Predică la praznicul Înălțării Domnului [2012]

Iubiții mei,

Hristos S-a înălțat!…

de-a dreapta Tatălui Său…

Iar prima cântare de la Vecernia Mare…leagă imediat Înălțarea Domnului de viitorul praznic, spunând: „Domnul S-a înălțat la ceruri ca să trimită lumii pe Mângâietorul” [Penticostar, ed. BOR 1999, p. 245], adică harul Duhului Sfânt în lume.

Însă la cer S-a înălțat Hristos Cel înviat…Cel care a învins moartea…și a urcat umanitatea Sa transfigurată de-a dreapta Tatălui.

Adică Hristos nu S-a înălțat undeva…pe o altă planetăascunzându-Se de noi…

El nu a plecat departe de noi…pentru că S-ar fi „plictisit” aici…

Ci El a dus umanitatea Sa la Tatăl, în sânul Treimii, plină de slavă…acolo de unde a și venit…pentru ca să ne facă părtași comuniunii cu Dumnezeul treimic.

Îngerii s-au minunat de urcarea Lui [Ibidem].

Apostolii „s-au umplut de întristare. Și cu suspinuri și cu lacrimi plângând, ziceau: Stăpâne, nu ne lăsa orfani pe noi, robii Tăi, ca un Îndurat, ci trimite, precum ne-ai făgăduit, pe Preasfântul Tău Duh, să lumineze sufletele noastre” [Ibidem].

Numai că, după cum știm, Domnul i-a pregătit de plecarea Lui…și de venirea Mângâietorului înainte de răstignirea Sa.

La Denia din Joia Mare…poate că ni s-a părut a nu fi „la locul lor”…pasajele evanghelice care vorbeau despre plecarea Lui [In. 14, 3, 19, 28; 16, 5] și despre venirea Mângâietorului [In. 14, 16-17, 26; 15, 26; 16, 13].

Însă Domnul le-a mărturisit toate de mai înainte…pentru ca să îi pregătească.

Pentru ca nimic să nu fie surprinzător

Sau când vor revedea…și vor repune lucrurile cap la cap…să înțeleagă faptul că Crucea, Învierea, Înălțarea și Pogorârea Sfântului Duh…formează drumul îndumnezeirii umanității Sale…pentru ca fiecare dintre noi, prin harul lui Hristos…să se umple de slava Sa.

In. 16, 7 ne spune același lucru ca și prima cântare a Vecerniei Mari: „Vă este de folos ca Eu să Mă duc. Căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul/ o Paraclitos nu va veni către [pros] voi. Dar dacă Mă duc, [atunci] Îl voi trimite pe El către voi” [cf. GNT].

Și tot înainte de Cruce le spune Sfinților Apostoli…și ne spune tuturor: „Și acum Mă duc către Cel care M-a trimis pe Mine” [In. 16, 5, cf. GNT] în lume…

Dar și despre faptul că atunci, în clipa Înălțării Sale de pe pământ la cer, ei se vor întrista [In. 16, 20, cf. GNT]…dar întristarea lor „se va preface/ se va schimba întru bucurie [is haran ghenisete]” [Ibidem].

Și de aceea legătura mistică, tainică, foarte profundă…dintre Înălțarea Lui și Pogorârea harului Sfântului Duh: pentru că Apostolii întristați…s-au umplut de bucurie negrăită…pentru că s-au îmbrăcat cu putere de sus…prin coborârea în ei, la Cincizecime, a harului Prea Sfintei Treimi.

De ce S-a înălțat Domnul? Ne spune o altă cântare a Vecerniei Mari: pentru că a „plinit taina iconomiei” mântuirii prin Înălțarea Sa.

Adică Domnul Și-a atins scopul/ țelul…vieții Sale pe pământ…care era acela de a ne împăca cu Treimea…și a ne umple de frumusețea necreată a Treimii.

Și imnograful spune: după ce Te-ai smerit pentru mine…și Te-ai făcut om…„Te-ai suit acolo de unde nu Te-ai despărțit” [Penticostar, ed. BOR 1999, p. 245] niciodată, după dumnezeirea Ta, de Tatăl și de Duhul.

El a fost și este întotdeauna în Treime…dar pe noi, întreaga umanitate, asumați în umanitatea Sa transfigurată, ne-a urcat prin Înălțarea Sa la cer…și ne-a deschis astfel drumul îndumnezeirii prin pogorârea Treimii, întru harul Ei, în tot cel care se botează și devine membru viu și tainic al lui Hristos.

De aceea Botezul fiecăruia dintre noi e Cincizecimea noastră.

E momentul când Treimea Se pogoară în noi prin harul Său.

Iar Liturghia noastră este tot Cincizecime…pentru că chemăm…și simțim…și vedem…pogorându-se harul Său, care ne sfințește pe noi, Cinstitele Daruri puse înainte și pe membrii Bisericii.

Și oricând ne rugăm și slujim și ne bucurăm de simțirea și vederea harului Prea Sfintei Treimi noi ne facem părtași Cincizecimii lui Dumnezeu…pe care ne-a adus-o prin Înălțarea Sa de-a dreapta Tatălui.

Adică, prin har, avem deschidere către Dumnezeul nostru treimic.

O continuă convorbire, conlocuire, plimbare cu Dumnezeul iubirii noastre.

Noi Îl simțim pe El în noi…și El ne simte pe noi ca fiind ai Lui.

De aceea Dumnezeu nu ne uită pe noi niciodată…sau este cu noi pururea…pentru că harul Său e viața, bucuria, luminarea și tăria noastră.

Da, fără de Care viața în Biserică e o cumplită singurătate…pentru că te rogi la pereți…și simți că Dumnezeu nu îți vorbește.

Însă El vorbește prin tot ce există…și, cu atât mai mult, când tu Îl cauți…și El ți Se arată!

Și când El ți Se arată…atunci înțelegi, da, înțelegi!…că esența Bisericii e prezența și slava Lui în ea…și că El e copleșitor de frumos și de sfânt în tot ceea ce a făcut, face și va face.

…Dar, pe lângă întristarea Apostolilor…alte cântări ale zilei vorbesc și despre bucuria lor…

 – Cum așa?!

 – Da, întristarea firească…nu scoate afară din noi bucuria duhovnicească.

Ei erau triști pentru că au înțeles că El pleacă de la ei…și nu Îl vor mai vedea în trup…în mod curent

Însă făgăduința Lui legată de Mângâietorul și harul pe care îl simțeau deja…îl presimțeau…îi făcea să se bucure…pentru că erau plini de cuvintele și de faptele și de harul Domnului.

Bucurie plină de cutremur…spune a patra cântare de la Litie [Penticostar, ed. BOR 1999, p. 247].

Cerul s-a deschis și și-a arătat frumusețea…„Picioarele Tale se înălțau, ca ridicate de o mână nevăzută, iar gura mult binecuvânta, precum se auzea”. Și norul slavei Tale „Te ridica și cerul înăuntru[l său] Te-a primit” [Ibidem]…

Însă Tu, „Împăratul slavei” [Idem, p. 248], Maicii Tale i-ai dat „să se îndulcească…de o bucurie covârșitoare la preaslăvirea trupului Tău…din care și noi împărtășindu-ne, prin suirea Ta la ceruri, Stăpâne, slăvim mila Ta cea mare, care s-a făcut spre noi” [Ibidem].

Așadar Înălțarea Lui nu e plecare definitivă…ci venire de adâncime la noi…odată cu Cincizecimea.

El Se înalță cu trupul astăzi…pentru ca să Se pogoare mistic…și să Se unească în mod mistic cu toți cei care Îl iubesc pe El fără sațiu.

Pentru ca să vină la noi toți…și să fie cu noi toți…cei care ne hrănim dintr-o Pâine și dintr-un Potir…adică din Hrana cea veșnică, Care e Trupul și Sângele lui Hristos Cel răstignit și înviat și înălțat de-a dreapta Tatălui.

Și de aceea e bucurie, e praznic mare astăzi, e frumusețe duhovnicească în mintea și în inima și în trupurile noastre!

Pentru că astăzi se petrece…ceea ce nu s-a petrecut niciodată în istoria umanității: omul întrece toate Puterile cerești…pentru că umanitatea lui Hristos e veșnic cu Treimea din această clipă a Înălțării Sale.

Omul e cinstit cu mare dragoste de Dumnezeu…și de la el se așteaptă o imensă dragoste…față de Cel care ne-a iubit mai întâi…și Care a mizat totul pe noi. Pe ascultarea și desăvârșirea noastră.

De aici umanismul creștin…e tot una cu consecințele soteriologiei/ ale mântuirii omului.

Pentru că omul adevărat e Sfântul.

Iar Sfântul e frumusețea umanității, e omul plin de splendoare dumnezeiască.

Adică acela pentru care Hristos S-a înălțat…pentru ca la Cincizecime să coboare în noi…și să fie cu noi…pururea…împreună cu Tatăl și cu Duhul.

Căci de la Cincizecime încoace se împlinește spusa Domnului de la In. 14, 23: „Dacă Mă iubește cineva, [acela] va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi pe el și vom veni către el și vom face locaș la el” [Cf. GNT].

Și multe locașuri a făcut Treimea în Sfinții Săi!

Locașuri de sfințenie, de curăție, de preamărire a Sa…

Fapt pentru care adormirea lor înseamnă întristare pentru noi, cei de jos…dar bucurie în ceruri…pentru că noi locașuri vii, personale ale Treimii se adaugă membrilor Împărăției Sale.

Așadar bucuria Învierii Sale se continuă în bucuria Înălțării Sale.

Aceeași bucurie sfântă…pentru că suntem chemați la aceeași sfințenie…în orice praznic…și în orice zi a vieții noastre.

Dumnezeu să ne bucure cu frumusețea Sa…și să ne înalțe continuu mintea la cele de sus…de unde vine toată frumusețea, pacea și curăția dumnezeiască. Amin!

Impunător și tandru ca o strecurătoare

http://www.alinagorghiu.ro/wp-content/uploads/2012/05/campania_vot_curat2.jpg

 • Cică unii vin cu votul „de-acasă”…primesc unul neștampilat…îl scot afară din secție pe cel alb…și îl dau altora…și ăsta se numește sistemul de fraudă electorală suveica sau morișca.
 • Statuia spătarului Mihail Cantacuzino, amplasată în 1869 în curtea spitalului Colțea din București, e primul monument public al orașului.
 • Făceau coadă la Ambasada Sovietică, la poartă, să intre la diversele manifestări, şi-i vedeai: pe Sadoveanu, pe Călinescu, pe Bagdazar, treceai pe-acolo, pe şoseaua Kiseleff, şi se vedeau astea. Pe urmă, erau alte evenimente organizate de anumite vârfuri din astea comuniste: Ana Pauker, Luca, tovarăşul Georgescu, Gheorghiu Dej şi aşa mai departe. Or, aceşti intelectuali erau foarte vizibili”.
 • Vasile Astărăstoae: „M-am simțit jenat când am comparat situaţia din România cu cea a medicilor din celelalte ţări. În cadrul dezbaterilor, reprezentanţii celorlalte ţări au rămas şocaţi de condiţia medicului din România, plecând de la veniturile pe care le obţine, timpul de lucru şi încălcarea independenţei profesionale”.
 • Aproximativ 1,8 milioane de români, dintre care 640.518 bărbaţi şi 1.160.116 femei, îşi aniversează luni [21 mai 2012] onomastica, de Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi Constantin şi Elena”.
 • Pe 20 mai 2012 s-au împlinit 98 de ani de la nașterea lui Corneliu Coposu.
 • Sucurile din legume proaspete conțin puține grăsimi și calorii și reduc pofta de a mânca.
 • Nu va exista o reţetă propriu- zisă, ci un fişier electronic în care vor fi stocate denumirile medicamentelor. Pacientul va merge la farmacie să-şi ridice doctoriile doar cu buletinul şi va fi recunoscut în sistem după codul numeric personal. De la medic va primi doar o hârtie cu modul de administrare”.
 • Pakistan a blocat accesul utilizatorilor de internet la Twitter pentru că siteul a refuzat să înlăture materialele ofensive la adresa islamului”.
 • IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a obţinut cea mai consistentă creştere salarială din ultimii 20 de ani, de 4,3%, care, potrivit analiştilor, va sprijini consumul din cea mai mare economie europeană şi va contribui la ajustarea dezechilibrelor care au cauzat tensiuni în zona euro”.
 • Naţionalistul populist Tomislav Nikolic a câştigat duminică [20 mai 2012], împotriva oricăror aşteptări, alegerile prezidenţiale din Serbia, preşedintele în exerciţiu, Boris Tadic, acceptând înfrângerea chiar înainte de anunţul rezultatelor oficiale. ‘Îl felicit pentru victoria meritată. Îi doresc succes‘, i s-a adresat Tadic adversarului său. Nikolic a obţinut 49,4% din voturi faţă de 47,4% pentru Tadic”.
 • Dintre femeile care îşi sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.773 sunt Ileana şi 69.944 se numesc Lenuţa. Alte 53.613 de femei poartă numele de Constanţa, 26.811 au numele Constantina, 4.279 – Leana şi 1.467 – Nuţi. Majoritatea bărbaţilor, respectiv 495.656, se numesc Constantin, alţi 80.037 poartă numele Costel, iar 33.386, Costică. De asemenea, 20.002 de bărbaţi se numesc Costin, 10.487 – Costinel, 635 – Costi şi 315 – Costeluş”.
 • Daniel Constantin s-a arătat un susţinător al producătorilor autohtoni, afirmând că „Eu cumpăr produse româneşti şi sunt foarte atent şi la produsele bio”. Din nefericire pentru ministru şi pentru agricultorii români, importurile de produse agroalimentare s-au apropiat anul trecut de 4 miliarde de euro (3,91 miliarde de euro), în creştere cu 12,8% comparativ cu anul precedent”.
 • Cristian Preda pledează pentru ultima carte a lui Liviu Antonesei.
 • Traian Băsescu aflat la Chicago, printre români, a profitat că se afla departe de casă şi lumea nu prea ştie cum stau lucrurile acasă, s-a apucat să îi aburească cu intenţia vădită de a părea in ochii celor prezenti un democrat şi încă într-o poziţie de forţă. A debitat multe prostii şi neadevăruri pe diverse teme”.
 • http://www.anabirchall.ro/wp-content/uploads/2012/05/prioritati-guvernul-ponta.jpg
 • Pe scurt: fericirea are nasul tău…dacă mă iubești!
 • Strecurătoarea este acel obiect impunător de tandru, delicat de cochet și banal de simplu…prin care trece ceaiul spre cana mea.
 • Şi ducîndu-se dumnealui Traian sin Băsescu la sfat în cele străinătăţi l-au însoţit alai, cu boieri căftăniţi, logofeţi, cu marele spătar Dobriţoiu şi reiz-efendiul valah Marga. Şi văzînd dumnealui mulţime mică de rumâni veniţi a-l întîmpina şi firitisi, cu un ochi s-a bucurat şi i-a agrăit şi cu un ochi a lăcrimat cu gînd la vremile din ţară cînd ieşea prostimea să-l vază, dar şi cu amărăciune că gloata schimbătoare l-au coborît pe dînsul în cele sondaje, ridicîndu-l în preţuire pe mişelul de mare vornic, Ponta”.
 • Radio ZU a avut o medie de 269.500 de ascultători pe zi în Bucureşti, iar Radio România cu 238.600 de ascultători în medie pe zi”.
 • CONSTANTIN. Numele este de origine latină şi stă în legătură cu constans, constantis (“constant”, “statornic”, “ferm”)”.
 • Prin SOCL Microsoft vrea să concureze Facebookul.
 • Premierul Victor Ponta a declarat luni [21 mai 2012] ca neregulile aparute in intervalul 2010-2011 in cadrul Programului Operational de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU) ar putea lipsi definitiv Romania de fonduri europene de 100 milioane euro in acest an si 1,1 miliarde euro anul viitor. Seful Executivului a apreciat ca cea mai mare gaura in buget a fost data de fostii ministrii ai Muncii Ioan Botis, Sebastian Lazaroiu si Sulfina Barbu”.
 • Icoana ortodoxă nu este doar o podoabă în Biserică, ci este o expresie liturgică artistică a credinţei ortodoxe. Dacă icoana este ortodoxă înseamnă că ea transmite credinţa ortodoxă. Dacă icoana nu este pictată în mod corect ea derutează, nu transmite credinţa ortodoxă. De aceea un iconar trebuie să cunoască foarte bine credinţa ortodoxă, teologia liturgică a Bisericii şi mesajul pe care îl transmite icoana ortodoxă”.
 • „E asumat proamerican. Are toate motivele din lume. Ambasadorul SUA parcă-i purtătorul lui de cuvânt. Înjură ruşii la vedere şi, în spatele cortinei, le satisface interese comerciale pe spatele românilor pe care-i căinează. Oligarhii lu’ Putin, în faţa căruia s-a comportat ca un preş, joacă țanțaroiul pe industriile strategice ale României. El le ţine tira, le bagă paralele-n traistă, da-şi pune oficinele şi oficioase să-l înjure pe Marga că-i filorus”.
 • Afară soarele bate cu putere/ și ochii tăi îmi sună-a depărtare./ Ce faci mirifică făptură/ formată din pixeli, răniri și macaroane?!/
 • Crin Antonescu: „Mi se pare penibilă, jenantă, compromiţătoare pentru noi toţi, încă o dată, atitudinea preşedintelui. Nu e vorba de coabitare sau de noţiuni foarte elevate. E vorba de comportamentul unui om care are obligaţia de a ne reprezenta şi care ne reprezintă aşa cum aţi văzut. Mie îmi este ruşine să fiu în felul acesta reprezentat, indiferent ce opţiuni politice avem, ce culoare avem. Mie mi se pare că noi, românii, nu putem fi reprezentaţi în acest mod mârlănesc, nu ştiu ce cuvânt să găsesc, îmi pare foarte rău, dar asta e atitudinea„.
 • Proiectul România digitală.
 • „Ceea ce am criticat la Ioan ”Vladimir” Pustan au fost abaterile de la crezul penticostal. Consider că omul are – sau a avut – o infatuare obsesivă față de riturile ortodoxe (sau/și greco-catolice) și nu și-a însușit temeinic valorile credinței evanghelice. Nu i-am taxat toate vorbele slabe, afirmațiile dubioase, acțiunile controversate sau ceea ce mi s-a părut excentric în activitatea sa. Nu mi-au plăcut dar nici nu am făcut caz de ele. Nu am nicio antipatie față de el, ba dimpotrivă, îi apreciez entuziasmul, eforturile și capacitatea”. Deci Vladimir…e fictiv?
 • Peste 34.000 de persoane vârstnice din Capitală cu pensia până la 400 de lei inclusiv vor primi, de miercuri, lunar, tichete sociale în valoare de 40 de lei, care por fi folosite exclusiv pentru medicamente şi servicii medicale, a anunţat luni [21 mai 2012] primarul general, Sorin Oprescu”.
 • Spiritul şi litera Constituţiei [României] arată că politica externă a ţării este atributul guvernului, iar politica externă a guvernului se stabileşte prin Programul de guvernare aprobat de Parlament”.
 • The Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church, during today’s session rendered the decision to enter two priest martyrs and forty students-martyrs of Momisici and that their celebration (formal declaration of sainthood; canonization) be at the Holy Hierarchical Divine Liturgy at the St. Sava Memorial-Church on Vracar on Saturday, May 19, 2012, led by His Holiness Patriarch Irinej of Serbia at which their long and prayerful respect among the faithful of the Serbian Orthodox Church will be confirmed”.
 • Amar iubește banii…banii nu-l iubește pe el. Sau…da?!…
 • ANAF a blocat conturile Televiziunii Române din cauza unor datorii de 308 milioane de lei la bugetul de stat, informează România TV”.
 • Alexandru Budişteanu, din Râmnicu Vâlcea, a câştigat patru premii la Intel International Science and Engineering Fair, cea mai mare competiţie de ştiinţă şi inginerie din lume dedicată liceenilor. Ionuţ a participat cu un proiect bazat pe inteligenţă artificială, care îi ajută pe orbi “să vadă” cu ajutorul limbii. El a câştigat premiul IEEE Computer Society, în valoare de 1.000 de dolari, premiul China Association for Science and Technology (CAST) de 3.000 de dolari; 10.000 de dolari, care reprezintă IEEE Foundation Presidents’ Scholarship Award şi IEEE Foundation Prize”. Scopul proiectului lui Ionuţ este crearea unui dispozitiv low-cost în sprijinul persoanelor nevăzătoare, care au văzut cândva şi au în memorie forma obiectelor. Lucrarea doreşte să utilizeze limba drept traductor pentru vedere. Pentru acest lucru, sunt folosite un software multifuncţional şi un dispozitiv hardware ajustabil, ce va fi plasat pe limbă. Dispozitivul permite preluarea imaginilor de la un webcam, procesarea lor în timp real cu inteligenţa artificială pentru ajustarea imaginilor şi trimiterea imagini pe o matrice senzor care va fi plasată pe limbă. Prin această practică, persoana nevăzătoare va avea acces în timp real la lumea înconjurătoare. Pe matricea senzor va fi generat un curent electric proporţional cu imaginea, iar creierul persoanei nevăzătoare va reuşi să decodifice informaţia plasată pe limbă”.
 • Părinţii sau reprezentanţii legali care îşi abandonează copiii ar putea fi condamnaţi la o pedeapsă de la 5 la 10 ani de închisoare şi interzicerea unor drepturi, potrivit unei iniţiative legislative adoptată tacit de Senat”.
 • „Concluzia e simplă: de 20 de ani am impresia că în R[epublica] M[oldova] tot ce se face este nu pentru cetățeni ci împotriva lor”.
 • Am câştigat un Samsung Smart TV în urma unei competiţii de creaţie pe bloguri organizată de Samsung cu ocazia desfăşurării RoNewMedia 6.0”.
 • USL şi partidele care compun Uniunea, PSD, PNL şi PC, totalizează donaţii primite în prima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale de peste 1,7 milioane de lei, cât toate celelalte partide care au raportat donaţii de campanie la un loc. USL a obţinut de la persoane fizice şi juridice 1.146.470 de lei, la care se adaugă 225.684 obţinuţi de PSD, 264.010 de lei din partea PNL, 102.672 de lei de la PC şi alţi 22.000 de lei din partea ACD. Poziţia secundă este deţinută de PDL, cu donaţii de 499.969 de lei, urmat de Partidul Poporului Dan Diaconescu, cu 380.898 de lei şi UDMR cu 321.800 de lei. Totodată, UNPR a beneficiat până pe 17 mai de donaţii de 304.270 de lei, în timp ce Forumul Democrat al Germanilor din România a cumulat 123.555 de lei. PRM a obţinut în prima săptămână de campanie 17.500 de lei, iar candidatul independent la primăria sectorului 5, Mugur Mihăescu – 40.000 de lei”.
 • Vaca e cea mai complexă uzină, crede Petcu şi aşa cred şi eu. La Sângeru, am câteva cornute, între care o vacă din rasa Holstein. Nebunia mea de a dona comunităţii un muzeu al pietrelor cioplite de ţărani, deschis deja, este însoţită de ideea de a-i alătura o tabără de sculptură în piatră pentru tinerii pasionaţi. Mica mea fermă ar trebui să le procure hrana sănătoasă. Am întrebat cea mai tânără îngrijitoare, de patru ani, cum s-o botezăm pe ultima văcuţă sosită. Doamna Vacă, a răspuns ea fără ezitare”.
 • Blogul lui Lucian Avramescu.

Despre omul Împărăției [21]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

Despre omul Împărăției

***

Partea întâi, a doua, a treia, a patra, a cincia, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a.

***

11 februarie 2000.

M-am dus la Fericitul Ilie mai spre seară. Arăta obosit și slăbit de suferință. Tocmai îi venise (cam târziu) scrisoarea de la Dorin și încă o scrisoare, de la Craiova, de la Radu Rotaru.

M-a întrebat dacă a vorbit cu mine despre „imaculata concepție”. Nu-și mai amintea. I-am spus că da…și m-a întrebat ce am discutat atunci.

Asta pentru că Dorin îi scrisese…și îi explicase pe larg de ce această falsă „dogmă” romano-catolică este inacceptabilă din punct de vedere ortodox.

I-am spus că atunci avusese tendința de a o accepta. Însă azi Fericitul Ilie mi-a spus că înțelege argumentele lui Dorin…și crede dogma ortodoxă.

Căci dacă Sfânta Fecioară Maria s-a născut fără păcat originar, înseamnă că și Sfinții ei părinți, Ioachim și Ana, erau zămisliți la fel și nu aveau păcat originar și așa mai departe, ceea ce nu e adevărat…a conchis Fericitul Ilie.

Apoi i-am vorbit despre Amurg în Mănăstire: autobiografia Sfintei Starețe Taisia. Fiind într-o vedere extatică, Sfânta Taisia a văzut-o pe Maica Domnului sub forma unui oval…așa cum a văzut-o și Fericitul Ilie.

Iar el a exclamat: „Nici nu știi ce veste mi-ai dat!…”. Asta pentru că Dumnezeu îi luminează și acum, prin ceea ce citește…și prin ce înțelege…vederile extatice din trecut.

I-am spus că cei trei luceferi…pe care el i-a văzut extatic în ovalul ce o reprezenta pe Prea Curata Fecioară apar și în icoanele Maicii Domnului…și mi-a spus că nu a observat acest lucru până acum.

Însă mi-a spus că după ce a văzut-o pe Maica Domnului în acest mod umbros, sub forma unui oval cu trei luceferi, a avut mari progrese duhovnicești. A văzut noi universuri spirituale în lumina dumnezeiască.

Dar, în același timp, mi-a spus că Maica Domnului i s-a arătat…tocmai pentru că atunci când i se ruga ei…dracii îi aduceau multe hule la adresa ei. Și mi-a mărturisit că și azi îi mai vin hule din când în când…

Și mi-a spus motivul hulelor: „asta tocmai pentru că Preasfânta Fecioară este cea mai puternică mijlocitoare a noastră”.

El consideră hulele dracilor din timpul rugăciunii drept ghimpele Sfântului Apostol Pavel [II Cor. 12, 7].

Tot azi mi-a mărturisit un alt lucru tainic al vieții sale mistice și anume acela că a văzut continuu…timp de 10 ani după ieșirea din temniță…prezența mistică a Prea Sfintei Fecioare alături de el. M-am cutremurat auzind asta…

…Și numai pentru a-l întări

Nu am mai auzit la nimeni o astfel de protecție continuă a Maicii lui Dumnezeu.

…Și toată această sfințenie imensă…explică și răutatea demonilor…și a unor oameni la adresa lui.

Nu a mai văzut-o în mod tainic pe Prea Curata Fecioară…pentru că nu a mai putut să se roage neîncetat și ca în închisoare. Cu intensitatea, cu concentrarea pe care o trăise în închisoare.

Într-o altă vedenie…a văzut-o pe Maica lui Dumnezeu sub forma unei tăvi, pe o masă de altar, pe care se afla ceva greu de înțeles.

Acum mai practică rugăciunea inimii dimineața și seara…și atunci când îl deranjează ceva anume.

I-a plăcut prima parte din Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin. „Ce carte mare!”, mi-a spus el.

I-am spus că Sfântul Ioan Damaschin denumește omul „un microcosmos în macrocosmos”. Și el mi-a spus că omul se poate dezvolta spiritual până la a cuprinde o galaxie.

O altă vedenie: a văzut trei coloane, între care erau cercuri care cuprindeau microcosmosuri, care se deschideau în macrocosmosuri și care, la rândul lor, cuprindeau galaxii. E vorba despre ceea ce vedea în lumina lui Dumnezeu…

Și când omul se îndumnezeiește, îmi spune el, cuprinde universuri și galaxii întregi din Împărăția lui Dumnezeu.

Mi-a arătat un desen din niște manuscrise…și mi-a vorbit despre el. Mi-a explicat că reprezintă o vedere extatică.

Apoi mi-a mărturisit că înainte de a pleca în armată scrisese deja 21 de caiete. Nu mi-a spus ce s-a întâmplat cu ele…

A venit războiul. A plecat pe front. După război: detenția. Cât a fost profesor nu a avut timp să scrie. Medita pentru ca să obțină bani pentru traiul zilnic. Însă, îmi spune el, „când mă puneam la masă [la masa de scris]…ideile îmi veneau ca un izvor”.

Tot azi mi-a arătat și un desen al Sfântului Arhanghel Mihail, făcut în mod geometric și nu pictural, pe care l-a văzut extatic, „așa cum e în icoană dar îmbrăcat în costum militar roman”.

Demonii îi apăreau ca niște sfere-arici…Ca niște sfere care, când se apropiau, erau sub forma unor arici închiși în ei. Și aricii se apropiau de el în viteză, în timp ce el era în lumina dumnezeiască…Și, în fața lor, se simțea o redută asediată. Bombardată.

…Și în atare situație l-a văzut extatic pe Sfântul Arhanghel Mihail…care a venit în stânga lui și i-a spus: „Sunt și eu aici. Nu te teme!”…Și a început să lupte de partea lui.

I-am vorbit apoi despre minunea Fericitului Ilie Lăcătușu, Mărturisitorul, de la Giulești, care nu a putut fi ridicat din groapă până nu a venit fiica lui ca să-l roage. Și el mi-a spus: ca și Sfânta Muceniță Filofteea de la Argeș…și ca Sfântul Dimitrie Basarabov de la București, pe care au vrut bulgarii să-l ia în timpul primului război mondial. La ieșirea din București, Moaștele Sfântului Dimitrie nu au mai putut fi clintite din loc.

După care mi-a vorbit despre cum și-a visat niște rude…care au murit nespovedite și neîmpărtășite. E vorba de cumnatul, cumnata și fratele lui. Însă nu a înțeles semnificația viselor.

A făcut războiul în întregime. A fost prizonier în Germania…pentru că nu a vrut să cadă prizonier la ruși. Dacă rușii mă luau prizonier, mi-a spus el, eram decis să mă împușc.

În timpul studenției, un coleg scriitor se chinuia să termine un roman.

…Pe care l-a scris și publicat mai apoi.

Și i-a cerut Fericitului Ilie să îl ajute…să-i dea niște idei. Și el i-a spus că acceptă să îi dea o temă, oricare ar fi aceasta…și el îi va face osatura romanului imediat…pe loc…în fața lui.

Acela nu l-a crezut

Dar văzând seriozitatea lui…i-a dat teama…și l-a uimit pe colegul scriitor…când a văzut că i-a construit întregul roman în câteva minute.

E foarte nemulțumit de poezia momentului. Care, după ce că e proastă, îmi spune el, mai ia și premii.

„Orice poezie de-a mea e plină de aur”, mi-a spus el. Dar este „un aur îngropat”…De aceea nevoia de exegeză la poemele sale.

Mi-a spus că e uimit de similitudinile sale cu Sfântul Simeon Noul Teolog. Există multe conexiuni în ceea ce privește experiența extatică și exprimarea poetică. Pentru că în poemele sale, ca și la Sfântul Simeon, „este un belșug de trăiri spirituale”.

Fericitul Ilie vrea ca vederile sale mistice, exprimate poetic, să ajungă în sufletele oamenilor.

„Pot să facă alții alte lucruri mai bune. Dar izvorul e aici”. Se referea la poezia sa…și că el nu e poetic în sensul lumesc al cuvântului…ci în sens mistic, teologic…reprezentând poetic trăiri mistice, dumnezeiești.

De ce titlul, la una dintre edițiile poemelor sale mistice, „Lumina nevăzută care se creează”?

Pentru că „lumina dumnezeiască e nevăzută pentru ochii omului…și necreată…Dar necreată…nu înseamnă că lumina dumnezeiască e statică…ci ea creează continuu diverse forme mistice…pe care eu le-am văzut cu harul lui Dumnezeu”.

Fericitul Ilie a avut la un moment dat un plan editorial…pentru care organizase 12 poezii, de câte 12 strofe, care să fie publicate în buchet. Între cele 12 poeme era și Mirii nunții cerești.

Și a început să îmi vorbească despre acel poem…citindu-mi și comentând…

Prima strofă:

„De frumusețe, creșteri suntem, zbor,

Prin Duhul Sfânt o strălucire pură.

Și cum plutim în joc izbăvitor

Abisele, cărările ne fură”.

Frumusețea, îmi spune el, este „o esență vie” atunci când o vezi extatic.

Creșterea de aici e una spirituală. E un zbor prin harul Duhului Sfânt.

Creșterea acestei frumuseți și zborul sunt o strălucire pură.

Jocul e unul spiritual

Și abisul ne fură cărările, adică face să se risipească cărările noastre în univers.

Strofele 2 și 3:

„Iubite, ție, farmecele mele,

Oglinzi de ceruri în privirea ta,

Și dorurile împliniri spre stele,

Copiii noaptea ne vor lumina.

*

Cădelniță iubirii pe pământ,

Un singur trup spre Rai cu două porți,

Mire-mireasă-nașterii veșmânt

ne privim din fii și strănepoți”.

„Iubita” e o persoană spirituală, care își dăruiește farmecele ei dumnezeiești, ca niște „oglinzi de ceruri”, în privirea iubitului.

Dorurile care se împlinesc zburând spre stele, prin copii, ne vor lumina noaptea.

Am întrebat dacă are și sensuri simbolice și mi-a spus că da.

Cuplul pământesc e un singur trup spre Rai, ca două porți spre infinit…

Mirele și mireasa sunt veșmânt nașterii.

Strofa a patra:

„Din mâna sfântă a Tatălui, în mine

Ai apărut Creație, mireasă,

Când dorul sfânt extatic îmi revine

Pe cerul meu ești iar împărăteasă”.

Și Creația este Împărăteasa cerurilor, adică Împărăția lui Dumnezeu. „Însă, în alte locuri, am numit Împărăteasă și pe Maica Domnului”.

Aici, în multe dintre poemele mele, îmi spune el, găsești Cântarea Cântărilor pe scurt.

Și îmi vorbește despre modul complex al formării poemelor sale mistice. Mi-a spus că „a frământat” mult la unele poeme.

Aceste poeme, de 12 versuri, le-a compus mental, pe fiecare în parte, în câte o lună de zile. Bineînțeles: în închisoare…

Compunea concentrând multe vedenii într-un poem.

L-am obosit și azi…Și mi-a spus că i-a crescut diabetul în mod alarmant în ciuda medicamentației pe care o ia. Se teme să nu moară fără veste…și să își lase fiica și soția fără sprijin spiritual, moral și material.

Însă câteodată simte din plin…că ar vrea „să se termine”…viața lui.

Preferă să nu zacă înainte de moarte. Nu vrea să îi chinuie pe cei din jur.

Dar, după ce s-a plâns de toate, cu zâmbetul pe buze…mi-a spus: „În curând voi vedea eu ce e pe dincolo…”.

După care: „Mai stau pe pământ pentru ca să-mi ispășesc păcatele”. La care eu i-am spus că stă pentru noi. Și el mi-a spus: „Mai stau până când va vrea Dumnezeu”.

I-am spus că trăiesc, din ce în ce mai mult, o mare libertate interioară. Că nu mai mă subjugă tot felul de ispite…și de frici. Și el mi-a spus că voi avea o libertate interioară mare chiar și când mi-oi lua servici…Însă până când mă voi căsători. Atunci încep grijile

Și a continuat spunându-mi că e bine ceea ce s-a întâmplat în viața mea până acum…necazurile prin care am trecut…pentru că ele m-au silit să Îl caut pe Dumnezeu.

La plecare mi-a spus: „E greu să păstrezi drumul drept”…