Predică tematică la Duminica a XXII-a după Rusalii

Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr

(Luca XVI, 19-31)

„Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam.

A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraam, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie!

Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.

Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.

Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morţi”.

*

Sfânta Evanghelie din Duminica a XXII-a după Rusalii condamnă nerecunoştinţa, nepăsarea şi nemilostivirea care l-au „coborât” pe bogatul nemilostiv în iad, pentru că el devenise deja inuman sau subuman.

A ajuns în starea de singurătate a iadului, fiindcă n-a adunat în suflet nici un dram de iubire smerită şi milostivă, singura care-l putea ajuta să se apropie de Dumnezeu Cel milostiv şi sfânt.

Decăderea spirituală a bogatului nemilostiv sau starea sa de dezumanizare se vede în faptul că el nu era nici recunoscător faţă de Dumnezeu, nici milostiv faţă de oamenii săraci.

Deci, pe lângă faptul că era nerecunoscător lui Dumnezeu pentru bogăţia materială, bogatul nemilostiv a devenit şi insensibil sau nepăsător faţă de suferinţa semenilor săi. El a devenit indiferent faţă de suferinţa săracului Lazăr pe care îl vedea zilnic zăcând aproape de casa sa.

Prin urmare, tocmai fiindcă n-a trăit pe pământ în comuniune milostivă cu semenii săi, bogatul nu poate ajunge în comuniunea celor milostivi, adică în rai, în Împărăţia lui Dumnezeu Cel milostiv, ci sufletul lui coboară la starea nefericită a iadului spre care el s-a îndreptat în mod liber prin nepăsare spirituală şi lăcomie materială dezumanizantă.

Întrucât bogatul nemilostiv trăia într-o stare de autosuficienţă, de mulţumire de sine, de apreciere de sine, de preocupare exclusivă de sine, el nu se mai gândea nici la Dumnezeu, dătătorul vieţii şi al fericirii, nici la săracii şi bolnavii nefericiţi, care aveau nevoie de ajutorul lui.

Prin urmare, înţelegem că bogatul nemilostiv a fost osândit nu atât pentru faptele lui rele, cât pentru nerecunoştinţă, nepăsare şi nemilostivire, adică pentru binele pe care putea să-l facă, dar nu l-a făcut şi pentru că a confundat libertatea cu lenevia spirituală.

Nu bogăţia l-a dus în iad pe omul cel bogat, ci reaua ei întrebuinţare.

Pentru că nici bogăţia şi nici sărăcia nu sunt bune sau rele în ele însele.

Referitor la aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „…Nu sărăcia şi nici bogăţia în sine nu este un bine absolut, ci voinţa liberă cu care noi suntem înzestraţi. Această voinţă liberă s-o punem, deci, în rânduială şi să ne deprindem a cugeta cu înţelepciune. Dacă aceasta va fi bine întocmită, nici bogăţia nu va putea să ne scoată din Împărăţia cerurilor şi nici sărăcia nu ne va face să avem mai puţin; ci vom suferi în linişte sărăcia, fără a pune în primejdie dobândirea bunurilor viitoare şi fără a ne pricinui aici vătămare. Ci vom fi mulţumiţi şi aici şi ne vom învrednici de bunurile cereşti”1*.

Sfânta Evanghelie de astăzi nu vorbeşte despre alte fapte rele ale bogatului nemilostiv, în afară de faptul că trăia întru îndestulare. Desigur, se înţelege că toate faptele rele pe care le va fi săvârşit în viaţa lui au fost pedepsite, însă el este osândit mai ales pentru nepăsarea sau indiferenţa lui faţă de suferinţa aproapelui său.

Ştim din Sfânta Scriptură a Noului Testament că oamenilor li se va cere răspuns şi pentru omisiuni, adică pentru faptele bune pe care ar fi trebuit să le împlinească, dar le-au nesocotit. Adică nu se acceptă ca firească indiferenţa unora faţă de suferinţa altora, adică neomenia, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur:

„- Pentru ce, Doamne, nu pomeneşti şi de celelalte căi de păcat?

– Nu judec păcatul, răspunde Domnul, ci neomenia! Nu judec pe păcătoşi, ci pe cei ce nu s-au pocăit. Pentru neomenie vă osândesc! Aţi avut un leac atât de bun pentru mântuire, milostenia, cu care puteaţi şterge orice păcat, şi aţi dispreţuit o atât de mare binefacere. Ocărăsc neomenia, ca rădăcină a păcatului şi a toată necredinţa; laud omenia, ca rădăcină a tuturor bunătăţilor. Pe unii îi ameninţ cu focul cel veşnic, iar altora le făgăduiesc Împărăţia cerurilor”2*.

Deci, nu e suficient să nu faci rău nimănui, ci trebuie să faci bine multora. Nu e suficient să nu ucizi, să nu furi, să nu jigneşti, să nu asupreşti pe semenul tău, ci este necesar şi să-i faci mult bine după putinţă.

Când Mântuitorul Iisus Hristos vorbeşte despre Judecata viitoare (Matei 25, 31-46) spune că Fiul Omului sau Împăratul Judecător va zice celor de-a dreapta Sa, adică celor milostivi: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34).

Cei milostivi sunt numiţi binecuvântaţi, întrucât pentru ei s-a pregătit, încă de la întemeierea lumii, Împărăţia lui Dumnezeu, adică Împărăţia iubirii veşnice a Preasfintei Treimi.

În această Împărăţie a iubirii smerite vor intra oamenii cu suflet plin de iubire milostivă, care s-a arătat în fapta bună, în cuvântul bun, în prezenţa prietenoasă lângă bolnavul din spital sau lângă omul întemniţat.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată că Mântuitorul nu a spus: „am fost bolnav şi nu M-aţi vindecat sau am fost în temniţă şi nu M-aţi eliberat, ci am fost bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi cercetat”.

Adică, Dumnezeu nu ne cere să facem ceea ce întrece puterile noastre, nu ne cere să îl vindecăm pe cel bolnav, ci să îl cercetăm, să fim alături de el în singurătatea şi suferinţa lui, chiar dacă nu putem schimba imediat situaţia în care se află. Aceeaşi atitudine se cere şi faţă de cel străin sau faţă de cel întemniţat.

Deci, criteriul ultim al judecăţii tuturor oamenilor, indiferent de etnie, cultură, poziţie socială sau vârstă este iubirea milostivă.

Câtă iubire milostivă a arătat un om în viaţa sa pe pământ, atâta binecuvântare primeşte el în bucuria iubirii veşnice a Preasfintei Treimi din Împărăţia cerurilor.

Cei care au fost indiferenţi şi nemilostivi faţă de semenii lor în suferinţă sunt numiţi blestemaţi.

Acest apelativ extrem de aspru este un reproş-sentinţă care explică gravitatea nepăsării unora faţă de suferinţa altora.

Mântuitorul Iisus Hristos le spune celor de-a stânga sa, celor nemilostivi: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul (sau iadul) cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat” (Matei 25, 41-43).

Sfinţii Părinţi ai Bisericii învaţă că iadul sau focul cel veşnic şi întunecos nu a fost pregătit pentru oameni, întrucât pentru oameni a fost pregătită Împărăţia cerurilor, adică Împărăţia iubirii Preasfintei Treimi. Însă oamenii nemilostivi, care au ascultat mai mult de diavol şi de slujitorii lui decât de Dumnezeu, se despart de Dumnezeu Cel milostiv, deoarece au trăit în indiferenţă faţă de suferinţa celor din jurul lor.

Ca atare, deşi nu este destinat iadului, omul nemilostiv se aseamănă cu demonii prin lipsa de iubire smerită faţă de oameni. Demonii, deşi sunt inteligenţi, nu se mântuiesc, adică nu se pot uni cu Dumnezeu, fiindcă nu au în ei iubire smerită şi milostivă.

Aşadar, înţelegem că omul are o foarte mare responsabilitate faţă de oamenii aflaţi în suferinţă, încât mântuirea lui depinde de atitudinea lui faţă de ei. Nimeni nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu ocolind pe aproapele său.

La porţile Împărăţiei cerurilor vor sta martori pentru om cei care au primit ajutorul lui când se aflau în suferinţă sau în nevoi, dar şi cei care nu l-au primit, au fost uitaţi de el sau trecuţi cu vederea, dispreţuiţi ori alungaţi.

De aceea, Sfântul Grigorie de Nyssa spune că săracii sunt apărători sau avocaţi puternici ai celor milostivi, dar şi aspri judecători ai celor care nu au fost milostivi. Ei sunt portarii Împărăţiei cerurilor.

Trăim astăzi într-o vreme de criză economico-financiară, care în mare parte se datorează lăcomiei unora în defavoarea altora. Această criză aduce suferinţă, sărăcie şi necaz celor mai mulţi dintre oameni.

Din păcate, astăzi există unii oameni care au belşug de lucruri materiale, dar le risipesc cu multă uşurinţă şi nepăsare, în timp ce alţi oameni mor de foame.

În acest sens, cineva se ruga cu aceste cuvinte: „Dă, Doamne, pâine celor flămânzi, şi foame de Tine celor ce au prea multă pâine!”.

Deci, mai rea decât criza financiară este criza de umanitate, deficitul de omenie, când oamenii nu mai sunt umani, când nu mai sunt milostivi, când nu mai sunt iertători. Când nu mai sunt binevoitori faţă de semenii lor, atunci se află cu adevărat într-o criză pierzătoare de suflet.

Astfel, criza financiară de astăzi este în esenţă tot o criză spirituală. De aceea, într-o lume aflată în criză spirituală, morală, economică şi ecologică, credinţa în Dumnezeu şi comuniunea cu El sunt surse de speranţă şi de putere spirituală pentru solidaritate, pentru lupta împotriva păcatului, împotriva sărăciei şi suferinţei, singurătăţii şi disperării, dezbinării şi conflictelor de tot felul.

Aşadar, comuniunea cu Dumnezeu trebuie să devină centrul vieţii particulare şi sociale. Întreaga viaţă umană este chemată să se hrănească cu prezenţa şi iubirea lui Dumnezeu prin rugăciunea-respiraţie a sufletului şi printr-o vedere divino-umană a umanităţii şi a creaţiei.

De multe ori vedem că ajutorul dat aproapelui nu se poate realiza doar prin intenţii bune, ci, pentru a ajuta aproapele în situaţiile lui dificile, trebuie să cerem şi noi ajutorul lui Dumnezeu (cf. Ioan 15, 5).

De pildă, vindecarea demonizaţilor nu se poate face decât dacă ucenicii lui Hristos practică postul şi rugăciunea (cf. Matei 17, 21; Marcu 9, 29), pentru că numai Hristos, prezent duhovniceşte în ucenicii Săi, poate alunga demonii.

În concluzie, din Evanghelia de astăzi înţelegem că bucuria egoistă de bunurile materiale ale lumii pământeşti trecătoare, trăită în izolare şi indiferenţă de oamenii săraci, este o falsă bucurie care îndepărtează pe om de Dumnezeu. Nu bucuria lăcomiei şi a îmbuibării egoiste, fără cumpătare şi fără milostenie, ci bucuria iubirii smerite şi milostive, bucuria vieţii în comuniune cu alţii este adevărata bucurie a vieţii.

Să ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu Cel milostiv pentru a ne dărui puterea spirituală de a preţui şi cultiva chipul Său în noi şi chipul Său din fiecare om. Să ne rugăm lui Dumnezeu să sălăşluiască în noi prin Duhul Său Cel Sfânt şi să ne dăruiască puterea de a înlocui egoismul cu solidaritatea, indiferenţa cu grija faţă de alţii, obsesia profitului cu bucuria dăruirii, teama cu încrederea, violenţa cu pacea, disperarea cu speranţa, spre slava Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire. Amin.

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Note:

1. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Filipeni, Omilia a III-a.

2. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile despre pocăinţă, Omilia a şaptea.

Istoria filosofiei după Diogenes Laertios [3]

Prima parte, a doua.

Diogenes Laertios, Despre viețile și doctrinele filosofilor, Ed. Polirom, Iași, 1997, 618 p.

 ***

Anacharsis Scitul ar fi fost inventatorul ancorei și al roții olarului/ p. 89.

Anticii credeau că Epimenide a dormit 57 de ani într-o peșteră și când s-a întors acasă a găsit toate schimbate. Ar fi trăit 157 sau chiar 299 de ani. A „purificat” orașe, case, câmpuri și a întemeiat temple/ p. 90.

Era considerat profet și posedând puteri supranaturale: se credea că mănâncă hrană de la nimfe sau că nu mănâncă niciodată, iar el credea că s-a reîncarnat de mai multe ori/ p. 91.

Ferekyde era considerat de asemena profet și vorbește în vis cu Heracle și cu alți zei/ p. 92.

Epitaful de pe mormântul lui susține că în afară de el și de Pitagora, nu mai există alt adevăr / Credea că Zeus, Timpul și Țarina sunt veșnice/ Îi scria lui Thales, despre cartea sa: „eu nu-s pe deplin mulțumit de ea. Nici faptele nu-s în[tru] totul exacte, nici n-am încrederea de a fi descoperit adevărul, ci am vorbit numai de acele lucruri pe care le poate arăta cine cercetează problemele despre zei. Restul trebuie examinat bine, toată lucrarea mea fiind plină de înțelesuri ascunse”/ A murit mâncat  de păduchi, fără a putea fi tratat/ p. 93.

După cum se poate lesne deduce, nu e vorba de înțelepți sau filosofi în sensul de astăzi al termenului.

După Anaximandru, principiul lumii e infinitul. Credea că pământul e sferic și e în centrul lumii. A construit orologii, prima hartă a pământului și primul glob/ p. 94.

Anaximene: principiul lucrurilor este aerul și infinitul/ p. 94.

Era ucenicul lui Thales și povestește că acesta a murit uitându-se la stele și căzând într-o fântână/ p. 95.

Anaxagora este „cel dintâi care a pus rațiunea peste materie”. El a început prin a scrie: „Toate lucrurile erau amestecate la un loc; pe urmă a venit rațiunea și le-a pus rânduială”./ S-a scufundat în cercetarea naturii și considera drept patrie cerul/ Credea că în lună sunt dealuri și văi și locuințe/ p. 95-96.

Întrebarea firească este de ce căutau alt Principiu al lumii, când aveau teogonii și o religie care stabilea destul de clar cum au fost începuturile lumii?

Predică la Duminica a 22-a după Rusalii [2012]

Iubiții mei,

mai ales acum, în aceste zile de sărăcie, ortodoxul sensibil la durerile altora…își pune problema că nu e prea milostiv

Că nu dă prea mult și altora…

Adică cum să facă…să rupă din ce are…și să dea și altora…dar să-i mai rămână și lui?…Sau cum să dea altora…fără să își afecteze familia și statutul lor social?

Trebuie să dăm altora…până și noi devenim săraci?

Cu alte cuvinte: ce înseamnă să dai…să fii milostiv…și ca cine să fii milostiv?

Din Mt. 5, 48 rezultă că trebuie să fim telii/ desăvârșiți [cf. GNT] ca Dumnezeu. Paradigma/ exemplul nostru deci e Dumnezeu

Dar noi nu putem fi milostivi ca Dumnezeu…pentru că noi avem puține lucruri…și pe toate primite de la El!

În ce sens atunci trebuie să fim milostivi ca Dumnezeu?

În sens intensiv…și nu extensiv. În sensul deschiderii iubitoare față de oameni.

Pentru că milostenia nu constă în cât dai…ci în cum dai. Cu ce stare interioară

Motiv pentru care Domnul a lăudat milostenia văduvei [Mc. 12, 43-44], care a dat din sărăcia [isterisis] ei „toate câte avea [panta osa ihen]” [cf. GNT]. Câte avea în plus

Cu alte cuvinte, milostenia e ce te îndeamnă inima să faci pentru altul. Dar nu orice inimă…ci inima pe care a curățit-o, a îndreptat-o, a sfințit-o Dumnezeu.

Căci de aceea Domnul ne vorbește despre milostenie ca despre un act teologic, ca despre un act relațional, care vine din relația cu El.

Și cum altfel am putea să fim desăvârșiți ca El în milostivire, în atenție, în smerenie, în iubire, în credincioșie dacă El nu ne-ar învăța toate aceste lucruri?

Însă cine să ne învețe toate acestea…când Iisus nu mai e pe pământ…și nu mai stă de vorbă cu oamenii, așa, cum a stat de vorbă în Evanghelii?

Și atunci cum, Dumnezeul treimic Cel plin de slavă, stă de capul nostru ca să ne învețe viețuirea evanghelică?

Simțim noi prezența Lui în viața noastră, în adâncul ființei noastre?

Însă acest subiect, pentru mulți ortodocși, e unul tabu.

Pentru că ei cred că milostenie înseamnă să dai ceva de mâncare, de băut, o carte, o cămașă cuiva…de pomană…și acest lucru nu trebuie să te învețe nimeni…mai cu seamă…Dumnezeu.

Adică stă Dumnezeu cu tot muritorul să facă…lecții de milostivire?

Răspunsul surprinzător: Da!

Sfinții lui Dumnezeu sunt învățați de El, prin vedenii, iluminări și simțiri mistice/ duhovnicești cum să înțeleagă dogmele, cum să se roage, cum să slujească, cum să facă milostenie, cum să acționeze în toate momentele vieții lor.

Ei nu presupun că știu…până ce nu sunt învățați de El.

Însă cum ortodoxul de rând crede că mersul la Biserică, 5 lumânări, un pomelnic, o colivă și ciocnitul ouălor…e toată „viața ortodoxă”…nici prin cap nu-i trece că trebuie să se lase dăscălit/ învățat de Dumnezeu.

El știe „de la părinți”…el „află”…el „cunoaște”…face lucruri „paralel” cu Dumnezeu…fără să îl intereseze faptul dacă lui Dumnezeu „Îi cam place ceva” din viața și faptele lui…

Însă Dumnezeu, pe cei care-L întrebă de vorbă la modul serios…îi învață ce e milostenia!

Și nu le spune, pisălogește: „dă-i Miții 5 lei și lui Gheorghe o sticlă de vin de pomană”…ci îi învață, dumnezeiește, cum să fie milostivi cu toată creația

Adică nu doar cu cei bolnavi, orbi, șchiopi, accidentați, sărmani…nu doar cu oamenii…ci cu toată existența.

Și cel pe care îl învață Dumnezeu milostivirea…atunci acela știe să fie sensibil/ atent/ plin de conștiință/ de pătrundere duhovnicească și cu omul și cu cartea și cu versul și cu frunza și cu gărgărița și cu pădurea și cu orice creație…pentru că e plin de milostivirea lui Dumnezeu, Care nu-i împarte pe oameni în Sfinți și păcătoși, în mântuiți și nemântuiți [Mt. 5, 45]…ci le dă tuturor același credit, aceeași dragoste, aceeași atenție.

Dacă aș avea mulți bani…aș face cadouri multe…și, mai ales, surprinzătoare

Pentru că îmi place să bucur oamenii, să îi fac să se simtă bine

Însă darurile mele nu ar fi deloc milă/ milostivire/ milă dumnezeiască…ci doar bucuria mea…dacă eu nu le dau lor daruri din iubirea lui Dumnezeu pentru oameni.

Dar chiar dacă eu nu aș avea niciun ban…și niciun lucru să dau unor oameni…dacă le dau rugăciunea mea, încrederea mea în ei, dacă dialoghez cu ei, dacă îi fac să se simtă apreciați de un preot al lui Dumnezeu…atunci ei vor pleca plini de mila Lui, de milostivirea Lui, pentru că vor simți bucuria mea în ei.

Bucuria mea…care e bucuria Lui.

Pentru că mulți nu au nevoie de bani, nici de lucruri, nici de cărți, nici de darurile mele…ci de oameni care să le confirme faptulduhovnicia și sfințenia nu au murit de pe pământ.

Că mai există oameni, cu toate păcatele lor, care doresc lucrurile drepte, frumoase, cuvioase ale lui Dumnezeu și că nu e totul doar…șarlatanie

Și pentru astfel de oameni bat zeci de kilometri, se duc peste hotare…ca să îi găsească…

În Evanghelia de azi [[Lc. 16, 19-31] observăm că bogatul nu avea nevoie de dialog real…iar Sfântul Lazaros avea nevoie de susținere faptică în boala lui.

Nu s-au întâlnit pe niciun subiect…

Doar câinii, despre care vorbeam și altădată, au fost normali/ firești cu cel suferind [v. 21]. Însă ei, nefiind raționali, nu puteau decât să îi lingă rănile…și nu să le panseze…și să îl ducă într-un pat curat…și să îi dea de mâncare…

Și urmează moartea…cea cu doar două traiectorii…

Însă, în ciuda conștiinței de sine și a suferinței reale a bogatului în Iad (v. 24 sq)…există teologii eterodoxe care susțin că sufletele celor adormiți sunt „inconștiente” până la Judecata finală.

Că „adormirea”, de fapt, e „starea inconștientă” a sufletului în veșnicie…și nu o exprimare duhovnicească a stării trupului…care „doarme” sau „se descompune”…

Căci ce spunem noi despre trupul celui mort prin „adormit”? Că arată ca cineva care doarme, care se odihnește, în primele ore/ zile după deces.

Însă toată slujba Înmormântării vorbește despre sufletul care merge la Judecata Lui, care e conștient de păcatele lui, care e viu, care cere rugăciunea noastră pentru el, a Bisericii…și nu că sufletul ațipește până la a doua Sa venire.

De aceea veșnicia, acum, e plină de ființe și de suflete vii…și nu de morți, după cum ne-a spus Domnul la Mt. 22, 32.

Iar Dumnezeul viilor, Dumnezeul ființelor care, odată create de El, nu mai mor…e Dumnezeul care lasă libere creaturile Lui…pentru ca ele să își decidă împlinirea sau neîmplinirea ontologică pentru veșnicie.

De aceea Dumnezeu nu aruncă mereu cu trăsnetul în cel care Îl hulește…și nici nu curmă nedreptatea imediat, așa cum și-ar dori mulți dintre noi…pentru că El dorește să se vădească/ să se reveleze inima/ starea interioară a multora.

Și ați văzut că în momentele de persecuție, de prigoană, de austeritate…oamenii își dau arama pe față.

Pactizează pentru ca să le fie bine, fac tot felul de lucruri reprobabile, se mânjesc…până-n gât…

Însă nu greșeala definește omul ci ceea ce decide să facă cu greșeala dar și cu fapta lui bună.

Pentru că și binele poate fi folosit rău…după cum și răul poate fi convertit în mult bine.

De aceea a moșteni Raiul nu înseamnă „a aduna fapte bune” ci a te schimba interior prin tot binele pe care îl faci…pentru ca să-I semeni Lui, Dumnezeului tău.

După cum „a fi al dracului” nu înseamnă neapărat să îți pui cruce întoarsă și să îți crească două coarne în cap…ci să faci lucruri pe care știi, știi din destul…că nu trebuie să le faci.

Și Raiul…și Iadul…sunt începute acum, în interiorul nostru…pentru că e diferența între a fi și a trăi în harul lui Dumnezeu…și a fi indiferent și luptător împotriva harului și a adevărurilor Sale.

Câtă milostenie să dau, așadar, ca să fiu milostiv? Cât să mă rog ca să fiu rugător? Cât să postesc…ca să fiu postitor?

În continuu trebuie să dai, să te rogi, să fii postitor, să te pocăiești, să te schimbi…pentru ca să fii viu ca El. Adică plin de slava Lui.

Pentru că fapta bună, virtuoasă nu e ocazională…ci permanentă.

Și atunci când nu ai lucruri materiale de dat…dă-ți timpul, dă-ți sensibilitatea inimii, dă-ți cunoștințele, dă-ți cinstea, dă-ți corectitudinea altora…ca să se umple de bucuria lui Dumnezeu!

Dumnezeu să ne umple de simțirea Lui față de toți și de toate, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Istoria începe de oriunde o privești [44]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

(Vol. 1)

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a.

***

Merge în vizită la redacția ziarului Haareț[1]. Despre străzile Tel-Avivului[2] și vastele grădini de portocali[3].

La acea vreme, ca să îți cumperi materiale de construcție pentru o casă cu trei camere, o terasă și un duș, trebuia să plătești 150 de lire egiptene[4].

Fete de 20-25 de ani construiau lespezile de ciment pentru viitoarele trotuare ale Israelului[5].

Iar în 1926, evreii vindeau „teancuri de foi de tutun” dar și miere din flori de portocal[6]. Creșteau și viermi de mătase aduși „din India și aclimatizați în Palestina. Particularitatea lor e că trăesc [grafia autorului n.n.] nu pe frunzele de dud, ci pe frunze de ricin[7].

Marmura roșie de Metula[8]. „Oleandri înalți și viguroși[9]. Orzul, în luna aprilie, era „aproape copt” iar grâul se apropia „de seceră”[10].

Trenul dinspre Ierusalim[11]. Unde a fost capiștea lui Dagon[12]. Și ne spune despre cvuța sionistă pe care a văzut-o, adică despre „colonia comunistă”, care avea „o lăptărie prosperă și o grădină-pepinieră”[13].

O podgorie „de peste 5.000 de dumani (un duman = 900 de metri pătrați)”[14]. Lămâii erau „plini de roadă”[15]. Și scrie că a doua zi va vedea Ierusalimul[16]

Pe 22 aprilie 1926 părintele Grigore a intrat în Ierusalim[17]. Călătorește cu fratele Nicolae[18], cu trenul de clasa a III-a, călătoria costând 17 piaștri și jumătate[19].

Drumul între Jafa și Ierusalim „este jumătate drum de câmp și jumătate de munte[20]. „Văd lanuri de ovăz, petece de grâu și grădini potagere [de zarzavat n.n.], printre livezi de măslini și de migdali”[21].

Trece prin Ludd, adică prin vechiul Lydda, unde Sfântul Apostol Petru l-a vindecat pe Eneia [F. Ap. 9, 33-34][22].

Femeile arabe duc „crosne [sarcini de lemne duse cu spatele n.n.] fantastice de mărăcini”[23].

„Proecte” în p. 102. Mai multe scrisori de recomandare[24]. Catedrala „tristă și dezolată ca toate templele protestante”[25].

Și tot în p. 111: (fotografie).

„Ulițe întortochiate, pavate cu pietre cari au culoarea săpunului de casă și cari sunt lunecoase ca niște codri de săpun[26].

Mănăstirea Patriarhiei avea „o scară cu trepte de marmoră trandafirie”[27].

Ajunge la un hotel cu Biserică și bibliotecă teologică[28]. E vorba de ziua de 23 aprilie 1926, autorul amintindu-și că în 1925, în această zi, trecea prin Budapesta în drum spre Vizegrad[29].

Scrie familiei prima sa scrisoare din Ierusalim[30]. Cele 275 de trepte ale turnului de 60 de metri[31]. Ajunge pe Muntele Măslinilor[32].


[1] Gala Galaction, Scrisori către Simforoza. În Pământul făgăduinței, ed. a II-a, Ed. Cugetarea, București, f. a., p. 78. A se vedea saitul celui de azi: http://www.haaretz.com/.

[2] Idem, p. 79.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Idem, p. 80.

[6] Idem, p. 81.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] Idem, p. 83.

[10] Idem, p. 85.

[11] Ibidem.

[12] Idem, p. 85-86.

[13] Idem, p. 86.

[14] Idem, p. 87.

[15] Idem, p. 88.

[16] Idem, p. 89.

[17] Idem, p. 90.

[18] Ibidem.

[19] Idem, p. 91.

[20] Idem, p. 92.

[21] Ibidem.

[22] Idem, p. 93.

[23] Idem, p. 98.

[24] Idem, p. 103.

[25] Idem, p. 111.

[26] Idem, p. 115.

[27] Ibidem.

[28] Idem, p. 129-130.

[29] Idem, p. 131.

[30] Ibidem.

[31] Idem, p. 136.

[32] Idem, p. 138.

Ioan Jorj „l-a desființat” pe Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Primul email, sub titulatura Ioan Jorj, l-am primit pe 30 octombrie 2012, la ora 18.01, cu titlul „Nevegherea noastră” și are următorul conținut: „Cand masonii se aduna: Blogul lui Răzvan Codrescu”.

*

Al doilea email, cu titlul „Notațiuni” l-am primit în aceeași zi, la ora 19. 10. Cu următorul conținut: „Domnule parinte Doru,

 Va uram intru multi si fericiti ani! Noi va urmarim  de mult procuparile dvs. literare si teologice de inalta clasa.
Ne pare rau ca nu ati facut scoala de la Gradistea impreuna cu noi, desi noi va cunoastem si va examinam de multi ani in privinta patriotismului si corectitudinii dogmatico-mistice.
V-am citit pe suport de hartie cartea talmacita de dvs  dupa originalul in limba engleza al Feric. Augustin. Celelalte lucrari, la nivel on line, asemenea.
Cantitate si calitate impresionante, inspiratiuni, in buna parte, dupa misticul  pr. academician Popescu.
Noi credem ca meritati din plin sa emitei judecati de valoare pe blogul personal asupra stiintei, teologiei si culturii contemporane.
 Cu con-si-de-ratiune,
 Ioan Jorj
Bacau (cunoscuti  de la Dorna-Arini, locul de batjocorit  preotii cu minti slabe din provincie)

 30. 10. 2012”.

*

Al treilea, cu titlul: „Are sau nu dreptate? Mason din 2004”, mi l-a trimis tot în aceeași zi, la ora 19. 23. Cu următorul conținut: „FLORIAN BICHIR: Du-te la mănăstire, Prea Sfinţite! > EVZ.ro”.

*

Îi răspund la emailul „Notațiuni”, pe 30 octombrie 2012, la ora 21. 16, ca și când nu aș fi „înțeles” că omul crede că „își bate joc” de mine: „Sunteți persoana aceasta…sau nu? Vă mulțumim frumos pentru urări și pentru confidență!”.

*

La ora 21. 47 îmi răspunde: „Care persoana?  De cate ori ati slujit la Catedrala? Ultima data cand?”.

*

Îi scriu la 22. 07: „V-am întrebat dacă sunteți d-l Georgescu Ioan Jorj! Dacă nu…indicați-mi o pagină online, cu CV-ul dumneavoastră, ca să știu cu cine discut acum”.

*

Îmi răspunde la ora 22. 33: „Numele nostru este Ioan Jorj, nu Georgescu. Suntem cateva sute de persoane cu acest nume in tara. Noi suntem reprezentant de frunte al curentului stritionist (arta, pictura, poezie etc.), pe care noi l-am si inventat. Avem, ca si dvs, zeci de carti la nivel on line si multi admiratori (si speram sa fie si mai multi). Veti afla mai multe date depre noi daca aveti bunavointa. La multi ani!”.

*

Îi scriu la ora 23. 06: „Vă mulțumesc pentru detalii, domnule Ioan Jorj, încă odată vă mulțumesc și pentru urări și doresc să mă conduceți direct acolo, în pagina dumneavoastră online, pentru ca să vă cunosc CV-ul și opera. Vă mulțumesc anticipat!

Îmi cer scuze că nu v-am cunoscut până la această dată…”.

*

La ora 23. 30 îmi scrie ultimul email al zilei de 30 octombrie 2012: „Noi va multumim. Va indemnam sa aflati singur (dar, in final, ca universitar, poate ca nu vom avea ce face!).  E bine totusi sa avem o cunoastere personala, o experienta proprie vizavi de persoane si Persoana, nu sa  recurgem la CV, la pagina on line, la story of the life etc. Spre deosebire de dvs noi am cunoscut splendorile dumnezeirii, slava, nu din carti, ci din  proprie experienta. Si cu asta ne prezentam. Astfel, nu inselam oamenii. La aceasta experienta vrem sa va conducem”.

*

Bineînțeles că poți trage doar două concluzii: omul e dus cu pluta…sau totul e o glumă. De aceea nu mai avea rost să îi scriu…

*

A doua zi însă, pe 31 octombrie 2012, îmi scrie la ora 19. 52 și mesajul trimis e cel pe care l-am editat aici.

*

Și la articolul pe care l-am editat, compus din ultimul său email, am scris următorul comentariu la ora 20. 38: „Domnule Ioan Jorj,

credeam că pe dumneavoastră…cadru universitar…nu vă sperie critica pe texte.Dacă scrieți din experiență, lucrurile sunt muncite, nu ați plagiat, sunteți original…de ce vă temeți de ce spune critica?

Eu zic să ieșiți la vedere, cu nume, CV, operă…și să ne bucurăm de dumneavoastră!

Nu vreți să ne bucurăm de prezența și opera dumneavoastră?”.

*

Vede în scurt timp emailul său devenit articol pe TPA și îmi scrie online la 20. 55:  „Noi am observat ca dumneavoastra va bucurati doar de opera dumneavostra, desfiintand opera altora.

Badilita, de pilda, chiar e un om de litere si un teolog fantastic.

Recunoscut ca atare. Noi am constatat insa ca dvs. il batjocoriti pe nedrept. Prosteste.

Omul are minusurile lui, e drept, dar modul in care punteti problema noi credem ca este descalificant.

Ati suferit cumva in copilarie de anumite complexe?

IG”.

*

Îi răspund la ora 21. 06: „Deci îl comentez pe Cristian Bădiliță…pentru că am „complexe” din copilărie?!

Eu credeam că îl comentez pe texte…fără copilărie/copilării/ copilărisme…

Sunteți chiar Cristian B. sau un avatar al lui?

Să nu-mi spuneți că sunteți amico Crucero…că fac infarct!”.

*

Îmi scrie la 21. 21: „Va creati dusmani, prieteni, aveti vedenii, se pare.

In sfârsit, sunteti stapan pe blog.

Noi va spunem ca lumea va percepe ca pe un arogant, un troglodit, mai mult decat greu digerabil in verb, cu probleme grave de comportament. Un amator al scrisului e putin spus.

Daca nu va faceti o introspectie urgenta veti regreta in curand. Delir verbal e putin spus”.

*

Îi scriu la 21. 25: „Treceți foarte ușor de la sublinieri…la jigniri…fără să aveți o față.

Eu nu îmi permit să vă jignesc…ci doar subliniez…ceea ce afirmați.

Ne indicați cine sunteți, ce ați scris…și vom scrie și despre dumneavoastră…dacă asta e problema

Poate „ne plătiți” să scriem, nu?!

Cât ne dați pe un articol „laudativ” la adresa dumneavoastră?”.

*

Îmi scrie la 21. 41: „E o realitate…V-ar fi insa de mare folos jignirile, obida. Sa stati la o manastire intre frati, dupa vaci, la sapa, la trapeza. Sa fiti jignit si mai ales sa nu mai scrieti vreo 10 ani (cum n-a mai pictat pr Cleopa).

Sa fiti supus tuturor. Toti fratii sa va amarasca. Numai asa  ati constientiza cat de slaba e critica dvs pe text, cat de ridicole sint predicile inregistrate in casa, copertile cu Praedicationes.

Cat de infantil e tot ceea ce faceti.

Toate tin de anumite complexe copilaresti. Iesiti in arena, altfel veti ramane un troglodit pururea, cu o admiratie de sine fara seaman, dracesaca aproape.  Opere alese? Ptiu! Vindecati-va parinte Piciorus, cat mai e vreme!”.

*

Îi scriu la ora 21. 56: „Domnule Ioan Jorj,

noi vrem să vă admirăm și pe dumneavoastră. Și pe soția, pe mama, pe fiica, pe duhovnicul, pe ierarhul dumneavoastră…pe toată lumea din jurul dumneavoastră…numai că nu ne dați ocazia!

Așa, anonim, păreți foarte zmeu, foarte „geniu”, „ultra sfânt”…

Dar la fel or sta lucrurile dacă ne…întâlnim la domiciliul dv., dacă vă cunoaștem opera, dacă vă vedem fața?

Eu sunt în arenă…dumneavoastră unde sunteți?

Vă mulțumesc pentru jigniri!

Vă așteptăm în continuare…să fiți și mai creștin decât sunteți!”.

*

Îmi scrie la ora 21. 59: „Vai noua!”.

*

– Cine e Ioan Jorj?

– Nu știu…dar Dumnezeu îl știe

– Care sunt reproșurile sale?

– Următoarele:

1. sunt complexat din copilărie;

2. nu știu să apreciez oamenii;

3. cunosc cum să-mi fac dușmani;

4. sunt dezechilibrat psihic…lucru pe care l-a spus prin: „ai vedenii”;

5. sunt un arogant;

6. sunt un troglodit;

7. „greu digerabil în verb”;

8. „cu probleme grave de comportament”;

9. sufăr de delir verbal;

10. am nevoie de „o introspecție” urgentă;

11. trebuie să fiu jignit și să nu mai scriu 10 ani…probabil pentru ca „să mă smeresc”;

12. am o critică slabă;

13. am predici ridicole;

14. coperți urâte la cărți;

15. sunt infantil în tot ceea ce fac;

16. am o admirație de sine „fără seamăn, drăcească aproape”;

17. tot ce scriu e „nasol”, în concluzie…

– Când le-a făcut?

– De ziua mea de naștere…

– Mă citește?

 –  Da…și îl enervez…pentru că opera lui nu e comparabilă cu a mea. Dacă o pune alături e „mai mică”, eu sunt mai tânăr…iar dumnealui mai în vârstă

De aceea nu are față, nu are CV, nu are operă la vedere…dar mi-a spus că e „cadru universitar”. Se înțelege: la o facultate de teologie ortodoxă din România. Oare ăsta e nivelul profesorului de teologie din România?

 – De ce a semnat că e de la Bacău? De ce m-a întrebat de catedrală? De ce îl apără pe Bădiliță? De ce mă trimite la Codrescu și la Bichir? De ce „noi”? De ce masoni? De ce curent literar? De ce operă? De ce consideră că aș fi „altul” dacă aș fi „cadru universitar”? De ce e panicat? De ce se crede „superior” dacă nu are „cu ce”?

Dumneavoastră ce ziceți despre „prietenul” nostru online? Cum îl caracterizați?

De la față la idei

 • Deci, legea mi-a cerut să votez cum doresc, iar eu am votat “nu”. Adică am respectat legea”.
 • De ce tace portalul prezidenţial oficial Hotnews? Întreprindere promotoare a politicilor anticorupţie, finanţată atât din fonduri europene, cât şi (conform propriilor spuse) direct de către Sima. Care de priceput ce-a fost n-a făcut profit, ci a deturnat ce a luat de la afaceriştii care azi se ascund şi a băgat în apostolii anticorupţiei. Portalul portocaliu a fost acuzat, cu subiect şi predicat, că era instrumentul oficial de şantaj al fugarului de astăzi”.
 • Nostalgicul Petcu păstrează toate windowsurile! O avea vreun raft însă de cărți cumpărate…de mâna lui?!
 • Stanimir și Mănăstireanu discută de mama focului…pentru că iconul de la BCR are instinct primar foarte dezvoltat. Bine că Cruceru le are cu bicicletele și nu…cu publicitatea.
 • Răzvan Codrescu ne dă câte un poem, hai, maxim 3 pe zi…și câte un articol de nu știu când. De ce nu ni le dă pe toate, odată…și după aceea să mai scrie și altceva?
 • Afirmarea patriotismului ca sinteză a apărării interesului naţional nu este naţionalism găunos ci o datorie a tuturor celor care merg acum în campanie electorală cerând compatrioţilor să le acorde încrederea. USL se poate angaja într-o nouă bătălie pentru România, având datoria de a prezenta cetăţenilor atât eşecurile regimului Băsescu cât şi soluţiile sale la problemele, tot mai grele, ale oamenilor”.
 • Poate mulţi nu ştiu că revista „Flacăra”, fondată de neuitatul poet ADRIAN PĂUNESCU, apare şi acum, într-o serie nouă, sub titlul „Flacăra lui Adrian Păunescu”. Revista este coordonată de fiica cea mică, Ana-Maria Păunescu, sub a cărei înfăţişare delicată n-ai putea bănui niciodată clocotul interior de voinţă şi talent. Foarte rar se întâmplă – personal nu cunosc alt caz – să moştenească harul poetic al tatălui ambii copii, aşa cum se întâmplă cu cei ai lui Adrian Păunescu”.
 • Mă întorc la coadă și, din când în când, mă mai opresc de vorbă cu oamenii care deja se foiesc, trec de pe un picior pe altul, obosiți. O bătrână îmi zice că, dacă mai stau pe lângă grupul ei, mă ajută ea să mă bag în față, ”că doar n-o fi păcat mare.” Nu vreau să trișez, doar am aflat în orele petrecute în jurul cortegiului că există o singură regulă de aur: Să nu sari peste rând, altfel te bate Dumnezeu și, cu puțin ghinion, te bat chiar oamenii de la coadă. De altfel, peste câteva zile, spre spartul târgului, mulțimea deja nu mai tolerează abaterile și ia dreptatea în propriile mâini – femeile alcătuiesc patrule spontane, care să păzească gardurile și să-i supravegheze pe jandarmi. Deja vorba circulă și mitul se amplifică, bătrânele țipă că polițiștii ar face loc, pe furiș, domnișoarelor, iar o femeie mai tinerică lansează bomba, cum că noaptea ar veni autocare pline cu copii adormiți care se bagă în față la coadă”.
 • De când Traian Băsescu s-a ascuns la Cotroceni, operaţia asta este mai dificilă. Spre exemplu, zilele acestea, pentru a se îngropa tema stenogramelorlui Blejnar, s-au lansat din „depozite” subiecte diverse ţinute pentru a fi aruncate pe piaţă la nevoie: expulzări de terorişti, spioni de cupru, blatiştii CFR (pe modelul vameşilor plimbaţi cu elicopterul). În final, o concluzie mai puţin intelectuală: „Fraierii muşcă””. Ne lăsăm păcăliți de…diversiuni…
 • The Roman Catholic priesthood is not on the narrow path, not at all representing God of Abraham, Isaac and Jacob. The Vatican serves Lucifer and his plan to control the whole World”. Asta o spune un protestant sau un neoprotestant…care ridiculizează pe blogul său tot ceea ce înseamnă „slujbe” sau „sfinți” romano-catolici.
 • Ca un adevărat comandor, TB s-a prins că MRU, Neamţu, Papahagi sau Pavelescu nu sunt buni decât la dat cu gura, nu şi la munca brută de scos apa din chilia corabiei ciuruite. Astfel, Forţa Civică a  fostului premier a obţinut 34 de colegii, iar unul dintre cioburile istoricului PNŢCD, 26. Adică 7,5, respectiv 5,7 % din totalul pe ţară. Ţinând cont că nu vor câştiga aproape niciunul dintre acestea, e mai mult ca probabil că, în viitorul parlament, PDL-ul, acum într-un nou ambalaj, se va bate pentru întâietate în opoziţie cu adunătura lui Dan Diaconescu. În Bucureşti, unde Udrea şi Videanu au reuşit să ducă partidul undeva la 10%, democrat-liberalii au fost mult mai darnici, oferindu-le colegilor din alianţă mai multe gropi în care să-şi rupă gâtul. Forţoşii au primit 15% şi ţărăniştii 17,5 % din cele 40 de locuri”.
 • Limba română va fi predată, în premieră, la Universitatea Oxford, în cadrul primului lectorat finanţat de statul român în Marea Britanie”.
 • Niţu Tiberiu Mihail este propunerea lui Pivniceru pentru funcţia de procuror general al României. În timp ce pentru șefia DNA, Mona Pivniceru l-a propus pe Ioan Irimie. Potrivit legii, numirea procurorului general și cel al DNA, se face de către preşedintele României, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul consultativ al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii”.
 • La finele anului 2011, datele Consiliului Concurenţei, care citează rapoartele autorităţii de reglementare în comunicaţii (ANCOM), arată că numărul de abonaţi la serviciile de de retransmisie a programelor audiovizuale a atins 5,85 milioane, de la 5,24 milioane în 2007”.
 • Despre cum să fii penibil tot timpul: