CV-ul Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu

Nume și prenume: BUCHIU ȘTEFAN.
Data și locul nașterii: 27 martie 1953, Pitești.
Starea civilă: căsătorit.
Adresa personală: Str. Drumul Taberei, nr. 82, Bl. C 16, Sc. A, Et 3, Ap.14, cod. 061403, București, sector 6, tel. 778.50.34.
Funcția: profesor.
Locul de muncă: Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Sfânta Ecaterina nr.2, sector 4, București, tel. 335.61.17.

*

Studii : – 1973 – 1977 Institutul Teologic de grad universitar București
– 1977 licențiat în teologie
– 1977 – 1980 cursul de doctorat la același Institut
– 1996 – doctor în teologie

*

Specializări : 1983 – 1984, curs de specializare la Universitatea din Geneva, Institutul ecumenic Bossey.

*

Activitatea didactică :
– 1990 – 1994 asistent
– 1994 – 1999 lector
– 1999 – 2007 conferențiar
– 2007 profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universitatea București

Predau disciplina Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă la cursurile de licenţă, secţia pastorală şi ţin cursuri la master în acelaşi domeniu. Din anul 2007 sunt și conducător de doctorat, specialitatea Teologie dogmatică.

Activitatea administrativă: decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București din anul 2008; directorul Școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă din 2009.

*

Activitatea de cercetare științifică :

Cercetările au avut în vedere domeniul hristologiei şi cel al eclesiologiei, precum şi unele probleme legate de dialogul teologic ecumenic dintre Bisericile creştine europene.

Am publicat patru cărţi de autor : “Întrupare şi unitate” (1997) , “Ortodoxie şi secularizare” (1999), “Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae “ (2002) şi “Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă” (2006), o carte în colaborare “Apostolatul social al Patriarhului Justinian” (2005), un număr de 46 articole şi studii, un curs de Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă “Dogmă şi teologie”, în două volume (2006) şi un curs de Eclesiologie comparată (2002).

Am participat la diferite simpozioane şi conferinţe în ţară şi în străinătate, prezentând referate şi comunicări.

*

PUBLICAȚII

I. CĂRȚI
a) Teza de doctorat
1. Intrupare și unitate, 254 p. Editura “Libra”, București, 1997,

b) Cărți și capitole din cărți

2. Ortodoxie și secularizare, 216 p. Editura “Libra”, București, 1999.
3. Cunoașterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, 226 p. Editura “Libra”,București, 2002.
4. Apostolatul creștin și social al B. O. R. 1925-2005 (în colaborare cu pr. prof. dr. acad. Dumitru Popescu, pr. conf. dr. Vasile Nechita și pr. Emilian Stănescu), 351 p., Editura “Vasiliana”, Iași 2005.
5. Dogmă și Teologie, vol. I, 274 p. Editura “Sigma” București 2006.
6. Dogmă și Teologie, vol. II, 219 p. Editura “Sigma” București 2006.
7. Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă, 223 p. Editura “Sigma”, București 2006.

*

II CURSURI UNIVERSITARE
1. Curs de Teologie Dogmatică și Simbolică Ortodoxă, vol. I, 277 p., 2003.
2. Curs de Teologie Dogmatică și Simbolică Ortodoxă, vol. II , 215 p., 2005.

*

III. STUDII și ARTICOLE

1. Contribuții ale dialogului teologic dintre romano-catolici și luterani la ecumenismul creștin, în Studii Teologice,1980, nr.1-2.
2. Contribuții ale dialogului teologic dintre romano-catolici și anglicani la ecumenismul creștin, în Studii Teologice, 1980, nr. 3-6.
3. Crucea și învierea lui Hristos, în ”Ortodoxia”,1983, nr. 2.
4. Concepția despre om și mântuire în Confesiunea Augustană, în Studii Teologice, 1984, nr. 5-6.
5. Credința religioasă la români și implicațiile de ordin psiho-social asupra coeziunii și moralului grupurilor militare, în Gândirea Militară Românească, 1995, nr.1.
6. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, teologul comuniunii, în Glasul Bisericii,1995, nr.1-2.
7. Contribuții apologetice în opera Părintelui Stăniloae, în Biserica Ortodoxă Română, 1997, nr.1-6.
8. Spiritualitatea și libertatea, dimensiuni ale persoanei umane, în Biserica Ortodoxă Română, 1997, nr. 7-12.
9. Perspectiva ortodoxă asupra antropologiei creștine: omul între chip și asemănare, în Analele Universității Craiova-Seria teologică, 1998.
10. Reunificarea interioară a omului prin rugăciune, în Ortodoxia, 1998, nr. 4.
11. Aspecte antropologice în teologia lui Karl Barth, în Biserica Ortodoxă Română, 1998, nr. 7-12
12. Constituția dihotomică a omului. Repere ale antropologiei ortodoxe, în Analele Universității Craiova-Seria teologică, 1998.
13. Antropologia filosofică și antropologia creștină,în ”Biserica Ortodoxă Română”,1998, nr. 7-12.
14. Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca desăvârșită revelație divină, in ”Studii Teologice”, 1998, nr. 1-2.
15. Chipul lui Dumnezeu în om,temei al aspirației omului către Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă Română, 1998, nr. 7-12.
16. Invățătura ortodoxă despre timp, în Ortodoxia, 1999, nr. 1-2.
17. Doctrina trinitară în gândirea Sf.Grigorie Palama, în Teologia, Arad, 1999, nr. 1-2.
18. Aspectul cosmic al mântuirii în opera Sf. Atanasie cel Mare, în Mitropolia Olteniei, 1999, nr. 1.
19. Învățătura despre ființa lui Dumnezeu și energiile necreate la Sf. Grigorie Palama, în Mitropolia Olteniei, 1999, nr. 2.
20. Concepții hristologice în imnele neoprotestante, privite din punct de vedere ortodox, în ”Studii Teologice”, 1999, nr. 1-2.
21. Aspecte antropologice în apologetica creștină,în “Studia Universitatis Babeș-Bolyai ,Theologia Orthodoxă”,1999, nr.1-2.
22. Cunoașterea lui Dumnezeu în Ortodoxie și Romano-Catolicism, în “Credința Ortodoxă”, Alba-Iulia,1999, nr. 2.
23. Contribuția teologică a pr. prof. Dumitru Popescu la Ortodoxia românească, în Biserica Ortodoxă Română, 1999, nr. 7-12.
24. Actualitatea gândirii teologice a Sf. Grigorie Palama, în Ortodoxia, 2000, nr. 1-2.
25. Crearea lumii prin Logosul divin și posibilitatea întrupării Logosului în creație, în Almanah bisericesc, Timișoara, 2001.
26. Secularizare și reintegrare, în vol. Biserica Ortodoxă Română în pragul mileniului al treilea, București, 2001.
27. Contribuții ale Sf.Grigorie Palama la definirea cosmologiei ortodoxe, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai,Theologia Orthodoxă, 2001, nr. 1-2.
28. Chenoză și îndumnezeire, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București, 2001.
29. Contribuții hristologice în opera pr. prof. Ioan G. Coman, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București, 2003.
30. Cosmologia și implicațiile ei ecologice în opera Părintelui Stăniloae, în Ortodoxia, 2003, nr. 3-4.
31. Relația dintre cuvânt și taină în gândirea Părintelui Stăniloae, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București, 2004.
32. Preot academician Dumitru Popescu, o remarcabilă personalitate teologică a Bisericii Ortodoxe Române, în vol. Omagiu Părintelui academician Dumitru Popescu, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005.
33. Aspecte dogmatice și dimensiuni spirituale ale sărbătorii Sf. Paști, în vol. Conferința de joi, Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2005.
34. Coborârea la iad a Mântuitorului Iisus Hristos, expresie a demnității Sale împărătești, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București, 2005.
35. Relația dintre timp și veșnicie la Părintele Stăniloae, în Timp și Spațiu. O abordare din perspectiva științelor umaniste, Editura Universității din București, 2006.
36. Exigente actuale ale teologiei dogmatice ortodoxe, în Colocviul național de dogmatică, Arad, 2006.
37. Preacinstirea Maicii Domnului reflectată în opera predicatorială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în “Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București”, 2006.
38. Preotul ortodox în fața provocărilor culturii contemporane, în Almanahul Sf. Arhiepiscopii a
Bucureștilor, 2007, 8 p.
39. Creație și restaurare în teologia dogmatică ortodoxă, în rev. ”Ortodoxia” 2007, nr. 1-40.
40. Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca desăvârșită revelație divină, în rev. ”Ortodoxia”, 2007, nr. 3-4.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *