Evanghelia după Matei (cap. 26)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 26

1. Și a fost, când Iisus a sfârșit toate aceste cuvinte, [că] a spus Ucenicilor Lui:

2. „Știți că peste două zile este Paștile [to Pasha], și Fiul omului este dat întru a fi răstignit”.

3. Atunci, arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat întru curtea arhiereului, care se numea Caiafa [Caiafa],

4. și s-au sfătuit ca, [prin] înșelăciune/ viclenie [dolo], să-L prindă pe Iisus și să-L omoare!

5. Dar spuneau [aceștia]: „Nu în sărbătoare, ca să nu fie tulburare/ neliniște/ dezordine [torivos] în popor!”.

6. Iar Iisus fiind în Bitania, în casa lui Simon leprosul,

7. s-a apropiat de El o femeie având un alabastron [alabastron][1] cu mir foarte scump [miru varitimu] și l-a turnat pe capul Lui, [pe când Iisus] stătea la masă.

8. Dar Ucenicii văzând s-au mâniat/ indignat [și] au spus: „Pentru ce pierderea [i apolia][2] aceasta?

9. Căci acesta[3] se putea vinde cu mult și s-ar fi dat săracilor”.

10. Dar Iisus cunoscând [ce gândeau] a spus lor: „Ce dați osteneli [copus] femeii? Căci lucru bun a făcut pentru Mine!

11. Căci pe săraci întotdeauna îi aveți cu voi, dar pe Mine nu mă aveți întotdeauna [pantote]!

12. Căci ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea.

13. Adevărat vă spun vouă, căci unde se va propovădui Evanghelia aceasta, în întreaga lume, se va spune și ce a făcut ea, întru pomenirea ei”.

14. Atunci s-a dus unul dintre cei doisprezece, care s-a numit Iudas Iscariotis [Iudas Iscariotis]/ Iscarioteanul[4], către arhierei

15. [și] a spus: „Ce vreți să-mi dați, și eu Îl voi da pe El vouă?”. Iar ei i-au pus lui [în mână] treizeci de arginți [triaconta arghiria].

16. Și de atunci, [Iudas] căuta timp bun/ potrivit/ nimerit [efcherian][5] ca să-L dea pe El.

17. Și în prima [zi] a azimilor [proti ton azimon], Ucenicii au venit la Iisus [și] I-au spus: „Unde vrei să-Ți pregătim să mănânci Paștile?”.

18. Și [Iisus] a spus: „Mergeți întru cetate, către cutare [om] și spuneți-i lui: «Învățătorul spune: Timpul Meu [O cheros Mu] este aproape, la tine fac Paștile cu Ucenicii Mei!»”.

19. Și Ucenicii au făcut cum le-a poruncit lor Iisus și au pregătit Paștile.

20. Și, târziu, [Iisus] a stat la masă cu cei doisprezece [Ucenici ai Săi].

21. Și mâncând ei, [Iisus] a spus: „Adevărat vă spun vouă, că unul dintre voi Mă va vinde/ trăda/ înșela”.

22. Și [Ucenicii] întristându-se/ mâhnindu-se foarte [mult], au început a-I spune Lui, unul [sau] altul: „Nu cumva eu sunt, Doamne?”.

23. Și [Iisus] a răspuns [și] a spus: „Cel care a băgat cu Mine mâna în vas/ blid, acela Mă va vinde/ trăda/ înșela”.

24. Căci Fiul omului merge după cum a fost scris despre El[6], dar, vai, omului aceluia prin care Fiul omului va fi vândut! Bine era lui, dacă omul acela nu s-ar fi născut”.

25. Și a răspuns Iudas, cel care L-a vândut pe El, și a spus: „Nu cumva eu sunt, Învățătorule?”. Și [Iisus] a spus lui: „Tu ai zis”.

26. Și mâncând ei, Iisus a luat pâinea și binecuvântând a frânt și a dat Ucenicilor [Lui], spunând: „Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu [to Soma Mu]!”.

27. Și luând paharul și mulțumind le-a dat lor, spunând: „Beți dintru acesta toți,

28. căci acesta este Sângele Meu [to Ema Mu], al Legământului [tis Diatichis] [celui nou][7], care pentru mulți se varsă întru iertarea păcatelor [afesin amartion].

29. Și vă spun vouă, că nu mai beau de acum din acest rod al viței până în ziua aceea, când pe acesta îl beau cu voi, nou [chenon], în Împărăția Tatălui Meu”.

30. Și au cântat imne/ laude [imnisantes], [după care] au ieșit întru Muntele Măslinilor.

31. Atunci Iisus a spus lor: „Toți vă veți scandaliza/ sminti în Mine [scandalistiseste en Emi][8], în noaptea aceasta, căci a fost scris/ s-a scris: «Voi bate păstorul și se vor risipi/ împrăștia oile turmei»[9].

32. Dar după ridicarea Mea [dintre cei morți]/ învierea Mea, voi merge înaintea voastră întru Galilea”.

33. Și Petros răspunzând a spus Lui: „Dacă toți se vor scandaliza/ sminti în Tine, eu niciodată nu mă voi scandaliza/ sminti”.

34. [Și] Iisus i-a spus lui: „Adevărat îți spun ție că în această noapte, înainte [de] a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda[10] de Mine”.

35. [Și] Petros a spus Lui: „Și dacă îmi trebuie cu Tine a muri, nu mă voi lepăda de Tine”. Și la fel au spus toți Ucenicii [Lui].

36. Atunci Iisus a venit cu ei întru locul care se cheamă Ghetsimani [Ghetsimani] și a spus Ucenicilor [Lui]: „Ședeți aici, până [ce] Mă duc acolo să Mă rog!”.

37. Și luând pe Petros și pe cei doi fii ai lui Zevedeos, [Iisus] a început a Se întrista și a Se mâhni.

38. Atunci [Iisus] a spus lor[11]: „Foarte întristat [perilipos] este sufletul Meu până la moarte[12]! Rămâneți aici și privegheați împreună cu Mine!”.

39. Și mergând puțin [mai încolo], a căzut pe fața Lui, rugându-Se și spunând: „Tatăl Meu, dacă este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta! Dar nu după cum Eu vreau, ci după cum [vrei] Tu”.

40. Și a venit către Ucenicii [Lui] și i-a găsit pe ei dormind, și i-a spus lui Petros: „Astfel, nu ați putut [nici] un ceas a priveghea împreună cu Mine?

41. Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați întru ispită [pirasmon]! Căci duhul este râvnitor/ înflăcărat/ zelos/ ardent/ osârduitor [protimon][13] dar trupul este slab/ neputincios [astenis]”.

42. [Și] iarăși, pentru a doua oară S-a dus, rugându-Se și spunând: „Tatăl Meu, dacă nu este cu putință să treacă [paharul][14] acesta, ca să nu îl beau pe el, să se facă voia Ta!”.

43. Și venind iarăși, i-a găsit pe ei dormind, căci ochii lor erau îngreuiați [afton i oftalmi vevarimeni].

44. Și lăsându-i pe ei, S-a dus iarăși să Se roage, pentru a treia oară, spunând iarăși același cuvânt.

45. Atunci a venit către Ucenici și a spus lor: „Dormiți de acum și vă odihniți! Iată, s-a apropiat ceasul și Fiul omului va fi dat întru mâinile păcătoșilor!

46. Sculați-vă [și] să mergem! Iată, s-a apropiat cel care Mă vinde!”.

47. Și încă spunând [El] aceasta, iată!, Iudas, unul dintre cei doisprezece, a venit, și cu el mulțime multă, cu săbii și lemne [xilon][15], de la arhierei și de la bătrânii poporului.

48. Și vânzătorul acela a dat lor semn, spunând: „Pe care-L sărut Acela este, prindeți-l pe El!”.

49. Și îndată apropiindu-se de Iisus, a spus: „Bucură-Te, Învățătorule!”, și L-a sărutat pe El.

50. Și Iisus a spus lui: „Prietene, pentru ce ai venit?”. Atunci, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și L-au prins pe El.

51. Și, iată!, unul dintre cei care erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia lui și, lovind pe slujitorul arhiereului, i-a tăiat urechea lui.

52. Atunci Iisus a spus lui: „Întoarce sabia ta întru locul ei! Căci toți cei care scot sabia în sabie [en maheri] vor pieri.

53. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu, și Îmi va trimite Mie acum mai mult de doisprezece legiuni de Îngeri [legionas Anghelon]?

54. Dar cum se vor împlini Scripturile, căci astfel trebuie să fie?”.

55. În ceasul acela, Iisus a spus mulțimilor: „Ca la un tâlhar ați ieșit, cu săbii și lemne, ca să Mă prindeți! În [fiecare] zi am stat în templu învățând și nu M-ați prins.

56. Dar toată aceasta s-a făcut ca să se împlinească Scripturile Profeților”. Atunci, toți Ucenicii lăsându-L pe El au fugit.

57. Iar cei care L-au prins pe Iisus, L-au dus către Caiafas, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii.

58. Iar Petros Îi urma Lui de departe, până la curtea arhiereului, și a intrat înăuntru [și] a stat cu slujitorii, ca să vadă sfârșitul[16].

59. Iar arhiereii [și bătrânii][17] și tot sinedrionul [to sinedrion][18] căutau mărturie mincinoasă [psefdomartirian] împotriva lui Iisus, ca să-L omoare pe El,

60. și nu au găsit, [deși] veniseră mulți martori mincinoși [psefdomartiron]. Dar apoi au venit doi,

61. [care] au spus: „Acesta a spus: «Pot a dărâma templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l zidesc»”.

62. Și sculându-se arhiereul a spus Lui: „Nu răspunzi nimic la ce aceștia mărturisesc împotriva Ta?”.

63. Dar Iisus tăcea. Și arhiereul a spus Lui: „Te jur pe Dumnezeul Cel viu, ca să ne spui nouă dacă Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu”.

64. [Iar] Iisus a spus: „Tu ai zis! Căci vă spun vouă, [că] de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta Puterii[19] și venind pe norii cerului”.

65. Atunci arhiereul și-a sfâșiat veșmintele lui, spunând: „A blasfemiat! Ce nevoie [mai] avem de încă [alți] martori? Iată, acum ați auzit blasfemia [Lui]!

66. Ce vi se pare vouă?”. Iar ei au răspuns [și] au spus: „Este vinovat de moarte”.

67. Atunci au scuipat întru fața Lui și L-au bătut pe El cu pumnii și L-au pălmuit,

68. spunând: „Profețește-ne nouă, Hristoase, cine este cel ce Te-a lovit!”.

69. Iar Petros sta afară, în curte! Și s-a apropiat de el o slujitoare, care a spus: „Și tu erai cu Iisus Galileosul[20]/ Galileanul”.

70. Iar [Petros] a negat/ s-a lepădat înaintea tuturor, spunând: „Nu cunosc ce spui”.

71. Și ieșind întru poartă, l-a văzut pe el altă [slujitoare] și a spus celor de acolo: „Acesta era cu Iisus Nazoreosul[21]/ Nazarineanul”.

72. Și, din nou, s-a lepădat cu jurământ [irnisato meta orcu], [spunând] că: „Nu cunosc omul [acesta]”.

73. Iar după puțin [timp], apropiindu-se cei care stăteau [acolo], i-au spus lui Petros: „[Cu] adevărat și tu ești dintre aceia[22], căci și vorbirea ta te vădește pe tine a fi [unul dintre ei]”.

74. Atunci [Petros] a început a se blestema și a se jura, [spunând] că: „Nu cunosc omul [acesta]”. Și îndată a cântat cocoșul.

75. Și Petros și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, că [Acesta] spusese: „Înainte [de] a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda[23] de Mine!”. Și ieșind afară a plâns cu amar [eclafsen picros].


[1] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Alabastron.

[2] VUL vorbește, la fel, despre perditio. Însă substantivul grecesc, ca și cel latin, de altfel, are conotații mult mai catastrofice în prim-plan: distrugere, nimicire, pieire. Sensul folosit de noi în traducere e unul ponderat.

[3] Mirul. În MGK apare sintagma „acest mir” [tuto to miron], pe care o regăsim în ed. Biblia 1688 [„acestu miru”], Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] [„aceasta unsoare”], ed. BOR 1914 [„acest mir”], 1939, 1988 și 2001 [„mirul acesta”].

[4] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariot.

[5] Timp bun…pentru cea mai monstruoasă fărădelege a istoriei: vinderea și omorârea Fiului lui Dumnezeu întrupat.

[6] În Scriptura Vechiului Testament.

[7] În MGK avem sintagma: to tis chenis Diatichis [al Legământului celui nou], care apare în ed. Biblia 1688 [„al legii noao (al legii noi)”], Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] [„al Legii noao”, în n. b, p. 165: „Testament Nou”], BOR 1914 [„al legii celei noui (noi)”], 1939 [„al legii celei noi”], 1988 [„al Legii celei noi”], 2001 [„al Legii celei Noi”, ÎPS Bartolomeu Anania recunoscând în n. c, p. 1491, că din punct de vedere literal avem forma „al Legământului” sau „al Testamentului” celui Nou, dar că traduce textul prin „al Legii celei Noi”, pentru că aceasta e sintagma încetățenită în cultul nostru liturgic].

[8] Toți vă veți sminti din cauza Mea. Toți vei găsi motive în Mine de cădere.

[9] Profeția mesianică de la Zah. 13, 7.

În LXX apare sub forma: „Bateți păstorul și risipiți oile [Pataxate tus pimenas che ecspasate ta provata]!”.

[10] Mă vei tăgădui, Mă vei renega, vei renunța la Mine.

[11] Celor 3 Sfinți Apostoli.

[12] Până în clipa morții.

[13] În ed. Biblia 1688: osârdios. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „sufletul e gata”, cu sensul: e mereu pregătit pentru a face binele. În ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 2001: osârduitor.

[14] Apare în MGK și în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988, 2001, Biblia de la Blaj [1795].

[15] Ed. Biblia 1688 traduce varianta GNT: „leamne [lemne]”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și ed. BOR 1914 și 1939: „fuști”, care înseamnă: sulițe de lemn cu vârf de fier, lănci. În ed. BOR 1988 și 2001: „ciomege”.

Dacă varianta fuști din edițiile sinodale românești provine din VUL, unde găsim pe fustibus, adică sulițe, varianta toiege/ ciomege e regăsibilă în WEB (staffs), SRV (palos), NRV (bastoni), NEG (de bâtons).

[16] Ce se va petrece cu Iisus.

[17] Fragment existent în MGK și prezent și în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988 și 2001.

[18] A se vedea: http://www.thesanhedrin.org/en/index.php/Historical_Overview.

[19] A lui Dumnezeu Tatăl.

[20] Transliterare a N. masculin: Galileos.

[21] Ibidem: Nazoreos.

[22] Dintre Ucenicii Domnului.

[23] Mă vei tăgădui, Mă vei renega, vei renunța la Mine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *