Ceasul al 6-lea în Ceaslovul de la Râmnic

Monumente liturgice

românești

vol. I

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Primul tropar de la Ceasul al 6-lea în Ceaslovul de la Râmnic [1781][1]

Cela ce în ziua și în ceasul al șaselea pre Cruce ai pironit păcatul cel cu îndrăzneală făcut de Adam în Raiu, și zapisul greșalelor noastre rupe-l, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiaște pre noi.

*

Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea pe Cruce ai pironit păcat cel făcut cu îndrăzneală de Adam în Rai și zapisul greșelilor noastre rupe-l, Hristoase Dumnezeule, și ne mântuiește pe noi.

***

Troparul de la închinarea la Icoana Domnului, prezent în Ceasul al 6-lea, în Ceaslovul de la Râmnic [1781][2]

Prea curatului Tău chip ne închinăm Bunule, cerșind ertare greșalelor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voe bine ai voit cu trupul a Te sui pre Cruce, ca să izbăvești din robia vrăjmașului pre carii i-ai zidit.

Pentru aceasta cu mulțămită strigăm Ție: toate le-ai umplut de bucurie Mântuitoriul nostru, Cela ce ai venit să mântuiești lumea.

*

Preacuratului Tău chip ne închinăm Bunule, cerșind iertare[a] greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie ai binevoit cu trupul a Te sui pe Cruce, ca să izbăvești din robia vrăjmașului pe [cei pe] care i-ai zidit.

Pentru aceasta cu mulțumire strigăm Ție: [pe] toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea!

***

Troparul de la închinarea la Icoana Maicii Domnului, prezent în Ceasul al 6-lea, în Ceaslovul de la Râmnic [1781][3]

Ceea ce ești izvorul milii, milostivirii învrednicește-ne pre noi Născătoare de de Dumnezeu. Caută spre norodul cel păcătos; arată, pre cum de-a pururea, puterea ta.

Că întru tine nădăjduind, strigăm ție: Bucură-te, ca oare când Gavriil, al celor fără de trupuri mai marele Voevod.

*

Ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne pe noi, Născătoare de Dumnezeu, milostivirii. Caută spre norodul cel păcătos; arată, precum de-a pururea, puterea ta.

Că întru tine nădăjduind, strigăm ție: Bucură-te, ca oarecând Gavriil, mai marele Voievod al celor fără de trupuri!

***

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare de la finalul Ceasului al 6-lea în Ceaslovul de la Râmnic [1781][4]

Dumnezeule și Doamne al Puterilor, și a toată Făptura Ziditoriule. Carele pentru milostivirea milii Tale ceii ne asemănate, pre Unul născut Fiiul Tău, pre Domnul nostru Iisus Hristos L-ai trimis spre mântuirea neamului nostru; și prin cinstita Crucea Lui, zapisul păcatelor noastre l-ai rupt.

Și ai biruit întru Dânsul stăpâniile și puterile întunearecului. Însuți Stăpâne Iubitoriule de oameni, priimeaște și aceastea ale noastre păcătoșilor rugăciuni de mulțămită și de cearere; și ne izbăveaște pre noi de toată cădearea în păcat cea de tot pierzătoare și întunecată, și de toți cei ce caută să ne facă noao rău, văzuți și ne văzuți  vrăjmași.

Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre, și nu pleca inimile noastre spre cuvinte, sau gânduri reale. Ci cu dorirea Ta răneaște sufletele noastre; ca spre Tine tot deauna căutând, și cu lumina cea de la Tine povățuiți fiind, la Tine, Lumina cea ne apropieată și pururea fiitoare privind, ne încetată mărturisire, și mulțămită Ție să înă[l]țăm, Tatălui celui fără de început, împreună și Unuia născut Fiiului Tău, și prea sfântului și Bunului și de vieață făcătoriului Duhului Tău, Acum și pururea și în veacii veacilor, Amin.

*

Dumnezeule și Doamne al Puterilor și Ziditorule a toată Făptura. Care pentru milostivirea milei Tale celei neasemănate, pe Unul născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai trimis spre mântuirea neamului nostru; și prin cinstită Crucea Lui, zapisul păcatelor noastre l-ai rupt.

Și ai biruit întru Dânsul stăpâniile și puterile întunericului. Însuți, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primește și acestea ale noastre, [ale] păcătoșilor, rugăciuni de mulțumire și de cerere; și ne izbăvește pe noi de toată căderea în păcat cea de tot pierzătoare și întunecată, și de toți cei ce caută să ne facă nouă rău, văzuți și nevăzuți vrăjmași.

Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gânduri rele. Ci cu dorirea Ta rănește sufletele noastre; ca spre Tine totdeauna căutând, și cu lumina cea de la Tine povățuiți fiind, la Tine, Lumina cea neapropiată și pururea fiitoare privind, neîncetată mărturisire și mulțumire Ție să-[Ți] înălțăm, Tatălui celui fără de început, împreună și Unuia născut Fiului Tău, și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Duhului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!


[1] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 111.

[2] Idem, p. 113-114.

[3] Idem, p. 114-115.

[4] Idem, p. 115-118.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *