MLR (vol. 1), p. 74-78

Monumente liturgice

românești

*

vol. I

*

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

3

Ceaslovul de la

Blaj

[1753][1]

***

3. 1. Crezul[2]

Crez întru unul Dumnezeu, Tatăl atot țiitoriul, făcătoriul Ceriului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și întru unul Domnul Iisus Hristos, Fiiul lui Dumnezeu, unul născut carele din Tatăl sau născut mai nainte de toți veacii.

Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut, cel de oființă cu Tatăl, prin carele toate sau făcut.

Carele pentru noi oamenii, și pentru anoastră mântuire, sau pogorât din Ceriuri, și sau întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și sau făcut om.

Și sau răstignit pentru noi supt Pilat din pont. Și au pătimit, și sau îngropat, și au învieat atreia zi după scripturi.

Și sau suit la Ceriuri. Și șade dea dreapta Tatălui. Și iarăși vasă vie cu mărire, să judece viii și morții, acăruia împărăție nuva fi sfârșit.

Și întru Duhul sfânt Domnul, de vieață făcătoriul: carele din Tatăl iase, cel ce împreună cu Tatăl, și cu Fiul, iaste închinat și slăvit, carele au grăit prin Proroci.

Întru una sfântă, săbornicească și Apostolicească Besearică.

Mărturisesc un Botez întru ertarea păcatelor.

Aștept înviearea morților.

Și vieața veacului ceva săfie. Amin.

*

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, [al] tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Și întru unul, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii.

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel deoființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri, și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi sub Pilat din Pont. Și a pătimit, și S-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi.

Și S-a suit la ceruri. Și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu mărire, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va fi [cu] sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul, de viață făcătorul, Care din Tatăl iese, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Proroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolicească Biserică.

Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului ce va să fie. Amin!

***

3. 2. Pe tine, zidul cel nebiruit…[3]

Pretine zidul cel ne biruit, întărirea mântuirii, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm, sfaturile celor protivnici le râsipeaște, întristarea norodului tău întru bucurie o întoarce, cetatea ta o îngrădeaște, împăratului în oaste ajutăi. Pentru pacea lumii te roagă: cătu ești Născătoarea de Dumnezeu nădeajdea noastră.

*

Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm: Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea norodului[4] tău întru bucurie o întoarce, cetatea ta o îngrădește, împăratului în oaste ajută-i. Pentru pacea lumii te roagă: că tu ești Născătoarea de Dumnezeu, nădejdea noastră.

***

3. 3. Ceea ce ești mai cinstită…[5]

Cieaia ce ești mai cinstită de cât Heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare de cât Serafimii, carea fără stricăciune[6] pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine cea după adevăr Născătoare de Dumnezeu te mărim.

*

Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea după adevăr Născătoare de Dumnezeu, te mărim.


[1] *** Ceaslov, Blaj, 1753 [BAR, CRV 290 A], 554 p. E în română, în grafie slavonă.

[2] Idem, p. 28-30.

[3] Idem, p. 31-32.

[4] Poporului.

[5] *** Ceaslov, Blaj, 1753 [BAR, CRV 290 A], p. 33.

[6] Fără să fi avut lehuzie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *