Fotografia tăcerii

  • Interviul recent al Cristinei Bazavan luat fotografului Steve McCurry…și blogul acestuia.
  • Mircea Platon ne face puțină istorie nazistă, analogii cu prezentul și ne atenționează asupra expansionismului german actual.
  • Dorin Tudoran ne îndeamnă să-i vedem pe oameni așa cum sunt și să îi cinstim în funcție de ceea ce fac. Iar dacă vă place capra lui Mircea Dinescu…atunci ea face lapte în timpul oricărui regim politic…
  • Tăcerea e o fotografie pentru minți lucide.
  • Epigramele lui Gheorghe Vicol. Dar și aici…cu dedicație…
  • Ce vede furnica în ochii tăi..când tu vezi în ochii furnicii întregul cer?
  • Lincul spre tine…e dorința mea de bine
  • Cel mai bun bine e binele care te bucură. Pentru că există și binele care te poate întrista
  • Colind armenesc jazzizat și două icoane armenești de la Harry Tavitian.
  • Hristos S-a născut!…și pentru ortodocșii pe stil vechi. La mulți ani!

MLR (vol. 1), p. 136-141

Monumente liturgice
românești

*
vol. I

*

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Cap. 4

Catavasierul de la București

[1715]

***

4. 23. Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Astăzi[1] iaste înnainte însemnarea bunei voinței lui D[u]mnezeu, și propoveduirea mântuirii oamenilor, înbesearica lui D[u]mnezeu luminat fecioara să arată, și pre H[risto]s tuturor mainainte vesteaște.

Aceștiea și noi cu mare glas săi strigăm: Bucurăte plinirea rânduealii ziditoriului.

 *

Astăzi este înainte-însemnarea[2] bunei voințe a lui Dumnezeu[3] și propovăduirea mântuirii oamenilor, [căci] în Biserica[4] lui Dumnezeu, [în mod] luminat[5], Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte [Îl] vestește.

Acesteia și noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii[6] Ziditorului!

 *** 

4. 24. Condacul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Prea curata[7] Besearică amântuitoriului, Cămara cea de mult pre[ț] și fecioara, sfințita visterie aslavei lui D[u]mnezeu.  Întraceastă zi aducesă întru ad[o]mnului casă.

Înpreună aducând darul cel întru D[u]mnezeescul Duh: pre carea olaudă îngerii lui D[u]mnezeu: Aceasta iaste cortul cel ceresc.

 * 

Prea Curata, Biserica Mântuitorului, Cămara cea de mult preț și Fecioara, sfințita vistierie a slavei lui Dumnezeu, întru această zi se aduce întru a Domnului casă [și] împreună aduce darul Dumnezeiescului Duh[8].

Pe care o laudă Îngerii lui Dumnezeu [strigând]: Aceasta este Cortul cel ceresc[9]!

*** 

4. 25. Troparul Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei

Îndireptare[10] credinței și chip blândețelo[r][11], învățătoriu postirii teau arătat turmei tale, adevărul lucrurilor[12].

Pentru aceasta ai câștigat, cu smereniea ceale [î]na[l]te, cu sărăciea ceale bogate, Părinte Ierașe Nicolae, roagăte lui H[risto]s D[u]mnezeu, sământuiască sufletele noastre.

*

Îndreptător[13] credinței și chip blândețelor, învățător al postirii te-ai arătat [pe tine] turmei tale, adevărul lucrurilor.

Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia [pe] cele înalte[14], cu sărăcia [pe] cele bogate[15], [Sfinte] Părinte Ierarhe Nicolae.

Roagă-te [dar] lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre!

 *** 

4. 26. Binecuvântările Învierii de la Utrenie

Bine[16] ești cuvântat D[oa]mne învațăne pre noi îndreptările tale.

Săborul cel îngeresc sau minunat văzândute, întru cei morți socotit fiind și putearea morții stricând mântuitoriule, și înpreună cu tine pre Adam râdicândul, și din iad pre toți slobozindui.

Bine ești cuvântat D[oa]mne învațăne pre noi îndreptările tale

Pentru ce Miruri, prin m[i]l[os]tivire amestecaț[i], cu lacrămi o ucenițelor;[17] grăitau îngerul cel ceau strălucit[18] la mormânt, cătră Mironosițe, vedeți voi mormântul și cunoașteț[i]: Că mântuitoriul din mormânt au înviia[t].

Bine ești cuvântat D[oa]mne învațăne pre noi îndreptările tale

Foarte de dimineață, Mironosițele au ale[r]gat, la groapa ta tânguindusă. Ci înainte au stătut lângă dinsele îngerul, și au zis: Vreamea plângerii au trecut, nu plângeți: ci Ap[os]tolilor spuneți înviearea.

Bine ești cuvântat D[oa]mne învațăne pre noi îndreptările tale

Mironosițele Mueri, cu miruri viind la groapa ta mântuitoriule au plâns: Iară îngerul cătră dinsele au grăit zicând: Drept ce socotiți pre cel viu cucei morți; Că au învieat din mormânt ca un D[u]mnezeu.

Slavă

Închinămune Tatălui, și fiiului acestuia, și Duhului celui sfânt: sfintei troițe, întru oființă, cu serafimii strigând: sfânt, sfânt, sfânt ești d[oa]mne.

Și acum

Pre dătătoriul de viață născândul Fecioară, de păcat pre adam lai izbăvit, și bucurie evei înlocul întristării iai dăruit, pre cei căzuți din viață la aceaeași iau îndreptat, cel ce sau întrupat dintine D[u]mnezeu și om.

* 

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările[19] Tale! 

Soborul cel îngeresc s-a minunat[20] văzându-Te [pe Tine], între cei morți socotit fiind. Și puterea morții stricând[21], Mântuitorule, și împreună cu Tine pe Adam ridicându-l[22] și din Iad pe toți slobozindu-i/ eliberându-i[23]. 

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale!

Pentru ce miruri, prin milostivire[24], amestecați cu lacrimi[25], o, Ucenițelor? Îngerul, cel ce-a strălucit la mormânt[26], grăit-a către Mironosițe: Vedeți voi mormântul și cunoașteți, că Mântuitorul a înviat din mormânt!

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale! 

Foarte de dimineață Mironosițele au alergat[27] la groapa Ta tânguindu-se. Însă înaintea [lor] a stat Îngerul lângă dânsele și a zis: Vremea plângerii a trecut. Nu [mai] plângeți! Ci Apostolilor spuneți învierea [Domnului].

Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale!

Mironosițele Muieri/ Femei, cu miruri venind la groapa Ta, Mântuitorule, au plâns. Iar Îngerul către dânsele a grăit, zicând: Pentru ce socotiți pe Cel viu cu cei morți? Căci[, iată!], a înviat din mormânt ca un Dumnezeu.

Slavă

Închinămu-ne Tatălui și Fiului Acestuia și Duhului Celui Sfânt, Sfintei Troițe/ Sfintei Treimi întru o ființă, cu Serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Doamne!

Și acum

Pe Dătătorul de viață născându-L, Fecioară, de păcat pe Adam l-ai izbăvit și bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit [și] pe cei căzuți din viață[28] i-ai îndreptat[29] la aceeași. [Căci] Cel ce S-a întrupat[30] din tine [este] Dumnezeu și om[31].


[1] *** Catavasier, București, 1715 [BAR, CRV 171A], p. 90-91.

[2] Astăzi se face cunoscut lui Israel faptul că Fecioara a intrat în Sfânta Sfintelor…și că încep lucruri minunate pentru întreaga lume…pentru că ea va naște pe Mesia.

[3] Pentru că raportarea lui Dumnezeu la oameni e plină de iubire, adică de tot binele.

[4] În Templul de la Ierusalim.

[5] Fiind plină de har.

[6] A iconomiei, a planului de mântuire a lumii de către Dumnezeu.

[7] *** Catavasier, București, 1715 [BAR, CRV 171A], p. 91.

[8] Care era întru ea.

[9] Ea este cortul Stăpânului. Este cea care Îl ține pe Cel ce ține toate prin puterea slavei Sale.

[10] *** Catavasier, București, 1715 [BAR, CRV 171A], p. 93-94.

[11] Cel care a personalizat blândețea întru sine…care s-a arătat om al blândeții în multe feluri…în multe fapte de milostivire către oameni.

[12] Care ai arătat prin faptele tale modul adevărat în care trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și la oameni.

Ai arătat ce e adevărat și ce e mincinos din faptele oamenilor.

[13] Cel care ai explicat pe cele mai puțin înțelese…sau care ai luptat cu ereziile care strâmbaseră credința și obiceiurile credincioșilor. Ai readus, ai reîndreptat pe oameni spre calea cea dreaptă a Bisericii lui Hristos.

[14] Vederea și înțelegerea celor dumnezeiești.

[15] Bogăția experienței teologice și duhovnicești.

[16] *** Catavasier, București, 1715 [BAR, CRV 171A], p. 98-100.

[17] Semnul ortografic punct și virgulă fiind folosit aici pe post de semnul întrebării…fiind o preluare a punctului de sus din greacă.

[18] Cel ce s-a arătat în slava dumnezeiască…fiind plin de lumina necreată

[19] Îndreaptă-ne, călăuzește-ne continuu spre voia Ta. Dă-ne să trăim continuu modul în care Tu, Dumnezeul nostru, ne îndrepți pe noi de la rău la bine.

[20] S-a umplut de uimire iubitoare și înfricoșată.

[21] Prin învierea Ta.

[22] Din Iad, de unde era.

[23] Pe toți cei care, în timpul Vechiului Testament, au fost credincioși ca și Sfinții Protopărinți Adam și Eva, care s-au pocăit de păcatele lor.

[24] Venite din milostivirea inimilor voastre.

[25] Cu propriile voastre lacrimi.

[26] La mormântul Domnului…după învierea Sa din morți.

[27] Pentru că erau pline de dorul Tău.

[28] Definiția liturgică a păcatului: cădere din viață, adică din relația cu Dumnezeu, din lumina lui Dumnezeu care era fundamentul vieții noastre.

[29] Iar dacă păcatul e cădere din viațământuirea e îndreptarea omului spre viață…este ieșirea din moarte…și înaintarea continuă în viață, în relația cu Dumnezeu.

[30] Arătând prin aceasta că actul întrupării a fost făcut de Fiul lui Dumnezeu, adică în mod activ, ca o persoană…și nu pasiv.

[31] În același timp.

Predică la Duminica după Botezul Domnului [2012]

Iubiți frați și surori întru Domnul,

Dacă în duminica dinaintea Botezului Domnului…și prima din an…Evanghelia zilei a vorbit despre pocăință…în duminica de după Botez [Mt. 4, 12-17]…pocăința e mărturisită, de Însuși Domnul, ca pregătire pentru Împărăția Cerurilor [v. 17].

Și cel care vrea să simtă și să înțeleagă lucrarea lui Hristos Dumnezeu în persoana sa, ieri și azi, are nevoie de pocăință, de curățire de sine…pentru ca să fie iradiat de slava Lui.

Așa stând lucrurile…pocăința, pentru un ortodox, nu e ceva anost…nu e ceva mohorât, lipsit de bucurie…ci, dimpotrivă, e o sinceritate din toată inima, o descărcare a durerilor și a neîmplinirilor în fața Lui…care înseninează…întremează…bucură…luminează mintea și inima…

Și acolo unde bucuria nu se naște din pocăință…e semn că nu există pocăință reală…

Dar unde pocăința, vederea de sine și osândirea de sine…văd lucrurile așa cum sunt în ființa noastră…și  în fața lui Dumnezeu nu căutăm să ne îndreptățim în niciun fel pentru ce am făcut…Dumnezeu coboară lina Sa iertare, bucurie, milostivire…care ne face să fim duioși cu alții…înțelegători…

Simțirea curată față de alții, adică duioșia, e consecința directă a duioșiei cu care ne iartă Dumnezeu.

Și dacă Dumnezeu nu ne învață ce înseamnă iertarea…prin iertările Lui cele multe și prea-prea-preamilostive, făcute în taina ființei noastre….nici Scriptura, nici Sfinții Părinți, nici mersul la Biserică, nici faptele noastre bune nu ne pot învăța iertarea și mila…așa cum mila Lui ne învață în mod direct…

Ci, dimpotrivă, ne poate înfumura foarte mult viața noastră cuvioasă…care nu are în ea milă, îndurare, frumusețe, umilință, frică de Dumnezeu…

Și semnul că mulți nu cunosc iertarea Lui…e aceea că transformă cărțile Lui, cărțile scrise cu harul Lui…în săbii de tăiat capete…sau în motive de ceartă…sau în motive de păcătuire…când ele sunt medicamente ale vindecării, luminări ale minții, introduceri în tainele Lui cele prea înalte.

Dar, după cum știm, medicamentul neadministrat cum trebuie sau luat la întâmplare…viciază și mai mult sănătatea noastră.

De aceea pocăința care se apropie de Împărăție…sau pocăința care deschide ușa Împărăției, adică a venirii Lui la noi, se termină într-o bucurie fără seamăn…și nu în marasm.

Ortodoxia este promotoarea bucuriei duhovnicești, a bucuriei care izvorăște din pocăință și din cunoașterea profundă a lui Dumnezeu.

Cunoașterea experențială a Ortodoxiei este continua învățare a noastră de către Dumnezeu.

Nu noi Îi spunem Lui cum este…ci El ne spune nouă...cum este să stăm în fața Lui. Și starea în fața lui Dumnezeu are date clare: El Se revelează continuu celui cu care e în relație…și îl învață duioșia, sinceritatea, curăția, frumusețea Lui.

Viața duhovnicească e academia la care suntem învățați de Dumnezeu teologie și viață curată. E o continuă verificare a gândurilor, a simțirilor, a crezurilor…și a stării noastre de bucurie.

Pentru că există bucuria celui care minte…bucuria celui care fură…bucuria celui care se crede sfânt dar nu e…bucuria celui care se iubește pe sine mai presus de orice…și bucuria celui care se umple de bucurie dumnezeiască pentru că e sincer cu Dumnezeu.

Tu poți să negi adevărata bucurie…Dar dacă ea există în cineva…negarea și împotrivirea ta nu strivesc/ nu elimină bucuria din celălalt, pentru că bucuria lui e odihnirea lui Dumnezeu în acela.

Și am spus toate acestea…pentru ca să nu facem greșeala de a considera pocăința… drept starea în care facem rugăciuni, metanii, avem dureri de inimă…care ne îmbolnăvesc…dar nu devenim senini la inimă…și nici nu scăpăm de durerea din suflet.

Ci, dimpotrivă: pocăința te înseninează…pentru că e iertare care te umple de bucurie…și îți ridică toată povara de pe inimă și mustrările conștiinței.

Pocăința e recunoașterea a ceea ce am făcut și a ceea ce suntem.

Adică: să fim cinstiți cu noi în fața lui Dumnezeu. Să fim cinstiți, de fiecare dată, după fiecare păcat, cu El…și cu noi…recunoscând că am păcătuit…pentru că am vrut…și că doar noi suntem de vină pentru asta.

Însă, în același timp, să Îi mărturisim Domnului că suntem slabi…și că nu putem să ne ridicăm din această tristețe a păcatului, din amărăciunea noastră, din rușinea noastră…fără iertarea Lui…fără înseninarea Lui…și că toată religiozitatea noastră devine sumbră…dacă El nu ne întinde mâna…iar și iar…de fiecare dată…

Trebuie să știți însă și faptul…că demonii au creat o pocăință falsă…în locul celei adevărate (care te duce la Dumnezeu și te înseninează)…și care se manifestă prin scrupulozitate extremă la lucrurile mici dar nu și la cele mari, printr-o tăiere a firului în patru la fiecare păcătuire…în loc să acceptăm evidența păcătuirii și să ne aruncăm înaintea Domnului…pentru ca să ne ierte…

Persecutarea de sine…pentru ca să obținem iertarea…care duce până la schilodiri de sine și privațiuni extreme…vine din înțelegerea că trebuie să compensăm, din punct de vedere uman, prin durerile și nefericirea noastră, păcatele făcute.

Însă pocăința nu înseamnă să îți strivești ființa pe măsura păcatelor făcute…ci să îți umilești sufletul în fața lui Dumnezeu, recunoscându-ți starea ta căzută înaintea Lui…și cerând mila Lui…care vine în scurt timp…pe măsura sincerității noastre față de El…

Și demonii au ticluit falsa pocăință…tocmai pe baza vieților Sfinților. Pentru că mulți citesc viețile Sfinților, din cei care se nevoiesc…și văd acolo că Sfinții Părinți s-au nevoit atât de mult până când trupurile lor s-au micșorat foarte mult, s-au făcut duhovnicești.

Însă nu din cauza pocăinței înțeleasă ca echivalență pentru păcate s-au subțiat trupurile lor…ci din cauza iubirii de Dumnezeu și a trăirii în slava Lui…care i-a făcut să se nevoiască în diverse feluri…pentru că, întotdeauna, se simțeau făcând tot mai puțin…în comparație cu mila Lui…

Adică înduhovnicirea trupului vine dintr-o pozitivitate a sufletului, din umplerea lui de bucurie și de frumusețe duhovnicească…și nu dintr-o stare negativă, de slăbire a trupului…pentru ca să compenseze păcatele trecute și prezente.

Asceza fără simțirea harului e una demonică și are sfârșit rău. Și aceasta merge mână în mână cu pocăința ca scrupulozitate la detalii…dar care nu ne arată oameni cu dreaptă înțelegere și cu dreaptă cumpănire a lucrurilor.

Pentru că nu putem să trăim cuvios, nu putem înțelege teologia Bisericii, nu putem să facem fapte bune, nu putem să Îi slujim lui Dumnezeu și oamenilor fără ca Dumnezeu să ne ajute în mod efectiv, direct, clipă de clipă…

Căci ieșim din schia tanatu/ din umbra morții [cf. GNT, Mt. 4, 16] numai când răsare în noi lumina/ slava Lui [Ibidem].

Iar moartea ne umbrește în orice păcat, pentru că orice păcat e spre moarte veșnică…pe când orice răsărire/ ivire în noi a luminii Sale, a harului Său e ridicare din moarte…la viața veșnică…

Și apropierea/ inghichen Împărăției de la v. 17 e sinonimă cu anetilen, cu răsărirea luminii în noi de la v. 16. Căci Domnul e aproape de noi numai în comuniune cu El, numai când El răsare în noi ca Lumină spre viața veșnică.

Astfel înțelegem de ce după Botezul Domnului, după adeverirea Treimii și zdrobirea capetelor balaurilor în apa Iordanului…Evanghelia duminicii de față vorbește despre pocăința care țâșnește în noi slava Sa.

Pentru că Biserica se îngrijește de binele nostru real, existențial, de renașterea noastră ontologică și nu ne oferă doar o cunoaștere intelectuală a evenimentelor fondatoare ale creștinismului.

Biserica ne dă apă plină de slava Lui…pentru că omul nu e doar minte ci și trup…Dar prin apa plină cu har se luminează atât trupul cât și sufletul nostru.

Iar pocăința e o lucrare a întregii ființe umane…și consecințele ei sunt umplerea de slava Lui, de bucuria Lui, adică o revărsare personală a slavei lui Dumnezeu în viața noastră, o comuniune continuă cu Sine.

Căci Ortodoxia e soluția divino-umană pentru mântuirea integrală a omului…și nu doar pentru o parte din om.

Acolo unde partea luptă împotriva întregului sau întregul sufocă partea e semn că pocăința nu e o stare reală și continuă.

Dar unde se trăiește duhovnicește există întrajutorarea celor care nu cunosc sau au nevoie, după cum și dorința de creștere a tuturora în bucurie și sfințenie.

Dumnezeu să ne dăruiască tuturor să gândim binele unii față de alții și să ne vedem unii pe alții prin pocăința personală, cea care ne curățește simțirile și ni le umple de slava lui Dumnezeu. Amin!