Sermon on the Sunday of Orthodoxy [2012]

My beloved,

I think that we have to see this Sunday as one who speaks about our future. For that the future of Orthodoxy is just as important as it’s past.

And the Holy Icons, that we restored in the Church on 11 March 843, they are and now in danger of being abolished.

Not from the Church…but from society.

Because the society starts to exclude religious symbols…or minimizes their importance.

For what makes postmodernity when reduces humanity to the body? Or what is an empty body, in the dirty magazines, than a body drained of spiritual beauty, of candor?

But, on the other hand, what bad produces the religious symbols…when our world is full of commercial symbols?

And the elimination from the public space of religious symbols does not keep only of an ideological aversion but and the ignorance.

Only an ignorant man can believe that the elimination of a symbol from public space…is automatically deleted and from the hearts of men.

But religious symbols are present in society precisely because it founds in the increase the human person.

For Holy Fathers, Holy Icons were iconic testimonies of the incarnation of Lord. Their fight for Icons was the desire to preserve the humanity deified, transfigured in the eyes of the world.

And their gift is huge for the Church and the world. Because, by Icons, we can see who we are…or, rather, to what we must to aspire.

Therefore it is very important soteriological message of the Church to humanity, because it contains correct anthropological parameters.

And they are: man was created by God for to be in communion with Him and to deify. And Holy Icons and Holy Relics are clear evidences of human deification, that of personal fulfillment.

What happens when the society obstructs their theological valences? Man looks like a disaster in motion. For that he not knows who is, how is worth and where he goes.

Human science, being made by man, is limited as and he. For to exit from the ignorance, from fundamental ignorance, you need by divine Revelation, that is the message of God to His creation.

And God’s will not enter in conflict with the human desire to know. He Himself, God, is He who created us with the capacity to observe and understand the creation and us.

The real science is a science based on evidences and not on presumptions. And if man divinizes…and deification is an evidence…then we should follow the science that personalized us.

Therefore, in the first Sunday of the Great Lent, we celebrate the Orthodoxy into an eschatological mode. For that Orthodoxy is the one that creates the new man of the Kingdom.

And this new man is not a human caricature but a man of holiness.

And if we do not get Saints…then we lost the Sunday of Orthodoxy. Because this Sunday is for those who save themselves.

So that do not enjoy in the empty mode but with beautiful heart, full of grace! To enjoy divine, orthodox by life with God for that we inherit it for all ages. Amen!

Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei [2012]

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini
din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, milă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
iar de la noi arhiereşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,

 

Sărbătoarea de astăzi, trecută în calendar cu numele de Duminica Ortodoxiei, a fost rânduită astfel cu 1169 de ani în urmă când, în ziua de 11 martie 843, a fost reașezată în temeiurile ei închinarea la sfintele icoane.

Duminica Ortodoxiei, prăznuită de atunci și până astăzi în prima Duminică din Postul Mare, este încununarea luptelor și jertfelor creștinilor pentru apărarea sfintelor icoane, în timpul persecuțiilor împăratului Leon al III-lea Isaurul și urmașilor săi (730-787 – prima perioadă iconoclastă și 813-843 – a doua perioadă iconoclastă).

În perioada respectivă mii de icoane au fost smulse cu furie nu numai de pe pereții bisericilor, ci și din casele dreptmăritorilor creștini, au fost sfărâmate, batjocorite și arse în piețele publice. Iar apărătorii sfintelor icoane au fost întemnițați, schingiuiți, uciși ori arși de vii, pătimind astfel pentru dreapta credință, care este temelia cinstirii sfintelor icoane.

Prigonitorii icoanelor nu acceptau adevărul că Mântuitorul Iisus este în același timp Dumnezeu și Om, afirmând că firea omenească a fost întru totul absorbită de firea dumnezeiască. Ei pretindeau că Dumnezeu nu poate fi zugrăvit, deoarece este duh care nu poate fi văzut.

Ortodoxia învață însă că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut văzut prin chipul Său uman, adică Iisus Hristos este Dumnezeu-Omul. Iată de ce, în pofida tuturor prigonirilor și suferințelor la care au fost supuși, apărătorii icoanelor nu au contenit să arate tuturor adevărul cuprins în Sfânta Evanghelie după Ioan în care se spune: „Filip I-a zis [lui Iisus]: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 8-9).

Prin urmare, potrivit mărturiilor Sfintei Evanghelii, Dumnezeu Cel Nevăzut S-a făcut văzut prin Fiul Său, Care S-a făcut Om, având chip sau față de om. Iar dacă Fiul Cel ce S-a făcut Om este chipul sau icoana văzută a Tatălui ceresc (cf. Coloseni 1, 15), atunci chipul văzut al Fiului poate fi pictat în icoană. Astfel, în icoana lui Hristos vedem pe Dumnezeu – Omul, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. În acest sens, icoana are ca temei principal Întruparea Fiului lui Dumnezeu, după al Cărui chip a fost făcut primul om (cf. Facerea 1, 26).

Acest adevăr este tălmăcit în cuvinte simple de către Părintele Cleopa Ilie, care ne spune că Dumnezeu poate fi pictat în icoane, pentru că S-a arătat oamenilor în chip vizibil și le-a vorbit prin cuvinte înțelese de ei: icoana devine chip al lui Dumnezeu, întrucât întreaga Sfânta Treime S-a arătat oamenilor. Glasul Tatălui se face auzit la Botezul Fiului ca și la Schimbarea la față, Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat și astfel L-au putut vedea ucenicii Săi, adică Sfinții Apostoli, precum și primul mucenic Ștefan, iar Duhul Sfânt a fost văzut în chipul limbilor de foc la Pogorârea Sa peste ucenici (Arhim. Ilie Cleopa, Predici la Duminicile de peste an, Ed. Episcopiei Romanului, 1990, p. 323-324).

De-a lungul veacurilor Părinții Bisericii ne-au învățat că, prin cinstirea icoanei, noi nu ne închinăm materiei din ea, adică lemnului sau vopselei, ci persoanei pe care ea o înfățișează. Icoana devine sfântă atât prin sfințenia chipului pictat pe ea, cât și prin sfințirea pe care preotul o săvârșește cu harul Duhului Sfânt.

Sfinții Părinți vorbesc despre sfintele icoane cu multă evlavie, arătând că noi cădem și ne închinăm nu materialului din care sunt făcute icoanele, ci la aceea ce se închipuiește prin ele, adică la puterea Duhului Sfânt (Sf. Ioan Damaschin, Trei tratate contra iconoclaştilor, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998), că […] Cinstea adusă icoanei trece la cel zugrăvit pe ea (Sf. Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, 18, 45, PG XXXII, 146C), că […] pictura tăcută grăiește de pe ziduri, mult bine făcând (Sf. Grigorie de Nyssa, cf. Leonid Uspensky, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994, p. 50), iar […] noi creștinii, sărutând cu buzele trupești chipul lui Hristos, al apostolului sau mucenicului, cu sufletul și cu gândul nostru sărutăm pe Hristos și pe Sfinții Lui (Leonte de Neapole, cf. Arhim. Ilie Cleopa, Predici la Duminicile de peste an, Ed. Episcopiei Romanului, 1990, p. 319).

În acest sens, hotărârile Sinodului al VII-lea Ecumenic din anul 787, devenite obligatorii pentru viața noastră creștină, mărturisesc coborârea Fiului lui Dumnezeu printre oameni, ca pe oameni să-i ridice la viața dumnezeiască, iar rostul icoanei este acela de a înduhovnici pe om și de a sfinți materia. Prin urmare, pot fi pictate icoane materiale ale Aceluia Care S-a făcut Om, purtând trup material. Prin aceasta, Dumnezeu ne-a arătat că materia poate fi sfințită și transfigurată, adică unită cu Dumnezeu prin har. Hristos a îndumnezeit materia trupului Său, făcând-o purtătoare de Duh. Prin urmare, dacă trupul poate deveni locaș al Duhului, tot astfel, și lemnul sau culoarea icoanei poate fi purtătoare de har al Sfântului Duh (Cf. Arhim. Ilie Cleopa, op.cit).

Când Patriarhul Metodie al Constantinopolului și Împărăteasa Teodora au hotărât să aleagă cea dintâi Duminică din postul Sfintelor Paști ca zi de sărbătoare a dreptmăritorilor creștini biruitori asupra batjocoritorilor de icoane, au numit-o Duminica Ortodoxiei, ca praznic al Bisericii și cunună a biruinței credinței adevărate asupra ereziilor.

Acest moment este descris într-un mod inspirat și de părintele Dumitru Stăniloae, când afirmă că: Duminica Ortodoxiei e ziua a șaptea a Bisericii, odihna ei sărbătorească după victoria asupra haosului spiritual, prin așezarea temeiurilor adevărate ale existenței umane. Duminica Ortodoxiei este astfel, în fiecare an, sărbătoarea dreptei credințe în întregul ei, sărbătoarea biruinței adevărului revelat împotriva schimonoselilor mincinoase ale omului. De aceea se citește în Duminica Ortodoxiei lista tuturor ereticilor și se rostește anatema asupra lor (Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005, p.51).

Iubiți credincioși și credincioase,

Icoana lui Iisus Hristos ne înfățișează prezența văzută a lui Dumnezeu Cel nevăzut, arătarea trupului nestricăcios al Dumnezeului nestricăcios, adică ceea ce este vizibil din Persoana Sa divino-umană. Pe de altă parte, în icoana lui Hristos recunoaștem chemarea oamenilor la sfințenie, la asemănarea cu Dumnezeu – Făcătorul cerului și al pământului, Care la facerea omului a zis: „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră” (Facerea 1, 26).

Creatorul spune să facem om după chipul și asemănarea Noastră. Or, acest verb, folosit la plural, ne arată că, la crearea omului, Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu era împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Prin urmare, omul a fost creat după chipul Preasfintei Treimi, iar Fiul lui Dumnezeu Se face Om, pentru a-i dărui omului harul înfierii și al îndumnezeirii, deodată cu vindecarea acestuia de păcat și de moarte. În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul zice că, „precum Hristos era după fire om fără de păcat, având trup și suflet, așa și noi, cei ce am crezut în El și ne-am îmbrăcat în El în duh, putem fi prin voia liberă fără de păcat în El” (Sf. Maxim Mărturisitorul, „A doua sută a capetelor gnostice”, cap. 84, în Filocalia românească, vol. II, p. 239-240).

În icoana unui om sfânt este zugrăvit trupul său înduhovnicit care devine nestricăcios, asemenea trupului slăvit al lui Hristos, deoarece trupul sfântului participă în arvună la starea trupului duhovnicesc pe care îl va primi omul la învierea drepților.

Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola întâi către Corinteni: „Se seamănă (trupul) întru stricăciune, înviază întru nestricăciune. Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă; se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. […] și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul Celui ceresc. […] Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire” (1 Corinteni 15, 42-44, 49, 53). Așadar, icoana ne prezintă, în același timp, pomenirea vieții sfântului din istorie și arvuna vieții sfântului din Împărăția cerurilor.

Teologul ortodox Leonid Uspensky, vorbind despre sfinți și icoane, arată că „forța care învie sfinții după moarte este Duhul Sfânt, Care, în cursul vieții lor pământești, le cuprinde nu numai sufletul, ci și trupul. De aceea spunem că icoana transmite nu chipul de zi cu zi și banal al omului, ci chipul slăvit și veșnic” (L. Uspensky, La théologie de l’icône, Paris, 1982, p.147). De fapt, rațiunea însăși de a fi a icoanei este aceea de a arăta lumii pe moștenitorii nestrică-ciunii, adică pe moștenitorii Împărăției lui Dumnezeu, pe care ei o caută și o pregustă încă din timpul vieții lor pământești. Icoana prezintă chipul omului în care locuiește harul lui Dumnezeu, biruind patimile și sfințind omul întreg, suflet și trup.

La rândul său, Sfântul Irineu de Lyon atrage atenția asupra faptului că „rodul lucrării Duhului Sfânt în om este mântuirea trupului. Căci – se întreabă el – care ar putea fi rodul vizibil al Duhului invizibil, dacă nu acela de a face trupul matur și apt de a primi nestricăciunea?” (Adv. Haer., V 12, 4).

Așadar, dobândirea sfințeniei prin conlucrarea omului cu harul Duhului Sfânt este scopul vieții creștine. În acest sens, icoanele sfinților ne arată că dobândirea sfințeniei este posibilă în orice timp și în orice loc, dacă omul iubește pe Dumnezeu și caută sfințenia Lui.

Dreptmăritori creștini,

Luând aminte la cele de până acum și meditând la înțelesul duhovnicesc al sfintelor icoane, care ne cheamă la sfințenie, îndeosebi în această Duminică a Ortodoxiei, ne bucurăm că asupra ereziilor a biruit dreapta credință, adică iubirea lui Dumnezeu pentru oameni arătată în Iisus Hristos. Sfinții pictați în icoane sunt pentru noi dascăli și prieteni ajutători. Dascăli, pentru că atunci când vedem chipul lor și auzim ce se spune despre viața lor învățăm mult despre credința lor vie și ne întărim în credința noastră. Prin câte necazuri, încercări și ispite n-au trecut ei și, totuși, au rămas credincioși lui Hristos! Văzând pilda și chipul luminos al sfinților, ne încurajăm și noi când trecem prin încercări și necazuri. Dar sfinții nu sunt numai modele pentru noi, ci sunt și rugători pentru noi. Ei se roagă pentru noi și împreună cu noi pentru mântuirea noastră. De aceea, trebuie să-i cinstim permanent, nu doar când avem nevoie de ajutorul lor.

După cum ne întâlnim cu Hristos când ne rugăm cu credință și evlavie în fața icoanei Sale, tot așa ne putem tainic întâlni cu Hristos când ajutăm pe semenii noștri care au nevoie de ajutorul nostru (cf. Matei 25, 35-36).

Prin urmare, trebuie să fim cu multă luare aminte la necazurile semenilor noștri, la trebuințele lor, să ne ajutăm unii pe alții astfel încât să devenim unii pentru alții icoane vii ale iubirii jertfelnice a lui Hristos, după cum cerem la fiecare Sfântă Liturghie zicând: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Întrucât Îl iubim pe Dumnezeu în rugăciune, se cuvine să iubim prin fapte bune și chipul Său tainic prezent în fiecare om.

Dacă recunoaștem că viața și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, atunci trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile și binefacerile Sale, dăruind și noi, din prisosul ori puținul nostru, semenilor noștri aflați în lipsuri sau în suferințe. Credința în Dumnezeu și iubirea de aproapele reprezintă cele două vâsle care ajută sufletul nostru să înainteze pe luciul apelor vieții duhovnicești și spre suferințele oamenilor care se zbat în nevoi. Nu poate exista cu adevărat credință vie fără iubire milostivă și iubire milostivă fără credință vie – spunea vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina, cel care a rânduit ca Duminica Ortodoxiei să fie ziua în care se face colecta pentru completarea Fondului Central Misionar, fond destinat lucrării misionare a Bisericii și ajutorării celor aflați în lipsuri și suferințe.

Criza spirituală și criza economică de astăzi reprezintă pietre de încercare și durere pentru foarte mulți semeni ai noștri. Vedem din ce în ce mai mulți săraci, bătrâni, orfani, văduve, copii abandonați, familii destrămate care caută sprijin și își pun nădejdea în Biserică. Așa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta și Dumnezeu cu noi – spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, tălmăcind Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăți.

De aceea – zice el – caută mila lui Dumnezeu prin milostenia față de săraci, căci fără milostenie nu poți intra în Împărăția cerurilor. Prin milostenie ne dovedim toți un trup, ne simțim în unitate, în comuniune, depășim ceea ce în mod obișnuit acordăm numai fraților, rudelor, vecinilor, urcând până la transformarea tuturor în rudenii spirituale. Cu aceste gânduri ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ne adresăm frățiilor voastre astăzi, rugându-vă și îndemnându-vă să contribuiți, fiecare după puterea și inima sa, la colecta pentru Fondul Central Misionar, atât de folositoare semenilor noștri care își pun nădejdea în dragostea și ajutorul nostru, al celor ce ne bucurăm de darurile și binefacerile lui Dumnezeu, pe care, însă, trebuie să le împărtășim și altora. Când oferiți un ban din prisosul ori puținul dumneavoastră, să aveți în minte cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „Dumnezeu iubește pe cel care dă cu bunăvoie” (2 Corinteni 9, 7).

Vă mulțumim tuturor pentru dărnicia arătată în fiecare an, vă dorim mult spor în urcușul duhovnicesc al Postului Sfintelor Paști, și ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze:

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! Amin! (2 Corinteni 13, 13).

 

Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

† Daniel
Arhiepiscopul Bucureștilor,
Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,
Locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

† Teofan
Arhiepiscopul Iaşilor şi
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

† Laurenţiu
Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului

† Andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

† Irineu
Arhiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei

† Nicolae
Arhiepiscopul Timişoarei şi
Mitropolitul Banatului

† Petru
Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor

† Serafim
Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei,
Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul
Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

† Iosif
Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei
Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român
al Europei Occidentale şi Meridionale

† Nifon
Mitropolit onorific,
Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal

† Teodosie
Arhiepiscopul Tomisului

† Pimen
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

† Irineu
Arhiepiscopul Alba Iuliei

† Gherasim
Arhiepiscopul Râmnicului

† Epifanie
Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

† Eftimie
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

† Calinic
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului

† Casian
Arhiepiscopul Dunării de Jos

† Timotei
Arhiepiscopul Aradului

† Nicolae
Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi

† Justinian
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului

† Ioan
Arhiepiscop onorific,
Episcopul Covasnei şi Harghitei

† Corneliu
Episcopul Huşilor

† Lucian
Episcopul Caransebeşului

† Sofronie
Episcopul Ortodox Român al Oradiei

† Nicodim
Episcopul Severinului şi Strehaiei

† Vincenţiu
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

† Galaction
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

† Ambrozie
Episcopul Giurgiului

† Sebastian
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

† Visarion
Episcopul Tulcii

† Petroniu
Episcopul Sălajului

† Gurie
Episcopul Devei şi Hunedoarei

† Daniil
Episcop-locţiitor (administrator) al
Episcopiei Daciei Felix

† Siluan
Episcopul Ortodox Român din Ungaria

† Siluan
Episcopul Ortodox Român al Italiei

† Timotei
Episcopul Ortodox Român al
Spaniei şi Portugaliei

† Macarie
Episcopul Ortodox Român
al Europei de Nord

† Mihail
Episcopul Ortodox Român
al Australiei şi Noii Zeelande

† Ciprian Câmpineanul
Episcop-vicar patriarhal

† Varlaam Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal

† Varsanufie Prahoveanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

† Calinic Botoşăneanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

† Andrei Făgărăşeanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

† Vasile Someşeanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului

† Paisie Lugojeanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

† Emilian Lovişteanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

† Ioachim Băcăuanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului

† Sofian Braşoveanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

† Marc Nemţeanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale

† Ioan Casian de Vicina
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a celor două Americi

† Iustin Sigheteanul
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureşului şi Sătmarului

† Ignatie Mureşeanul
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe
Române a Spaniei şi Portugaliei

Istoria începe de oriunde o privești [2]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

***

Prima parte…a cărții.

***

Zi de miercuri, 13 octombrie 1976. Părintele profesor Alexander Schmemann[1] își notează în Jurnal despre extremismul ortodox rusesc…care s-a universalizat între timp…apoi despre prostia diavolului.

Despre prima temă spune: „M-am gândit ce vremuri ciudate, cât de multe se născocescreducerea Ortodoxiei la Sfinții Părinți și spiritualitate.

Sunt transformați într-o caricatură, în idoli, într-un panaceu, remediu al tuturor răutăților.

Triumful sectar din zilele noastre [este cel] al lui doar!

Doar Sfinții Părinți, doar Dobrotolubie[2], doar Typikon[3].

Plictiseală, mediocritate și lipsă de seriozitate[4]…observ la aceștia.

Din păcate și astăzi observăm aceleași carențe la ortodocșii noștri. Maximalizează un lucru și minimalizează o sută în jurul aceluia…creând senzația că Ortodoxia e o lume fanatică.

Iar maximalismul lor lipsit de seriozitate vine dintr-o puțină cunoaștere plină de râvnă.

Din imaturitate, din lipsă de experiență

Ei doresc să facă multe…într-un timp record…dar nu știu cum…pentru că nu se lasă mai întâi modelați.

A doua temă însă e prezentată mult mai incitant: „Azi dimineață, în timp ce mergeam spre Biserică, m-am gândit la prostie.

Cred că este rodul cel mai înfiorător al păcatului originar.

Se spune despre diavol că este inteligent. Nu, adevărul este că diavolul e foarte prost, iar nerozia lui este tocmai sursa puterii sale.

Dacă ar fi fost inteligent, n-ar mai fi fost diavol; s-ar fi căit de mult timp și s-ar fi acoperit cu cenușă. Să te ridici împotriva lui Dumnezeu este, înainte de toate, o mare prostie.

Esența răului: mândrie, invidie, ură, goana după libertate („a fi precum zeii”) stă în prostie.

Stalin[5] era prost, la fel ca și Lenin[6] și Mao[7]. Doar un prost metafizic poate fi stăpânit total de o idee, de o pasiune.

Însă prostia, fiind o simplificare, este foarte puternică. Întreaga lume căzută este nerozie, expertă în inventivitate.

Prostia este o fraudă, o amăgire de sine.

Diavolul este un mincinos din timpuri imemoriale. Se minte pe sine și pe ceilalți întotdeauna.

Iar minciunile sale amețitoare par inteligente, mai ales pentru că oferă o satisfacție rapidă. Prostia e satisfăcută întotdeauna, iar satisfacția este impresionantă.

Ce poate fi mai ridicol decât mulțumirea de sine, stupidă, artificială a comunismului?”[8].

Părintele Alexander Schmemann vorbește despre prostia Satanei, despre excesele hilare ale lui Lady Gaga (chiar dacă nu a cunoscut-o), despre extremismul nostru ortodox…pentru că se referă în mod tranșant la manifestarea prostiei în  oameni.

Și dacă diavolul nu ar fi atât de prost…nu am găsi peste tot exemple de prostie și de fanatism dintre cele mai dramatice…

Reflecții care îl readuc pe om la lucrurile esențiale.

Lupta împotriva lui Dumnezeu, indiferența religioasă cu alte cuvinte e o prostie lucie. Și oricine o pune în practică se dovedește un om care își astupă profunzimile.

Însă am observat în Jurnalul său și traseul  relației sale cu Soljenițîn[9], care începe prin simpatie și entuziasm…și se termină prin detașare…și nuanțe critice radicale.

Pe 10 ianuarie 1974 părintele Alexander Schmemann era „surprins în mod plăcut de fenomenul Soljenițîn”[10].  I se părea a fi „un om cu vederi atât de largi, cu o inimă și cu o astfel de abordare a vieții [pe care n-am mai întâlnit-o] de la Pușkin[11] încoace. N-au avut-o nici Dostoievski[12], nici Tolstoi[13]; ei sugerau mai mult o ideologie[14].

Pe 24 martie 1974 scrie în Jurnal (zi de duminică) că a primit o scrisoare de la N. Struve prin care a fost anunțat că Soljenițîn vrea să îl vadă și să îl împărtășească pe el și familia sa[15].

Dar asta după ce, cu o săptămână în urmă, pe 17 martie 1974[16] scria că a slujit „Liturghia darurilor în East Meadow și am vorbit despre Soljenițîn. Biserica era plină”[17].

30 martie 1974, zi de sâmbătă, părintele Alexander își notează: „Am urmărit la televizor sosirea la Zürich a familiei lui Soljenițîn. El îi ținea în brațe pe băieți. Viziunea a ceva simplu, limpede, etern –  a vieții care nu este viciată și ruinată demonic de agitația și răul acestei lumi”[18].

Era vorba despre expatrierea lui Soljenițîn…

Însă chiar în ziua de 30 martie 1974, când părintele Alexander Schmemann l-a văzut la televizor pe Soljenițîn (în momentul în care acesta a ajuns la Zürich, în Elveția), Soljenițîn i-a trimis o scrisoare părintelui Schmemann [19].

Părintele Alexander a redat textul scrisorii lui Soljenițîn în însemnarea făcută în ziua de 5 aprilie 1974, o zi de vineri[20].

Ce i-a scris Soljenițîn lui Schmemann, pe data de 30 martie 1974, în ziua expatrierii sale?

Textul scrisorii:

„Dragă Părinte Alexander,

Vă rog să mă iertați pentru că nu v-am scris mai devreme. Însă e greu să trăiești dacă nu te simți acasă.

Nu mă refer doar la munca serioasă, răspuns la scrisori, ci chiar la despachetatul lucrurilor – toate mă depășesc.

Nikita mi-a spus că intenționați să vizitați Europa. Aș vrea să veniți pe la mine, avem atâtea de discutat.

Mă confrunt cu problemă greu de rezolvat –  numărul Bisericilor Ortodoxe de peste hotare. Dar și mai important, vreau să mă spovedesc și să mă împărtășesc împreună cu familia mea. Este posibil?

Cu sinceritate,

al Dumneavoastră A.S.”[21].

Să discute…și să se spovedească și să se împărtășească: nevoile reale, presante ale unui ortodox.

Fapt pentru care părintele Alexander a fost foarte bucuros de scrisoare și și-a notat: „Sunt plăcut impresionat de simplitatea, modestia și franchețea acestei scrisori”[22].

Pe 13 mai 1974 primește o carte poștală de la Soljenițîn. Îl așteaptă la Zürich…și îi promite câteva zile la munte[23].

Pe 25 mai 1974, cu două zile înainte de a-l întâlni, părintele Alexander declară că e „destul de emoționat”[24] de viitoarea întâlnire cu Soljenițîn.

La întoarcerea acasă, pe 17 iunie 1974, părintele Alexander spune că s-a întors din Europa pe 16 iunie 1974 și că între 28 și 31 mai 1974 „am fost în munți împreună cu Soljenițîn – doar noi doi”[25].

Va scrie, în mod retrospectiv, din Caietul de la Zürich, despre întâlnirea sa cu Soljenițîn[26].

28 mai 1974: ploaie măruntă…și n-a dormit toată noaptea de dinaintea întâlnirii sale cu Soljenițîn[27].  Și când ajunge în casa lui…găsește simplitate[28].

29 mai 1974: îi cunoaște familia…și remarcă „simplitatea, vigoarea, neliniștea și preocuparea” lui  Soljenițîn[29]. Are „un zâmbet încântător”[30], găsește dezordine în casa sa, „destul de primitivă”, de la munte[31], pentru că nu există acolo „nici urmă de confort”[32].

30 mai 1974: declară ziua precedentă ca „zi de neuitat”[33]. A discutat despre cartea pe care Soljenițîn o scria atunci[34].

„S. este foarte politicos, preocupat de lucruri mărunte, pregătește cu stângăcie cina, taie ceva și prăjește. Este extraordinar de uman și de impresionant. Forță și spirit de convingere[35].

Însă începe să observe extremismul lui Soljenițîn…

Pentru el „Occidentul nu există. Nu-l interesează”[36], vrea să trăiască în Canada și acolo să facă „o mică Rusie”[37], neagă cu totul democrația și este monarhist[38] iar „criteriul religiei este salvarea Rusiei”[39].

S. „este ferm convins de misiunea lui”[40]…încât consideră că „adevărata Rusie se află acolo unde este el[41].

Îl spovedește îndelung la apusul soarelui[42]. Nu e un om prefăcut…și părintele Alexander e cucerit de simplitatea întâlnirii cu Soljenițîn.

Când pleacă de la Zürich este „iarăși ploaie și ceață”[43]

Pe 5 iunie 1974 își exprimă mila față de Soljenițîn[44].

Pe 6 iunie 1974 primește o scrisoare de la S. în care acesta îi spunea că el și familia lui îl iubesc[45].

Dar, în aceeași zi, părintele Alexander notează faptul că „în Paris, S. stârnește tot mai multă iritare. Ivirea lui în viețile noastre nu promite [nimic] altceva decât tulburări și neînțelegeri[46].

Într-o zi de joi, pe 14 noiembrie 1974, părintele Alexander își exprima dezamăgirea față de ideologii, care sunt „dăunătoare” tocmai pentru că sunt reductive[47]…dar mai ales față de Soljenițîn.

În urma ultimelor articole și scrisori ale lui S.[48], părintele Alexander scria: „Credeam că Soljenițîn va propovădui o eliberare de ideologii care au otrăvit conștiința rușilor și a lumii în general. Dar, precum este cazul atâtor filosofi și scriitori, fiecare este determinat să-și cristalizeze propria ideologie – pro sau contra”[49].

Pe 20 ianuarie 1975 încep nuanțele critice la adresa lui S. „Discuțiile avute cu Soljenițîn mi-au evidențiat diferența esențială dintre noi. Pentru el există doar Rusia. Pentru mine, Rusia ar putea dispărea, ar putea muri, și nimic nu schimbă viziunea mea asupra lumii. [Căci] „chipul lumii acesteia trece”. Această tonalitate a creștinismului îi este cu totul străină”[50].

Pentru că naționalismul strict, fanatic al lui Soljenițîn îl făcea inapt de a înțelege universalitatea creștinismului și vocația personală a fiecărei nații în parte.

Pe 27 ianuarie 1975 scrie despre atacurile la adresa lui S.[51] și despre faptul că „Soljenițîn nu ezită să jignească în modul cel mai nepoliticos[52].

Cu toate acestea, pe 1 mai 1975, când îl sună S.[53], părintele A. își notează: „Ca de obicei, în momentul în care i-am auzit vocea, m-am simțit împăcat cu el; toate îndoielile, neînțelegerile, dilemele au dispărut. Îl voi întâlni la Paști în Canada și atunci vom merge în Labelle”[54].

S-a întâlnit cu el (spune asta pe 6 mai 1975), într-o zi de luni[55]…„S. este foarte bine dispus și prietenos[56]. Era un om al utilității și nu îi plăcea să piardă timpul[57].

Dar…pe 12 mai 1975, rememorându-și ultima întâlnire cu S., părintele A. scria: „Comoara lui este Rusia și numai ea, a mea este Biserica. El este devotat comorii sale într-un fel în care nimeni dintre noi nu este devotat comorii noastre. Credința lui, cred, va muta munții, în timp ce a noastră, a mea cu singuranță, nu”[58].

Dar pe 30 mai 1975, într-o zi de vineri, scrie că S. „refuză cu brutalitate un interviu televizat și nu va vorbi în Statele Unite deoarece Time nu i-a publicat scrisoarea trimistă editorilor. O gândire îngustă, suspiciune, fanatism. Ce-l va face să înțeleagă? Va înțelege vreodată?”[59].

Părintele Alexander Schmemann a adormit pe data de 13 decembrie 1983[60]…și Jurnalul din care am citat aici „a fost descoperit în biroul său”[61].

Boala care i-a produs moartea: cancerul

Despre care a aflat cu un an în urmă, pe 21 septembrie 1982[62].

Aleksandr Isaievici Soljenițîn a adormit pe data de 3 august 2008, la Moscova, și a trăit să vadă dezmembrarea URSSului. Avea 89 de ani…

„Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Aleksandr Soljeniţîn a decedat „ca urmare a unei insuficienţe cardiace acute” duminică, la ora locală 23.45 (24.45 ora României), a declarat fiul său Stepan, citat de agenţia Itar-Tass[63].


[1] Sait dedicat memoriei sale: http://www.schmemann.org/.

[2] Denumirea Filocaliei în limba rusă.

[3] Tipicul bisericesc.

[4] Biografia unui destin misionar. Jurnalul Părintelui Alexander Schmemann (1973-1983), trad., studiu introd. și com. de Felicia Furdui, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 225.

[8] Biografia unui destin misionar. Jurnalul Părintelui Alexander Schmemann (1973-1983), ed. cit., p. 225-226.

[10] Biografia unui destin misionar. Jurnalul Părintelui Alexander Schmemann (1973-1983), ed. cit., p. 77.

[12] Feodor Mihailovici Dostoievski:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Feodor_Dostoievski.

[14] Biografia unui destin misionar. Jurnalul Părintelui Alexander Schmemann (1973-1983), ed. cit., p. 77.

[15] Idem, p. 91.

[16] Idem, p. 90.

[17] Idem, p. 91.

[18] Idem, p. 93.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Idem, p. 93-94.

[22] Idem, p. 94.

[23] Idem, p. 97.

[24] Idem, p. 99.

[25] Ibidem.

[26] Idem, p. 100-104.

[27] Idem, p. 100.

[28] Ibidem.

[29] Ibidem.

[30] Ibidem.

[31] Ibidem.

[32] Ibidem.

[33] Idem, p. 101.

[34] Ibidem.

[35] Ibidem.

[36] Ibidem.

[37] Ibidem.

[38] Ibidem.

[39] Ibidem.

[40] Idem, p. 102.

[41] Ibidem.

[42] Idem, p. 103.

[43] Ibidem.

[44] Idem, p. 104.

[45] Ibidem.

[46] Ibidem.

[47] Idem, p. 117.

[48] Ibidem.

[49] Idem, p. 117-118.

[50] Idem, p. 126.

[51] Idem, p. 127.

[52] Ibidem.

[53] Idem, p. 145.

[54] Idem, p. 145-146.

[55] Idem, p. 147.

[56] Ibidem.

[57] Idem, p. 147-148.

[58] Idem, p. 148.

[59] Idem, p. 154.

[60] Idem, p. 11.

[61] Ibidem.

[62] Idem, p. 38.

A 49-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 48 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi, a 43-a zi, a 44-a zi, a 45-a zi, a 46-a zi, a 47-a zi, a 48-a zi.

 • Tot Monica Tripon (Făclia de Cluj) ne relatează și despre a 48-a zi de proteste la Cluj-Napoca. „Protestatarii clujeni s-au întîlnit din nou, seara [29 februarie 2012], în Piaţa Unirii, chiar dacă unii dintre ei au participat, la prînz, şi la protestul sindicaliştilor împotriva noului Tratat Fiscal al UE. Circa 40-45 de oameni au scandat iarăşi împotriva preşedintelui Traian Băsescu, împotriva Guvernului, împotriva PDL şi împotriva FMI. „Favorizatul” lozincilor a fost, ca de obicei, preşedintele Traian Băsescu, urmat îndeaproape de Emil Boc („Emil Boc, nu uita/ În Cluj n-ai ce căuta!”; „Emil Boc face sluj/ Nu e bun primar de Cluj!”). S-a scandat şi miercuri: „Jos Băsescu!”; „Demisia! Demisia!”; „Băsescu, la puşcărie!”; „Băse în celulă,/ Udrea pe centură!”; „Marinare, nu uita/ Ţara nu-i şalupa ta!”; „Băsescule, nu rezişti/ Nici cu mii de securişti!”; „Mărţişor/ Fără dictator!”.
 • Idem: „Din nou s-a scandat împotriva „Guvernului SIE” şi, pentru prima oară, s-a scandat şi împotriva noului director al Serviciului de Informaţii Externe. Manifestanţii au scandat: „Jos Guvernul SIE/ Făcut la beţie”; „Jos Guvernul securist/ Făcut de un utecist!”; „Ungureanu e ateu/ O să-l bată Dumnezeu”, dar şi „Meleşcanu trădător/ Prin partide călător”. Şi pentru şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate protestatarii clujeni au avut un mesaj, aceştia urîndu-i: „Duţă, să dea Domnu’/ Să te taie Ciomu!”. „Ieşi afară/ Javră ordinară!”; „Băse, hai în Piaţă/ La whisky cu gheaţă!”; „PDL în România/ Este furtul şi hoţia!”; „PDL, UDMR/ Aceeaşi mizerie!”; „Jos ciuma portocalie!”; „Bani la sănătate,/ Nu la hoţi, palate!” – au fost alte cîteva lozinci scandate la Cluj, în cea de-a 48-a zi de proteste”.
 • Mircea Alexandru Platon: „Băsiştii reuşesc performanţa de a fi şi detractori ai „statului asistenţial”, şi bugetobezi, şi vocali partizani ai „statului minimal”, şi cumularzi. Înainte de apoteoza regimului Băsescu, erau doar „dilematici” salariaţi ai mogulilor. Pe banii statului însa, se pare că îsi permit să aibă „certitudini”. Cum ar fi cea referitoare la propria „valoare” (vorba maneliştilor). Şi „valoarea” cere „respect” (vorba mafioţilor). Pe care, când nu-l capătă pentru că nu-l merită, îl cer prin mardeiaşi de blog”.
 • Idem: „sunt ortodox creştin şi eretic politic. Nu fac din politică religie, şi nici din religie nu fac politică. Nu îmi aleg-schimb-negociez religia în funcţie de politică, ci îmi aleg politica, adică mă aşez în cetate, în funcţie de religie”.
 • Idem: „Relativismul axiologic nu e doar apanajul unei anumite stângi. Dreapta neoliberală e cel puţin la fel de agnostică. Diferenţa e că relativismul stângii e programatic – deci asumat şi, ca atare, obiectivat teoretic -, pe când relativismul dreptei neoliberal-neoconservatoare e cinic-comercialist – deci demn de dispreţ”.
 • Varujan Vosganian: „Tema lustraţiei, o temă dureroasă, a cărei tergiversare a aruncat o ambiguitate morală asupra tranziţiei şi a permis, după 1989, refacerea nestingherită a structurilor politice şi represive, şi-a găsit în actuala lege o rezolvare tardivă, parţială, părtinitoare şi, pe alocuri, ridicolă”.
 • Mărțișoare făcute în casă…marca Mihnea Măruță.
 • Gândul: „Ştefan Dumitrescu Călin […] la sfârşitul lunii ianuarie a trimis către Primăria Ploieşti o scrisoare prin care solicita adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care zona zero din centrul municipiului Ploieşti să fie declarată „zonă liberă”. „Am scris: «ciumpalacul Dumitrescu Călin Ştefan, CNP…, adresă… solicit» şi am spus acolo ce solicit. Astăzi am primit din partea Primăriei răspuns la solicitarea mea, răspuns adresat ciumpalacului Dumitrescu. Este un mişto ingrat, urât. Aşa ne consideră această putere, că suntem toţi nişte proşti„, a declarat destinatarul scrisorii pentru Mediafax”.
 • Mihai Petean (Cotidianul): „În România, statul ia măsuri nu pentru combaterea de dare/luare de şpagă ci pentru ascunderea şi muşamalizarea acesteia. În loc să prevină corupţia, instituţiile statului se asigură că aceasta nu va „ieşi” la suprafaţă”.
 • Jurnalul Național: „“N-avem mereu ce mânca. Uneori răbdăm o zi întreagă, poate chiar două. Pretenţii prea mari n-am. Au fost zile când m-am mulţumit doar cu o farfurie de paste. De regulă, dimineaţa îmi ajunge o cană cu ceai…dar mi-aş dori mult să mâncăm normal, nu numai paste…uite, aş vrea să mănânc gamberi şi calamari că arată foarte frumos în magazin. Îmi plac mult fructele, dar din alea nu am aproape deloc. Ciocolată? Mamma mia, de când nu am mai mâncat!”. Cine şi-ar fi închipuit toate astea despre micuţa vedetă Denisa Curtaşu, pianistă în Italia? În Florenţa o ştie lumea bine, căci cântă pe la tot felul de spectacole, ba chiar şi pe scena Filarmonicii. În România, însă, e aproape necunoscută, deşi a obţinut vreo 16 premii”.
 • Idem: „Era o mogâldeaţă de om când a sosit în Italia şi a “bătut” dintr-un foc zeci de italieni la Conservatorul din Florenţa, obţinând media 10. Pe atunci, ea avea 11 ani, ceilalţi candidaţi – 16, 17. Ea nu făcuse nici un pic de pregătire cu vreun profesor, nu-şi permisese acest lux; ei stătuseră în meditaţii şi pregătiri cu profesori reputaţi de dimineaţa până seara”.
 • Idem: „Astăzi, când urcă pe scenă în spectacolele oferite de românii din Italia, Denisa apasă clapele pianului cu dinţii strânşi de durere. Căci ea a crescut, iar pantofii i-au rămas prea mici. De un an de zile aşa se chinuie. I-ar plăcea o pereche nouă, dar îi e frică să-şi dorească. Ştie că n-are de unde: mama a părăsit-o, iar tatăl are handicap şi nu primeşte mai mult de 170 de euro pensie. Locuiesc într-o chiţimie de apartament cât o cutie de chibrituri, cu mătuşa şi cu bunica. Mai câştigă şi ele cam tot pe atât, dar tot nu-i suficient cât să aibă în fiecare zi o farfurie cu spaghete, măcar”.
 • Ioana Dodi (Jurnalul Național): „Nu trebuie să căutăm heruvimi care să lucreze în instituţiile statului, ci să reacţionăm ori de câte ori există derapaje de la contractul dintre stat şi cetăţeni, astfel încât toţi cei care ajung în funcţii publice să ştie că cetăţenii (datorită cărora şi pentru care sunt acolo) îi vor destitui dacă nu respectă regulile democratice, dacă nu îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă îşi depăşesc competenţele, dacă au un discurs şi un comportament corupt, discriminatoriu, rasist şi misogin. Astfel, se vor gândi de două ori înainte să acţioneze. Au început deja, de vreo lună şi ceva!”.
 • Crișan Andreescu (Dece News): „Arhiepiscopia Bucureștilor demarează implementarea unui program strategic de incluziune socială aferent perioadei 2012 – 2015. Programele sociale care vor fi demarate vor deservi persoanele aflate în dificultate. […] Varietatea și numǎrul serviciilor sociale ale Arhiepiscopiei vor fi dezvoltate ca răspuns la nevoile sociale încă nesatisfăcute prin cel puțin 3 noi servicii specializate între 2013-2014 (pentru copii, persoane cu adicții și persoane cu dizabilități). Ȋn acest sens, se va realiza o evaluare sistematică a nevoilor privind înființarea de centre sociale la nivelul a 50 de parohii în 2012 (8% din parohii). Ȋn prezent, Arhiepiscopia are 6 așezǎminte sociale și desfǎșoarǎ 6 programe precum programul de ajutor alimentar “Sf. Mina”, „Hranǎ la domiciliu”, Programul „Vasiliada” etc.”.
 • Jurnalul Național, 18. 36, cameră web:

 • E plus un grad la București. 18. 42.
 • Jurnalul Național: „rata şomajului [în UE] a fost, în ianuarie 2012, de 10,7% – ceea ce înseamnă că 16,9 milioane de muncitori din zona euro nu au un loc de muncă. În Spania, rata şomajului este de 23,3% – cu două procente peste cea din decembrie!-, iar în Austria doar 4%”.

 • Gheorghe Voicu (Jurnalul Național): „Mişcarea Populară reprezintă falimentul unui mod de a face po­li­tică, întortocheat şi lipsit de substanţă, un subterfugiu prin care se încearcă păcălirea alegătorilor”.
 • Gândul: „Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că legea lustraţiei este o temă pe care societatea românească a ratat-o, iar PDL încearcă să devină “campion” al unei cauze pe care nu a susţinut-o niciodată. „PD încearcă să se facă campionul unor cauze care nu i-au aparţinut niciodată. Nici azi, în al 12-lea ceas, nu poate duce la capăt ce a mai rămas dintr-un asemenea proiect de lege şi, personalizând, intuitu personae, au grijă să scoată Comitetul Central al UTC sau persoanele asimilabile fostului corp diplomatic al României lui Ceauşescu din această lege„, a spus Antonescu”.
 • Gabriel Razi (Jurnalul Financiar): „preţul unui hectar de ogor românesc costă între 1.000 şi 4.000 de euro, în timp ce în Olanda, Spania sau Danemarca preţurile sunt şi de 20 de ori mai mari”. Însă în România s-a vândut hectarul de pământ și până în 1000 de lei…
 • Digi 24 HD a început să emită de astăzi la nivel online.
 • Crin Antonescu: a fost în Germania…discuții ante-electorale. Antena 3. 22. 18/„corupție ca acum în România n-a fost niciodată”. 22. 20/înainte de Germania a fost în Anglia/occidentalii nu cunosc situația reală din România…pentru că actuala Putere a manipulat imaginea noastră/actualul premier continuă mentalitatea premierului antecedent/propaganda vorbește despre lucruri care nu au nimic de-a face cu realitatea…pe când jurnalismul e un subiectivism bazat pe realitate/
 • Idem: s-au spus multe minciuni despre vizita mea în Germania/ minciunile mă afectează…pentru că se minte despre mine în fiecare zi/am fost filmat din garaj…și vecinii mei au fost anchetați cu privire la mine/ eu nu am mașină ci soția mea/ apartament cu 4 camere/
 • Idem: tensiunile în USL „sunt nimic” pe lângă determinarea de a scăpa de actuala Putere/„sunt un om radical dar nu extremist”/ pentru noi actuala Putere e un dușman și nu un adversar politic/ ne vom lupta cu ei, în mod politic, precum cu niște dușmani/mă interesează din ce bani sunt plătiți jurnaliștii care sprijină Puterea. 23. 14./