Traduceri patristice (vol. 2): prima parte a cuprinsului cărții

Cuprins

*

Dumnezeiescul Augustin al Hipponei, Predica de pe munte a Domnului nostru

Cartea întâi. Capitolul 5 de la Sfântul Apostol Matei

Capitolul 1 (8-11)

Predica de pe munte este o lecție extinsă de viață creștină * Împlinitorii predicii Domnului își zidesc casa pe stânca adevărului dumnezeiesc * Mt. 5, 1-2. Legea lui Moise și Evanghelia * Ne vorbește Cel care a deschis gurile Prorocilor * Mt. 5, 3. Despre îndrăzneala rea a sufletului * Ce înseamnă „sărac cu duhul”. El e preferabil celui mândru *

Capitolul al 2-lea (12-15)

Mt. 5, 4. Pământul transfigurat e locașul Sfinților *  Mt. 5, 5. Jelirea pentru lucrurile pierdute vs. părăsirea lucrurilor pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt ne mângâie în dorul nostru după Dumnezeu * Mt. 5, 6. Despre cei îndrăgostiți de adevărul dumnezeiesc și de binele veșnic * Mt. 5, 7. Despre cei îndurători/milostivi * Mt. 5, 8. Dumnezeu se vede numai de către inima curată * Mt. 5, 9-10. Făcătorii de pace și unitatea interioară  *

Capitolul al 3-lea (16-19)

Cele 8 fericiri și Mt. 5, 11 ca fericire generală * Numărul fericirilor și logica lor internă. O continuare a comentariului la fericiri * Prima și a opta fericire vorbesc despre Împărăția Cerurilor * Relația dintre cele 7 și a opta fericire. Autorul își propune o nouă discuție despre fericiri *

Capitolul al 4-lea (20-24)

Relația dintre darurile Sfântului Duh și fericiri *  Împărăția Cerurilor e numită diferit în fiecare fericire în parte. Din nou despre relația dintre fericiri și darurile Duhului Sfânt * Fericirea a 8-a și relația ei cu prima fericire. Tăierea împrejur și ziua învierii Domnului. Multiplul de 7, cifra 8 și Cincizecimea * Harul Sfântului Duh e acela care ne dă să trăim consecințele fericirilor *

Capitolul al 5-lea (25-29)

Mt. 5, 12 sau a  noua fericire. Fericirea și frumusețea creștinului sunt interioare * Durerile sunt trecătoare, pe când bogăție cerească e simțită încă de acum * Ereticii și schismaticii nu se bucură de consecințele fericirilor. Credința adevărată și dragostea sunt împreună cu dreptatea. Schismaticii nu distrug Biserica * Vorbirea de rău în fața noastră și în absența noastră. Exemplificări evanghelice: In. 8, 48 și In. 7, 12 * Despre prigoana pentru Dumnezeu. Adevăratul creștin este următorul lui Hristos întru toate * Despre răsplata în cerul duhovnicesc. La II Cor. 5, 1 se vorbește despre acest cer * De acum ne veselim de bunurile dumnezeiești, de care ne vom bucura, în mod desăvârșit, în veșnicie *

Capitolul al 6-lea (30-33)

Mt. 5, 13. Cei ai lui Dumnezeu vor fi înțeleși foarte prost. Cel care are inima țintuită în cer * Mt. 5, 14.  Despre ce înseamnă aici „pământ” și „lume” * Ce înseamnă „muntele” de la Mt. 5, 14 * Mt. 5, 15. Despre predicarea adevărului. Ce înseamnă „dublul de măsurat”. Nu trebuie să te opui luminii dreptei credințe * Continuare la Mt. 5, 15. Despre predicarea adevărului și slujirea trupească. Confirmare cu I Cor. 9, 26-27. „Casa” de la Mt. 5, 15 e lumea în integralitatea ei sau Biserica *

Capitolul al 7-lea (34-37)

Mt. 5, 16. Despre cei ce umblă după slava deșartă și onoruri trecătoare * Oamenii Îl laudă pe Dumnezeu datorită vieții noastre exemplare * Exemplificări despre cum e lăudat Dumnezeu prin faptele bune ale Sfinților *

Capitolul al 8-lea (38-39)

Mt. 5, 18-19. Ce înseamnă „a desăvârși” Legea. Despre cel care strică poruncile lui Dumnezeu și despre cel care învață, în mod drept, poruncile Sale *

Capitolul al 9-lea (40-46)

Mt. 5, 20. Trebuie să împlinim și pe cele ale Legii și pe cele ale Evangheliei * Dreptatea Legii și cea a Evangheliei. Evanghelia desăvârșește poruncile Legii * Mt. 5, 21-22. Despre cele trei pedepse * Ce înseamnă „raca” în greacă și în ebraică. Despre interjecții și greutatea de a le traduce * Prezentare graduală a păcatelor * Cele trei trepte ale pedepselor * Despre mânie și ucidere. Dumnezeiasca Judecată a Domnului * O nouă analiză a celor 3 verdicte *

Capitolul al 10-lea (47-50)

Mt. 5, 23-24. În ajutorul fratelui care ne urăște. Locul de aici explicat prin Efes. 4, 26 * Cererea iertării față de fratele prezent în Biserică și aducerea darului în fața lui Dumnezeu * Înțelesul duhovnicesc al „altarului” de la Mt. 5, 23. Omul credincios e templul lui Dumnezeu * Dorința de a te împăca cu aproapele și cererea iertării. Rugăciunea de iertare în fața Domnului trebuie să preceadă cerea iertării către aproapele * Vindecarea omului se dobândește prin rugăciune *

Capitolul al 11-lea (51-57)

Mt. 5, 25-26. Despre judecata Domnului. Despre pedeapsa și răsplătirea dumnezeiască * Ce înseamnă „plata până la ultimul ban” * Despre adversarul nostru. Mai multe variante de interpretare * Dumnezeu este mereu cu noi * Continuarea discuției despre adversarul nostru * Supunerea față de adevărul Scripturii *

Capitolul al 12-lea (58-62)

Mt. 5, 27-28. Despre adulterul săvârșit în inima omului  * Cele trei trepte ale păcatului: momeala, vorbirea cu plăcerea și consimțirea cu ea * Despre treptele păcatului în cazul păcatului Protopărinților noștri * Trebuie să cugetăm la cele dumnezeiești și să nu ne coborâm la fărădelegea plăcerii păcătoase * Obișnuința cu plăcerea. Războiul nevăzut. Pacea și ordinea de la început * Cele trei feluri ale păcatului: în inimă, prin fapte și prin obișnuințe. Cele trei feluri de morți * Adulterul de la Mt. 5, 28 reprezintă toată plăcerea păcătoasă * Venirea în fire și căutarea ajutorului dumnezeiesc *

Capitolul al 13-lea (63-65)

Mt. 5, 29. Despre renunțarea la prietenia aceluia care e o povară pentru mântuirea noastră * Mt. 5, 30. Din nou despre prietenul iubit care ne obstrucționează viața cu Dumnezeu * Despre sfătuirea care ne poate sminti. Despre mâna dreaptă și cea stângă din acest context evanghelic  *

Capitolul al 14-lea (66-68)

Mt. 5, 31-32.  Despre cartea de divorț și mânia și răceala bărbaților față de soțiile lor. Domnul nu dorește despărțirea soților * Motivul desfrânării fărâmă cuplul căsătorit * Teologia Sfântului Apostol Pavel în ceea ce privește divorțul: I Cor. 7, 10-11 *  Despre feciorie și viață duhovnicească în cuplul căsătorit. O explicație la I Cor 7, 29 *

Capitolul al 15-lea (69-72)

Lc. 14, 26. Despre aparentele contradicții dintre poruncile Domnului * Cum trebuie să înțelegem aparenta contradiție dintre iubirea vrăjmașilor și urârea familiei pentru Hristos * Despre relația dintre soț și soție. Copiii ca dar al lui Dumnezeu și căsătoria în feciorie ca cea mai sublimă căsătorie creștină * Ce înseamnă trupul de la Mt. 6, 25 și punerea sufletului pentru oi de la In. 10, 15 *

Capitolul al 16-lea (73-85)

Cum trebuie să fie înțeleasă desfrânarea de la Mt. 5, 32. Înțelesurile multiple ale desfrânării în Sfânta Scriptură *  I Cor. 7, 10-11. Motivul divorțului. Reîmpăcarea soților despărțiți * I Cor. 7, 4. Drepturile soților sunt egale * I Cor. 7, 12-13. Sfatul Sfântului Apostol Pavel: să nu se despartă de soțul necredincios * Despre feciorie. Soții divorțați trebuie să nu se mai căsătorească sau să se reîmpace. Fecioara poate rămâne fecioară sau se poate mărita * Despărțirea soților din cauza desfrânării e îngăduită și nu poruncită de Domnul * I Cor. 7, 14. Soțul necredincios se poate converti prin cel credincios * Despre copiii proveniți dintr-un cuplu în care unul dintre soți era necredincios * Din nou despre sensurile plurale ale desfrânării * Pricina de desfrânare apare nu numai ante ci și post divorț * Despre cea divorțată și adulterul premeditat * Nu este acceptat divorțul din îngăduință * Ascultarea față de soț. Exemplul femeii credincioase soțului ei *

Capitolul al 17-lea (86-92)

Mt. 5, 33-37. Nu trebuie să ne jurăm. Trebuie să fim sinceri în vorbele noastre * Cele care par „jurăminte” la Sfântul Pavel * Despre o expresie grecească. Jurămintele strâmbe * Jurământul din momentele de necesitate * Jurământul făcut din cauza unei conjucturi demonice. Necesitatea jurământului atunci când trebuie să convingi pe cineva * Comentariu la Mt. 5, 33-36. Niciun lucru creat de către Dumnezeu nu a fost creat fără un rost al său * Jurământul făcut trebuie respectat. Vom fi judecați de Domnul pentru ceea ce ne-am jurat. Dumnezeu ca Atotțiitor și Atotprezent * Comentariu la I Cor. 15, 31 * Nu trebuie să avem o perspectivă antropomorfă asupra lui Dumnezeu. Universul e un întreg organic * Ce înseamnă „cer” și „pământ” în Mt. 5, 34-35 * Despre omul duhovnicesc * Fac. 3, 19 și plata pentru păcat *

Capitolul al 18-lea (93-96)

Despre lupta soțului împotriva desfrânării și despre acceptarea defectelor soției lui * Lauda adusă vieții sfinte. Lupta împotriva patimilor * Greutățile vieții și ajutorul lui Dumnezeu. Întrajutorarea confraților noștri *  Despre omul blând și omul milostiv *

Capitolul al 19-lea (97-111)

Mt. 5, 38-42. Despre non-violența evanghelică * Răul nu e scos afară prin rău ci prin bine. Nedreptățile făcute omului credincios îl umplu de o și mai mare sfințenie * Despre dreptatea milostivă a Evangheliei * Comentariu la  Mt. 5, 17 * Omul milei. Nu trebuie să întoarcem nimănui răul pe care ni l-a făcut * Mila preotului față de păstoriții săi și grija pentru ei * Ce înseamnă „obrazul drept”. Manuscrisele grecești ale Scripturii și relația lor cu cele latine * Nevoințele Sfinților Apostoli pentru cei credincioși * Obrazul drept și cel stâng * Sfântul Apostol Pavel se lasă prins și legat deși era cetățean roman * Motivația interioară duhovnicească pentru care Sfântul Pavel s-a lăsat înlănțuit * Profeția Sfântului Pavel de la F. Ap. 23, 3. Despre ipocrizie * Despre pacea interioară și înțelepciunea Sfântului Pavel * Pregătirea interioară continuă pentru a suferi pentru Domnul * Exemplul și suferința Domnului pentru noi * Poruncile dumnezeiești ne duc la curățirea inimii * Despre judecata în instanță și despăgubirile înțelese în mod creștin. Despre avere ca povară a omului credincios * Poziția Dumnezeiescului Augustin față de sclavi și sclavia vremii lui * Despre „îmbrăcăminte” și „haină” * Din nou despre pregătirea interioară pentru a suferi pentru Domnul * Gradația poruncii suferinței pentru Domnul și cifra 3 *

Capitolul al 20-lea (112-121)

Injurii și răsplată. Răzbunarea e o slăbiciune și nu o plăcere sănătoasă și un act de tărie * Pedeapsa și suportarea ei. Corecțiile paternale la adresa copiilor * Mt. 5, 44. Despre iubirea lui Dumnezeu și pedepsele Sale în viața noastră * Rolul justiției în societate. Trebuie să se judece ținându-se seama de omul inculpat * Cum văd Sfinții lui Dumnezeu moartea * Moartea survenită în urma voinței Sfinților * Domnul ne învață îndreptarea prin iubire. Pogorârea harului Sfântului Duh s-a petrecut la 10 zile de la Înălțarea Sa la cer * Din nou despre pedepsele venite prin Sfinți. Ele au fost date din dragoste pentru ei și nu din ură * Dumnezeiescul Augustin neagă autenticitatea unei secvențe din viața Sfântului Apostol Toma, care a rămas drept veridică de-a lungul timpului * Compătimirea celui care ne ocărăște * Gradele restituirii. Despre pedepse * Sentințele judecătorești în viața noastră * Domnul ne cere ca să ne pregătim cu dârzenie în fața nedreptăților de tot felul * La dârzenia în fața necazurilor trebuie să adăugăm milostenia. Milostenia se face din câștigul cinstit și potrivit dreptății  *  Nu putrem da milostenie pentru ca cel care o primește să facă păcate sau lucruri rele * Prin față se referă la minte în Mt. 5, 42 * Despre împrumut și milostenie * Dumnezeu răsplătește milostenia noastră *

Capitolul al 21-lea (122-126)

Mt. 5, 43-48. Nu se pot împlini poruncile lui Dumnezeu fără dragoste * Dumnezeu e desăvârșit și noi ne putem desăvârși în relația cu Sine * Porunca iubirii evanghelice e superioară dreptății fariseilor în materie de relații interpersonale * Cum trebuie să înțelegem iubirea pentru vrăjmașii noștri. „Blestemele” din Vechiul Testament. Prorocie despre Iuda vânzătorul * „Blestemele” Scripturii sunt profeții *

Capitolul al 22-lea (127-134)

I In. 5, 16. Pentru cine să ne rugăm și pentru cine nu trebuie să ne rugăm * „Frați” înseamnă „creștini” * Care e „păcatul de moarte” și cel care nu e „de moarte” * Cum s-a raportat Domnul și Sfinții Apostoli la păcatele făcute împotriva lor * Păcatul vânzării al lui Iuda și păcatul negării al  Sfântului Apostol Petru * Păcatul împotriva Sfântului Duh e păcatul împotriva iubirii de Dumnezeu și de aproapele * Pentru cine nu ne rugăm și de ce * Sfinții Mucenici la Apoc. 6, 10 cer nimicirea stăpânirii păcatului * Cum se nimicește domnia păcatului * Nevoința dumnezeiască a Sfântului Apostol Pavel* Despre rugăciunile Sfinților. Îndemn la împlinirea poruncii iubirii *

Capitolul al 23-lea (135-138)

Despre fiii lui Dumnezeu după har. Despre înfiere și transformarea noastră duhovnicească * Suntem chemați la faptul de a fi asemenea Lui * „Soarele” de la Mt. 5, 45 trebuie înțeles ca o referire la Fiul lui Dumnezeu * „Ploaia” de la Mt. 5, 45 e o referire la harul dumnezeiesc *  Mântuirea noastră e o consecință a bunătății Sale și a înduhovnicirii noastre * Dumnezeu a adus la existență totul și creația nu se confundă cu Sine * Cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu are o milă desăvârșită * Finalul primei cărți. Promisiune pentru o nouă carte, în care să termine de discutat predica Domnului de pe munte *

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *