Opere complete (vol. 8) [34]

Scrierile complete ale

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu

şi viaţa sa,

comentate

de către

ucenicul şi fiul său întru Domnul,

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

Vol. 8

(al 6-lea caiet manuscriptic)

Paginile 437-443

***

Cuvântul. Sfântul Simeon Noul Teolog[1]

*

Miluiește-mă, Fiul lui Dumnezeu și deschide ochii sufletului meu ca să văd Lumina lumii, adică pe Tine, Dumnezeule, și să ajung și eu fiul zilei dumnezeiești.

Nu mă lăsa nevrednic și fără de dumnezeirea Ta, Bunule Doamne! Arată-Te mie, ca să cunosc că Tu mă iubești, Doamne.

Fiindcă am păzit dumnezeieștile Tale pășuni, trimite și asupra mea, Mult Milostive, pe Duhul Tău, ca să mă învețe cunoașterea Ta și să îmi vestească tainele Tale, Dumnezeule al tuturor lucrurilor.

Dogorește în mine adevărata lumină, o, Doamne bogat întru milă, ca să văd slava Ta, slava pe care ai avut-o, mai înainte de a fi lumea, la Părintele Tău.

Sălășluiește și în mine, precum ai zis, ca și eu să ajung vrednic să mă sălășluiesc întru Tine și să petrec fără încetare întru Tine și să cunosc că Te am în mine.

Ca astfel să iei formă în mine, pentru ca să pot privi nepriceputa-Ți frumusețe, să port în mine chipul Tău, care este mai presus de ceruri, și să uit toate lucrurile cele văzute.

Dă-mi mie slava Ta, pe care Ți-a dat-o Părintele Tău, Milostive, ca să ajung asemenea Ție, ca toți slujitorii Tăi, dumnezeu după har, și să fiu ca Tine fără încetare, acum și totdeauna și în veacurile fără de sfârșit. Amin!

***

Pag. 19.

N.[ichifor] Crainic spune că prin cunoaștere experimentală trebuie înțeles experimentul în sens spiritual. Iar trăirea în esență suspendă funcțiunile simțurilor.

*

Eu însă zic, că spiritualizarea simțurilor ne face să trăim experiențe esențiale în alt plan decât cel de aici.

*

Purificarea creștină înseamnă a muri în Hristos pentru a învia întru El”.

E vorba însă de o moarte a personalității sau de moartea minții, în sensul că faci să tacă gândurile și imaginația prin rugăciune, pe care eu am experimentat-o? E vorba de a doua.

*

Origen[2] afirma că prin simțul general dumnezeiesc cei fericiți[3] contemplă (văd) obiecte superioare corpului (ex: Serafimi și Heruvimi), aud glasuri ce n-au realitate în aer, savurează pâine vie, miros miresme cum e aceea a lui Hristos înaintea lui Dumnezeu, pipăie ca Ioan cu mâinile pe Cuvântul vieții.

*

Simțurile Sfinților și ale Profeților au perceput lumea spirituală printr-o senzație nesensibilă, adică printr-o senzație al cărui obiect nu face parte din lumea concretă, la care accedem printr-o sensibilitate obișnuită.

*

Pascal[4]: Ignoranța care vine după știință e o saturație de știință.

*

Docta ignorantia[5] = umilință.

*

Știința e nelimitată în privința acumulării de cunoștințe (în sens orizontal) dar limitată în sens vertical sau al înălțimii sau adâncimii.

Profunzimea tainelor vieții și ale lumii ne rămâne necunoscută.

*

În De imitatione Christi: „Vrei să te întărești și să sporești mereu în bine? Se cade atunci să te socotești izgonit și străin pe pământ”.

*

N.[ichifor] Crainic zice că această stare în care te simți singur și străin pe lume se obține prin lupte.

Eu am trăit-o în copilărie ca pe o stare normală, obișnuită. Și, dimpotrivă, am luptat să o înving și să mă atașez de lume printr-un lucru sau altul.

Și nu am învins total în mine sentimentul profund al înstrăinării mele în lume și al vremelniciei mele terestre.

Numai prin rugăciunea lui Iisus am învins-o. Pentru că rugăciunea mi-a deschis cerurile bucuriei și ale cunoașterii divine.

***

Cursul de teologie mistică al lui N.[ichifor] Crainic

1. Mistică

Elementul extazului mistic

Unirea mistică se petrece din inițiativa Duhului Sfânt și cere din partea omului o continuă purificare.

Harul care o lucrează e un har special și în afară de el intervin darurile Duhului Sfânt care îl îndrumă și îi iluminează omului facultățile sufletești făcându-le capabile să-L sesizeze în mod nemijlocit pe Dumnezeu[6].

Unirea mistică e însoțită de fapte extraordinare și miraculoase ce nu-i sunt totuși necesare.

Această trăire supranaturală e totodată și cunoaștere și iubire [a lui Dumnezeu].

Efectele ulterioare constau între altele într-o considerabile intensificare a energiilor spirituale din om.

Iar momentul mistic culminant e o anticipare pământească a fericirii cerești.

Jacques Maritain[7]

…Mistica duce sufletul printr-o serie de stări și transformări. Căci misticul încearcă, în adâncul său, să atingă îndumnezeirea și să simtă astfel viața lui Dumnezeu.

Mistica e cunoașterea experimentală a lui Dumnezeu în viața Sa intimă.

*

Teologia mistică e știința îndumnezeirii omului”.

Teologia mistică este știința Sfinților.

Iar obiectul ei este un lucru cu totul împlinitor: prezența lui Dumnezeu în noi.

*

Purificarea

Sfântul Grigorie de Nazianz[8]

„Dumnezeu a devenit om și a venit ca să locuiască cu dumnezeii și S-a lăsat cunoscut de către ei”.

*

Ego: Viziunea piramidelor și a culorilor străvezii de cristal.

Apoi viziunea soarelui, care vine și se scufundă în mintea concentrată în Dumnezeu și prin care soare, ca printr-un ochi deschis în veșnicie, văd în toate direcțiile.

Circumferința lui este vârful conului. Și am văzut prin acest con în spațiile veșnice, care se apropiau și se depărtau de spiritul meu.

*

La indieni există așa-zisul ochi al lui Șiva[9].

*

2

Prin Hristos a venit harul, adică acel simț general dumnezeiesc prin care cei fericiți vin în contact imediat cu lumea spirituală.

Origen: „Hristos a venit pentru ca fiecare om care crede în El să devină un hristos”.

Filiația adoptivă. Hristos e Fiul Tatălui, pe când noi suntem adoptați de Tatăl prin Hristos.

Pavel: „să vă faceți părtași firii dumnezeiești”. Participarea la Dumnezeire.

Trăim dumnezeiește nu prin noi înșine ci prin participarea la slava lui Dumnezeu.

Ajungem dumnezei prin participare [la slava lui Dumnezeu] și nu prin identitate [cu Dumnezeu].

Și merităm cât trăim

*

Origen:

Dumnezeu este dătător de îndumnezeire (teofori).

Hristos este lucrător de hristoși (hristofori).

Duhul Sfânt este Cel care răspândește în suflete harul dumnezeiesc, Care sfințește sufletele (pnevmatofori).

*

Toți putem fi teofori, hristofori și pnevmatofori.

*

„Umanitatea se îndumnezeiește fără să dispară în Divinitate” spun Sfinții Părinți.

*

Irineu[10]: Omul, prin mijlocirea Cuvântului, progresează înălțându-se spre Tatăl și în această înălțare îi „depășește pe Îngeri”, pentru a trăi chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică pentru a deveni dumnezei.

*

Dionisie Areopagitul[11] e părintele misticii creștine.

*

Ioan Damaschin[12]: „Omul e îndumnezeit prin participare la lumina divină iar nu prin transformare în natura/esența divină”.

*

„În ziua aceea veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu și voi în Mine și Eu în voi” [In. 14, 20].

*

Simeon Noul Teolog[13] este cel mai mare mistic experimental al Bisericii de Răsărit.

*

Sfântul Simeon Noul Teolog vorbește de faptul că în vederea extatică lumina lui Dumnezeu pătrunde în corpul său și îl umple de iradiere și de dulceață dumnezeiască.

*

„Eu sunt om prin natură și dumnezeu prin har”.

*

Lucrarea harului se manifestă prin persistența luminii cerești și a viziunilor pe care le ai.

Iar după aceea nu mai făceam rugăciunea, pentru că rugăciunea se rostea de la sine în mine, adică fără efort de voință și al conștiinței.


[1] Teza noastră doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog poate fi downloadată de aici: http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/vederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-simeon-noul-teolog/.

[2] A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Origene.

[3] Sfinții din cer.

[4] A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal.

[5] În latină: înțeleapta neștiință.

[6] Sublinierile din text îi aparțin autorului.

[7] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain.

[8] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Grigorie_Teologul.

[9] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Shiva.

[10] A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Irineu_de_Lyon.

Puteți downloada, în traducerea noastră:

Contra ereziilor (vol. 1):

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03/sfantul-sfin%c8%9bit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-1/ și

Contra ereziilor (vol. 2):

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/sfantul-sfin%c8%9bit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-2/.

[11] A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Dionisie_Areopagitul.

[12] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_Damaschin.

[13] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Simeon_Noul_Teolog.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *