Documentul BEM…după 30 de ani [13]

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a.

***

p. 31:

În II. 6 se afirmă că Hristos Însuși „is present in this anamnesis”/ „este prezent în această anamneză”, adică în Euharistie.

E o prezență reală deci, nu simbolică!

Și prin Euharistie, Hristos „granting us communion with him”/ „ne oferă comuniunea cu Sine”.

*

Da, adevărat, noi, ortodocșii, trăim unirea cu Hristos în Euharistie prin simțirea dumnezeirii Sale în noi înșine.

Slava dumnezeirii Sale ne inundă și ne înduhovnicește.

Și nu e o perspectivă „subiectivistă” asupra împărtășirii cu Hristos…pentru că această unire reală cu El e probată în simțiri ale harului, în înțelegeri duhovnicești, în minuni și Sfinte Moaște.

*

Însă tot aici, la II. 6, se spune ceva foarte important pentru sacramentologie și anume că în Euharistie este „the foretaste of his parousia and of the final kingdom”/ „pregustată Parusia/ Venirea Lui și Împărăția cea veșnică”.

După cum spuneam: împărtășirea euharistică are urmări abisale în ființa noastră, pentru că prin ea pregustăm venirea Domnului și Împărăția Lui. Trăim mai înainte bucuria comuniunii cu Sine.

*

În II. 7, anamneza/ pomenirea euharistică este deopotrivă „representation and anticipation”/ „reprezentare și anticipare”. E reprezentare, pentru că Hristos e real în Euharistie și anticipare…pentru că ne vom împărtăși „mai desăvârșit” de El întru Împărăția Lui, prin vederea Lui mistică.

Pentru că Euharistia nu este „only a calling to mind”/ „numai o reamintire” a Cinei celei de Taină ci este „effective proclamation of God’s mighty”/ „o proclamare eficace/ lucrătoare a puterii lui Dumnezeu”.

*

În II. 8 se vorbește despre Euharistie ca despre „thanksgiving and intercession”/ „mulțumire și mijlocire”.

Și Biserica cere răscumpărarea întregii omeniri.

De aceea în acțiunea ei de mulțumire și mijlocire (ceea ce spuneam anterior, când întrebam de ce este exclusă Biserica, adică aportul Maicii Domnului, al Sfinților și al Îngerilor în mijlocirea în fața Prea Sfintei Treimi), „Biserica  este unită cu Fiul” [the Church is united with the Son], adică cu „its great High Priest and Intercessor (Rom. 8:34; Heb. 7:25)” [Marele ei Arhiereu și Mijlocitor (Rom. 8, 34; Evr. 7, 25)].

Căci nu putem să dezlipim Biserica de Capul ei, adică de Fiul.

Și mijlocirea Bisericii nu înlocuie mijlocirea Fiului, ci se împreună cu mijlocirea Lui, ca om, în fața Treimii.

*

II. 8 afirmă, mai departe, două lucruri foarte importante în discuția euharistologică.

Și anume pe acelea că „eucharist is the sacrament of the unique sacrifice of Christ, who ever lives to make intercession for us/ „Euharistia este Taina unicei Jertfe a lui Hristos, Cel pururea viu ca să mijlocească pentru noi”.

Primul: Jertfa de pe Cruce este lucrătoare în Euharistie.

Al doilea: persoana lui Hristos, Care nu se reduce la Euharistie, e vie mereu și mijlocește pentru noi.

Cu alte cuvinte, noi suntem mereu contemporani cu Jertfa Domnului în Euharistie iar Euharistia nu e singura formă a prezenței lui Dumnezeu pe pământ, pentru că persoana Sa, cea pururea vie, mijlocește în mod actual pentru fiecare dintre noi.

*

Însă afirmațiile BEM de aici sunt în mod net anti-protestante și anti-catolice în același timp.

Dacă Euharistia ne umple de consecințele veșnice ale Jertfei lui Hristos pe Cruce atunci Jertfa lui Hristos se deschide în mod sacramental în Taina Euharistiei și astfel ne împărtășim de ea.

Și dacă nu ai Taine, dacă nu admiți Tainele, negi de fapt Jertfa Lui.

Și, pe cale de consecință, nu te împărtășești de Jertfa Lui pe Cruce.

Însă, în același timp, dacă persoana Lui nu se reduce la Euharistie atunci nu „Îl adori pe Hristos în Ostie” așa cum fac romano-catolicii.

*

Deci Euharistia este canalul sacramental spre iconomia lui Hristos cu noi și El actualizează continuu în noi tot ceea ce a făcut El ca Dumnezeu și om pentru noi, pentru ca și noi să ne facem asemenea Lui prin harul dumnezeiesc.

*

Apoi, tot la II. 8, Euharistia este „pomenirea a tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea lumii” [the memorial of all that God has done for the salvation of the world], lucru pe care îl reprezintă Sfânta Liturghie, în semnificațiile sale mistice.

Iar tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi a făcut prin viața, moartea, învierea și înălțarea Sa la cer și toate acestea sunt irepetabile, se subliniază aici.

Viața și actele lui Hristos sunt unice, irepetabile și ne-prelungibile [nor prolonged]  de către altcineva.

Pentru că și viața omului e una și irepetabilă.

Nu există reîncarnare. Pentru că ideea de „reîncarnare” distruge tot ceea ce înseamnă unicitate și împlinire personală.

*

Iar finalul lui II. 8 spune aceea, că în „memorialul euharistic” [the memorial of the eucharist], „the Church offers its intercession in communion with Christ, our great High Priest” [Biserica oferă mijlocirea ei în comuniune cu Hristos, Marele nostru Arhiereu].

O mijlocire reală, prin harul lui Dumnezeu, între Biserică și Dumnezeul nostru treimic.

Noi suntem împreună cu Arhiereul nostru și El mijlocește pentru noi, pentru că și noi dorim acest lucru și cerem, împreună cu El, mântuirea întregii lumi.

Predică la pomenirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul [20 iulie]

Iubiții mei,

în icoana de față, Sfântul Ilie privește de la dreapta spre stânga…pentru a privi înapoi.

Privire de la dreapta la stânga care e una…isihastă.

Pentru că ne plecăm capul spre locul inimii, în partea stângă…pentru a striga către Domnul: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!

Rugăciunea ne vindecă de trecutul nostru.

Numai prin rugăciunea în care puterea minții pogoară în inimă…putem vedea curat trecutul nostru.

Sau noi, cei care avem un trecut nu prea „frumos”, ne împăcăm cu Dumnezeu în rugăciunea tainică, smerită, bucuroasă, care ne umple de slava Lui.

Sfântul Ilie privește de la dreapta spre stânga…pentru a vedea…în spatele rugăciunii lui…pe corbul care îi aduce pâine.

Și care pâine, prin forma ei rotundă, e o prefigurare a Sfintei Euharistii. Pentru că e Pâinea care dă viață, viață veșnică lumii [In. 6, 51].

În LXX, în I Regi, Ilie este Iliu [I Reg. 17, 2].

Și Iliu, din porunca Domnului, se ascunde la pârâul Horrat, din fața Iordanisului/ Iordanului [I Reg. 17, 3], bând apă din pârâu…și coraxi/ corbii îl hrănesc [I Reg. 17, 4].

Adică tocmai imaginea iconică pe care o discutăm acum…și în care vegetația puțină, relieful stâncos și haina aspră a Sfântului Ilie ies în evidență…și din corbi…s-a ales doar unul pentru a sublinia ajutorul dumnezeiesc dat Profetului.

Pentru că Sfintele Icoane nu sunt raportări fotografice la realitate ci esențializatoare. În care narațiunea iconică se reduce la puține detalii…dar cu totul elocvente din punct de vedere teologic.

Și de ce este elocvent corbul pentru narațiunea teologică?

Pentru că el, corbul, e o pasăre de pradă…care nu își împarte hrana.

Nu e politicos cu oamenii…ci distruge culturile oamenilor, mănâncă și animale mici și insecte…exprimând astfel pe dușmanii credinței.

Și dacă o astfel de vietate l-a hrănit pe Ilie, a fost pentru ca el să înțeleagă că mila lui Dumnezeu e mare cu toți păcătoșii pământului și că El vrea întoarcerea la blândețe, la adevărata fire a omului…a celor care luptă împotriva dreptei-credințe.

Da, pentru că nu toți ai Împărăției sunt deja în Biserica Lui…după cum nu toți ai Bisericii vor fi moștenitori ai Împărăției Lui!

Ci ai Lui vor fi…cei care nu se vor dezice de El acum și niciodată.

Cu alte cuvinte: Icoana Sfântului Ilie pe care o discutăm acum ne învață rugăciunea tainică, smerită și milostivă față de toți oamenii.

Însă viața Sfântului Ilie e plină de evenimente mistice.

De experieri ale slavei lui Dumnezeu, ale harului dumnezeiesc.

În Viața sa, cât și în Acatistul său, găsim detaliul că tatăl său, Sovah, pe când Sfântul Ilie era prunc, l-a văzut vorbind cu Îngeri și fiind înfășurat cu foc și hrănit cu văpaie de către ei.

Bineînțeles e vorba de o vedenie a tatălui său…și focul și văpaia văzute de el sunt harul dumnezeiesc.

Înmulțește făina și uleiul [I Regi 17, 16] și înviază pe fiul văduvei [I Regi 17, 22] din Sarepta Sidoniosului/ Sidonului [v. 9]…și, la fel ca Domnul cu fiul văduvei din Nain, „edochen afton ti mitri aftu”/ „l-a dat pe el mamei lui”.

Răsplătește binele cu bine.

Sfântul Ilie o lasă bogată pe femeie văduvă, pe cea căreia Domnul îi poruncise să îl hrănească pe Ilie [I Reg. 17, 9].

La rugăciunea sa, „s-a pogorât foc de la Domnul, din cer” [epesen pir para Chiriu, ec tu uranu] [I Reg. 18, 38] și Domnul I Se arată în vedenie, după 40 de zile și 40 de nopți de călătorie și de postire [I Reg. 19, 8-12].

De la Horrat/ Cherit la „orus Horiv” [I Reg. 19, 8, cf. LXX]/ Horeb.

Și așa cum am arătat în Teologia vederii lui Dumnezeu, p. 24-25, extazul lui Ilie din Horeb de la I Regi 19, 11-12, e „o confesiune post-extatică” și nu o derulare în act.

Domnul S-a manifestat în multe feluri, în mod extatic, în vedenia lui Ilie…dar cea mai suportabilă și plăcută prezența a Sa, pentru Ilie și pentru toți oamenii Bisericii e atunci când slava lui Dumnezeu e trăită ca „adiere lină” [I Reg. 19, 12].

Însă viața sa cu totul dumnezeiască uimește prin finalul ei non-tanatic. Care nu se termină prin moarte

Pentru că, spune II Reg. 2, 11, cf. LXX: „che idu [și, iată!,] arma piros [car de foc] che ippi piros [și cai de foc] che diestilan ana meson amfoteron [și despărțindu-i prin mijloc pe amândoi (se referă la Iliu și Elisee)] che anelimfti Iliu [și l-a luat/ l-a ridicat pe Ilie] en sissismo os [ca în vârtej de vânt] is ton uranon [întru cer].

Și la fel ca în cazul altor vedenii…carul și caii erau ca de foc…după cum vârtejul era ca un vârtej de vânt.

Însă cum să te ducă un car cu cai de foc și un vârtej de vânt…în cer?

Pentru că Biserica nu propovăduiește existența „navelor extraterestre”…care te iau și te duc undeva, în cosmos…după cum spune ideologia ufologică.

Însă aici e vorba de o vedenie…care a înconjurat ridicarea preaminunată a Sfântului Ilie întru slava lui Dumnezeu, fără ca el să moară în acest act dumnezeiesc de ridicare de la pământ la cer.

Lucru care se petrecuse și cu Sfântul Enoh, mai înainte dar și cu alți Sfinți ai Bisericii, care înainte sau după moartea lor, murind și înviind din morți, au fost ridicați și cu trupul de la pământ la cer, în Împărăția lui Dumnezeu.

Dar când vorbim despre ridicarea cu trupul la cer a Sfinților de către Domnul…vorbim de îndumnezeirea oamenilor.

Pentru că numai Sfinții Lui preaiubiți și după cum El singur dorește aceasta…se bucură de atâta intimitate cu Dumnezeu.

Și ne gândim, înainte de toate, la Maica lui Dumnezeu, al cărei trup Domnul l-a înălțat la cer…după ce a murit și a înviat.

Și, după cum observați, în mod minunat, avem la sfârșitul lui iulie luarea lui Ilie la cer…pentru ca pe 15 august să prăznuim adormirea Maicii Domnului, pe care Sfântul Apostol Toma a văzut-o cum Domnul o înălța la cer, a 3-a zi după adormirea ei.

Și iată!, aici, în a doua Icoană a vieții Sfântului Ilie, vedenia ridicării Lui la cer.

Faptul că descrierea scripturală e una extatică.

Din care deducem că noi nu trebuie să tindem spre o asceză lipsită de simțiri și vederi dumnezeiești…ci, dimpotrivă, adevărata asceză este simțitoare și văzătoare de Dumnezeu.

Pentru că drumul nostru e spre cer, adică spre viața înduhovnicită, plină de har, de vederi și de înțelegeri dumnezeiești, plină de iubire și de frumusețe duhovnicească.

Dar 20 iulie are de-a face și cu 6 august.

Pentru că Moise și Ilie vorbesc cu Domnul întru slava Sa pe muntele Taborului.

Iar Acatistul său îl declară „înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos”, pentru că în Viața sa se mărturisește credința Bisericii, cum că Sfântul Mare Proroc Ilie „iar se va vedea de oamenii cei muritori trupeşte, înaintea venirii a doua pe pământ a Domnului şi cel ce mai înainte a scăpat de sabia Izabelei, va pătimi în acel timp de sabia lui Antihrist, împreună cu Enoh şi cu Ioan”.

În Tradiția ortodoxă, Sfântul Proroc Ilie este Sfântul care ne binecuvintează cu ploaie după zile de arșiță și secetă.

Și pe el îl rugăm, ca pe unul „cu îndrăzneală mare față de Dumnezeu și nădăjduind în iubirea ta față de neamul omenesc” [din Rugăciunea la vreme de secetă a Acatistului său].

Pentru că Sfântul Ilie ne insuflă atât blândețe isihastă cât și râvna pentru dreapta credință.

Pentru că râvna pentru bine trebuie temperată de cunoaștere teologică și de rugăciune curată.

Altfel ne transformăm în ploaie care distruge, în ploaie cu piatră pentru alții…și nu în ploaie lină, liniștită dar înviorătoare pentru cei care caută luminare prin credință și îndreptare a vieții.

Dumnezeu să ne dea tuturor să ne bucurăm întru Sfinții Lui, cunoscându-i tot mai mult…și mai frumos.

Adică cu repercusiuni bune, înțelepte în viața noastră.

Iar Sfântul Ilie Tesviteanul, Părintele nostru cel plin de har și de bucurie dumnezeiască, să ne dea și nouă să ardem de dorul lui Dumnezeu și să ne sfințim prin fapte de frumusețe creștinească, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Nici că se putea an mai bun pentru aniversarea lui Caragiale!

Nu știu cum, România a avut parte numai de președinți (cu excepția lui Constantinescu) care s-au confundat cu țara (printr-o evaluare proprie) pe care au condus-o pentru un timp limitat.

Actualul președinte suspendat continuă cu succesuri această strategie.

El garantează independența și fericirea României – el ca persoană! – și fără el, țara și rrromââânii nu au decât o singură soluție: dezastrul total.

Interviul de azi, din Gândul, s-a terminat cațavencian: Înjurați-mă dar alegeți-mă!

Chiar suntem o țară carageliană fără scăpare, în care Caragiale a investigat dostoievskian abisuri psihologice când a scris: Amice, ești idiot?

Oare zăduful ne zaharisește creierii atât de iremediabil?

Impresia cu care am rămas e că Băsescu se bazează pe faptul că am fi un popor temperamental profund afectat de temperatură.

Rămâne de văzut

Gândește bine. Votează Da!

 • Liviu Antonesei: „Religiile sunt forme cultural-istorice de manifestare a sacrului, a relaţiei noastre cu sacrul. Sigur, sunt născut, botezat şi crescut în religia creştin-ortodoxă, dar acum mai bine de treizeci de ani am descoperit buddhismul tibetan, care nu încetează să mă preocupe”. Asta pentru că nu a descoperit niciodată ce înseamnă Ortodoxia.
 • Victor Ponta (Antena 3; de la 10. 40): o monitorizare UE a Justiției din România este un lucru benefic/ promovez o reformă reală și de structură a Justiției/ 10 minciuni evidente ale lui Traian Băsescu: a spus că nu va tăia pensiile și salariile și le-a tăiat; și că nu va crește TVA și l-a crescut; a mințit în ceea ce privește banii împrumutați; a mințit în ceea ce privește reprimirea banilor pensionarilor; a mințit când a spus că nu există procedură de suspendare în Constituție; a mințit că își dă demisia în 5 minute dacă va fi suspendat; a mințit spunând că ordonanțele de urgență sunt ilegale; minte în continuare privind dosarele sale penale; a mințit că va returna casa din Mihăileanu; a mințit că BNR nu mai are aur și de aceea e nevoie de exploatarea resurselor de la Roșia Montană.
 • Steluța Popescu a fost la Gărâna Jazz Festival 2012 și ne oferă fotografii de la evenimente.
 • La Gândul Live a fost invitat Traian Băsescu de la ora 11.00.
 • Ce a spus Traian Băsescu pentru Gândul: să prelungim Referendumul până iese/ (a venit tot în tricoul albastru)/ dacă aș fi fost căpitan pe Titanic vaporul nu s-ar fi scufundat/ Titanicul s-a scufundat dintr-o greșeală de navigație/ verbul „navigi”/ nu știu sondajele de opinie vizavi de Referendum/ acest Referendum nu mai este despre Traian Băsescu/ România „s-a decredibilizat”…datorită „loviturii de stat”/ „o execuție militară sub mască legală”/ Referendumul e „neconstituțional”/ l-am pus pe Ponta premier datorită „interesului național”/ și PDL-ul mi-a făcut probleme.
 • De ce nu a venit Cristian Tudor Popescu, în locul moderatorului de față, ca să pună întrebări? Întrebările tăioase? Moderatorul nostru e timorat…și vorbește „încet”, cu atenție, cu mânuși…față de cineva care vorbește cu glasul ridicat…și îi plac diversiunile lingvistice.
 • Traian Băsescu (Gândul Live): depolitizarea Justiției/„am avut mână bună” când i-am pus pe șefii Justiției/ m-a ajutat Monica Macovei ca să îi aleg/ „n-a dovedit nimeni că am fost securist”/ „eu nu sunt aici în haină de campanie”/ „sunt în haina președintelui cu 8 ani de experiență”/„nu m-am așteptat să fie atât de dramatică decapitarea” USL/ deprecierea leului/ (nu răspunde când e întrebat de ce au plecat investitorii străini din România în mai 2012)/ am tăcut 40 de zile…pentru că știam că vor să mă suspende/ Crin Antonescu a vrut suspendarea mea mai mult decât Victor Ponta/ am făcut „exercițiul coabitării” în 2012/ dacă aș fi gândit că vor suspendarea…nu i-aș fi dat lui Victor Ponta mandatul/ pot coabita cu un alt premier/ (cine i-o fi dat 4 stele generalului Oprea?)/ eu am stabilit procedurile suspendării în 2007/ e corect să am telefon STS/ am sigilat biroul și acum și în 2007.
 • Idem: (când e întrebat lucrurile care nu îi plac, Băsescu…scade vocea, tonul)/vreau ca românii să fie mai presus decât clasa politică/ ne trebuie Parlament unicameral cu 300 de parlamentari/ vreau ca Referendumul să fie validat/ vreau ca românii să vină la vot/„bătălia mea este pentru țara mea” (care țară: cea sărăcită și umilită…sau alta?)/ Funeriu, Lăzăroiu, Blaga au venit la mine, la sediul de campanie/PD-Lul vrea ca oamenii să nu participe la Referendum…dar eu doresc ca ei să participe/„poporul nu e vinovat niciodată. El nu greșește”/ voi ține cont de ce spune poporul/ e foarte bine că Ungureanu și Neamțu se implică și că fac parteneriate cu PDL-ul/ Ungureanu poate fi viabil pentru președinte al României în 2014/ (cea mai proastă alegere a Gândul…pentru intervievator pentru Băsescu)/ nu are nevoie de bannere/ Adrian Năstase „e un om în necaz”/ nu îmi joc libertatea (11. 56) [s-a enervat aici…și a jignit]/ „nu am frică nici de Justiție…”/ „dorm liniștit”/ neagă faptul că are de-a face cu vânzarea navelor României/ fiica mea își poate justifica averea; nu am dubii în ceea ce o privește/ „în familia noastră nu s-a furat, s-a muncit” (lacrimogen…pentru un bișnițar)/după mașină Lada, mi-am cumpărat Audi/ (vorbește de banii lui din 1976…dar nu și de cei din 2012).
 • Idem: n-am știut că vine criza/ eroarea cu Arafat/ „poporul român nu suportă orice” (e adevărat!)/ (nu vrea să ofere un pronostic pentru Referendum și nu acceptă că Referendumul îl vizează)/ (nu e de acord cu „discursul naționalist” al lui Crin Antonescu)/ eu n-am avut discurs naționalist anti-UE/„ora exactă a României nu se dă la București ci în tratatele UE” (adică, mai pe scurt: ce spune Parlamentul și Președintele României „nu contează”)/ presa a mințit despre mine/ 12. 10: „propovăduitorii dezinformării”/ presa dezinformează/„am fost un stat de drept fragil”/ „românii vor face ce trebuie pe 29”/ românii „mă vor înjura în continuare” și vor alege „ce trebuie” (înseamnă că ne consideri „proști bătuți cu leuca”)/ S-a sfârșit la 12. 13 liveul de la Gândul.
 • Președintele ANI care sprijină PDL-ul.
 • La Palatul Parlamentului, acum, se discută legea CCR. Antena 3. 11. 35.
 • PD-L a părăsit plenul Senatului. 11. 44. Antena 3.
 • E bine să păstrăm lucrurile pentru viitor. Și mi-aș dori multe cărți cu detalii despre timpurile vitrege ale românilor…pentru a fi lecții de anduranță pentru viitor.
 • Din resursele Loteriei Române 60-70% din bani sunt dați grecilor. 12. 21. Antena 3.
 • Emil Boc: „Dintr-o ţară model, apreciată şi respectată pentru deciziile economice de stabilitate în timp de criză, am ajuns oaia neagră a Uniunii Europene”.
 • Crin Antonescu: „Nu am îmbrăţişat niciun naţionalism, dar n-am fost lipsit niciodată de sentimentul că nu trebuie să fim nişte râme, în faţa nimănui”.
 • Idem: „O ţară trebuie respectată în suveranitatea sa, nu poţi spune atât de brutal că preşedintele are voie sau nu să facă asta: preşedintele e un demnitar de rang inalt, nu un infractor căruia ii sunt restrânse drepturile de acţiune sau drepturile civile”.
 • Idem: „Traian Băsescu este un exemplar politic degradat, degenerat. Asta este afirmaţia mea. Foarte multe au pornit de la el, de la lupta sa disperată. Degeaba spune că nu se luptă pentru scaunul acela. Pentru butoanele acelea se luptă. Chiar şi acum Băsescu e redutabil în campanie. Diferenţa e că, prin modul în care pune problema – dacă nu mai sunt eu, Băsescu, şeful statului, sunteţi disperaţi, nu mai sunteţi în Europa, vă înghite Moscova- e o formă de şantaj, de a minţi şi a dăuna propriei tale ţări. Dintr-o slăbiciune pe care o asum, nu am fost preocupati să ne cunoaştem mai bine cu omologii străini, Băsescu a avut grijă să inducă şi acolo ideea”.
 • Ironiile de ieri, ale lui T. Băsescu, la adresa a trei jurnaliști români.
 • Referendumul din 29 iulie [2012] are toate șansele să fie invalidat, întrucât din cei 18,3 milioane de români cu drept de vot, 2,6 milioane nu vor putea să voteze întrucât nu au carte de identitate. […] Însă la referendum vor putea participa doar 15,714,403 cetățeni, întrucât restul de 2,594,209  români, NU posedă carte de identitate”.
 • Traian Băsescu, ieri, la RTV, în direct (ca să nu uităm cum problematiza și în ce termeni, în vara lui 2012, un „președinte ales” în UE): „Ponta e mincinos, n-ai ce să-i faci, minte cu o lejeritate extraordinară, iar Dragnea este lipsit de caracter. Dan Voiculescu măcar a fost cinstit. Spre deosebire de toţi ăştia, măcar este un adversar cinstit. El şi-a pus trusturile media de 7 ani pe mine pentru denigrare. A fost singurul care acum două luni a spus “ăsta e graficul de suspendare a preşedintelui”. A dat 60 de zile, s-a produs în 59. Mai mult respect am pentru el, care spune că ăsta e interesul meu, decât pentru ceilalţi care spun că sunt pentru interesul naţional. El are interese personale: bani, influenţă, să-şi salveze pielea de la puşcărie. El spune că “nu mă interesează altceva decât să fur în continuare de la stat şi să-mi apăr pielea în faţa justiţiei”. E mult mai cinstit decât ăştia care vor să destabilizeze politic ţara. Măcar Voiculescu spune că nu dă doi bani pe interesul naţional. El plăteşte oameni să lupte împotriva interesului naţional. Unul dintre motivele pentru care eu am vorbit de vulnerabilităţi la adresa siguranţei naţionale a fost ceea ce face trustul Intact. Când ai o asemenea forţă mediatică îndreptată spre dezinformarea populaţiei, trebuie să ţii cont că picurând minciuni către populaţie cu toate gurile de foc, sigur că până la urmă populaţia devine manipulabilă. Şi ajunge să spună exact ce spune Morsa competentă Chireac, Gâlmea…Gâdea, Radu Tudor. Oamenii ăştia de dimineaţa până seara lansează minciuni şi ajung cei care privesc la televiziunile trustului să înceapă să creadă. Sunt şi oameni cinstiţi, dar sunt propagandiştii care sunt plătiţi”.
 • Băsescu face iar ce ştie cel mai bine să facă. Se victimizează aplicat”.
 • Magazinul Cocor din București e scos la vânzare pentru 50 milioane de euro pentru că deținătorii lui nu pot plăti ratele la BCR.
 • Legea CCR a fost adoptată. 16. 42. Antena 3.
 • Senatorii au ținut cont de decizia CCR privind pragul de prezență de 50%+1 din numărul celor înscriși pe listele electorale, pentru ca referendumul să fie valid. Totodată senatorii au decis ca programul de vot în ziua referendumului să fie majorat cu patru ore, astfel se va vota de la ora 7.00 la ora 23.00”.
 • Referendumul trebuie să fie un prilej responsabil pentru ca românii să evalueze dacă, pentru activitatea sa, Traian Băsescu merită ori nu să fie demis. După aceea, vom avea tot timpul din lume să vorbim şi despre cei care doresc să-i ia locul la Palatul Cotroceni”.
 • Misiune ortodoxă în Pakistan. Cu binecuvântarea Patriarhului ecumenic.
 • Și Tismăneanu e de acord: „Este vorba de o alegere fundamentala intre responsabilitate si iresponsabilitate, intre un viitor democratic si unul dictatorial”. Da, pe 29 iulie 2012 mergem la vot împotriva unui sistem dictatorial…care ne-a costat scump!
 • Pe 22 iulie 2012, Patriarhul Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împlinește 61 de ani.
 • Raportul MCV de azi, în PDF, 25 de pagini.
 • T. Băsescu îmbracă albastru „astrologic”: „„Violetul pe care l-a avut în campania trecută era un moft, o treabă imperială, pentru fițoși, era culoarea împăraților, inelul Papei are o piatră violet. Acum, Băsescu dă dovadă de modestie. Albastrul duce cu gândul și la culorile arborate în Europa. Steagul european e albastru”, a declarat, pentru EVZ, astrologul Radu Ștefănescu”. Deci dacă îți pui albastru…devii „modest”…chiar și dacă nu ești.
 • Traian Băsescu este „cu Europa” (potrivit spațiului său online de campanie)…dar România nu îl mai dorește. Cum s-o fi petrecut acest „paradox”, ca pe președintele României să îl iubească mai mult Europa decât…România?
 • Întrebarea zilei: cât vor mai rămâne „fani Băsescu” Ion Cristoiu și Andreea Pora…dacă pe 29 iulie 2012…președinția României se vacantează?

 • Și Șuțu are cititori „ca lumea”…nu numai noi.
 • Emilia Savin, Basilius Abager, Alexandru Roman, Gramatica practică a limbii germane, Ed. Științifică, București, 1968, 912 p.
 • În ziua de 28 iunie 1928, George Bacovia se căsătorea cu Agatha Grigorescu la București.
 • Gabriel García Márquez a primit Premiul Nobel în 1982 pentru romanul Un veac de singurătate.
 • Dante Alighieri, Divina Comedie, trad. de Eta Boeriu, cu note de Alexandru Balaci, Ed. Paralela 45, Pitești, 2002.
 • Crin Antonescu (Palatul Cotroceni, Antena 3, de la ora 19.06): documentul MCV de azi reafirmă valori și principii cu care suntem cu toții, în mod categoric, de acord/ independența Justiției/ respectul pentru Constituție și constituționalitatea legilor/ respectarea CCR/ există însă și evaluări și aprecieri la adresa României pentru care am rezerve/ „România nu este și nu va fi izolată”/ România va fi din ce în ce mai conexată la standardele și exigențele europene/ România va face tot mai puțină „figurație” în UE/ trebuie să trimitem la Bruxelles „o armată de oameni competenți”/ acum trebuie nu numai să trecem „examene de bună purtare” în fața UE ci trebuie „să devenim actori” în politica europeană/„echilibrul social a fost devastat de guvernările anterioare”/măsurile economice ale USL vor „oxigena” climatul economic al României/ trebuie să atacăm „rețelele corupției publice” din România.
 • Idem: trebuie să începem lupta cu „băieții deștepți”/ auditul general e în lucru/salut deciziile de azi referitoare la Referendum/ particip la campania pentru Referendum/ felicit pe toți oamenii din Justiție care și-au făcut datoria cinstit și au lucrat astfel la progresul Justiției românești/ vreau să nu mai avem un președinte care afirmă că „are informații din dosare în lucru” 19. 22/ viziunea Guvernului e tot 7-23 pentru Referendum/ pledez pentru supervizarea parlamentară a serviciilor secrete 19. 29/ Intervenția publică s-a terminat la 19. 30.
 • La Subiectiv, însuși Igaș a poposit în această seară. Antena 3. 21. 09.
 • Șeful STS a fost chemat la audieri. 21. 34. Antena 3.
 • Luni, 23 iulie [2012], Jurnalul Naţional apare împreună cu volumul „Adevărata faţă a lui Traian Băsescu”. O carte scrisă de cunoscutul istoric, poet şi eseist român Marius Oprea. O dedicaţie pentru fostul preşedinte al României! Ca să aibă şi domnia sa o istorie!”.
 • box-carte-basescu-bun.jpg
 • La această oră [21. 16, 18 iulie 2012] sunt peste 500 de oameni care protestează împotriva preşedintelui suspendat. Oamenii strigă lozinci de genul “Jos dictatorul!”, “S-a sfârşit cu chiorul” sau “Băse nu uita, nava ta e Rahova”. Oamenii prezenţi la Universitate îi reproşează lui Traian Băsescu tăierile de pensii sau salarii, dar şi multe alte măsuri pe care le-a luat în cele două mandate”.
 • Jurnalul Național, cameră web, 21. 45, 18 iulie 2012:
 • a reuşit să perfecţioneze tot ce avea mai tribal, mai birocratic şi mai corupt România în ultimii 20 de ani. Preşedintele-jucător a tabloidizat discursul public, reprezentarea oficială a statului şi temele identitare ale naţiunii. A sfârşit cu tema modernizării ţării prin impunerea unor principii fanariote! A cumpărat susţinerea externă a regimului său cu peşcheşuri şi contracte, iar adversarii săi politici (laolaltă cu susţinătorii săi!) au fost asiguraţi cu dosare, scurgeri de informaţii pe surse şi înregistrări ale serviciilor secrete. Metodele securistice s-au rafinat şi au fost acoperite prin dezvăluiri de presă şi de “breaking-news”. O Românie, vorba poetului, din bube, mucigaiuri şi noroi, asta ne lasă pe cap şi pe ficat regimul Traian Băsescu!”.
 • Editura Polirom, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea Monahului Nicolae Delarohia (29 iulie 2012), va edita o variantă inedită a ”Jurnalului fericirii” după manuscrisul aflat la Mănăstirea Sfînta Ana, Rohia. Îngrijirea ediţiei, compararea variantelor, notele, addenda şi indicele sunt realizate de George Ardeleanu”.
 • Și tot azi, Traian Băsescu a declarat „că avem vreo 100.000 de paturi în plus” în spitale. 22. 04. Antena 3. Adică mai trebuiau tăiate și astea…după ce a desființat atâtea spitale.
 • Liviu Băcana, revoluționar (Antena 3, de la 22. 10): facem proteste zilnic în Timișoara/sunt unul dintre autorii Proclamației de la Timișoara/ Ungureanu și Neamțu ne-au preluat și falsificat protestele/ au plagiat ideea noastră, adică „Noua Republică”/ așa cum Tismăneanu „a condamnat” comunismul, la fel acum, Ungureanu, agent secret, vrea „Nouă Republică”/ „proiectul Ungureanu” mă deranjează/ nu Ungureanu a adus societatea civilă în față/ sper ca pe 29 iulie 2012 lumea să iasă la vot/ toți cei care demască regimul Băsescu sunt prietenii noștri.
 • Dumitru Gheorghiu a apărut la Antena 3 în această seară, de la 22. 27. Și blogul său e plin de probe…/Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI)/m-am îmbolnăvit de ciroză de inimă rea…văzând că se mușamalizează dosare/sora lui Daniel Morar/