Cei 1241 Noi Mucenici ai Nausiei și Sfântul Patriarh Chiril I Lucaris

Două noi canonizări în lumea ortodoxă.

Prima, în Veria (Grecia), pe 26 iunie 2011. Au fost canonizați 1241 de Noi Sfinți Mucenici care au fost martirizați de către turci la anul 1882. Martiriul lor (bărbați, femei, copii) s-a petrecut în Săptămâna Luminată.

Sursele: Mystagogy și Amen. gr.

*

Patriarhia Alexandriei a canonizat în luna iunie 2011 pe Sfântul Sfințit Mucenic Chiril I Lucaris, Patriarhul Constantinopolului, cu zi de pomenire anuală pe 27 iunie.

Astfel se șterge de pe memoria Sfântului Patriarh Chiril Lucaris insulta că a fost „calvinist”.

Sursele: Mystagogy și Romfea gr.

Evanghelia după Matei (cap. 11)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 11

1. Și a fost, când a sfârșit Iisus să dea porunci [celor] doisprezece Ucenici ai Lui, [că] a trecut de acolo [pentru ca] să învețe și să propovăduiască în cetățile lor.

2. Iar Ioannis[1] auzind în închisoare faptele lui Hristos [ta erga tu Hristu] a trimis prin ucenicii săi [a trimis doi dintre ucenicii săi[2]]

3. [și] i-a spus Lui: „Tu ești Cel care vine sau așteptăm pe altul?”.

4. Și Iisus a răspuns și le-a spus lor: „Mergeți la Ioannis și vestiți-i cele pe care le auziți și le vedeți!

5. Orbii își recapătă vederea și șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții se ridică/ înviază și săracilor li se binevestește [evanghelizonte]!

6. Și fericit este acela care nu se va scandaliza [mi scandalisti] / poticni[3]/ sminti[4] întru Mine”.

7. Iar [după] plecarea acestora[5], Iisus a început să spună mulțimilor despre Ioannis: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt?

8. Dar pe cine ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat întru moliciuni [en malachis imfiesmenon] [îmbrăcat în haine moi[6]]? Iată, cei care poartă moliciuni [ta malaca] sunt în casele împăraților[7]/ regilor[8]!

9. Dar pe cine ați ieșit să vedeți? Un Profet? Da, vă spun vouă, este și mai mult [de] un Profet.

10. Acesta este despre care s-a scris: <Iată, Eu trimit pe Îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta înaintea Ta>[9].

11. Adevărat vă spun vouă! Nu s-a ridicat între cei născuți din femei [cineva] mai mare [decât] Ioannis Botezătorul [Ioannu tu Baptistu]! Dar cel mai mic [microteros] întru Împărăția Cerurilor este mai mare [decât] el.

12. Și din zilele lui Ioannis Botezătorul [și] până acum Împărăția Cerurilor se ia prin tărie [viazete][10]/ putere/ silire[11]/ străduință[12] și puternicii [viaste][13]/ înflăcărații / nevoitorii[14] o iau pe ea[15].

13. Căci toți Profeții și Legea au profețit [eprofitefsan] până la Ioannis!

14. Și dacă vreți să primiți/ să acceptați, acesta este Ilias [Ilias][16], cel care vine [o mellon erheste][17].

15. Cel care are urechi să audă!

16. Și cu cine voi asemăna neamul acesta? E asemenea copiilor care stau în piețe [și] care se adresează/ strigă[18] către alții,

17. zicându-le: <V-am cântat din flaut/ fluier[19] și nu ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați jelit>.

18. Căci a venit Ioannis nici mâncând, nici bând, și spun: Are demon [Demonion ehi].

19. A venit Fiul omului mâncând și bând, și spun: <Iată, om lacom [antropos fagos] și bețiv [inopotis], prieten al vameșilor și al păcătoșilor>. Însă înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei”.

20. Atunci a început [Iisus] să certe [onidixin]/ să mustre[20] cetățile întru care se făcuseră cele mai multe [dintre] puterile Lui, căci nu s-au pocăit!

21. Vai ție, Horazine [Horazin], vai ție, Vitsaido/ Bitsaido [Vitsaida]! Că dacă în Tiros[21] și în Sidon[22] s-ar fi făcut puterile [e dinamis][23] care s-au făcut în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă.

22. Însă vă spun vouă, Tirosului și Sidonului le va fi mai suportabil/ mai ușor în ziua judecății decât vouă.

23. Și tu, Cafarnaume[24], nu ai fost înălțat până la cer? Până la adis/ iad vei fi coborât. Căci dacă în Sodoma s-ar fi făcut puterile care s-au făcut întru tine, ar fi rămas până astăzi.

24. Însă vă spun vouă, că pământului Sodomei îi va fi mai suportabil/ mai ușor în ziua judecății decât ție.

25. În vremea aceea, Iisus a răspuns zicând: „Mă mărturisesc [Exomologume][25] Ție, Părinte, Doamne al cerului și al pământului [Chirie tu uranu che tis ghis], că ai ascuns acestea de [cei] înțelepți și înțelegători[26] și le-ai descoperit pe acestea pruncilor!

26. Da, Părinte, căci astfel a fost bunăvoirea [evdochia] înaintea Ta.

27. Toate Mi-au fost date de Tatăl Meu, și nimeni nu cunoaște pe Fiul ci numai Tatăl, și nici nu-L cunoaște cineva pe Tatăl decât numai Fiul și cel căruia vrea Fiul să-i descopere.

28. Veniți la/ către Mine toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi.

29. Luați jugul Meu [ton zigon Mu] asupra voastră și învățați de la Mine, că sunt blând [prais] și smerit cu inima [tapinos ti cardias], și veți găsi odihnă sufletelor voastre!

30. Căci jugul Meu este bun [hristos] și povara Mea este ușoară [elafron].


[1] Sfântul Ioan Botezătorul.

[2] Acest fragment e din MGK: „epempse dio ton matiton afton”. El nu se regăsește în GNT dar se regăsește în ed. Biblia 1688 (trimițând doi den ucenicii lui), în ed. BOR 1988 (trimițând pe doi dintre ucenicii săi) și în ed. BOR 2001 (trimițând la El pe doi dintre ucenicii săi).

[3] În ed. BOR 2001.

[4] În ed. Biblia 1688 și ed. BOR 1988.

[5] A ucenicilor Sfântului Ioan Botezătorul.

[6] Fragment existent în MGK (endedimenon malaca imatia), cât și în ed. Biblia 1688, BOR 1988 și 2001.

[7] În ed. Biblia 1688.

[8] În ed. BOR 1988 și 2001.

[9] Profeție cuprinsă la Mal. 3, 1, unde avem textul: „Idu Ego exapostello ton Anghelon Mu che epivlepsete odon pro prosopu Mu” [Iată, Eu trimit pe Îngerul Meu și va privi cu grijă/ cu atenție calea înaintea feței Mele”. După cum se observă avem un text non identic cu cel evanghelic însă esența lui profetică este aceeași.

[10] Prin tăria duhovnicească a unei vieți sfinte.

[11] În ed. Biblia 1688: Împărăția Cerurilor sileaște-să.

[12] În ed. BOR 1988: se ia prin străduință.

[13] Cei întăriți de Dumnezeu sau cei înflăcărați, plini de ardoare după viața cu Dumnezeu.

[14] În ed. Biblia 1688. În ed. BOR 1988: cei ce se silesc, pe când în ed. BOR 2001: cei ce dau asaltul.

[15] În ed. Biblia 1688: apucă pre ea. În ed. BOR 1988: pun mâna pe ea. În ed. BOR 2001: o cuceresc.

[16] În ed. Biblia 1688, BOR 1988 și 2001: Ilie.

[17] În GNT e la prezent și nu la viitor ca în ed. Biblia 1688, ed. BOR 1988 și ed. BOR 2001.

[18] În ed. Biblia 1688, BOR 1988 și 2001.

[19] Ibidem.

[20] În ed. BOR 1988 și 2001. În ed. Biblia 1688: a defăima.

[21] Transliterare a N. sg: Tiros.

[22] Ibidem: Sidon.

[23] În ed. Biblia 1688 găsim la v. 20, 21 și 23 puterile ca în GNT.

[24] Transliterare a N. sg: Cafarnaum. În ed. Biblia 1688 și în ed. BOR 1939, 1988 și 2001: Capernaum.

[25] GNT se regăsește în ed. Biblia 1688: „Mărturisescu-Mă Ție”. În ed. BOR 1939: „Te laud pe Tine”. În ed. BOR 1988: „Te slăvesc pe Tine”. În ed. BOR 2001: „Mulțumescu-Ți Ție”.

[26] În ed. Biblia 1688.