Evanghelia după Matei (cap. 18)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 18

1. În ceasul acela, Ucenicii lui Iisus s-au apropiat [și] au spus: „Oare cine este mai mare în Împărăția Cerurilor?”.

2. Și chemând la Sine un prunc, l-a pus pe el în mijlocul lor

3. și a spus: „Adevărat vă spun vouă, dacă nu vă veți întoarce și să fiți ca pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor.

4. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mai mare în Împărăția Cerurilor.

5. Și cine a primit un prunc ca acesta întru numele Meu, pe Mine M-a primit.

6. Iar cine a scandalizat/ a smintit pe unul dintre aceștia mici, care cred întru Mine, mai bine i-ar fi lui dacă și-ar atârna/ și-ar spânzura de gâtul lui piatra de moară a măgarului [milos onicos][1] și să fie afundat/ înecat în adâncul mării.

7. Vai lumii din cauza smintelilor/ a scandalizărilor [ton scandalon][2]! Căci e nevoie să vină smintelile, însă vai omului prin care vine smintela[3].

8. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l pe el și aruncă-l de la tine! Bine îți este ție să intri întru viață ciung sau șchiop, decât având două mâini sau două picioare să fii aruncat întru focul cel veșnic [to pir to eonion][4].

9. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l pe el și aruncă-l de la tine! Bine îți este ție să intri întru viață [cu] un singur ochi, decât având doi ochi să fii aruncat întru gheenna focului [tin gheennan tu piros][5].

10. Vedeți să nu disprețuiți [mi catafronisite] pe vreunul dintre aceștia mici! Căci vă spun vouă, că Îngerii lor, în ceruri, văd întotdeauna fața Tatălui Meu, Care este în ceruri.

11.*[6] Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut[7].

12. Ce vi se pare[8] vouă? Dacă ar avea vreun om o sută de oi și s-ar rătăci una dintre ele, nu ar lăsa pe cele nouăzeci și nouă în munți și n-ar merge să caute pe cea rătăcită?

13. Și dacă ar fi să o găsească pe ea, adevărat vă spun vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci și nouă care nu s-au rătăcit.

14. Astfel nu este voință înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri, ca să piară vreunul dintre aceștia mici.

15. Iar dacă îți va păcătui/ greși [ție] fratele tău, mergi [și] mustră-l[9] pe el numai între tine și el[10]. Dacă te va asculta, [atunci] ai câștigat pe fratele tău!

16. Iar dacă nu va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, pentru ca din gura a doi sau trei martori să stea/ să se statornicească tot cuvântul!

17. Iar dacă nu va asculta [nici] de ei, spune-l Bisericii! Iar dacă și de Biserică nu va asculta, să-ți fie ție ca un păgân [o etnicos] și un vameș [o telonis].

18. Adevărat vă spun vouă! Oricâte[11] ați legat pe pământ vor fi legate în cer, și oricâte ați dezlegat pe pământ vor fi dezlegate în cer.

19. Iarăși, [adevărat] vă spun vouă că, dacă doi dintre voi s-au învoit [simfonisosin] pe pământ pentru vreun lucru pe care l-au cerut, li se va da lor de la Tatăl Meu, Care este în ceruri.

20. Căci unde sunt doi sau trei adunați [sinigmeni] întru numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor.

21. Atunci Petros s-a apropiat [și] i-a spus Lui: „Doamne, de câte ori va păcătui/ greși față de mine fratele meu și îi voi ierta lui? Până la șapte ori?”.

22. [Și] Iisus i-a spus lui: „Nu spun ție până la șapte ori ci până la șaptezeci de ori câte șapte.

23. De aceea a fost asemănată Împărăția Cerurilor unui om împărat, care a vrut să se socotească în cuvânt [sinare logon][12] cu slujitorii lui.

24. Și el a început a se socoti [cu ei și] i s-a adus lui un datornic/ debitor [ofiletis] cu [datoria de] zece mii de talanți [mirion talanton][13].

25. Dar neavând acesta să plătească, stăpânul lui a poruncit să fie vândut el și soția și copiii și toate câte are, și [astfel] să plătească.

26. Astfel a căzut slujitorul și s-a închinat lui[14], spunând: «[Doamne/ Stăpâne][15], îngăduie-mă pe mine și îți voi plăti ție toate!».

27. Dar ieșind slujitorul acela a găsit pe unul dintre împreună-slujitorii [ton sindulon] cu el, care îi datora lui o sută de dinari [ecaton dinaria][16], și apucându-l pe el îl sugruma, zicând: «Plătește-mi ce ești dator!».

28. Astfel, a căzut cel împreună-slujitor cu el și se ruga lui, zicând: «Îngăduie-mă pe mine și îți voi plăti ție!».

30. Dar el nu dorea [să-l asculte], ci a mers [și] l-a aruncat întru închisoare, până va plăti ce datora.

31. De aceea, împreună-slujitorii cu el văzând cele petrecute s-au întristat foarte [mult] și venind au spus stăpânului lor toate cele petrecute.

32. Atunci stăpânul lui chemându-l la sine pe el, i-a spus lui: «Slujitorule viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat!

33. Nu trebuia ca și tu să ai milă de împreună-slujitorul cu tine, după cum și eu am avut milă de tine?».

34. Și s-a mâniat stăpânul lui [și] l-a dat pe el pe mâna chinuitorilor [tis vasanistes] până ce va plăti ce datora.

35. În același fel și Tatăl Meu, Cel din ceruri, vă va face vouă, dacă nu veți ierta, fiecare fratelui său, din inimile voastre”.


[1] Pentru că un măgar era pus să rotească piatra cu care se râșnea la moară.

În edițiile românești sinodale nu se amintește deloc despre măgar în acest context ci numai despre piatra de moară. Pentru că așa apare și în MGK: „milu petra”.

Însă, ca și GNT, și VUL vorbește despre piatra de moară a măgarului: „mola asinaria”. La fel apare și în VUO, STE, BNT.

[2] Care se produc în ea.

[3] Prin exemplul căruia și alții își găsesc motiv/ îndreptățire/ curaj să păcătuiască. Vai de exemplul rău, cu alte cuvinte.

[4] Tot despre focul cel veșnic vorbește și VUL: ignem aeternum.

[5] La fel și în VUL: gehennam ignis.

[6] Versetul de față lipsește în mod total din GNT. Dar și din BNT, TOB, NLT, NAB, FBJ, TIS, NIV, BGT.

[7] Varianta propusă de MGK. În SCR găsim: „ilte gar o Ios tu antropu sose to apololos” [Căci Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut]. În VUL: „venit enim Filius hominis salvare quod perierat” [Căci Fiul omului a venit să mântuiască pe cel care era pierdut].

În ed. Biblia 1688: „Că au venit Fiiul Omenesc să mântuiască pre cel pierdut”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „Că au venit Fiiul omenesc să caute și să mântuiască ce era perit [pierit/ pierdut]”. În ed. BOR 1914: „Că au venit Fiul Omului să mântuiască pre el pierdut”. În ed. BOR 1939: „Căci Fiul omului a venit ca să mântuiască pe cel pierdut”. În ed. BOR 1988: „Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut”. În ed. BOR 2001: „Fiindcă Fiul Omului a venit să-l mântuiască pe cel pierdut”.

Observăm faptul că în ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și în ed. BOR 1988 există și expresia: „să caute”, pe care nu am mai găsit-o în vreo altă ediție scripturală.

[8] Ce gândiți voi/ ce părere aveți cu privire la chestiunea despre care am să vă vorbesc?

[9] Arată-i modul în care a păcătuit/ greșit față de tine. Arată-i cu ce te-a îndurerat și cum ai receptat gesturile lui.

[10] În mod intim, frățește, prietenește.

[11] Păcate.

[12] Aceeși sintagmă regăsim și în BNT. În MGK avem sintagma: „teorisi logariasmon” [să se socotească pe față]. Și ambele sintagme vorbesc despre o convorbire directă dintre împărat și slujitorii săi.

[13] Despre talant a se vedea: http://www.livius.org/w/weights/weights.html.

[14] Stăpânului său.

[15] Cuvântul „Doamne/ Stăpâne” nu apare în GNT, BNT, VUL dar apare în MGK, SCR, TNT. El apare și în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988 și 2001. Cât și în ed. Biblia de la Blaj [1795] (greco-catolică) și ed. GBV 2001 (neoprotestantă).

[16] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Denarius.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.