Folclorul în concepția „tradiționaliștilor” [3]

Autorul încearcă să pună de acord concepții ortodoxe cu superstiții și basme/ apocrife eterodoxe/ urme de mitologii păgâne, străduindu-se ca, din exemplele propuse, să deducă o etică ortodoxă care în mod evident nu reiese din textele folclorice propuse.

El suprapune folclorului teologia și etica ortodoxe, dar în cea mai mare parte a cazurilor, ele nu sunt asumabile de către literatura populară/ folclorică pe care o invocă în sprijinul demonstrațiilor sale.

Ne vom opri mai departe la câteva exemple.

În ceea ce privește crearea lumii, „Cel de sus în săvârșirea ei nu a crezut de prisos nu numai lucrul Diavolului, ci chiar sfatul și ajutoarele celor mai umile dobitoace: al ariciului, al albinei (s. n.). Lumea e rezultatul voinței de bine a Divinității, dar această voință de bine s-a infiltrat în sufletul tuturor făpturilor Sale și ele vin să participe la creație. Lumea e astfel o imensă simfonie în care fiecare făptură, de carne sau de piatră, își spune glasul său la semnul magic la degetului Celui Preaputernic”[1].

Nu! În concepția ortodoxă nu participă nimeni la actul creației, alături de Dumnezeul treimic. Nu Îl „ajută” pe Dumnezeu nicio existență creată pentru ca să zidească alte creaturi. „Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Rom.11, 34). Numai Dumnezeu-Cuvântul este numit Înger de mare sfat, Sfetnic minunat[2].

Dimpotrivă, în miturile păgâne își fac apariția astfel de intervenții, ale creaturilor.

În schimb, toată teologia creștin-ortodoxă susține că singurul Ziditor al lumii este Dumnezeul treimic. Temeliile acestei credințe se află în Scriptură, chiar în pasaje care au plăcut foarte mult poeților (romanticilor în general), cum ar fi capitolele 38 și 39 din Iov[3].

Poetizând Psaltirea, Dosoftei dogmatiza în versuri: A Ta este, Doamne, lumea şi pământul, / Ce le-ai împlut singur dintâi cu cuvântul (Ps. 23, 1-2); Ce-au poruncit sângur cu cuvântul / De s-au făcut ceriul şi pământul (Ps. 133, 13-14).

Dumnezeu a gândit lumea din veşnicie şi a adus-o întru existenţă atunci când a dorit, într-o armonie deplină, nemaiexistând nimeni care să cunoască sfatul Treimii şi gândul Său: Cela ce-au pus stelelor măsură / Şi numere careaş pre făptură [care a dat nume stelelor], / Mare este Domnul de tărie, / Şi gândul Lui nime nu-i să-l ştie (Ps. 146, 13-16).

La creația lumii materiale nu au participat Îngerii – care fuseseră aduși întru ființă anterior – ci ei doar au asistat și au lăudat pe Dumnezeu.

Conform hexaimeronului ortodox (din care am mai citat cu alte ocazii: vezi, spre exemplu, Palia istorică, având integrat comentariul Sfântului Epifanie al Salaminei), diavolul a căzut în ziua a patra a creației și, cu atât mai mult după cădere, nu a avut nicio contribuție la zidirea lumii.

Cred că e de prisos să mai aducem argumente pentru a demonstra faptul că, în creștinism, ființele fără rațiune nu participă la crearea lumii.

Așa încât ceea ce susține O. Papadima că ar fi viziune ortodoxă în astfel de credințe folclorice sunt simple adaosuri eretice sau rămășițe ale unei perspective precreștine.

Faptul că în textele aduse în atenție de autor există și unele elemente creștine nu este suficient pentru a susține ortodoxia lor.

Un alt exemplu:

„Între stele și pământ sunt vămile văzduhului. Ele sunt cutreierate și de diavoli. În orice loc din văzduh și pământ sunt diavoli. Fiindcă atunci când Dumnezeu i-a blestemat pe îngerii răzvrătiți din cer și-a început căderea lor, au prins a cădea atâția încât părea că rămâne cerul pustiu. Atunci a strigat Sfete Arhanghel: Stați! Și fiecare a încremenit, diavol, unde l-a prins porunca. Pe aceștia îi urmăresc stelele cu ochii și sfântul Ilie cu trăsnetul. Ei se ascund în orice, în pietre, în oameni. A întrebat odată Sfântul Ilie pe Dumnezeu: Dar, Doamne, dacă se ascunde diavolul în om, îl trăznesc? – Da, a răspuns Domnul, și eu îi voi duce îndată sufletul în rai”[4].

Existența în sine a vămilor văzduhului reprezintă o perspectivă ortodoxă.

Restul însă e…imaginație care brodează în jurul unor concepții ortodoxe.

Autorul notează: „Departe de a fi un conglomerat de superstiții, credințele acestea – văzute astfel prin spiritul care le străbate – încheagă, precum am spus, o viziune organică, în sens creștin, a lumii noastre. […] E un creștinism – dacă vreți rudimentar, fără prea multe putințe de zboruri în transcendent – dar organic și adânc[5].

Se vede de departe că autorul forțează concluziile…


[1] Ovidiu Papadima, O viziune românească a lumii…, op. cit., p. 14.

[2] Isaia 9, 5: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie”.

[3] „Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă ştii să spui.  Ştii tu cine a hotărât măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanţul de măsurat? În ce au fost întărite temeliile lui sau cine a pus piatra lui cea din capul unghiului, atunci când stelele dimineţii [îngerii] cântau laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau [vorbește Hristos/ Înțelepciunea/ Dumnezeu-Cuvântul]?

Cine a închis marea cu porţi, când ea ieşea năvalnică, din sânul firii, și când i-am dat ca veşmânt negura şi norii drept scutece, apoi i-am hotărnicit hotarul Meu şi i-am pus porţi şi am zis: până aici vei veni şi mai departe nu te vei întinde, aici se va sfărâma trufia valurilor tale?

Ai poruncit tu dimineţii, vreodată în viaţa ta, şi i-ai arătat aurorei care este locul ei, ca să apuce pământul de colţuri şi să scuture pe nelegiuiţi de pe pământ? În revărsatul zorilor, pământul se face roşu ca roşiile peceţi şi ia culori ca de veşmânt. Cei răi rămân fără noaptea (prielnică lor) şi braţul ridicat este frânt.

Ai fost tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat pe fundul prăpastiei? Ţi s-au arătat oare porţile morţii şi porţile umbrei le-ai văzut? Ai cugetat oare la întinderea pământului? Spune, ştii toate acestea? Care drum duce la palatul luminii şi care este locul întunericului, ca să ştii să-l călăuzeşti în cuprinsul lui şi să poţi să nimereşti potecile care duc la el acasă?

Tu ştii bine, căci atunci erai născut şi numărul zilelor tale e foarte mare. [Dumnezeu Își arată înțelepciunea supremă în fața căutărilor umane care bâjbâie – n.n.]. Ai ajuns tu la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei, pe care le ţin deoparte pentru vremuri de strâmtorare, pentru zilele de bătălie şi de război?

Unde se risipesc aburii şi se răspândeşte pe pământ vântul de la răsărit? Cine a săpat albie puhoaielor cerului şi cine a croit drum bubuitului tunetului, ca să plouă pe un pământ nelocuit şi pe o pustietate unde nu se află fiinţă omenească și să adape ţinuturile sterpe şi uscate şi să scoată pajişte de iarbă din întinderea pleşuvă?

Are ploaia un tată? Cine a zămislit stropii de rouă?  Din sânul cui a ieşit gheaţa? Şi cine este cel ce naşte promoroaca din cer? Apele se încheagă şi se întăresc ca piatra şi fala mării se face sloi! Poţi tu să legi cataramele Pleiadelor sau să deznozi lanţurile Orionului? Poţi tu să scoţi la vreme cununa Zodiacului şi vei fi tu cârmaci Carului Mare şi stelelor lui?”, etc.

[4] Ovidiu Papadima, O viziune românească a lumii…, op. cit., p. 22.

[5] Idem, p. 23.

Note la teza doctorală a Părintelui Profesor Vasile Citirigă [1]

Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă, n. la 1 ianuarie 1953, în loc. Batoș, jud. Mureș și-a scris teza sub îndrumarea Părintelui Profesor Dumitru Popescu și a susținut-o la București în 1997.

Titlul ei: Preoția universală în structura și lucrarea Bisericii. Având 213 p. dactilografiate.

Pe aceasta a editat-o sub titlul: Pr. Dr. Vasile Citirigă, Preoția credincioșilor în Biserică și societate, Ed. Ex Ponto, Constanța, 2004, 255 p.

La ediția tipărită…sunt notele de față.

***

Referatul coordonatorului, p. 5-9/

Pr. Dumitru Popescu despre teză: „Marele merit al acestei lucrări de doctorat constă în faptul că, așezând lucrarea Duhului în Hristos la temelia preoției sacramentale și universale, arată foarte bine că rolul Bisericii nu este de a se conforma lumii, ci de a conforma lumea după voia lui Dumnezeu. Lucrarea preoției universale în Biserică și societate este expresia nădejdii profunde, în Hristos, că întreaga creație este menită să devină cer nou și pământ nou în Împărăția lui Dumnezeu”, p. 9/

*

Capitolul introductiv/ „importanța mirenilor nu poate fi minimalizată fără a minimaliza importanța Bisericii înseși”, p. 11/ despre laic și preoția universală, p. 12/ „preoția sacramentală nu poate asigura fără sprijinul mirenilor nici transmiterea credinței ortodoxe, nici apărarea ei, nici reînnoirea ei”, p. 17/

Autorul scrie concis și la obiect. Capitolele sunt mici și concentrate.

lipsa de comunicare dintre cler și credincioși, p. 17/ singularizarea clerului în detrimentul obștii credincioșilor, p. 17/ dialogul real al preoțimii cu credincioșii va duce la o unitate solidă a Ortodoxiei, p. 18/ autoritatea bisericească trebuie să fie una paternală și nu tiranică, p. 18/

în Legea lui Hristos, „puterea și conducerea înseamnă iubire și slujire”, p. 19/ autoritarismul nefast în Biserică, p. 19/ Tradiția Bisericii nu cunoaște o teologie a laicatului distinctă de cea a clerului, p. 20/ unii cred că singurul rol al laicilor/ al mirenilor în Biserică e acela de a asculta slujbele, p. 21/ există și frica de politicianism, p. 22,  căci, printr-o tot mai mare importanță dată mirenilor în Biserică…mulți vor dori să infuzeze în Biserică și opiniile lor politice/

dar și frica de naționalism, p. 22/ însă există teologi care nu acordă niciun rol mirenilor, p. 23/

*

Cap. 1: Biserica, Trup al lui Hristos, p. 29 sq. / Biserica s-a născut la Cincizecime, „dintr-o putere nouă din cer, din puterea infinită a iubirii dumnezeiești”, p. 31/ și autorul subliniază foarte bine faptul că Biserica e opera Treimii și nu doar a Duhului sau a lui Hristos, p. 31/ Căci „nu se poate concepe Biserica în afara Treimii, ca o Biserică exclusivă a lui Hristos sau ca exclusivă a Duhului Sfânt”, p. 32/

Sfânta Treime „este fundamentul eclesial”, p. 33/ „misterul [/ taina n.n.] Bisericii se găsește în taina lui Dumnezeu ca Treime [de persoane], iar noi îl experiem prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, prin iubirea lui Dumnezeu Tatăl și prin comuniunea Duhului Sfânt”, p. 34/

dogma Treimii este modelul și temeiul întregii iconomii bisericești”, p. 36/ Preoția văzută ca participare la o masă de familie, unde toți se împărtășesc cu hrana duhovnicească a Bisericii, p. 37/ „nu poate fi vreo comuniune și părtășie între cei ce nu se simt apropiați și egali, dacă nu se simt răspunzători unii pentru alții și toți în egală măsură pentru „familia” [Biserica n.n.] lor”, p. 39/

Numai dacă Biserica e comuniune „este evitat pericolul căderii în clericalism, în care clerul se situează, dacă nu deasupra, totuși cel puțin vizavi de obștea credincioșilor”, p. 39/ preotul, prin hirotonie, nu ajunge stăpân peste credincioși ci…„slujitor cu o grea sarcină și o misiune specială”, p. 40/

prin hirotonie, preotul nu iese „din rândul credincioșilor, [ci] hirotonia îl integrează și mai profund în comunitate, căci i se indică și locul slujirii”, p. 40/ singurul izvor al Preoției e Hristos, p. 44/ Preoția e pentru slujirea în Biserică, p. 44/ starea de jertfă, p. 47/ preoția universală și cea sacramentală au fost văzute întotdeauna în Ortodoxie ca fiind în armonie, p. 52/

O remarcă interesantă a autorului: „femeia creștină are harisma de a da chip sfințeniei. Ea este legată ființial de Duhul Sfânt, Mângâietorul, dătătorul de viață, căci ea însăși dă viață, salvează, ocrotește fiecare părticică a creației”, p. 53.

De ce însă nu e legată de Prea Sfânta Treime? Pentru că sensul femeii este de a extinde, împreună cu bărbatul, familia, adică comuniunea. Pentru că femeia nu dă viață singură…ci împreună cu bărbatul.

Ierarhia Bisericii nu poate sluji fără popor, p. 62.

*

Se observă însă la autorul nostru și o maximalizare a Euharistiei în detrimentul celorlalte Taine, ca și la alți autori români și străini…când, de fapt, nu ne putem dispensa de nicio Taină și slujbă a Bisericii. Toate sunt importante în felul lor și numai la un loc sunt toată lucrarea liturgică a Bisericii.

Dacă tot accentuăm Euharistia în detrimentul celorlalte Taine, credincioșii noștri vor înțelege tot mai mult ori că la Euharistie se vine oricum…ori să nu prea vină…dacă tot e „cea mai mare dintre Taine”. Însă viața ortodoxă începe cu Botezul, cu Mirungerea și cu Euharistia și nu doar cu Euharistia. Iar Euharistia e precedată de Spovedanie și de toate celelalte Taine și slujbe și nu e singura care ne unește și ne personalizează.

Crezul meu e aceasta: să predăm ca importante toate Tainele și slujbele Bisericii…așa după cum Molitfelnicul are slujbele unele după altele…nespunându-ne asta e mai importantă decât cealaltă. Toate sunt importante…și toate trebuie explicate cu profunzime…pentru ca oamenii să le înțeleagă, să le dorească…și, mai ales, să le pună în relație pe unele cu altele și să le considere pe toate ca slujbe ale Bisericii. Pentru că altfel văd Tainele și Laudele ca fiind separate iar diversele rugăciuni și sfințiri pe care ni le cer, dacă se fac la ei acasă, le văd cumva rupte de Biserică.

*

Egalitatea ontologică nu îi permite nimănui să se plaseze deasupra Bisericii, să se considere stăpân sau privilegiat”, p. 72/ soteriologia noutestamentară „vede în mântuire o restabilire a comuniunii cu Dumnezeu prin lucrarea prezentă a lui Hristos, Care, fiind om, e în același timp la dreapta Tatălui”, p. 75/

Note la „Deus caritas est”

Papa Benedict al XVI-lea, Deus caritas est, Ed. Presa Bună, Iași, 2006, 65 p.

***

Începe cu I In. 4, 16, de unde titlul scrisorii enciclice a papei, p. 3/ „caracterul central al iubirii”, p. 3/ e prima enciclică a autorului, p. 4/ s-a degradat cuvântul iubire în contemporaneitate, p. 7/ Nietzsche: despre erosul degenerat în viciu, p. 8/ după Nietzsche e citat Virgilius, cu Bucolice, p. 9/

„eros-ul are nevoie de disciplină, de purificare, pentru a dărui omului nu plăcerea de o clipă, ci o anumită degustare a împlinirii existenței, a acelei fericiri spre care tinde ființa noastră întreagă”, p. 9-10.

În p. a 10-a e citat Descartes/ „Eros-ul degradat la nivelul „sex”-ului pur devine marfă, „lucru” ce se poate cumpăra sau vinde; mai mult, omul devine marfă”, p. 11/ „omul consideră acum trupul și sexualitatea ca parte doar materială din el însuși, pe care o folosește și o exploatează într-un mod calculat”, p. 11/ trupul uman e degradat pentru că „nu mai este integrat în totalitatea libertății existenței noastre, ci se găsește într-un fel respins în domeniul pur biologic”, p. 11/

exaltarea trupului și ura față de trup, p. 11/ despre iubire în Cântarea Cântărilor, p. 12/ „Da, iubirea este „extaz”, dar extaz nu în sensul unui moment de beție, ci extaz ca drum, ca exod permanent din eu-l închis în sine însuși spre eliberarea sa în dăruirea de sine și, în felul acesta, spre descoperirea de sine însuși, ba chiar spre descoperirea lui Dumnezeu”, p. 13.

nu putem separa niciodată complet pe eros de agape, p. 14/ în p. 15 îl citează pe Sfântul Grigorie cel Mare cu Regula pastorală/ n. 7, p. 17: Sfântul Dionisie Areopagitul e citat sub pala discreditării, adică ca „pseudo”/ tot în p. 17 e citat Aristotel cu Metafizica/

idolatria ca „adulter și prostituție”, p. 18/ Erosul lui Dumnezeu pentru om e „în mod total agape”, p. 18/ Cântarea Cântărilor ca „izvor de cunoaștere și de experiență mistică, în care se exprimă esența credinței biblice: da, există o unire a omului cu Dumnezeu”, p. 19/ e citat Platon în p. 20, cu Banchetul, unde susținea nerozia că omul a fost creat „sferic” la început…pentru că își era suficient sieși/

Unirea cu Cristos este totodată unirea cu toți cei cărora el li se dăruiește. Nu pot să-l am pe Cristos numai pentru mine; pot să-i aparțin numai în unire cu toți cei care au devenit sau vor deveni ai lui. Comuniunea mă trage din mine însumi spre el și, în felul acesta, spre unitatea cu toți creștinii”, p. 23.

afirmarea iubirii lui Dumnezeu devine o minciună dacă omul se închide în fața nevoilor aproapelui său, ori, mai mult, dacă îl urăște”, p. 25-26/ amintește de Tereza de Calcutta, p. 29 și 57/ e citat Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, p. 35-36, apoi Tertulian și Sfântul Ignatie al Antiohiei, p. 36/ Sfinții Grigorie cel Mare, Laurențiu și Ambrozie, p. 36-37/

despre marxism, p. 41/ despre politică, p. 42/ „Dreptatea este scopul și deci măsura intrinsecă a oricărei politici”, p. 42/ despre statul birocratizat, p. 44/ „ființele umane au întotdeauna nevoie de ceva mai mult decât de îngrijiri tehnic corecte. Au nevoie de omenie. Au nevoie de atenția inimii”, p. 50/

iarăși despre marxism, p. 51/ „O parte din strategia marxismului este teoria sărăcirii”, p. 51/ „Omul care trăiește în prezent este sacrificat lui Moloch al viitorului – un viitor a cărui realizare efectivă rămâne cel puțin îndoielnică”, p. 51/ „absența lui Dumnezeu [din viața oamenilor n.n.] este rădăcina cea mai profundă a suferinței”, p. 52/

Se citează din Sermo 52 a Sfântului Augustin, p. 58/ în p. 61 se citează din Viața Sfântului Martin de Tours/ Maica Domnului = „oglinda întregii sfințenii”, p. 62/ semnată de autor pe 25 decembrie 2005, p. 65/

Soarele de septembrie e jovial

  • Cu cât oamenii socializează mai mult, cu atât mintea lor “funcţionează” mai bine”.
  • „Câteva sute de persoane au manifestat la Madrid împotriva austerităţii, denunţând responsabilitatea băncilor şi a politicienilor în recesiunea care îi afectează. Este primul protest al acestei toamne în capitala spaniolă şi cel mai recent dintr-o serie de manifestaţii în decursul anului împotriva măsurilor de austeritate care au redus salariile, au crescut impozitele şi au afectat mai ales săracii, conform manifestanţiilor”.
  • Un italian și-a scos ochii singur, la slujba de duminică, pentru că „a auzit voci care i-au spus să își scoată ochii”. Medicul a declarat că „în cei 26 de ani de muncă, nu am văzut niciodată așa ceva. Ar fi avut nevoie de puteri supraomenești pentru a-și scoate ochii cu propriile mâini”. Unde duce înșelarea
  • Orori comise de niște oameni foarte civilizați.
  • Asistăm la vreo făcătură cu urmări incalculabile şi ireversibile? Sunt oare în spatele lui Diaconescu păpuşari şi şmenari ai fostei guvernări, care-l lasă să-şi facă  nişte caraghioase jocuri electorale, de un populism rudimentar, pentru ca ei să-şi continue opera de devalizare a economiei naţionale? Aproape nu trece o zi fără să auzim de alte şi alte prăbuşiri. Câmpia Turzii este un oraş care moare şi el odată cu industria metalurgică de acolo. Oţelul Roşu şe închide şi el. Vin veşti sinistre despre soarta multor altor unităţi industriale. Ce face Ministerul Economiei, unde titularul Daniel Chiţoiu nu dă semne că înţelege gravitatea situaţiei? Este România în stare de prefaliment? Nu are capacitatea de a interveni cu măsuri rapide şi de anvergură? Au dispărut în neant chiar toate zecile de miliarde de euro cu care Boc şi Băsescu au îndatorat ţara?”.
  • Gabriela Vrânceanu Firea a renunţat la presă pentru politică. Fosta prezentatoare şi realizatoare TV s-a înscris în PSD, în organizaţia de Ilfov a partidului”.
  • Dan Voiculescu crede că trebuie eliminată „interdicţia cumulului pensiei cu salariul în sistemul public”.
  • Atentat terorist la Senat în…Bucureștiul anilor ’20.
  • Bodo de la Proconsul e penticostal, Ion Țiriac mormon, Mihaela Rădulescu, după ce a devenit evreică, se numește și Judith, Ovidiu Sabău e martor al lui Iehova.