Ps.103 în MLR (vol. 1)

Monumente liturgice românești

vol. I

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

*

Psalmul 103 al Vecerniei în Ceaslovul de la Râmnic [1781][1]

1. Bine cuvintează suflete al mieu pre Domnul! Doamne, Dumnezeul mieu, măritu-Te-ai foarte.

2. Întru mărturisire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca cu o haină.

3. Cel ce întinzi ceriul ca o piale[2]. Cel ce acoperi cu ape cele ma[i] pre deasupra ale lui[3].

4. Cel ce pui norii suirea Ta. Cel ce umbli preste aripile vânturilor.

5. Cel ce faci [pe] Îngerii Tăi duhuri și [pe] slugile Tale pară de foc.

6. Cel ce înteme[i]e pământu[l] preste întărirea lui [și] nu să va pleca în veacul veacului.

7. Adâncul ca o haină e îmbrăcămintea lui, preste munți vor sta ape.

8. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău să vor înfricoșa.

9. Să su[i]e munții, și să pogoară câmpii, în locul în care le-ai întemeiat pre ele.

10. Hotar ai pus, [pe] care nu-l vor trece, nici să vor întoarce să acopere pământul.

11. Cel ce trimiți izvoară în văi. Prin mijlocul munților vor treace ape.

12. Adăpa-vor[4] toate hiarăle[5] câmpului, aștepta-vor colunii întru seatea[6] lor.

13. Preste acealea[7] păsările ceriului vor lăcui[8]. Din mijlocul pietrilor[9] vor da glas.

14. Cel ce adăpi munții din ceale[10] mai pre deasupra ale lui. Din rodul lucrurilor Tale să va sătura pământul.

15. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și pășune spre slujba oamenilor.

16. Ca să scoață[11] pâine din pământ și vinul veseleaște[12] inima omului.

17. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întăreaște[13].

18. Sătura-se-vor leamnele[14] câmpului, ciedrii[15] Libanului, [pe] care [i]-ai  răsădit. Acolo păsările să vor încuiba[16].

19. Lăcașul erodiului povățuieaște[17] pre eale[18]. Munții cei înalți [sunt lăcașul] cerbilor, piatra [este] scăpare [i]epurilor.

20. Făcut-au luna spre vremi, soarele ș-au[19] cunoscut apusul său.

21. Pus-au întunearec[20] și s-au[21] făcut noapte. Întru aceaea[22] vor treace[23] toate hiarăle[24] pădurii.

22. Puii leilor răcnind ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare[a] lor.

23. Răsărit-au soarele și s-au adunat și în culcușurile sale[25] vor zăcea.

24. [I]eși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara.

25. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate întru înțelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-au[26] pământul de zidirea Ta.

26. Marea aceasta e mare și largă. Acolo să [află] jigănii, cărora nu easte număr, jivini[27] mici cu mari.

27. Acolo corăbiile umblă; balaurul[28] acesta [pe] care l-ai zidit, [spre] a-l batjocori pre el.

28. Toate cătră[29] Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreame[30].

29. Dându-le lor Tu, vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate să vor umplea[31] de bunătate.

30. Iară întorcându-Ți Tu fața Ta, să vor turbura; lua-vei duhul lor, și să vor sfârși. Și în țărâna sa să vor întoarce.

31. Trimite-vei Duhul Tău și să vor zidi, și  vei în[n]oi fața pământului.

32. Fie mărirea Domnului în veaci[32], veselise-va Domnul de lucrurile Sale.

33. Cel ce caută spre pământ, și-l face pre el de să cutremură; Cel ce să atinge de munți și fumegă.

34. Cânta-voiu Domnului în viața mea, cânta-voiu Dumnezeului mieu până ce voiu fi.

35. Îndulceasă-se Lui vorba mea, și eu mă voiu veseli de Domnul.

36. Lipsească păcătoșii de pre pământ și cei fără de leage[33] ca să nu [mai] fie ei. Bine cuvintează, suflete al mieu, pre Domnul!


[1] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 6-12.

[2] Ca o piele. Se referă la o piele de animal argăsită, tăbăcită, care putea fi folosită de către om ca îmbrăcăminte. Și în această imagine cosmică, cerul e ca o haină pentru pământ.

[3] Ale cerului.

[4] Aceste ape, din v. 11, vor adăpa…

[5] Fiarele, animalele sălbatice.

[6] Setea.

[7] Acelea.

[8] Vor locui.

[9] Pietrelor.

[10] Cele.

[11] Scoată.

[12] Veselește.

[13] O întărește.

[14] Lemnele.

[15] Cedrii.

[16] Își vor face cuib acolo.

[17] Povățuiește.

[18] Ele.

[19] Și-a.

[20] Întuneric.

[21] S-a.

[22] Aceea.

[23] Trece.

[24] Fiarele, animalele sălbatice.

[25] Lor.

[26] Umplutu-s-a.

[27] Jivine.

[28] Și balaurul este, în mod explicit denumit aici, pentru că el este diavolul.

[29] Către.

[30] Vreme.

[31] Umple.

[32] Veci.

[33] Lege.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *