Facerea (cap. 10)

Facerea

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

*

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: Septuaginta (LXX), ed. Alfred Rahlfs, Ed. Württembergische Bibelanstalt/ Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1935, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 7.

***

 

Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

***

Capitolul 10

1. Și acestea sunt nașterile [e ghenesis] fiilor lui Noe: Sim, Ham [și] Iafet. Și lor li s-au născut fii după potop.

2. Fiii lui Iafet: Gamer  și Magog şi Made  și Iovan și Tovel  și Mosoh  și Tiras [1].

3. Și fiii lui Gamer: Ashanaz  și Rifat  și Torgama [2].

4. Și fiii lui Iovan: Elisa și Tarsis, chitii și rodii [3].

5. Din aceştia s-au separat/ împărțit[4] insulele/ ostroavele[5] neamurilor [nisi ton etnon] în pământul lor, fiecare după limba [sa] în triburile lor și în neamurile lor.

6. Și fiii lui Ham: Hus şi Mesraim, Psud și Hanaan[6].

7. Și fiii lui Hus: Sava şi Evila şi Savata și Regma și Savacata. Și fiii lui Regma: Sava şi Dadan[7].

8. Și Hus a născut pe Nevrod [8] [și] acesta a început a fi uriaș [gigas] pe pământ[9].

9. Acesta a fost uriaș vânător[10] [gigas chinigos] înaintea Domnului Dumnezeu. Pentru aceea vor zice: „uriaș vânător ca Nevrod înaintea Domnului”.

10. Și a fost începătura împărăției lui Babilonul și Orehul [11] și Arhadul [12] şi Halanniul[13] în pământul Sennaar [14].

11. Din pământul acela a ieșit Assur [15] şi a zidit Ninevi [16] și cetatea Roovot[17] şi Halahul [18].

12. Și Dasemul, între mijlocul Nineviei și între mijlocul Halahului: aceasta este cetatea cea mare[19].

13. Şi Mesraim a născut ludiimii [Loudiim] şi enemettimii [Enemettim] şi laviimii [Laviim] și neftaliimii [Neftaliim][20].

14. Şi patrosoniimii [Patrosoniim], şi hasloniimii [Hasloniim] – de unde au ieșit, de acolo, filistiimii [Filistiim] – și caftoriimii [Caftoriim][21].

 15. Și Hanaan a născut pe Sidon [ton Sidona], întâiul-născut, și pe Hetteos [ton Hetteon][22],

16. Și pe Iebuseos [ton Iebuseon], și pe Amorreos [ton Amorreon], şi pe Ghergheseos [ton Ghergheseon][23],

17. Şi pe Eveos [ton Eveon], şi pe Arucheos [ton Arucheon], şi pe Asenneos [ton Asenneon][24],

18. Şi pe Aradios [ton Aradion], şi pe Samareos  [ton Samareon], şi pe Amati [ton Amati]. Și după aceasta s-au împrăștiat neamurile hananeonilor [Hananeon][25].

19. Și s-au făcut hotarele hananeonilor de la Sidon [Sidonos] până au ajuns întru Gherara și Gaza[26], până au ajuns la Sodoma și Gomorra, Adama și Sevoim, până la Lasa [27].

20. Aceștia sunt fiii lui Ham în triburile lor, după limbile lor, în țările lor și în neamurile lor.

21. Şi lui Sim i s-a născut și lui, [acesta fiind] tată tuturor fiilor lui Eber [28], frate lui Iafet celui mai mare.

22. Fiii lui Sim: Elam și Assur şi Arfaxad  și Lud și Aram şi Chenan [29].

23. Și fiii lui Aram: Os  și Ul  şi Gater și Mosoh[30].

24. Și Arfaxad a născut pe Chenan, şi Chenan a născut pe Sala, şi Sala a născut pe Eber[31].

25. Şi lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Falec, căci în zilele lui s-a împărțit pământul și numele fratelui său era Iectan[32].

26. Și lui Iectan i s-a născut Elmodad  şi Salef și Asarmot și Iarah[33]

27. și Odorra şi Ezil  și Decla[34]

28. și Avimeil și Safev [35]

29. și Ufir  și Evila şi Iovav [36]. Toţi aceştia sunt fiii lui Iectan.

30. Și s-a făcut sălaşul lor de la Massi până a ajuns întru Sofira [37], la muntele răsăriturilor [oros anatolon][38].

31. Aceştia sunt fiii lui Sim în triburile lor, după limbile lor, în țările lor și în neamurile lor.

32. Acestea sunt neamurile fiilor lui Noe după nașterile lor, după neamurile lor. Din acestea s-au împrăștiat [diesparisan][39] insulele neamurilor [nisi ton etnon][40] pe pământ, după potop.


[1] În ed. BOR 1988: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşeh, Tiras. În ed. BOR 2001: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.

[2] Ed. BOR 1988: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. Ed. BOR 2001 dă aceleaşi nume.

[3] Ed. BOR 1988: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim. Ed. BOR 2001 are nume identice.

[4] În Biblia de la 1688.

[5] Ibidem.

[6] Ed. BOR 1988: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. Ed. BOR 2001: identice.

[7] Ed. BOR 1988: Seba, Havila, Savta, Rama şi Sabteca, Şeba şi Dedan. Ed. BOR 2001: identice.

[8] Nimrod, în ed. BOR 1988 și 2001.

[9] În LXX nu apare ideea că a fost primul sau cel dintâi conducător al pământului, cum apare în ambele ediţii româneşti.

[10] În ed. BOR 1988: vânător vestit / ed. BOR 2001: vânător puternic.

[11] Ed. BOR 1988: Ereh / ed. BOR 2001: Ibidem.

[12] Ambele ed. rom: Acad.

[13] Idem: Calne.

[14] Ed. BOR 1988: Senaar/ ed. BOR 2001: Şinear.

[15] În ambele ed. rom: Asur.

[16] Idem: Ninive.

[17] În ed. BOR 1988: Rehebot-Ir/ ed. BOR 2001: Rehobot-Ir.

[18] În ambele ed. rom: Calah.

[19] Ed. BOR 1988: Resen, Ninive, Calah/ Ed. BOR 2001: Ibidem.

[20] Idem: Miţraim are fii pe Ludim, Ananim, Lehabim şi Naftuhim/ Idem: Din Miţraim s-au născut Ludiţii, Anamiţii, Lehabiţii, Naftuhiţii.

[21] Idem: Patrusim, Casluhim, Filistenii şi Caftorim/ Idem: Patrusiţii, Casluhiţii, Filistenii şi Caftoriţii.

[22] Idem: Canaan, Sidon, Het/ Idem: Canaan, Sidon şi Heteul.

[23] Idem: Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu/ Idem: Iebuseul, Amoreul, Ghergheseul.

[24] Idem: Heveu, Archeu, Sineu / Idem: Heveul, Archeul, Sineul.

[25] Idem: Arvadeu, Ţemareu, Hamateu/ Idem: Arvadeul, Ţemareul, Hamateul.

[26] Ca substantiv comun, numele localităţii Gaza, din sud-vestul Palestinei înseamnă: comoară [regală] [i gaza, -is]. Se pare că este un nume de provenienţă persană, cf. BLM Morphology + Gingrich, apud BW 07.

[27] Ed. BOR 1988: Sidon, Gherara, Gaza, Sodoma, Gomora, Adma, Ţeboim, Lasa / Ed. BOR 2001: Sidon, Gherara, Gaza, Sodoma, Gomora, Adma, Ţeboim, Laşa.

[28] Idem: Eber /Idem: Ever.

[29] Idem: Sem, Elam, Aşur, Arfaxad, Lud, Aram/ Idem: Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Din ambele liste lipseşte Chenan.

[30] Idem: Aram, Uţ, Hul, Gheter, Maş / Idem.

[31] Idem: Arfaxad, Cainan, Şelah, Eber / Idem: Arfaxad, Cainan, Şelah, Ever.

[32] Idem: Eber, Peleg, Ioctan / Idem: Ever, Peleg, Ioctan.

[33] Idem: Ioctan, Almodad, Şalef, Haţarmavet, Ierah/ Ibidem.

[34] Idem: Hadoram, Uzal, Dicla/ Idem.

[35] Idem: Obal, Abimael, Şeba/ Idem.

[36] Idem: Ofir, Havila, Iobab / Idem.

[37] Idem: Meşa, Sefar / Idem.

[38] Idem: Muntele Răsăritului/ Idem: muntele răsăritului. Însă în LXX avem muntele răsăriturilor. Expresia aceasta, muntele răsăriturilor, este una dintre cele mai duhovniceşti definiţii ale omului duhovnicesc. Căci ce este omul duhovnicesc decât muntele care a răsărit din multele răsărituri ale luminii dumnezeieşti în viaţa lui? Ce este omul duhovnicesc decât cel care răsare pentru mulţi ca un soare sau răsare în viaţa multora ca un soare? Sfântul este muntele răsăriturilor. Sfântul este cel întru care răsare lumina şi din care răsare lumina.

[39] În Biblia de la 1688: s-au rășchirat.

[40] Expresie care apare de două ori în acest capitol: 10, 5 și 10, 32.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *