MLR (vol. 1), p. 59-64

Monumente liturgice

românești

Vol.  I

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

1. 27. Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare de la Pavecernița Mare[1]

Doamne Doamne, cela ce neai izbăvit pre noi de toată săgeata ce zboară în zi, izbăveaștene și de tot lucrul ce umblă întru întunearec.

Priimeaște jărtva cea de seară, râdicările mâinilor noastre. și ne învredniceaște pre noi și măsura nopții fără prihană a otreace ne ispitiți de reale.

și ne izbăveaște pre noi de toată turburarea și îngrozirea, carea vine noao dela diiavolul:

Dăruiaște sufletelor noastre umilință. și gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoșata și dreapta ta judecată.

Pătrunde cu frica ta trupurile noastre, și omoară mădulările noastre ceale depre pământ.

ca și întru liniștea somnului săne luminăm cu privirea la judecățile tale.

Întoarce dela noi toată nălucirea necuvioasă, și pofta cea vătămătoare.

Și ne râdică pre noi învreame de rugă întăriți încredință, și sporind întru poruncile tale:

cu bună vrearea și bunătatea a unuia Născut Fiiului tău. cu carele bine ești cuvântat. împreună cu prea sfântul și bunul, și de vieață făcătoriul Duhul tău: acum și pururea și înveacii veacilor, Amin.

*

Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit pe noi de toată săgeata ce zboară în zi, izbăvește-ne și de tot lucrul ce umblă întru întuneric.

Primește jertfa cea de seară, ridicările mâinilor noastre. Și ne învrednicește pe noi [ca] și măsura nopții [acesteia] fără prihană a o trece [rămânând] neispitiți de rele.

Și ne izbăvește pe noi de toată tulburarea și îngrozirea, care [ne] vin nouă de la diavolul.

Dăruiește sufletelor noastre umilință și gândurilor noastre [în]grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoșătoarea și dreapta Ta judecată.

Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre, și omoară mădularele noastre cele de pe pământ.

Ca și întru liniștea somnului să ne luminăm cu privirea[2] la judecățile Tale.

Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă, și pofta cea vătămătoare.

Și ne ridică pe noi în vreme de rugă[ciune] întăriți în credință și sporind întru poruncile Tale.

[Și acestea toate să se petreacă cu noi], cu bună vrerea și bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care bine ești cuvântat, împreună cu Prea Sfântul și bunul și de viață Făcătorul Duhul Tău, acum și pururea și în vecii vacilor. Amin!

***

1. 28. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta…[3]

Învredniceaștene Doamne înzioa aceasta fărăde păcat săne păzim noi. Bine ești cuvântat Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, și lăudat și proslăvit e numele tău înveaci, amin.

Fie Doamne mila ta spre noi, pre cum am nădăjduit întru tine.

Bine ești cuvântat Doamne, învațămă pre mine îndreptările tale.

Bine ești cuvântat stăpâne, înțelepțeaștemă pre mine cu îndreptările tale.

Bine ești cuvântat sfinte lumineazămă cu îndreptările tale,

Doamne mila ta e înveac, lucrurile mâinilor tale nule treace cu vedearea.

Ție să cuvine lauda: Ție să cuvine cântarea: Ție mărire să cuvine. Tatălui, și Fiiului, și sfântului Duh: Acum și pururea și înveacii veacilor, Amin.

*

Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul Părinților noștri și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă pe mine îndreptările Tale.

Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-mă pe mine cu îndreptările Tale.

Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale.

Doamne, mila Ta e în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le treace cu vederea.

[Căci] Ție se cuvine [toată] lauda, Ție se cuvine cântarea, Ție mărire se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

***

1. 29. Troparele de la Pavecernița Mică[4]

Dumnezeul Părinților noștri. carele faci pururea cu noi după blândeațile tale, nu depărta mila ta dela noi: ci pentru rugăciunile lor, înpace ocârmuiaște vieața noastră.

*

Cu sângiiurile Mucinicilor tăi ce lor din toată Lumea, ca cu oporfiră și cu Visson, Besearica ta împodobită fiind, prin trânșii strigă cătră tine Hristoase Dumnezeule, norodului tău trimitei îndurările tale: pace obștii tale dăruiaștei, și sufletelor noastre mare milă.

*

Cu sfinții fă odihnă Hristoase, sufletelor robilor tăi, unde nu iaste dureare, nici întristare: nici suspin: Ci vieață fără de sfârșit:

*

Pentru rugăciiunile Doamne tuturor sfinților, și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea ta dăneo noao. și ne miluiaște pre noi ca un îndurat.

*

Apostoli, Mucinici, și Proroci, Ierarhi, Cuvioși, și drepți, carii bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăzneală având cătră mântuitoriul, pre acela, ca pre cel bun rugațil pentru noi, să mântuiască rugămuvă sufletele noastre.

*

Ca niște pârgă afirii, ție săditoriului făpturii lumea aduce Doamne, pre purtătorii de Dumnezeu Mucenici: Pentru ale cărora rugăciiuni, înpace adâncă Besearica ta întru moștenirea ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeaște mult milostive.

*

Dumnezeul Părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiește viața noastră.

*

Cu sângiuirile[5] Mucenicilor Tăi celor din toată lumea, ca și cu o porfiră și cu visson[6], Biserica Ta împodobită fiind, printr-înșii strigă către Tine, Hristoase Dumnezeule: Norodului Tău trimite-i îndurările Tale, pace obștii Tale dăruiește-i și sufletelor noastre mare milă!

*

Cu sfinții fă odihnă, Hristoase, sufletelor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

*

Doamne, pentru rugăciunile tuturor Sfinților și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă și ne miluiește pe noi, ca un îndurat.

*

Apostoli, Mucenici și Proroci, Ierarhi, Cuvioși și Drepți, care bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăzneală având către Mântuitorul, pe Acela rugămu-vă, rugați-L pentru noi, ca pe Cel bun, să mântuiască sufletele noastre.

*

Ca o pârgă a firii, Ție, Săditorului făpturii, lumea [Îți] aduce, Doamne, pe Purtătorii de Dumnezeu Mucenici, pentru ale cărora rugăciuni [și] pentru Născătoarea de Dumnezeu, în pace adâncă Biserica Ta o păzește, mult Milostive, întru moștenirea Ta.


[1] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 185-187.

[2] Cu contemplarea judecăților Tale.

Pentru că înțelegerea duhovnicească a lucrurilor, adică contemplarea e o privire duhovnicească a voii lui Dumnezeu cu lumea.

[3] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 218-219.

[4] Idem, p. 222-224.

[5] Cu curgerile sângelui din rănile Mucenicilor Tăi…

[6] Transliterarea cuvântului grecesc: visson.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.