu are o conștiință valorică și a muncii foarte bine definită.

Pentru că o ierarhie a valorilor într-o comunitate ca cea a WordPressului, unde sunt milioane de bloguri personale (mai mult sau mai puțin funcționale sau updatate) ar fi trebuit să aibă o rată a modificărilor în topuri ca la bursă: la fiecare minut topul accesărilor, al importanței valorice, al conținutului implicit al blogului ar fi trebuit să fie altul.

Fiindcă numai astfel încurajezi munca, spiritul creator, concurența loaială, lași pe creatorii online să se remarce sau îi recompensezi și îi admiri pe cei care te popularizează și îți duc faima mai departe.

O platformă online e importantă prin cei care creează și prin calitatea creației, prin cei care întrețin interesul pentru platformă și pentru desfășurarea personală la nivelul interconectivității. Degeaba avem utilități imense, o interconectivitate performantă, dacă nu avem persoane care să le folosească la maximum, într-un mod creativ și spectaculos și să atragă, la rândul lor, persoane de anvergură creativă și nu doar utilizatori la plesneală, care să fure conținut de la alții sau să își facă reclamă erotică sau matrimonială.

Iar noi îi dorim platformei noastre de acum, Blogway, să nu facă aceeași greșeală ca WordPress-ul: să nu renunțe la ideea de prestigiu și de valoare creativă și să încurajeze manelizarea platformei sau grobianismul, pentru că rămâne doar cu grobienii, extremiștii și tinerii cu capul mic.

Și mă explic imediat.

În 2006 eram unul dintre pionierii foarte prolifici (ca și astăzi de fapt) ai WordPressului românesc, care, alături de alții, au atras personalități și oameni de valoare ai României în mediul online sau i-a făcut pe mulți alții să înțeleagă că onlineul e foarte serios și că aici se pot face lucruri de primă mână și că acesta va lua locul, în mod fundamental, culturii tipărite în mod tradițional.

Când noi începeam introducerea culturii hipertextuale în România, a onlineului, televiziunile și presa românească (nu mai vorbim de marea masă a românilor, care nu știu cum să deschidă computerul sau să facă lucruri minimaliste cu el) aveau o concepție extrem de rudimentară despre ceea ce se poate face în acest domeniu.

Însă în nici 4 ani s-a produs o revoluție imensă, în care toate televiziunile, ziarele, radiourile au bloguri și există o comunitate majoră de bloguri personale (nu discutăm valoarea lor…că intrăm pe un teren mlăștinos) și onlineul a ajuns un lucru comun, ca și când ar fi existat de când lumea.

Însă onlineul românesc nu are nici 4 ani…

Iar Teologie pentru azi a asistat în acest timp la moartea multor bloguri, a unor ziare, chiar televiziuni și este un reper al teologiei ortodoxe românești, la care se lucrează continuu și în mod organic, pentru că ne-am asumat un proiect pentru alții, proiect care se identifică cu însăși împlinirea vieții noastre.

De aceea, motivul pentru care am renunțat la WordPress, deși am adus mulți creatori pe platformă prin exemplul și abnegația noastră, a fost unul de principiu: când nu mai ești respectat în sine și când valoarea ta e considerată un pericol și nu o șansă în fața mediocrității, atunci nu trebuie să mai ajuți o platformă, care a transformat o idee nobilă într-o afacere de duzină.

WordPressul este, în momentul de față, o imensă idee nobilă transformată în hârtie igienică de consum public.

Nimeni nu spune că trebuie să facem ceva hiperelitist, în care să eliminăm diversitatea și posibilitățile native minore ale oamenilor.

Însă când încerci să minimalizezi sau să obturezi la nivelul vizibilității o platformă ca Teologie pentru azi, unicat în România și în multe state ale lumii (pentru că onlineul e reperabil…fără să pleci de-acasă și eu vorbesc în cunoștință de cauză), când ea e locomotiva care te publicitează și una dintre mărcile care te definesc la nivel local și nu numai, înseamnă că nu ai viziune și nu îți cunoști interesul, fie el egoist la culme.

De aceea felicităm echipa Blogway pentru noile utilități și pentru promisiunile de viitor și pentru managerierea și atenția continuă, chiar specială, pe care ne-au acordat-o și o rugăm să nu repete greșelile de la case și mai mari.

Avem nevoie și trebuie să construim comunitatea Blogway românească și, de ce nu, internațională, însă pe principii valorice și pe transparență performațională. Dacă cineva dorește să vadă cine e în comunitatea Blogway, ce, cât face, cu cine interacționează, cum se situează valoric fiecare, trebuie să aibă această posibilitate.

Dacă însă gândim o comunitate Blogway în care să ne votăm tot noi, ai noștri, ca în Zelist, în care unul, doi, maxim trei indivizi spălăciți și anoști stau cocoțați în frunte, indiferent de ce și cum scriu, atunci cred că trebuie să rămânem așa cum suntem.

Dar dacă avem curajul să fim performanți și credibili și la nivelul conținutului și al calității conținutului (adică în lucrurile principale) ca în domeniul utilităților și a performanțelor de editare, download și trafic, atunci cred că trebuie să începe să încropim o comunitate, care să se respecte reciproc, pentru ca să fie respectabilă.