Prețul eleganței e simplitatea

 • Se poate și cu Sfinte Vase de lemn…pentru a fi mai simpli și mai naturali la slujbă. Și costă și mai puțin
 • Fundaţia Română a Inimii împreună cu Societatea Română de Cardiologie sărbătoresc Ziua Mondială a Inimii, sâmbătă, 29 septembrie 2012, în Bucureşti”.
 • Sărbătorită în fiecare an pe 1 octombrie, ”Ziua Mondială a Vârstnicului” va fi omagiată de colectivul Ambulatoriului Institutului de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan, printr-o serie de evenimente speciale, mai ales că această sărbătoare are loc în „Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații””.
 • Gliging Ltd Amsterdam, o firmă înregistrată în Olanda, a transmis o scrisoare Ministerului Economiei prin care afirmă că Dan Diaconescu dispune de 46 de milioane de euro într-un cont deschis la banca HSBC, anunță România TV”.
 • Alex Mihai Stoenescu a fost declarat colaborator al Securității.
 • Biserica Ortodoxă a Ucrainei l-a canonizat pe Sfântul Schimonah Ilia de Macheevschi pe 22 septembrie 2012.

Predică la Duminica a 19-a după Rusalii

 

(Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor)

Luca 6, 31-36

 „Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea.

Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei; şi, dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii fac acelaşi lucru; şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea?

Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este”.

*

În Sfânta Evanghelie din Duminica a 19-a după Rusalii Mântuitorul Iisus Hristos ne arată importanţa iubirii milostive pe care oamenii trebuie să o manifeste unul faţă de celălalt, chiar şi faţă de cei care le sunt vrăjmaşi.

De ce este atât de importantă iubirea smerită faţă de toţi oamenii? Pentru că aceasta îl face pe om asemenea lui Dumnezeu, iar dobândirea asemănării cu Dumnezeu este scopul ultim al vieţii omului pe pământ, ca timp al pregătirii pentru viaţa veşnică.

Mântuitorul Iisus Hristos spune în Evanghelia de astăzi oamenilor iubitori şi milostivi: „răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt”.

Referitor la aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Şi cum este cu putinţă de a fi cineva fiu al lui Dumnezeu? Dezbrăcându-te de toate patimile omeneşti şi arătând blândeţe către cei ce te batjocoresc şi te nedreptăţesc, căci şi Tatăl tău Cel ceresc astfel Se arată către cei ce Îl defaimă. De aceea, de multe ori zicând această vorbă, El n-a pronunţat-o simplu: „ca să fiţi deopotrivă Tatălui vostru”, ci numai după ce le-a zis: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc” (Matei 5, 44); numai după aceasta, zic, a adăugat şi acest premiu. Nimic nu ne poate apropia atât de mult de Dumnezeu, şi nu ne face deopotrivă cu El, ca această virtute la care suntem chemaţi. De aceea şi Pavel când zice: „Fiţi următori ai lui Dumnezeu” (Efeseni 5, 1), spune ca să ne facem imitatori ai lui Dumnezeu şi prin aceasta”1*.

În Sfânta Scriptură a Noului Testament găsim mai multe îndemnuri la cultivarea iubirii despre care ne vorbeşte Evanghelia de astăzi: „Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri…” (Matei 5, 44-45).

Iubirea aproapelui este semnul identităţii spirituale a ucenicilor lui Hristos, al creştinilor: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35).

Sfântul Apostol Petru îndeamnă pe creştini astfel: „… Fiţi toţi într-un gând, împreună-pătimitori, iubitori de fraţi, milostivi, smeriţi. Nu răsplătiţi răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci spre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea” (I Petru 3, 8-9).

Totodată, în Noul Testament se arată faptul că nimeni nu-L poate iubi pe Dumnezeu fără să-l iubească în acelaşi timp şi pe aproapele său: „Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească” (I Ioan 4, 20).

Sfinţii Părinţi ai Bisericii au evidenţiat, de asemenea, importanţa iubirii milostive faţă de toţi oamenii, care este semn al iubirii smerite faţă de Dumnezeu: „Cel ce iubeşte pe Dumnezeu nu poate să nu iubească şi pe tot omul ca pe sine însuşi, deşi nu are plăcere de patimile celor ce nu s-au curăţit încă. De aceea când vede întoarcerea şi îndreptarea lor, se bucură cu bucurie mare şi negrăită„2*.

Când Mântuitorul ne spune să îi iubim pe vrăjmaşii noştri, ne cere un lucru greu de realizat, deoarece noi socotim că este normal să răspundem la iubire cu iubire, la bine cu bine şi să împrumutăm pe cei care ne împrumută sau de la care nădăjduim să luăm înapoi ceea ce am împrumutat, dar nu ni se pare normal sau firesc să facem bine celor care ne fac rău.

Prin aceasta constatăm că, de fapt, ceea ce numim noi firesc sau normal nu este firea cea voită şi creată de Dumnezeu, ci firea căzută în păcat sau păcătoasă care amestecă răul cu binele, bunătatea cu răutatea şi care aşteaptă imediat răsplată pentru fapta cea bună.

Înţelegem, aşadar, că iubirea de vrăjmaşi pe care o cere Mântuitorul Iisus Hristos nu se poate realiza uşor, doar printr-un act de voinţă, ci prin efort duhovnicesc, prin dobândirea iubirii milostive a lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Iubirea noastră egoistă este, în general, posesivă sau calculată. Iubim dacă suntem iubiţi, facem bine dacă ni se face bine, ajutăm dacă suntem ajutaţi. Această iubire oarecum mercantilă, comercială, calculată, matematică, juridică este o iubire de servicii reciproce.

Sfântul Maxim Mărturisitorul enumeră motivele principale pentru care un om îl iubeşte pe aproapele său: „Oamenii se iubesc unii pe alţii, fie în chip vrednic de ocară, fie pentru aceste cinci pricini: sau pentru Dumnezeu, cum iubeşte cel virtuos pe toţi, atât pe cel virtuos, cât şi pe cel ce încă nu este virtuos; sau pentru fire, cum iubesc părinţii pe copii şi invers; sau pentru slava deşartă, cum iubeşte cel slăvit pe cel ce-l slăveşte; sau pentru iubirea de argint, cum iubeşte cineva pe cel bogat pentru a primi bani; sau pentru plăcere, ca cel ce-şi slujeşte stomacul şi cele de sub stomac.

Dragostea cea dintâi este vrednică de laudă; a doua e mijlocie; celelalte sunt pătimaşe”3*.

Mântuitorul Iisus Hristos însă cere de la noi o iubire generoasă, adică mărinimoasă şi milostivă, fără a aştepta răsplată. E vorba aici de o nouă dimensiune a vieţii, şi anume, Mântuitorul ne cere să-i iubim pe oameni nu doar omeneşte, ci să-i iubim dumnezeieşte, cum îi iubeşte Dumnezeu Cel milostiv, Care „este bun cu cei nemulţumitori şi răi”.

În acest sens, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Precum Dumnezeu, fiind prin fire bun şi fără patimă, iubeşte pe toţi la fel, ca făpturi ale sale, dar pe cel virtuos îl slăveşte, ca pe unul ce şi-a însuşit cunoştinţa şi prin aplecarea voii, iar pe cel leneş îl miluieşte pentru bunătatea Sa şi îl întoarce în veacul acesta prin certare, tot aşa şi cel bun, fără patimă în aplecarea voii sale iubeşte pe toţi oamenii la fel: pe cel virtuos pentru fire şi pentru buna aplecare a voii lui, iar pe cel leneş îl miluieşte pentru fire şi din compătimire, ca pe un lipsit de minte ce umblă în întuneric”4*.

Aşadar, iubirea smerită, sinceră şi nefăţarnică faţă de semeni implică o schimbare a înţelegerii omului privitoare la relaţia sa cu Dumnezeu, cu ceilalţi oameni şi cu sine însuşi.

Adică este vorba de o „schimbare prin înnoirea minţii” (Romani 12, 2) pe care o cere creştinilor Sfântul Apostol Pavel, iar aceasta se arată în mod concret prin felul de a vieţui al celor ce se înnoiesc spiritual: „Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând” (Romani 12, 9-13).

Sinceritate în iubire, smerenie în relaţiile cu semenii, sârguinţă multă pentru săvârşirea binelui, duh fierbinte în credinţă, slujire lui Dumnezeu, nu idolilor sau duhurilor rele; nădejde cu bucurie, răbdare în suferinţă, rugăciune stăruitoare, ajutorare frăţească, ospitalitate faţă de străini – toate aceste virtuţi sunt roade şi lumini ale înnoirii vieţii omului prin efort duhovnicesc, prin pocăinţă, post, rugăciune şi fapta cea bună.

Iar „faptele trupului” sau ale gândirii pătimaşe egoiste, care ne abat de la iubirea sfântă şi smerită sau jertfelnică faţă de Dumnezeu şi de aproapele, ni le arată acelaşi mare dascăl al vieţii spirituale creştine, Sfântul Apostol Pavel, zicând: „…faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora. (…) cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu” (Galateni 5, 19-21).

Înţelegem, deci, că înduhovnicirea sau sfinţirea vieţii se realizează prin despătimirea de lucrurile pământeşti sau trecătoare şi alipirea de Dumnezeu Cel veşnic, după cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel când zice: „Iubiţilor, vă îndemn ca pe nişte străini ce sunteţi şi călători aici pe pământ, să vă feriţi de poftele cele trupeşti care se războiesc împotriva sufletului (…). Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu” (I Petru 2, 11 şi 16).

Vedem, pe de o parte, că învăţătura dată de Mântuitorul Iisus Hristos este desăvârşită, dumnezeiască, iar pe de altă parte, aproape imposibil de realizat fără ajutorul lui Dumnezeu Care ne-o cere. De fapt, ceea ce ne cere Hristos nu putem împlini fără a avea în noi iubirea milostivă a lui Hristos.

Iar această iubire ni se dăruieşte prin har, dacă o cerem, prin credinţă, rugăciune îndelungată şi luptă cu egoismul propriu. Deci, Evanghelia iubirii faţă de vrăjmaşi nu poate fi împlinită în practică fără harul iubirii milostive dăruit de Hristos. De altfel, însuşi Mântuitorul spune: „fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5), adică nimic bun. Iar Sfântul Apostol Pavel zice: „toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte” (Filipeni 4, 13).

Deci, când ne cere să iubim pe vrăjmaşi, Mântuitorul Iisus Hristos are în vedere nu firea umană păcătoasă, amestec de păcat şi virtute, ci firea umană ridicată din păcat, curăţită prin pocăinţă şi sfinţită prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, deoarece prin acestea ni se împărtăşeşte tocmai iubirea milostivă a lui Hristos, care poate ierta pe vrăjmaşi, adică iubirea răstignită, dar biruitoare asupra păcatului, asupra morţii şi asupra iadului, ca existenţe egoiste decăzute.

Aşadar, creştinul este chemat să iubească pe semenii săi cu iubire din iubirea lui Hristos, care se cere de la El şi se dobândeşte prin rugăciune, post şi fapte bune. Astfel, iubirea şi pacea lui Hristos vor locui în inima omului (cf. Coloseni 3, 15), întrucât „El (Hristos) este pacea noastră” (Efeseni 2, 14).

În acest sens, pacea sau armonia omului cu semenii săi este rodul unei păci interioare, pe care o dăruieşte Hristos, ca Domn al păcii (Isaia 9, 5), celor ce caută şi cultivă sfinţenia şi pacea cu toţi oamenii (cf. Evrei 12, 14).

Lumea păcătoasă în care trăim este, fără îndoială, o lume a afirmării dorinţei egoiste de dominaţie asupra altora, în toate domeniile vieţii umane: politic, economic şi social, ceea ce generează conflicte de interese între persoane, între popoare şi chiar între religii. Faţă de astfel de atitudini negative, creştinii sunt chemaţi să lupte duhovniceşte cu patimile egoiste, ca lăcomia, dorinţa de stăpânire, mânia şi violenţa, prin rugăciune şi post, educaţie şi dialog, reconciliere şi cooperare în societate, prin atitudini şi acţiuni care redau omului valoarea lui maximală de fiinţă creată după chipul lui Dumnezeu Cel milostiv, paşnic, iubitor de oameni şi sfânt.

În felul acesta, iubirea este trăită existenţial ca putere spirituală transformatoare şi sfinţitoare de vieţi umane, accesibilă persoanei umane ca dar divin şi, în acelaşi timp, în mod paradoxal, transcendentă lumii obişnuite. Ca „dar”, iubirea milostivă şi smerită a lui Hristos se dăruieşte omului în mod personal şi se cultivă personal. Această iubire trăită personal, ca dar divin, poate fi transformatoare a relaţiilor dintre membrii societăţii umane, dacă ea este constant cultivată prin legătura omului cu Dumnezeu Cel milostiv – Dăruitorul ei.

Într-o lume divizată şi secularizată, doar puterea spirituală a iubirii răstignite a lui Hristos Cel înviat poate să readucă în sufletele oamenilor duhul păcii, al comuniunii şi al bucuriei adevărate, dacă această iubire este căutată şi cultivată de oameni.

Patima egoistă de a stăpâni sau domina lumea terestră, de a construi sau realiza domenii, imperii şi paradisuri în lumea materială limitată şi trecătoare este, de fapt, o pervertire sau o deviere a dorinţei omului după iubirea sau bogăţia spirituală infinită a lui Dumnezeu; această deviere este – după cum spunea Maurice Blondel – „căutarea pătimaşă a infinitului în lucrurile finite„.

Lupta creştinului în lume cu lăcomia de avere, de plăcere şi de putere, cu invidierea şi judecarea aproapelui său, cu ura pătimaşă şi dorinţa de răzbunare, cu neputinţa de a ierta din inimă celor care la un moment dat sau în mod repetat i-au adus învinuiri şi acuze nedrepte, este mai mult decât un exerciţiu moral, ea este o luptă spirituală anevoioasă în care creştinul face experienţa concretă a constatării că numai cu ajutorul lui Dumnezeu poate birui natura umană păcătoasă, faptele rele şi duhurile răutăţii (cf. Efeseni 6, 12-13).

Când omul încetează de a fi luptător împotriva păcatului ca existenţă egoistă, individuală şi colectivă, decăzută, el nu mai poate fi în mod deplin şi constant un smerit iubitor de Dumnezeu şi de oameni, nici un promotor curajos al speranţei înnoirii vieţii spirituale.

De aceea, criza sau deficitul de speranţă al omului secularizat se vede azi mai ales în practica suicidului, eutanasiei, avortului, drogurilor, violenţei domestice şi sociale şi în alte forme ale disperării şi dezorientării spirituale.

Din aceste motive, fiecare rugăciune şi fiecare faptă milostivă sau acţiune de solidaritate socială cu cei defavorizaţi pot deveni izvor de nădejde, de umanizare şi de salvare sau mântuire.

Să ne rugăm lui Dumnezeu Cel milostiv să înţelegem că iubirea smerită şi milostivă faţă de semeni este semnul identităţii spirituale a ucenicilor lui Hristos (cf. Ioan 13, 34-35) şi că numai aceasta ne va ajuta să intrăm în Împărăţia Tatălui ceresc, Cel ce „ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului iubirii Sale” (Coloseni 1, 13), spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire. Amin!

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

*

Note:

1. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Omilia XIX, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005, p. 391.

2. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste (întâia sută), 13, în Filocalia românească, vol. II, Ed. EIBMO, Bucureşti, 2008, p. 67.

3. Idem, p. 84.

4. Idem, p. 68.

Predică la Duminica a 19-a după Rusalii [2012]

Iubiții mei,

ca să faci gesturi surprinzător de frumoase…trebuie să fii bogat.

Adică plin de har.

Să fii un năvod cu virtuți dumnezeiești…sau o inimă bună, încăpătoare…înțelegătoare…atentă…

Pentru că Evanghelia de azi [Lc. 6, 31-36] ne cere să ne iubim vrăjmașii și să fim milostivi.

Iar ca să fii milostiv, ca să dărui…trebuie să fii bun în primul rând și nu să ai bani…Pentru că milostivirea nu se reduce la bani…ci la gesturile de conștiință.

Pentru că și sfatul, și rugăciunea pentru altul, și lacrima pentru altul și fața bucuroasă vizavi de altul, prietenia dezinteresată sunt acte de iubire.

Și nu poți să fii bun până când nu ierți și nu te rogi, cu durere, pentru cei care nu cunosc…bunătatea inimii.

Și când îți pare rău că oamenii sunt strâmbi, că sunt jalnici din cauza păcatelor lor…atunci durerea pentru ei…e un avertisment pentru tine.

Văzându-i…nu vrei să fii ca ei…pentru că, așa cum sunt ei, sunt jalnici.

Sau ei, cei de azi, sunt ca tine, cel de ieri, care mergeai anapoda…și nu cunoșteai calea cumințeniei.

Și din durerea pentru ei…se naște grija față de tine. Grija de a nu păcătui…sau de a te ridica din boala păcatului imediat, prin pocăință, prin durere, prin încredere…în milostivirea lui Dumnezeu.

Căci poruncile lui Dumnezeu nu sunt pentru mintea omului neîndreptat, neplin de har. Ci ele se înțeleg duhovnicește. Se înțeleg când te umpli de realitatea lor divino-umană…când ele te zidesc duhovnicește.

De aceea, v. 31 nu vorbește despre ceea ce vrem noi în general…ci despre ceea ce vrem noi în mod fundamental.

Cu alte cuvinte, „și precum voiți ca să vă facă vouă oamenii, faceți și voi asemenea” [cf. GNT] se referă la ceea ce vrem, în mod fundamental, de la viață și de la relațiile cu oamenii.

Și când întrebi pe cineva ce vrea de la viață, îți spune, în mod invariabil, că vrea să trăiască, să fie împlinit, să fie bucuros, să fie sănătos, să nu se îmbolnăvească…și să nu aibă probleme la nivel social.

Vrem lucruri fundamentale…pe baza cărora le putem realiza și pe celelalte.

Și dacă îți știi nevoile și înțelegi că ele sunt universal valabile…înțelegi că durerea, împlinirea, bucuria, tristețea, păcatul, moartea etc. …sunt peste tot la fel…și că ceea ce ție nu-ți convine…nu convine nici altora…dar că ceea ce te bucură și te împlinește pe tine…bucură și împlinește pe toți ceilalți.

Iar viața ne învață ce e bine și ce e rău în mod continuu.

Cât de exagerată este exagerarea, atât cea în bine cât și cea în rău, și cât valorează sănătatea, prietenia, cunoașterea, vocația, banii, bunurile, speranțele…

Domnul ne cere să creăm ambianța mântuirii pentru toți…după cum o creăm pentru noi.

Să dăm tuturor posibilitatea să fie bun, uman, credincios, duhovnicesc.

Și prin asta știm să fim și oameni sociali și oameni care ne ținem cuvântul și oameni de bun simț și oameni împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu.

Pentru că vrem ca împlinirea noastră să fie împlinirea tuturor.

Vrem ca binele să îl trăiască toți…dar nu și tristețea, păcatul, dezamăgirea.

De aici milostivirea pe care ne-o cere Domnul…

Pentru că iubirea între părinți și copii, între rude, între prieteni, între cunoscuți, între conaționali, între creștini e normală. Se bazează pe niște lucruri comune.

Însă Domnul ne trimite spre ceea ce nu e comun, spre ceea ce nu se cam face în societatea umană: adică spre a-i iubi și a-i ajuta și pe cei care nu ne ajută și nu ne vor.

Și iubirea pentru vrăjmași/ pentru neprieteni și milostivirea ca bunătate/ ca revărsare a inimii sunt harisme dumnezeiești.

Nu sunt însușirile unui om oarecare…ci a unui bogat în sfințenie.

Și spunând acest lucru Domnul nu a vrut să ne facă inactivi…ci să ne facă să ne simțim întotdeauna inconsistența…când vine vorba de fapta bună.

Pentru că omul care lucrează binele și e viu prin binele făcut cu Dumnezeu nu consideră niciodată că e…de ajuns. Că a făcut destul. Sau: mai mult decât trebuia.

Și fapta bună, care e asceză, care e renunțare la tine…e expresia normalității umane.

Așa arată omul: plin de atenție față de toți!

Și grija lui bună, grija lui sănătoasă pentru alții…îi însănătoșește sufletește pe oameni…pentru că oamenii au nevoie de prieteni, de încurajare, de ajutor, de sprijin, de eleganță…și nu de mojicii.

Căci ce înseamnă, de fapt, să fii dușman? Să fii împotriva cuiva?

Înseamnă să îl consideri drept obstacol al tău în calea fericirii. A împlinirii interioare.

Însă această perspectivă exterioară asupra împlinirii…e o eroare de gândire.

Pentru că nu el îți stă în cale ca tu să fii fericit…ci tu îți închizi inima în fața fericirii lui Dumnezeu, care e umplerea de slava Lui.

Da, există și momente în viață, când cel care îți stă împotrivă…îți stă împotriva fericirii tale interioare.

Însă Dumnezeu ne cheamă la un mod paradoxal de a vedea lucrurile: acela de a accepta nefericirea pentru ca ea să se prefacă într-o fericire ascetică.

Fiindcă nu-l putem alunga de lângă noi pe cel care ne nefericește…pentru că el poate fi părintele, soțul, fratele, duhovnicul, colegul de serviciu, prietenul, vecinul…

Și când Domnul vorbește despre vrăjmași nu se referă doar la cei care luptă împotriva Bisericii sau sunt „elemente sociale scandaloase” ci și la cei de lângă noi, care ne urăsc, ne invidiază, ne discreditează, ne vând…deși sunt „casnicii noștri”.

Fapt pentru care auzim în unele rugăciuni…cum că Domnul trebuie să ne scape de „vrăjmășia casnică”…Adică de aceea care e chiar în inima familiei noastre.

Și când soțul sau soția sunt vrăjmașul, mama sau tatăl, bunicii sau rudele, colegii sau prietenii…unde mai fugi de ei?

Așa cum l-am întrebat pe un coleg preot, care militează pentru neacceptarea actelor biometrice sau „a cipurilor” de orice fel, fie că sunt în computer, telefon sau document electronic: unde le propuneți oamenilor să fugă, să se refugieze? În ce munți, în ce deșerturi, pe ce planete…unde sateliții agențiilor de tot felul să nu-i poată detecta?

La fel și aici: unde fugi de acasă, dacă ești copil sau dacă depinzi de banii părinților tăi?

În ce altă Românie vrei să scapi, dacă și în Grecia, și în Spania, și în Irlanda…și oriunde…sunt „aceleași probleme fundamentale” ca și aici?

Pentru că salariul mare și o casă confortabilă nu te scapă nici de păcat, nici de boală, nici de teamă, nici de griji, nici de insatisfacții, nici de hoți, nici de cei care te detestă, nici de legile statului respectiv, nici de faptul că ai o familie proastă, nici de puțina cultură pe care o ai…nici de moarte.

Doar în aparență lucrurile stau mai bine.

Însă binele adevărat, cel interior, adică curățirea sufletului de păcate, umplerea ta de gânduri sfinte și de adevăr, se dobândește prin fapte bune și printr-o continuă asceză ortodoxă.

Și oriunde poți să te umpli de împlinire…dacă Îl lași pe Dumnezeu să te umple, să te împlinească.

Și te poți împlini și când toți te urăsc.

Și când toți îți bagă bețe în roate.

Pentru că împlinirea noastră, a tuturor, constă în aceea că ne dorim voia lui Dumnezeu și că ne nevoim, după puterea noastră, pentru ca să ne facem proprii Lui.

Însă cum scăpăm de vrăjmași? Nu scăpăm!

Căci dacă unul devine prietenul nostru…îi poate lua locul altul…care crede că stăm „în fața”…fericirii lui.

Și chiar dacă nu am avea niciun vrăjmaș, lucru cam greu de realizat, avem unul care nu doarme niciodată…și are o nesimțire clasică, cunoscută de către toți Sfinții Bisericii, împotriva noastră: Satana.

El și demonii lui ticluiesc tot timpul, se frământă cum să ne arunce în păcat și ridicol…fac și desfac la planuri…și ne amărăsc toată viața.

Căci, de fapt, în spatele vrăjmașilor umani de tot felul…sau a animalelor care se pornesc împotriva noastră…stă Satana și îngerii lui nefericiți, neîmpliniți, aroganți, răi, invidioși…și ei se fac părtași la răutatea acelora.

După cum spune românul: se înfrățesc cu dracu…pentru că astfel consideră că trec puntea…adică necazul/ greutatea/ problema avută

E ușor să ierți? La început nu…mai apoi, da

Și trebuie să te silești să ierți…după cum te silești să postești sau să te înfrânezi de la poftele desfrânate sau de la mânie.

Și a ierta înseamnă a nu mai dori să ai gânduri rele, disprețuitoare, arogante, trageri la rost ale altora.

Să nu ne mai certăm, în inima noastră, cu alții.

Să nu îi mai judecăm…și să nu îi mai minimalizăm în noi înșine.

Iar din iertare țâșnește o mare experiență duhovnicească.

Și anume: începem să îi vedem pe toți oamenii egali și buni. Nu mai vorbim cu oamenii având gânduri ascunse sau neserioase. Gândurile ni se limpezesc…inima ni se umple de delicatețe și de atenție. Vedem tot felul de detalii frumoase în oameni și în lucruri…pe care mai înainte nu le observasem. Nici nu știam că există.

Și toate acestea și multe altele se nasc din dorința de a nu-i mai minimaliza pe oameni, din hotărârea de a nu ne mai certa sau a nu mai avea gânduri rele împotriva cuiva…și de a ierta tot timpul, în lăuntrul nostru, mâhnirile, durerile, răutățile pe care ni le fac oamenii, animalele, insectele, dracii în chip și fel.

Așa că iubirea și milostivirea vin în mod firesc după pescuirea minunată.

Pentru că atunci când Domnul ne umple de harul întoarcerii la El, de harul convertirii spre El…ne învață primii pași ai iertării și ai bunătății.

De la Dumnezeul nostru treimic învățăm ce e iertarea, cum se manifestă ea, ce libertate interioară ne aduce, ce înțelepciune și frumusețe…și de aceea milostivirea noastră e tocmai revărsarea milostivirii Lui în noi.

Întru lumina Ta, Doamne, vom vedea lumină!

Întru smerenia Ta vom învăța milostivirea, iubirea Ta de oameni.

Pentru că acestea toate, Tu, Tu Însuți le reverși în noi și ne faci vii cu adevărat. Amin!

Excesul de comparații

 • CSAT = Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Astăzi s-a reunit.
 • În limba germană substantivele  se scriu cu literă mare.
 • Un program în limbajul Pascal e format din 1. antet, 2. parte declarativă (variabile, funcții,  subalgoritmi etc.) și 3. parte executabilă, cf. Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei, Informatica. Limbajul Pascal, manual pentru clasele IX-XI, Ed. Î.E.P. Știința, Chișinău, 1999, p. 7.
 • Temperatura normală a trupului uman e de 37 °C, cf. Illustrated Medical Dictionary, Ed. Dorling Kindersley,  2007, p. 276.
 • Dan Zamfirescu, Studii și articole de literatură română veche, Ed. pentru Literatură, București, 1967, 231 p.
 • Cultură înseamnă diversitatea pe care o poți personaliza.
 • A mulțumi înseamnă a recunoaște că ai învățat ceva fundamental.
 • În greacă: o ieréfs = preotul/ o laós = poporul. De aici ierurgie și laicat. Iar laicul nu e un profan…ci un membru al poporului lui Dumnezeu, adică al Bisericii.
 • În 1922 a apărut prima „biserică” penticostală în România.
 • Sediul central al Cultului Penticostal din România este, din anul 1955, pe strada Carol Davila, nr. 81, din București.
 • Arhidiac. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr. s-a născut pe data de 15 august 1960 la Sibiu. Între 1987-1992 a fost asistent, între 1992-1998 lector, între 1998-2003 conferențiar, din 2003 este profesor universitar și din 2004 conduce teze doctorale. Este Doctor în Teologie, specializarea Teologie Dogmatică, din 1996 și predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.
 • „Judecătorii Curţii Constituţionale a României au respins, joi [27 septembrie 2012], sesizarea PDL privind hotărârea Parlamentului de revocare a lui Vasile Blaga din funcţia de şef al Senatului. Drept urmare, Crin Antonescu rămâne preşedinte al acestei Camere”.
 • De la nuntă.
 • decizia CCR e o palmă zdravănă – şi involuntară – dată lui Băsescu şi PD-L, pentru că îi demască la Bruxelles ca mincinoşi penibili privind “lovitura de stat””.
 • Maria Grapini are „o avere estimată la 9-10 milioane de euro”.
 • Autoarea lui Harry Potter a trecut de la vrăjitorie la romane porno.
 • Mâine, 28 septembrie 2012, emisiunea Vorbe grele împlinește 2 ani.
 • oamenii sunt de două feluri: cei care fac lucruri și cei care explică de ce nu pot face lucruri”.

Istoria începe de oriunde o privești [28]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

(Vol. 1)

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a.

***

În Precuvântare la Literatura populara romănă[1], Moses Gaster spune că a lucrat mai mulți ani la această carte, și în țară și în străinătate, cu scopul de „a arăta că poporul nostru stă pe aceeași înălțime a culturei, pe care stau cele alte popoare ale Occidentului.

Poporul Român nu s’a isolat [izolat] de ori ce contact cu cele alte popoare și nu s’a hrănit în cursul secolilor cu fărămituri, căzute de pe masa anticităței [antichității] clasice.

Din potrivă vedem pe poporul Român într’o vecinică [veșnică] mișcare, desvoltând o energie intelectuală, cum e proprie tuturor popoarelor pline de viĭață și de viitor[2].

A se reține: sunt vorbele unui evreu…despre viața și creația poporului român.

Și pentru a scrie cartea și-a strâns de unul singur sursele, citind astfel numeroase texte manuscriptice și și-a cumpărat toată literatura străină citată în carte[3]. Literatură străină citată care „lipsește cu desăvârșire în bibliotecele noastre”[4].

Precuvântarea o scria la București, în decembrie 1882[5].

Își împarte cartea în trei mari capitole: I. Literatura estetică; II. Literatura etică și III: Literatura religioasă[6].

Introduce Alexandria, Varlaam și Ioasaf și Floarea darurilor la literatură estetică, fabulele lui Esop, proverbele și ghicitorile la literatură etică și la literatură religioasă include: Zidirea Lumei, Adam și Eva, Melhisedec, Avram, Epistolia Maicii Domnului,  Epistolia Domnului nostru Isus Hristos, Legenda Vinerei, Minunile Sf. Sisoe, colinde, balade, etc.[7].

Despre Epistolia Maicii Domnului, Gaster spune că e un text format din trei apocrife[8] și împarte discuția în două: Călătoria Maicii Domnului prin iad (p. 362-366) și Visul Maicii Domnului (p. 366-370).

Și autorul consideră că e un text bogomilic Călătoria Maicii Domnului prin iad pentru faptul că Sfântul Arhanghel Mihail joacă un rol important în descoperirea muncilor Iadului[9].

Referitor la Visul Maicii Domnului, autorul spune că nu se cunoaște originalul grecesc al acestui text[10].

Epistolia Maicii Domnului însă s-a tipărit pentru prima dată la noi în 1862 și autorul cunoștea încă 20 de editări ale textului în limba română[11]. Dar el deținea un manuscris al textului din 1784, într-o redacție mai scurtă[12].

*

În Prefața din 1911 la Oameni cari au fost[13], Nicolae Iorga spune că „adevărului i-am jertfit multe prietenii”[14]. Pentru că mulți s-au desolidarizat de el datorită lucrurilor pe care le-a scris de-a lungul timpului.

În primul volum a scris despre Eminescu, Anton Pann, Alecsandri, Kogălniceanu, Hașdeu, Ion Creangă, Densusianu, Spiru Haret, Caragiale și mulți alții. În al doilea volum, la fel, multe nume, printre care și Titu Maiorescu, C. Giurescu, Delavrancea, Coșbuc, Teodor Aman, A. D. Xenopol, Duiliu Zamfirescu, Ioan Slavici, Vasile Pârvan.

În vol. I, Iorga îi dedică 5 fragmente lui Mihail Eminescu: de la p. 34, 43, 104, 216 și 247.

Poetul Eminescu era pentru Iorga un om „cu o experiență largă și nenorocită[15][16], care scria poeme „în ritmuri de o muzică îmbătătoare și tainică[17].

Prietenia lui cu Creangă[18].

Membrii Junimii, afară de unul, îl considerau pe Eminescu drept un poet cu „ceva talent” dar care nu e „stăpân pe un scris limpede”, care are minusuri în ceea ce privește limba și gustul pentru literatură și care are idei cam înapoiate[19].

Hașdeu avea „un adânc dispreț”[20] pentru poemele lui Mihail…iar de la apariția primului volum de poeme, editat de Maiorescu, a început „cultul” pentru Eminescu[21].

Eminescu, „marele cetitor, era și un mare comunicativ [comunicator], un foarte harnic scriitor”[22]. Text editat pe 16 noiembrie 1903.

În al doilea text, Iorga vorbește despre cele 60 de poeme perfecte ale lui Eminescu[23]. Pe lângă poet, Eminescu a fost „un cugetător, un luptător, un profet”[24]. Însă Iorga exagerează în mod impardonabil când consideră că Eminescu a fost ca unul dintre Sfinții Profeți ai Scripturii[25].

Mihail avea un suflet „cald, comunicativ, războinic”[26]. El a scris Geniu pustiu la Viena, pe când era student, pe la 19-20 de ani[27]. Textul lui Iorga e din 11 ianuarie 1904[28].

De la p. 104 autorul scrie despre primul volum de proză al lui Mihail, editat de I. Scurtu sub titlul: Scrieri politice și literare[29].

Eminescu a fost „om mare”[30], de aceea s-a putut înțelege cu foarte puțini[31]. Un om genial[32]. Dintr-un articol al lui Iorga din data de 10 iulie 1905.

 În alt articol al lui Iorga, din 19 iunie 1909[33], Eminescu apare ca „genialul înaintaș [predecesor]”[34].

Și tot în 1909[35], Iorga scrie articolul În amintirea lui Eminescu, un articol la 20 de ani de la moartea poetului[36].

Și începe cu o frază cutremurătoare prin adevărul ei, pentru că e valabilă și astăzi: „Nu suntem în stare încă a-l prăznui [pe Eminescu] – când din punctul de vedere moral nu formăm încă un popor, căci prin înstrăinare ne lipsește clasa de sus, iar clasa de mijloc românească, întru cât se poate încălzi de amintirea gloriilor noastre intelectuale, se reduce la un număr destul de restrâns de cărturari”[37].

Eminescu a adus „un element nou” în țară, care era stăpânită pe atunci de moda franceză, prin sufletul său „îmbogățit de reflexivitatea germană”[38].

Iar Eminescu era „deplin conștient de valoarea operei sale și de îndreptățirea [de nevoia îndreptățită a] unui grai format din cetirea întregii noastre literaturi și din ascultarea românilor de pretutindeni”[39].

Tot în p. 250…despre Eminescu:

 (imagine)

Iar Iorga mărturisește în articolul de față că el a cunoscut opera poetică a lui Eminescu pe când era în clasa a 5-a de liceu, adică în 1886[40].


[1] Dr. M.[oses] Gaster, Literatura populara romănă, cu un apendice: Voroava garamantilor cu Alexandru Machedon de Nicolae Costin, Librar-editor Ig. Haimann, Bucuresci, 1883, 605 p.

[2] Idem, p. V-VI.

[3] Idem, p. VI.

[4] Ibidem.

[5] Idem, p. VIII.

[6] Idem, p. IX-X.

[7] Idem, p. IX-XII.

[8] Idem, p. 362.

[9] Idem, p. 366.

[10] Idem, p. 367.

[11] Idem, p. 369.

[12] Ibidem.

[13] În două volume: N. [icolae] Iorga, Oameni cari au fost, vol. I, ed. îngrij., pref. și note de Ion Roman, Ed. pentru Literatură, București, 1967, 349 p. și  N. [icolae] Iorga, Oameni cari au fost, vol. II, ed. îngrij. și note de Ion Roman, Ed. pentru Literatură, București, 1967, 405 p.

[14] N. [icolae] Iorga, Oameni cari au fost, vol. I, ed. cit., p. 3.

[15] Cu sensul de: nefericită.

[16] N. [icolae] Iorga, Oameni cari au fost, vol. I, ed. cit., p. 36.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Idem, p. 37.

[22] Idem, p. 38.

[23] Idem, p. 43.

[24] Idem, p. 44.

[25] Ibidem.

[26] Ibidem.

[27] Idem, p. 45.

[28] Idem, p. 47.

[29] Idem, p. 106.

[30] Ibidem.

[31] Idem, p. 107.

[32] Idem, p. 108.

[33] Idem, p. 218.

[34] Idem, p. 217.

[35] Idem, p. 253.

[36] Idem, p. 247.

[37] Ibidem.

[38] Idem, p. 248.

[39] Idem, p. 250.

[40] Idem, p. 250-251.

Istoria începe de oriunde o privești [27]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

(Vol. 1)

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a.

***

Cunosc trei ipoteze despre ziua de naștere a lui Moses Gaster[1].

Petre Florea vorbește despre data de 17 septembrie 1856[2]. Istoricul Moses Schwarzfeld[3] despre data de 16 septembrie 1856, iar Max Ludovic, sora lui, despre data de 25 august 1856[4].

Bunicul lui se numea Asriel Gaster (sinonimul grecesc al lui Asriel fiind Teofil)[5] și în copilărie Moses a locuit pe strada Sticlari din București[6].

Cunoștea ebraică, română, engleză și germană[7].  Și când era copil citea cărțile editate de anticarul Pinath[8] dar și de la anticarul Zwiebel[9], de unde a căpătat pasiunea pentru folclor[10].

A studiat la Liceul Gheorghe Lazăr între 1867-1871[11]. Și Elisabetha Mănescu spune că data de naștere a lui Moses, conform foii matricole de la liceu, e aceea de 17 septembrie 1856. Născut în București[12].

În liceu a învățat și greacă și latină[13].

Apoi a studiat cursul superior la Liceul Matei Basarab, de pe strada Lucaci din București, între anii 1871-1872[14]. Însă pe foaia matricolă de la acest al doilea liceu apare ca dată de naștere 12 septembrie 1856, că s-a născut la Amsterdam, în Olanda și că locuiește pe strada Calea Văcărești, nr. 49[15].

Clasele 6-8 de liceu le-a făcut la Colegiul Național Sfântul Sava din București[16].

La 19 ani studia la Breslau[17], în Polonia, ca „student al seminarului rabinic[18]. Adică în anul 1876[19]. Din Polonia trimitea articole în țară pentru revista Columna lui Traian[20] a lui Hașdeu[21].

În același 1876 își publică prima sa carte: Câteva rectificări la etimologiile grece, turce și maghiare ale lui Rösler. Multe fragmente din ea deja apăruseră în revista lui Hașdeu[22].

În 1879 devine Doctor în Litere la Leipzig[23], în Germania[24]. Titlul tezei: Zur rumaenischen Lautgeschichte: die Gutturale Tenuis [Guturalele tenuis conform istoriei românești], pe care o va tipări în Zeitschrift für Romanische Philologie [Revistă de Filologie Românească][25].

Se întoarce în țară și între 1881-1885 colaborează cu revistele Anuarul pentru israeliți și cu Revista pentru istorie, arheologie și filologie[26].

Însă Gaster e important pentru mine datorită prieteniei lui cu Mihail Eminescu. Despre această prietenie Elisabetha Mănescu scrie la p. 22-23 în cartea sa. Și Gaster e citat aici cu un pasaj în care își amintește despre „manuscriptele cele vechi” și despre Viețile Sfinților pe care Mihail le deținea[27].

În 1885 este expulzat din țară[28]. A trăit la Paris, apoi la Londra. Viață austeră, cu multe griji[29].

În 1890 se căsătorește cu Lucy Fridlaender, în Londra, cu care va avea 13 copii[30].

În 1921 vizitează România[31], după 36 de ani de exil, la invitația lui Octavian Goga, pe atunci Ministru al Artelor și al Cultelor, pentru a susține o serie de conferințe despre filologie și folclorul românesc[32].

A conferențiat două ore despre cuvântul spic, din punct de vedere filologic[33], în română și două ore, pe aceeași temă, în germană. Însă fără să se pregătească în prealabil[34].

Și a conferențiat în 1921 la Arad, Timișoara, București, Vălenii de Munte, Sighetul Marmației, Chișinău, Iași, Cernăuți și Oradea[35].

Pe 25 mai 1929 însă este ales membru onorar/ onorific de către Academia Română[36].  În primăvara lui 1939, Gaster moare la Londra[37]. Academia Română l-a comemorat în ședința sa din 10 martie 1939[38]. Elogiul i-a fost făcut de C. Rădulescu Motru[39].

Petre Florea citează în n. 2[40] a Prefeței sale din: Moses Gaster, Memorii (fragmente). Corespondență, ed. îngrij. și adnotată de Victor Eskenasy, București, 1998.

 A fost expulzat pe 19 octombrie 1885[41]. Dar în februarie 1936 a donat 206 manuscrise Academiei Române[42], 16 dintre ele fiind împrumutate de la Mihail Eminescu și pe care nu a mai putut să i le restituie[43].

…Și a murit „în timp ce mergea la Cambridge spre a ține o conferință despre literatura populară română[44]


[2] M. Gaster, Studii de folclor comparat, ed. îngr., pref. și note de Petre Florea, Ed. Saeculum I. O., București, 2003, p. 5.

[4] Elisabetha Mănescu, Dr. M. Gaster, Viața și opera sa, Ed. București, București, 1940, p. 8.

[5] Idem, p. 9.

[6] Idem, p. 11.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] Idem, p. 12.

[10] Idem, p. 11.

[11] Idem, p. 12.

[12] Ibidem.

[13] Ibidem.

[14] Idem, p. 13.

[15] Ibidem.

[16] Idem, p. 13-14.

[18] Elisabetha Mănescu, Dr. M. Gaster, Viața și opera sa, op. cit., p. 15.

[19] M. Gaster, Studii de folclor comparat, op. cit., p. 5.

[21] Elisabetha Mănescu, Dr. M. Gaster, Viața și opera sa, op. cit., p. 15.

[22] Idem, p. 15-16.

[24] Elisabetha Mănescu, Dr. M. Gaster, Viața și opera sa, op. cit., p. 19.

[25] Ibidem.

[26] Idem, p. 20.

[27] Idem, p. 23.

[28] Ibidem.

[29] Idem, p. 82.

[30] Ibidem.

[31] Idem, p. 85.

[32] Idem, p. 89.

[33] Ibidem.

[34] Idem, p. 89-90.

[35] Idem, p. 90.

[36] Idem, p. 79.

[37] Idem, p. 101.

[38] Idem, p. 104.

[39] Ibidem.

[40] M. Gaster, Studii de folclor comparat, op. cit, p. 5, n. 2.

[41] Idem, p. 8-9.

[42] Idem, p. 12.

[43] Idem, p. 13.

[44] Idem, p. 13-14.