De salcie

Într-un articol al unei agenții de știri românești se specifica faptul că sunt un milion și ceva de români care „își sărbătoresc numele”…de Florii.

Adică Florin, Florica, Floarea etc…

Numai că de Florii = Intrarea Domnului în Ierusalim…iar noi sfințim salcie, pe când alții, în alte țări ortodoxe, sfințesc frunze de finic, de dafin…de ce e mai prețios pe la ei prin țară.

Și atunci de unde Florica…la Intrarea Domnului în Ierusalim?

Că nu e nicio Sfântă Florica duminica asta…ci doar rememorarea Intrării Domnului în Ierusalim.

Neștiință crasă…din punct de vedere teologic…

Și, cu toate astea…o creștină ca mamaia Floarea își așteaptă vecinele, rudele…„de ziua ei”, de „Florii”, ca să le cinstească…deși nu e nicio sărbătoare cu și pentru Florica…de Intrarea Domnului în Ierusalim.

Însă asta „maică, e sărbătoare veche…din străbuni!”, pe care, tu, Doctor în Teologie…n-o știi…că n-ai de unde

De aceea zic…pe cine îl cheamă Salcie…duminica asta e „ziua lui”!

De ce?

Pentru că…se dau „sălcii” la Biserică…

Între floare și primăvară

Cel mai adesea oamenii buni renunță la a fi florile care fac primăvara…pentru că se uită la câte anti-flori dărâmă primăvara.

Și se gândesc: „De ce să fiu eu preot bun…să ridic Biserică, să fac bibliotecă parohială rară, să predic toată ziua…dacă după mine vine un preot, neica nimeni la cele sfinte, care nu face nimic…și dărâmă totul în 3 zile?

De ce să fiu eu bun primar…dacă vine unul, după mine, și vinde Bucureștiul la ostrogoți?

De ce să fiu eu singurul judecător bun, corect, cinstit…dacă sunt 100, pe lângă mine…care bagă banii în buzunar fără jenă…și îl lasă pe asasin sau pe hoț să scape?”.

Și floarea începe să joace baba-oarba…pentru că vede că așa e moda.

Așa fac și alții

De ce să pari mai deștept decât alții…când prostia e la putere?

De ce să zidești…dacă poți să te lauzi cu ce-o să zidești?

De ce să faci…dacă se poate și fără făcut?

*

Floarea devine anti-floare…pentru că toți o roagă să se rateze.

O ajută cum pot ca să se sinucidă valoric.

*

Însă niciodată primăvara nu e ca hoția, nu e ca decadența, nu e ca prostia.

Primăvara e Împărăție.

Primăvara e decantare.

La urma urmei floarea…cu toate aparențele gri sau mistificările ei miroase a primăvara…iar floarea artificială miroase a plastic.

*

Eu ajut primăvara…să se umple de flori.

Eu mizez pe florile care fac…primăvara veșnică.

Oricum aș părea unuia sau altuia…eu, pe fiecare zic, ud florile…pentru că mă ud pe mine cu harul Său.

*

Ajutați-mă să vă fac flori!

Ajutați-mă să nu mă scutur!

Să ne ajutăm unii pe alții pentru a ne bucura de Primăvara cea dulce!

Pastorala pascală patriarhală [2012]

Pastorala de Pasti (2012)

Hristos Cel Înviat – Vindecătorul nostru

† DANIEL,

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI, LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU, IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

„prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat”
(Isaia 53, 5)

*

HRISTOS A ÎNVIAT!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Hristos Cel răstignit şi înviat S-a arătat ucenicilor Săi în seara zilei Învierii Sale, pentru a-i încredinţa că El a trecut prin moarte şi a biruit-o.

Trupul lui Hristos n-a cunoscut stricăciunea în mormânt, pentru că era unit cu Dumnezeirea Fiului Cel veşnic. Iar sufletul lui Hristos n-a fost ţinut în iad, tot pentru că era unit cu Dumnezeirea Sa.

Moartea, ca despărţire a sufletului de trup, fiind pentru om urmarea păcatului (cf. Romani 6, 23), prima lucrare a lui Hristos după biruinţa Sa asupra morţii a fost aceea de a împărtăşi ucenicilor Săi puterea de a ierta păcatele (cf. Ioan 20, 19-23).

Însă, ucenicul Toma, nefiind prezent acolo cu ceilalţi, dar voind apoi să se încredinţeze de adevărul Învierii lui Hristos în chip material, prin simţuri, a zis: „dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25).

De aceea, peste opt zile, Hristos-Domnul S-a arătat şi lui Toma, zicându-i: „Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 27-29).

Cu alte cuvinte, fericiţi sunt cei care văd duhovniceşte, cu ochii credinţei, pe Dumnezeu Cel nevăzut, pentru că simt prezenţa Lui dumnezeiască iubitoare şi vindecătoare. Înţelegem că Hristos-Domnul Cel înviat din morţi, cu iubire şi înţelepciune, dojenind şi luminând pe ucenicul Său Toma, îl vindecă de îndoială sau de puţinătatea credinţei lui.

Când s-a atins de trupul omenesc al lui Iisus Cel înviat, Toma a mărturisit dumnezeirea Lui, zicând: Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Toma s-a atins de trupul material, văzut şi limitat al lui Hristos, dar a mărturisit pe Dumnezeu Cel nematerial, nevăzut şi nemărginit.

El s-a atins de semnele Crucii şi a mărturisit slava Învierii.

S-a atins de semnele suferinţei şi ale morţii trecătoare, dar a mărturisit puterea Învierii şi a vieţii veşnice.

S-a atins de semnele lăsate în trupul lui Hristos de păcatele oamenilor (trădare, invidie, ură şi violenţă), dar a mărturisit puterea iubirii lui Dumnezeu mai tare decât păcatul şi moartea.

S-a atins de semnele istoriei păcătoase care ucide, dar a mărturisit veşnicia iubirii milostive a lui Dumnezeu care dăruieşte viaţă.

S-a atins de semnele bolii păcatului omenesc, dar a mărturisit lumina vindecării dumnezeieşti, ca să se împlinească profeţia lui Isaia care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a rezumat taina legăturii dintre Cruce şi Înviere, în cuvintele: „(…) prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat” (Isaia 53, 5).

Rănile pătimirilor lui Hristos Cel răstignit s-au vindecat prin Înviere. Deşi nu mai sângerează, ele totuşi însemnează ceva: sunt stigmate sau semne care confirmă şi comunică iubirea Lui smerită mai tare decât păcatul şi moartea.

Urmele Crucii, deşi vindecate prin Înviere, rămân totuşi imprimate în trupul lui Hristos Cel preaslăvit, pentru a ne arăta că suferinţele şi nevoinţele omului în lupta sa cu păcatul în istorie nu sunt uitate de Dumnezeu în veşnicie, ci vindecate şi luminate sau transfigurate în semne de biruinţă ale iubirii răstignite asupra păcatului (egoismului), morţii şi iadului.

Cântările Canonului Învierii arată puterea vindecătoare a Sfintei Cruci, adică a Sfintelor Pătimiri ale Domnului Iisus Hristos, astfel: „Suitu-Te-ai pe Cruce, patimile mele vindecându-le cu patima preacuratului Tău trup pe care de voie l-ai purtat” (Canonul Învierii, gl. IV, cântarea a 4-a, Duminică, la Utrenie).

Mântuirea, ca vindecare a naturii umane de păcat, de moarte şi de coruptibilitate sau stricăciune, este cântată în slujba Sfintelor Paşti, astfel: „Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate şi Doamne, a treia zi ai înviat pe Adam din stricăciune ridicând şi moartea pierzând; Paştile nestricăciunii, lumii de mântuire” (Luminânda, Utrenia Sfintelor Paşti).

De asemenea, este semnificativ faptul că prima sărbătoare după Sfintele Paşti, Vinerea din Săptămâna luminată, este numită Izvorul Tămăduirii sau Izvorul cel de Viaţă purtător. Sărbătoarea aceasta ne aminteşte că harul tămăduitor sau vindecător al lui Dumnezeu s-a arătat lângă Constantinopol, într-un loc pe care a fost zidită o biserică închinată Maicii Domnului.

În această biserică s-au vindecat mai mulţi împăraţi, patriarhi, monahi şi simpli credincioşi, prin milostivirea Mântuitorului Iisus Hristos şi a Maicii Domnului (Vezi Sinaxarul zilei de Vineri, în Săptămâna luminată).

Legătura dintre Vinerea Sfintelor Patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Vinerea Izvorului Tămăduirii ne arată taina Bisericii lui Hristos ca spaţiu de vindecare de boală şi eliberare de păcate.

De fapt, Maica Domnului care a stat lângă Crucea lui Hristos Cel răstignit şi a văzut rănile din mâinile şi picioarele Lui, precum şi rana din coasta Lui împunsă, din care a ieşit sânge şi apă (cf. Ioan 19, 34), simboluri ale Botezului şi Euharistiei, a devenit icoana vie a Bisericii lui Hristos plină de harul tămăduitor dăruit ei de Hristos Cel răstignit şi înviat.

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii ne arată că harul vindecător al lui Hristos Cel răstignit şi înviat se revarsă în Biserică, prin Sfintele ei Taine şi rugăciuni, în mod deosebit, prin milostivirea şi rugăciunile Maicii Domnului, după cum se spune în slujba Vecerniei din Vinerea Izvorului Tămăduirii: „Lucruri minunate şi uimitoare a săvârşit Stăpânul cerurilor, dintru început prin tine, cea cu totul fără prihană. Că şi de sus a picurat (har) lămurit ca o ploaie, în pântecele tău, dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine izvor din care curge toată bunătatea şi mulţimea de tămăduiri, izvorând din belşug faceri de bine tuturor celor ce au nevoie de întărirea sufletelor şi de sănătatea trupului prin apa harului” (Vineri, în Săptămâna luminată, Stihiră din slujba Vecerniei, vezi Penticostar, Bucureşti, 1973, p. 52).

În toate Duminicile care urmează după Sărbătoarea Învierii Domnului până la Sărbătoarea Înălţării Domnului, se arată, într-un fel sau altul, puterea vindecătoare a lui Hristos, atât pentru suflet, cât şi pentru trup. Astfel, Duminica femeilor mironosiţe ne arată că aceste femei au fost vindecate de teamă primind bucurie de la Hristos, Care le spune: „Bucuraţi-vă! (…) Nu vă temeţi!” (Matei 28, 9-10).

Duminica Slăbănogului de la Vitezda ne arată că vindecarea acestuia de paralizie a fost în acelaşi timp o tămăduire sufletească şi trupească, o izbăvire de păcat şi de boală. Duminica Samarinencei ne arată că această femeie, diferită de evrei ca neam şi credinţă, a fost vindecată de afecţiunea ei dezordonată şi de necunoaşterea adevăratei credinţe. Iar Duminica Orbului ne arată că vindecarea unui orb din naştere are ca scop preamărirea iubirii şi milostivirii lui Dumnezeu pentru oameni, ca ei să înţeleagă că atât sănătatea (vederea normală), cât şi vindecarea de boală sunt daruri de la Dumnezeu.

În timpul vieţii Sale pământeşti, de la Naşterea Sa în Betleem până la Înălţarea Sa la cer pe muntele măslinilor, Hristos-Domnul, prin tot ceea ce este El ca Dumnezeu-Om, prin tot ceea ce învaţă şi face, de fapt vindecă şi înnoieşte, sfinţeşte şi înalţă firea noastră omenească, pentru că uneşte voinţa umană cu voinţa divină, împlinind voia lui Dumnezeu-Tatăl prin smerită ascultare şi dăruire de sine întru iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

„Cel care l-a făcut pe om (…) Se face El însuşi pătimitor, pentru a vindeca patimile noastre prin Patima Sa; şi astfel desfiinţând în tru¬pul Său patimile noastre care întrecuseră orice măsură, în marea Sa iubire de oameni reînnoieşte în Duhul puterile sufletului nostru” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre cunoştinţa de Dumnezeu şi iconomia întrupării, III, 14, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001, p. 244) – după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta 1350 de ani.

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

În Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat, se află, aşadar, izvorul vindecării noastre de păcat şi de urmările lui: boala, suferinţa, moartea şi stricăciunea.

Taina Pocăinţei sau a Mărturisirii şi iertării păcatelor, precum şi Taina Sfântului Maslu sunt izvoare permanente de vindecare de păcate, de patimi, de boli şi de suferinţe. În toate Sfintele Taine ale Bisericii lucrează harul Preasfintei Treimi, care ne arată iubirea milostivă a lui Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre (Slujba Sfântului Maslu) şi Izvorul tămăduirilor (Slujba sfinţirii apei).

De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur a numit Biserica lui Hristos „farmacie duhovnicească, unde se pregătesc leacuri noi, ca să ne vindecăm de rănile pe care ni le face lumea” (Omilii la Ioan, II, 5, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica…, p. 254).

Acelaşi Sfânt Părinte cheamă la vindecare sufletească şi mântuire zicând: „Intraţi în biserică şi mărturisiţi-vă păcatele voastre, căindu-vă pentru ele; căci acolo veţi afla doctorul care vă vindecă, iar nu un judecător care să vă osândească; acolo nu se cere pedepsirea păcătosului, ci se dă iertarea păcatelor” (Omilii despre pocăinţă, III, 4, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica…, p. 263).

Însă iertarea păcatelor se arată duhovniceşte mai ales în vindecarea de ele. De aceea, cartea numită Constituţiile Apostolice (sec. IV) îndeamnă pe episcop, ca păstor de suflete, să fie un medic duhovnicesc: „Ca un doctor iubitor şi plin de milă, îngrijeşte-i pe cei păcătoşi, folosind doctoriile potrivite pentru a-i vindeca; şi nu numai tăind, arzând şi prin leacuri usturătoare, ci şi legând şi oblojind, dând leacuri plăcute şi care închid repede rănile, răcorind şi îmbărbătând prin cuvinte blânde. Dar dacă rana este adâncă, spal-o şi leag-o bine, ca să nu se întindă şi la partea sănătoasă; dacă este infectată, curăţ-o cu leacuri usturătoare, adică dojeni; dacă s-a cangrenat, arde şi scoate afară partea rea, poruncind posturi şi ajunări” (Constituţiile Apostolice, II, 40, 5-8, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica…, p. 263).

Prin urmare, în Biserica Ortodoxă, canonul sau epitimia nu este o pedeapsă, ci o doctorie, o pavăză contra păcatului. Pocăinţa este reînnoirea harului primit la Botez; ea ne aduce vindecarea şi înnoirea vieţii spirituale. Ea ne pregăteşte pentru primirea Sfintei Împărtăşanii sau Euharistii, spre „tămăduirea sufletului şi a trupu-lui”, spre „iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci”, cum se spune în rugăciunile de la Împărtăşire.

Iar prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului din Sfânta Euharistie ne pregătim pentru Înviere (cf. Ioan 6, 51-58). De aceea, Sfânta Euharistie a fost numită „leacul nemuririi” (Clement Alexandrinul, Cuvânt împotriva elinilor, X, 106, 2, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica…, p. 273) sau „leacul nemuririi şi doctorie pentru a nu muri, ci a trăi veşnic în Iisus Hristos” (Sf. Ignatie Teoforul, Epistola către Efeseni, XX, 2, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica…, p. 273).

Prin Taina Sfântului Maslu se dăruieşte bolnavilor vindecarea sufletească şi trupească, adică iertarea de păcate şi tămăduirea de boală sau alinarea suferinţei (cf. Marcu 6, 13 şi Iacob 5, 14-15).

Însă pentru vindecarea şi mântuirea noastră sufletească şi trupească este nevoie de multă credinţă şi de multă stăruinţă în rugăciune, precum şi de iubire milostivă faţă de semeni.

De aceea, Sfântul Macarie spune în această privinţă: „Dacă cineva nu se apropie de Domnul, împins de propria-i voinţă şi cu tot sufletul şi nu se roagă cu credinţă puternică, nu dobândeşte vindecarea (…). Noi n-am dobândit încă vindecarea duhovnicească şi mântuirea pentru că nu-L iubim din toată inima şi nici nu credem în El cu adevărat. Să credem deci în El, să ne apropiem cu adevărat de El, pentru ca să lucreze îndată adevărata tămăduire în noi” (Sf. Macarie, Omilii duhovniceşti (col. II), XX, 8, cf. Jean Claude Larchet, Terapeutica…, p. 289).

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Astăzi vedem în jurul nostru multă suferinţă, multe boli sufleteşti şi trupeşti care au nevoie de alinare şi de vindecare. Din cauza crizei economice, spitalele s-au rărit, medicii s-au împuţinat, medicamentele s-au scumpit, iar bolile s-au înmulţit.

În acest context nefericit, prin proclamarea anului 2012 ca An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, Biserica noastră încearcă totuşi să contribuie mai mult la alinarea suferinţei atât prin lucrarea ei liturgică, duhovnicească şi pastorală (mai ales Sfântul Maslu), cât şi prin lucrarea ei social-filantropică şi social-medicală (cabinete şi centre medicale), inclusiv printr-o cultură medicală a populaţiei, prin care oamenii sunt sfătuiţi să preţuiască mai mult darul sănătăţii, evitând bolile, şi să fie recunoscători faţă de persoanele care îi ajută să se vindece, mai ales când ei singuri, din cauza sărăciei, nu-şi pot plăti consultaţiile sau medicamentele.

În acest sens, pentru alinarea suferinţei şi pentru cultivarea sănătăţii este nevoie nu numai de o mai intensă cooperare între Stat şi Biserică, ci şi de conlucrare între diferite instituţii şi organizaţii sociale şi de caritate, printr-o serie de programe pe care le-am putea numi solidaritate pentru sănătate.

În orice caz, trebuie să unim mai mult ştiinţa cu spiritualitatea, arta medicală cu rugăciunea, cuvântul bun cu fapta de ajutorare, grija pentru sănătatea noastră cu grija şi pentru sănătatea celor din jurul nostru şi a celor mai departe de noi.

Astăzi, preoţii de la oraşe şi sate, precum şi vieţuitorii din mănăstiri cunosc multele probleme cu care se confruntă oamenii bătrâni, bolnavi, săraci şi singuri, familiile cu mulţi copii, adesea afectate de şomaj şi de lipsuri multe.

De aceea, îi îndemnăm să sporească, acolo unde păstoresc, activităţile de ajutorare frăţească a bolnavilor şi săracilor, astfel ca iubirea vindecătoare a lui Hristos Cel răstignit şi înviat să fie cât mai lucrătoare prin oameni cu suflet bun şi cu dare de mână, ştiind că fapta cea bună, izvorâtă din iubire milostivă, va fi răsplătită cu binecuvântare în lumea aceasta şi cu mântuire în viaţa veşnică, potrivit iubirii pe care a arătat-o fiecare faţă de oamenii aflaţi în suferinţă şi în nevoi (cf. Matei 25, 31-46).

În aceste zile de sărbătoare, de lumină şi bucurie pentru viaţa noastră creştină, vă îndemnăm pe toţi, cu părintească şi frăţească dragoste în Hristos, să arătaţi lumina dreptei credinţe şi a faptelor bune pretutindeni unde vă aflaţi, să împărtăşiţi şi altora bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Vindecătorul şi Mântuitorul nostru.

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, vă adresăm tuturor părinteşti doriri de sănătate şi mântuire, de pace şi bucurie, dimpreună cu salutul pascal: „Hristos a înviat!”

Al vostru către Hristos Domnul rugător,

 

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

A 85-a zi pentru România

Ce s-a petrecut în București, România și în întreaga lume în cadrul protestelor…pentru România în ultimele 84 de zile: prima zi (13 ianuarie 2012), a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincia zi, a șasea zi, a șaptea zi, a opta zi, a noua zi, a zecea zi, a 11-a, a 12-a zi, a 13-a, a 14-a, a 15-a zi, a 16-a zi, a 17-a zi, a 18-a zi, a 19-a zi, a 20-a zi, a 21-a zi, a 22-a zi, a 23-a zi, a 24-a zi, a 25-a zi, a 26-a zi, a 27-a zi, a 28-a zi, a 29-a zi, a 30-a zi, a 31-a zi, a 32-a zi, a 33-a zi, a 34-a zi, a 35-a zi, a 36-a zi, a 37-a zi, a 38-a zi, a 39-a zi, a 40-a zi, a 41-a zi, a 42-a zi, a 43-a zi, a 44-a zi, a 45-a zi, a 46-a zi, a 47-a zi, a 48-a zi, a 49-a zi, a 50-a zi, a 51-a zi, a 52-a zi, a 53-a zi, a 54-a zi, a 55-a zi, a 56-a zi, a 57-a, a 58-a, a 59-a zi, a 60-a zi, a 61-a zi, a 62-a zi, a 63-a zi, a 64-a zi, a 65-a zi, a 66-a zi, a 67-a zi, a 68-a zi, a 69-a zi, a 70-a zi, a 71-a zi, a 72-a zi, a 73-a zi, a 74-a zi, a 75-a zi, a 76-a zi, a 77-a zi, a 78-a zi, a 79-a zi, a 80-a zi, a 81-a zi, a 82-a zi, a 83-a zi, a 84-a zi.

 • Elena Badea (Dece News): „Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a început să se îndrăgostească de imaginea sa de „intelectual erudit” şi există riscul ca acesta să cadă „într-o anumită aroganţă”, a declarat fostul consilier prezidenţial, Sebastian Lăzăroiu, pentru Hot News, atenționând că ”oamenii au în general oroare de cei care tot timpul vin cu dicţionarul, de atitudinea asta de dascăl”.
 • Gândul: Cât au investit străinii în România:

 • Idem: „În 2011 au fost realizate 477 de proiecte de investiţii, atât străine, cât şi autohtone, în valoare de 2,3 miliarde de euro, ce se vor desfăşura în 2012. Prin intermediul lor vor fi create alte 6.700 de locuri de muncă”.
 • Când „intelectualii” vor să pară „umani”…e pentru că și-au dat seama că nu li se mai vând cărțile făcute în grabă. De aceea…după cartea de gastronomie…de ce nu?, poate să apară și cartea despre sex…despre statul degeaba…despre impostură „cu intelectuali”. Dar vor fi percepuți, indiscutabil, drept „intelectualii de la cratiță”…nu „intelectualii de la Academie”. Sau „intelectualii lui Ceaușescu”. Sau „intelectualii lui Băsescu”. Pentru că, ce face PDLul schimbându-și culoarea…fac și „intelectualii” care până mai ieri îl osanalizau pe T. Băsescu. Dar „își schimbă fața” nu urcând la altitudine…ci îndesându-se bine în lipsa de cunoaștere a vulgului.
 • Valentin Nicolau (Cotidianul): „Tinerii politicieni tropăie nerăbdători să urce la guvernare revendicându-şi voinţa de drept meschin, doar pentru că au fost mai josnici decât predecesorii, au potenţialul de a fi mai rapaci decât adversarii lor şi au frecat îndelung scaunele platourilor de televiziune atacându-şi competitorii politici, în fapt pregătindu-se să-i întreacă în nemernicii şi prăduială. Numai fiind mai ticăloşi şi mai escroci au şanse să ajungă la guvernare. Criticându-le celorlalţi apucăturile golăneşti şi hoţiile, capătă determinarea să devină mai mult decât atât. Perversitatea cauţionării răului”.
 • Dan Constantin (Jurnalul Național): „Udrea ar fi fost normal să candideze pentru postul de primar sau pentru Consiliul General. S-a ascuns după Palatul Cotroceni, Băsescu exonerându-le şi pe ea, şi pe cealaltă pupilă – Roberta Anastase, de povara unei campanii electorale pe care scrie de acum EŞEC. Punând pe ele ştampila de „uşurele”, Băsescu vrea să le salveze de „noaptea cuţitelor lungi” din PDL, când vor cădea capetele celor răspunzători de pierderea masivă de încredere. Boc nu va pleca singur de la conducere, va trage după el faţa de masă, spărgând şi farfuriile. Or, cele două simboluri ale trufiei, aroganţei şi lipsei de măsură se vor regăsi între cei vinovaţi. Băsescu, securizat la Cotroceni, nu va face nici un gest în favoarea lor, neştiind nici el cum să-şi salveze pielea
 • Lucian Avramescu (Jurnalul Național): „opulenţa unor preoţi de azi care îşi îndeasă greu burdihanul în merţanuri de ultim tip”…pe când „Bisericile ortodoxe se pustiesc, tot mai mulţi enoriaşi căutându-şi împăcarea sufletească la alţi duhovnici”.
 • Idem: „Cumpărarea, devenită aproape oficială, a unor parohii, şpaga dată unor înalţi ierarhi, viaţa de huzur a unor feţe bisericeşti sunt realităţi. Ce să însemne altceva decât corupţie? Cineva îmi scrie că bătrânii nu mai merg la Biserică fiindcă dau acolo un fel de bir pe credinţă. Altcineva îmi spune că popii fac politică din uşa altarului, indicând băbuţelor pe cine să voteze, acesta fiind motivul pentru care puterea alocă sume frumuşele clerului, iar Băsescu se pozează între potcapuri aurite, uitând să-şi confecţioneze o mină cucernică şi arătându-se cum e, ca la crâşmă”.
 • Idem: „Peste drum, o văd prin geam, se află bijuteria unei Biserici din vremea Văcăreştilor, refăcută de bunicul meu. Este imaginea care îmi aduce linişte. Când e slujbă aici, îi trec pragul câţiva bătrâni, aceiaşi. Familii întregi tinere au trecut la evanghelişti sau la alte culte. De ce oare?”.
 • De ce pleacă ortodocșii noștri? Pentru că nu ne pasă de ei! Și ei simt asta…și pleacă…Sau devin indiferenți religios…și nu mai calcă pe la Biserică și nici nu ne mai primesc în casele lor. Nu mai prezentăm încredere prea multă…
 • Erau + 16 grade la București la ora 13. 13.
 • Magda Marincovici (Jurnalul Național): „Profesorul Streinu Cercel subliniază că ficatul este cel mai implicat în „procesarea” unui medicament. Celula hepatică are mai mulţi nuclei care funcţionează pe post de „servere”. Atunci când primeşte o „chimicală” – citeşte un medicament -, încearcă să descopere enzima care să inactiveze chimicala. Şi tot caută, şi caută…Dar degeaba pentru că atunci când am fost creaţi, Dumnezeu nu a luat în calcul industria pharma. Între timp, copilaşul nu dă semne că s-ar simţi mai bine. Aşa că părintele grijuliu îi mai dă copilului o bulină fie pentru că aşa a descoperit pe net, fie că aşa a mai procedat într-o situaţie asemănătoare. Astfel, ficatul este bombardat cu chimicale, apărând un fenomen periculos, respectiv interacţiunea medicamentoasă, cu consecinţe extrem de periculoase pentru copil: intoxicare, şoc anafilactic, dezvoltarea rezistenţei la unele medicamente etc.”.
 • Roxana Iordache votează, nu se joacă: „Deci, dacă la Congresul USL nu aud de la Ponta şi Frunzăverde că prioritatea e suspendarea lui Băsescu, urmată de alegeri prezidenţiale anticipate, totul e o frecţie. Am zis de mai multe ori că votez şi o broască râioasă numai să scăpăm de regimul Băsescu. Dar, pentru Dumnezeu, nu-mi cereţi să votez o broască râioasă ca să nu mă scăpaţi de Băsescu şi ai lui! Începând cu însăşi succesiunea pe care o preconizează, anume, Ungureanu, pe care vrea să-l ţină premier şi după alegeri – bună dimineaţa, Victor Ponta, ţi-a căzut fisa în sfârşit! Pe Oprescu îl votez oricând, cu drag. Şi pe Chiliman. Iar la parlamentare, alături de liberali, dacă ar candida în colegiul meu, l-aş vota şi pe Daniel Constantin – un tânăr om politic pe care iniţial l-am criticat chiar dur, şi care a crescut foarte mult şi foarte serios. Dar mai întâi şi mai întâi vreau să am garanţia că mi se va da ocazia, foarte curând, să pun, cu sete, ştampila pe Crin. Preşedinte”.
 • Botez ortodox (3 aprilie 2012) într-un baptisterium  pentru adulți, așa cum existau baptisteriile în primele secole creștine. Vasele de botez de astăzi au apărut când nu au mai existat catehumeni adulți.
 • Daniel Oanță (Vox Publica): „Lăcomia băncilor şi ignoranţa clientelei au condus la un veritabil război al românilor cu instituţiile de credit, ajuns deocamdată în faza instanţelor de judecată. Procesul de împăcare a părţilor va fi unul de durată. Bancile sunt speriate de clienti, iar clientii par ingroziti de banci. Avem de-a face cu o expectativa prelungita, in care cererea si oferta se pandesc reciproc de teama pierderilor viitoare. Din motive, e adevarat diferite”.
 • Cosmin Nasui (Modernism): „Colecţionarii şi iubitorii de artă au achiziţionat, seara trecută [5 aprilie 2012], lucrări ale pictorilor români clasici şi contemporani  în valoare de aprox. 250.000 de lei, cele mai mari sume fiind plătite pentru Ion Theodorescu Sion cu lucrarea “Sâmbăta la amiază”(79.000 lei), Jean Alexandru Steriadi cu “Margine de sat”(44.000 de lei) şi Kimon Loghi a cărui lucrare “Tânără cu flori în păr” a fost adjudecată pentru  13.200 de lei. Lucrarea de referinţă a acestei licitaţii semnată de Theodorescu Sion este considerată o capodoperă a artistului din perioada sa de maximă creativitate. Este o compoziţie amplă, demnă de rigorile picturii murale ce respiră un aer de monumentalitate ritmată”.
 • Jurnalul Național, cameră web, 19. 13: