Evanghelia după Matei (cap. 13)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 13

1. În ziua aceea, Iisus a ieșit din casă [și] a stat lângă mare!

2. Și s-au adunat către El mulțimi multe, încât El a intrat în corabie să stea, și toată mulțimea sta pe țărm.

3. Și le-a spus lor multe în parabole [paravoles][1]/ pilde[2], zicând: „Iată, a ieșit semănătorul să semene!

4. Și, în semănatul lui, [au fost unele] care au căzut lângă cale [para tin odon], și au venit păsările și le-au mâncat pe ele.

5. Iar altele au căzut pe locuri pietroase [ta petrodi][3], unde nu au avut mult pământ, și îndată au răsărit pentru că nu aveau pământ adânc [vatos ghis]!

6. Și soarele a răsărit [și] a ofilit [semănătura] și pentru că nu avea rădăcină [rizan] [aceasta] s-a uscat.

7. Iar altele au căzut pe spini/ mărăcini [epi tas acantas][4] și au crescut spinii și le-au înăbușit/ le-au sufocat[5] pe ele.

8. Iar altele au căzut pe pământ bun [epi tin ghin tin calin] și au dat rod [carpon], adică una o sută și alta șaizeci și alta treizeci.

9. Cel care are urechi să audă!”.

10. Și Ucenicii s-au apropiat [și] i-au spus Lui: „Pentru ce le vorbești lor în parabole [en paravoles]?”.

11. Și [Iisus] a răspuns [și] le-a spus lor: „Fiindcă vouă vi s-a dat a cunoaște tainele Împărăției Cerurilor [gnone ta mistiria tis Vasilias ton Uranon], dar acestora nu le-a fost dat [să le cunoască].

12. Căci celui care are i se va da lui și va fi îmbelșugat! Iar celui care nu are și ceea ce are va fi luat de la el.

13. De aceea le vorbesc lor în parabole, căci văzând nu văd și auzind nu aud și nici nu înțeleg,

14. și pentru a se împlini [cu] ei profeția lui Isaias, care spune: <Auzind veți auzi și nu veți înțelege, și văzând veți vedea și nu veți vedea>[6].

15. Căci inima poporului acestuia s-a îngreunat/ s-a făcut nesimțitoare [epahinti][7], și cu urechile aud cu greutate și ochii lor s-au închis, pentru ca nu cumva să vadă cu ochii și cu urechile să audă și inima lor să înțeleagă și să se întoarcă[8] și Eu să îi vindec pe ei.

16. Dar fericiți [macarii] sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud.

17.Căci adevărat vă spun vouă, că mulți Profeți [Profite] și Drepți [Dichei] au dorit să vadă ce vedeți [voi] și nu au văzut, și să audă ce auziți [voi] și nu au auzit.

18. Așadar, ascultați voi parabola semănătorului [tin paravolin tu spirantos]!

19. La tot cel care aude cuvântul Împărăției [ton logon tis Vasilias][9] și nu-l înțelege, vine cel vicelan/ rău [o poniros] și răpește sămânța din inima lui, [și] aceasta este [cea] semănată lângă cale.

20. Iar cea semănată pe locuri pietroase este cel care aude cuvântul [Împărăției] și îndată îl ia/ îl primește pe el cu bucurie [meta haras],

21. dar pentru că nu are rădăcină întru sine este doar vremelnic [proscheros] [cu el], căci se face necaz ori prigonire pentru cuvânt[ul Împărăției] [și] îndată se scandalizează [scandalizete]/ se poticnește/ se smintește.

22. Iar cea semănată în spini [is tas acantas] este cel care aude cuvântul [Împărăției] dar grija veacului [i merimna tu eonos] și înșelătoria bogăției [i apati tu plutu] înăbușă cuvântul [Împărăției] și îl face neroditor.

23. Dar cea semănată pe pământ bun este cel care aude cuvântul [Împărăției] și îl înțelege, deci care rodește și face unul o sută și altul șaizeci și altul treizeci”.

24. Altă parabolă le-a pus lor înainte [paretichen], zicând: „Împărăția Cerurilor este asemenea omului care a semănat sămânță bună în țarina/ ogorul lui.

25. Dar în [timp] ce oamenii dormeau a venit vrăjmașul/ dușmanul [o ehtros] lui și a semănat neghine/ buruieni [zizania] în mijlocul grâului și s-a dus.

26. Și când a crescut planta și a făcut rod, atunci s-au arătat și neghinele.

27. Și venind slujitorii stăpânului casei i-au spus lui: <Doamne, nu ai semănat sămânță bună în țarina ta? Atunci, de unde ai neghine?>

28. Și [el] le-a spun lor: <Om vrăjmaș a făcut aceasta>. Și slujitorii i-au spus lui: <Așadar, vrei să mergem și să le strângem pe ele[10]?>.

29. Și [el] le-a spus: <Nu, pentru ca nu cumva strângând neghinele să dezrădăcinați [ecrizosite]/ să smulgeți [și] grâul odată cu ele!

30. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș, și în vremea secerișului voi spune secerătorilor: Strângeți mai întâi neghinele și legați-le pe ele în snopi pentru a fi arse acestea[11], iar grâul strângeți-l în grânarul meu>”.

31. Altă parabolă le-a pus lor înainte, zicând: „Împărăția Cerurilor este asemenea grăuntelui de muștar [cocco sinapeos], pe care îl ia omul și îl seamănă în țarina lui!

32. Și [acesta, deși] este mai mic [între] toate semințele, atunci când a crescut este mai mare [decât] legumele și se face pom, încât vin păsările cerului și locuiesc/ se sălășluiesc în ramurile lui”.

33. Altă parabolă le-a spus lor: „Împărăția Cerurilor este asemenea aluatului[12][zimi], pe care luându-l femeia îl ascunde în trei satone[13]/măsuri de făină de grâu până ce s-a dospit toată[14]”.

34. Pe toate acestea Iisus le-a spus mulțimilor în parabole și nimic nu le spunea lor fără parabolă,

35. ca să se împlinească ce s-a spus prin Profetul care spune: „Voi deschide în parabole gura Mea, voi spune pe cele ascunse de la întemeiere[a lumii] [catavolis [cosmu]]”[15].

36. Atunci a lăsat mulțimile și a intrat în casă. Și s-a apropiat de El Ucenicii Lui, spunându-I: „Explică-ne nouă parabola neghinelor din țarină [tin paravolin ton zizanion tu agru]!”.

37. Și [Iisus] a răspuns [și] a spus: „Cel care seamănă sămânța bună este Fiul omului,

38. iar țarina este lumea, iar cei care sunt sămânța bună sunt fiii Împărăției[16]! Iar neghinele sunt fiii celui vicelean/ rău,

39. iar vrăjmașul/ dușmanul care le-a semănat este diavolos [o diavolos]/ diavolul, și secerișul este împlinirea/ sfârșitul veacului [sintelia eonos] iar secerătorii sunt Îngerii.

40. Căci după cum se adună neghinele și sunt arse în foc, astfel va fi întru împlinirea/ sfârșitul veacului!

41. Fiul omului îi va trimite pe Îngerii Lui și [aceștia] vor aduna dintru Împărăția Lui pe toți cei care scandalizează/ care smintesc și pe cei care fac fărădelegea

42. și îi vor arunca pe ei în cuptorul de foc [tin caminon tu piros]! Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.

43. Atunci Drepții vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. Cel care are urechi să audă!

44. Împărăția Cerurilor este asemenea comorii care a fost ascunsă în țarină, pe care găsind-o un om a ascuns-o, și de bucuria ei se duce și vinde toate câte are și cumpără țarina aceea.

45. Iarăși, Împărăția Cerurilor este asemenea unui om negustor care caută mărgăritare bune [calus margaritas]!

46. Și aflând un mărgăritar de mare preț [ena politimon margaritin] se duce și vinde toate câte are și îl cumpără pe acela.

47. Iarăși, Împărăția Cerurilor este asemenea năvodului care a fost aruncat în mare și strânge la un loc [pești] de tot felul.

48. Și când acela s-a umplut îl trag la țărm și pun la un loc, în vase, pe cei buni și pe cei răi îi aruncă afară.

49. Astfel va fi întru împlinirea/ sfârșitul veacului! Îngerii vor ieși și îi vor despărți pe cei vicleni/ răi din mijlocul Drepților

50. și îi vor arunca pe ei în cuptorul de foc! Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.

51. Ați înțeles toate acestea?”. Și I-au spus Lui: „Da[, Doamne[17]]!”.

52. Și [Iisus] le-a spus lor: „De aceea, tot cărturarul care a ucenicit Împărăției Cerurilor este asemenea omului stăpân al casei, care scoate din comoara lui noi și vechi”.

53. Și s-a făcut că a terminat Iisus parabolele acestea, și a plecat de acolo.

54. Și a venit în patria Lui, învățându-i pe ei în sinagogile lor, încât erau umiți aceia și spuneau: „De unde are Acesta înțelepciunea aceasta și puterile?

55. Nu este Acesta fiul teslarului [o tu tectonos ios]? Nu Maria se numește Mama Lui și frații Lui sunt Iacovos, Iosif, Simon și Iudas?

56. Și surorile Lui nu sunt toate dintre ele la noi? Astfel, de unde are Acesta toate acestea?”.

57. Și se scandalizau/ se sminteau întru El. Iar Iisus le-a spus lor: „Profetul nu este disprețuit/ necinstit [atimos] decât numai în patria și în casa lui”.

58. Și acolo nu a făcut multe puteri/ minuni [dinamis pollas], din cauza necredinței [tin apistian] lor.


[1] În ed. BOR 1939 și 2001.

[2] În ed. Biblia 1688, BOR 1914 și 1989: „în pilde”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „în pildă”.

[3] În ed. Biblia 1688, ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și ed. BOR 1914: „pre pietriș”. În ed. BOR 1939, 1988 și 2001: „pe loc pietros”.

[4] În ed. Biblia 1688: „pre spini”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și ed. BOR 1939, 1988 și 2001: „între spini”. În ed. BOR 1914: „în spini”.

[5] În ed. Biblia 1688: „le înecară pre eale”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „le înecară”. În ed. BOR 1914: „le-au înnecat pre ele”. În ed. BOR 1939: „le-au înnăbușit”. În ed. BOR 1988 și 2001: „le-au înăbușit”.

[6] E vorba de Is. 6, 9.

[7] În ed. Biblia 1688: „s-au îngrășat inima norodului acestuia”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „s-au îngroșat inima acestor oameni”.  În ed. BOR 1914: „s-a îngroșat inima norodului acestuia”. În ed. BOR 1939: „inima acestui popor s-a îngroșat”. În ed. BOR 1988: „inima acestui popor s-a învârtoșat”. În ed. BOR 2001: „inima acestui popor s-a împietrit”.

[8] Să se întoarcă spre Mine, să se pocăiască.

[9] Lui Dumnezeu.

[10] Să strângem neghinele.

[11] Neghinele.

[12] Plămmădelii: http://dexonline.ro/definitie/pl%C4%83m%C4%83deal%C4%83.

[13] De la transliterarea N. sg: saton.

A se vedea: http://strongsnumbers.com/greek/4568.htm.

O discuție extinsă asupra măsurilor și greutăților existente în Sfânta Scriptură găsiți în: Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre măsuri și greutăți și numere și alte lucruri care sunt în Dumnezeieștile Scripturi, Teologie pentru azi, București, 2010, carte care poate fi downloadată de aici: http://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/16/sfantul-epifanie-al-salaminei-despre-masuri-%C8%99i-greuta%C8%9Bi-2010/.

[14] Frământătura.

[15] E vorba de Ps. 77, 2, cf. LXX: „anixo en paravoles to stoma Mu ftegxome provlimata ap′ arhis” [Voi deschide în parabole gura Mea, voi spune pe cele puse înainte dintru început].

[16] Lui Dumnezeu.

[17] Doamne nu există în GNT. Însă apare în MGK: „Ne, Chirie”. La fel apare în ed. Biblia 1688, ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 2001.

2 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *