Fericirile și Crezul în Ceaslovul de la Râmnic [1781]

Monumente liturgice

românești

*

vol. I

*

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

1. 23. Blajeni[i]le/Fericirile[1]

Întru Împărăția Ta pomeneaște-ne pre noi Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta.

Fericiți cei săraci cu duhul, că acelora iaste Împărăția Ceriurilor.

Fericiți cei ce plâng, că aceia să vor mângâia.

Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.

Fericiți cei ce flămânzesc, și însetoșază de dreptate, că aceia să vor sătura.

Fericiți cei milostivi, că aceia să vor milui.

Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pre Dumnezeu.

Fericiți făcătorii de pace, că aceia fii lui Dumnezeu să vor chiema.

Fericiți cei ce să gonesc pentru dreptate, că acelora iaste Împărăția Ceriurilor.

Fericiți veți fi, când vă vor ocărî pre voi, și vă vor goni, și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru Mine.

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă e în Ceriuri.

*

Întru Împărăția Ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta.

Fericiți cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăția Cerurilor.

Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.

Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura.

Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.

Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Fericiți cei ce sunt [pri]goniți pentru dreptate, că a acelora este Împărăția Cerurilor.

Fericiți veți fi, când vă vor ocărî pe voi și vă vor [pri]goni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru Mine.

Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă e în ceruri.

*****

1. 24. Crezul[2]

Crez întru unul Dumnezeu, Tatăl atot țiitoriul, făcătoriul Ceriului și al pământului, văzutelor tuturor și ne văzutelor.

Și întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu unul născut, carele din Tatăl sau născut mai înainte de toți veacii.

Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iară nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin carele toate sau făcut;

Carele pentru noi oamenii, și pentru anoastră mântuire, sau pogorât din Ceriuri, și sau întrupat de la Duhul sfânt, și din Mariea Fecioara, și sau făcut om.

Și sau Răstignit pentru noi înzilele lui pilat din pont, și au pătimit, și sau îngropat, și au înviat atreia zi după scripturi.

Și sau suit la Ceriuri, și șade dea dreapta Tatălui. Și iarăși va să vie cu mărire, să judece viii și morții; a căruia împărăție nu va fi sfârșit.

Și întru Duhul sfânt, Domnul de viață făcătoriul; carele din Tatăl iase, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiiul iaste închinat și slăvit, carele au grăit prin Proroci.

Întru una sfântă, săbornicească, și Apostolească Besearică.

Mărturisesc un Botez întru ertarea păcatelor.

Aștept înviearea morților, și viața veacului ce va să fie, Amin.

*

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Și întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii.

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel deoființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut;

Care pentru noi oamenii, și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, și a pătimit, și S-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi.

Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții; a Cărui Împărăție nu va fi [cu] sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul; Care din Tatăl iese, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Proroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin!


[1] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 137-139.

[2] Idem, p. 141-143.