Între vremuri. O prezentare a vieții lui Karl Barth și o introducere în teologia Cuvântului

Bunaciu 1

Otniel Ioan Bunaciu, Între vremuri. O prezentare a vieții lui Karl Barth și o introducere în teologia Cuvântului, Ed. Dorotea, fără an, fără oraș, 175 p.

***

Bunaciu 3

De pe coperta ultimă, după cum putem vedea, aflăm de la Radu Gheorghiță că aceasta e teza sa doctorală. Adică un „rezultat al studiilor doctorale”.

Autorul dedică cartea „părinților mei, Bunaciu Ioan și Otilia, soției mele Camelia și fiului meu David”.

Din Cuprins aflăm că teza sa e împărțită în 8 secțiuni, plus două anexe și bibliografie.

Din Cuvânt înainte, p. 5-7, semnat de Dr. Radu Gheorghiță, de la Universitatea Emanuel Oradea, aflăm că lucrarea de față e „o introducere în monumentala operă și gândire a lui Karl Barth”, p. 5.

Îndrumătorul tezei: Dr. Paul Fides de la Oxford, p. 5.

Introducerea autorului (p. 9-13). „Biserica…[este] un început a Împărăției lui Dumnezeu”, p. 12.

Autorul l-a citat pe Barth din engleză și nu din germană. Potrivit ediției T & T Clark, p. 13.

Secțiunea a 2-a: Contribuția teologică a lui Karl Barth, p. 14-30.

Karl Barth s-a născut la Basel în 10 mai 1886, p. 14. Și-a început studiile la Berna, apoi la Berlin, unde l-a avut profesor la NT pe Hermann Günkel și la VT pe Adolf von Harnak, p. 14.

S-a întors să studieze la Berna, apoi la Tübingen, unde a studiat NT cu Adolf Schlatter, apoi la Marburg, unde i-a avut profesori pe Jülicher, Heitmüller și Wilhem Harmann, p. 14.

De la ei a înțeles că „teologia nu se poate întemeia pe judecăți raționale abstracte”, p. 14.

„Barth a rămas un simpatizant al socialismului până la sfârșitul vieții”, p. 21.

Din 1930 a început să predea Teologie sistematică la Bonn, în locul lui Otto Ritschl, care se pensionase, p. 26.

Primul volum din Dogmatica sa a apărut în 1927 și a vrut apoi să-l revizuiască, p. 26.

„Obiectivizarea lui Dumnezeu”, p. 28.

„Barth respinge clasica doctrină calvină a dublei predestinări”, p. 29.

Secțiunea a 3-a: Repere teologice în teologia lui Karl Barth, p. 31-61.

El a identificat Cuvântul lui Dumnezeu cu Iisus Hristos, p. 35.

Teologia lui Barth „se mișcă mereu de la particular către general”, p. 39. Pornește mereu de la mărturia biblică, p. 40.

„Pentru Barth limbajul teologic se adresează ființei umane în totalitatea sa”, p. 48. E adevărat! Dacă nu privim raportarea omului în actul credinței ca pe una holistică nu putem trăi și scrie o reală teologie.

Secțiunea a 4-a: Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu (p. 62-73).

„pentru Barth hristologia este întemeiată ontologic”, p. 63.

„Persoana lui Isus Hristos este…diferită de lucrarea sa dar nu poate fi separată de aceasta”, p. 69.

Secțiunea a 5-a: Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, p. 74-103.

Scriptura nu este „un document istoric, ci un document al Bisericii”, p. 76. Cu mențiunea cea mai importantă și anume aceea: e un document…al Bisericii Ortodoxe și nu al calvinismului.

Secțiunea a 6-a: Predicarea, Cuvântul lui Dumnezeu, p. 104-150.

„Dogmatica nu este privilegiul unor oameni și nu reprezintă o treaptă mai înaltă de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu decât credința”, p. 148.

Secțiunea a 7-a: Considerații critice, p. 151-156. Aparțin însă lui James Barr și nu autorului.

Secțiunea a 8-a: Încheiere (p. 157-158). Barth a murit pe 9 decembrie 1968, p. 157.

Fără prea multe citări și pagini…în care autorul dă senzația că „le cunoaște” și nu „le cercetează”. Adică nu e o cercetare pe texte ci un rezumat în urma unor citiri a operei lui Barth. Cu greu poate fi numită teză doctorală

Bunaciu 2

Viața Bisericii conform metaforelor pauline

Terinte 1

Ciprian-Flavius Terinte, Viața Bisericii conform metaforelor pauline, [teză doctorală], Ed. Metanoia, Oradea, 2010, 350 p.

***

Terinte 2

Cartea începe cu Cuprinsul, din care aflăm că e structurată în Introducere (7-30 p.), 6 capitole (33-323 p.), Concluzii (p. 325-332) și Bibliografie (333-350).

În Introducere trece în revistă cercetarea modernă pe problema studiată. Și după ce îl citează, în prima notă a cărții, pe Congar, în a doua îl citează pe Părintele Valer Bel, p. 7.

„Apostolul Pavel a descris Biserica în modul cel mai variat, deoarece s-a adresat prin epistolele sale unui număr mai mare de comunități creștine”, p. 8.

Și autorul începe bibliografia temei, din p. 8, cu Paul S. Minear, pe care îl consideră un „clasic pentru cercetarea metaforelor eclesiologice noutestamentare”, p. 8.  Se raportează la studiul său, Images of the Church in the New Testament, 2004, p. 8-9.

Minear s-a ocupat în cartea citată cu 96 de metafore eclesiologice noutestamentare, p. 9.

După care urmează Kevin Giles, p. 10, Everett Ferguson, p. 10-11, Geoffrey Preston, p. 12, Raymond F. Collins, p. 12-13 [metafora trupului, p. 12], Robert Banks, p. 13-14, Hans Küng, p. 14-16.

Pe Küng îl abordează din perspectiva lui The Church, London, 2001, p. 14.

În p. 16-19 vorbește despre Părintele Nikolai Afanasiev, ortodox. Referindu-se la Biserica Sfântului Duh, Ed. Patmos, 2008, p. 16 și Idem, p. 16, n. 14.

Părintele Boris Bobrinskoy e studiat ultimul în Introducere, p. 19-21.

În p. 21, autorul consideră că „interesul superficial față de metafore trădează o ușoară lipsă de preocupare a eclesiologiei biblice contemporane față de natura Bisericii, mai ales când vine vorba de componenta tainică a vieții eclesiale”.

Și de aceea consideră că „un demers teologic” pe problema eclesiologiei „trebuie să pornească de la premisa că Biserica este ea însăși o Taină”, p. 21.

Cap. 1 începe în p. 33 și se numește Rădăcini vechi-testamentare ale Bisericii.  Și prima citare a capitolului e din Sfântul Simeon Noul Teolog, cf. p. 33, n. 1.

Legământul lui Dumnezeu a fost făcut cu un popor și nu cu un individ, p. 52.

Alegerea lui Israel înseamnă totodată statutul de „popor ales” dar și pe acela de „întâi născut al lui Yahweh”, p. 59.

„Răscumpărarea lui Israel este însă – în esență – o răscumpărare de sub puterea păcatului, deci o izbăvire duhovnicească”, p. 63.

Multe citări patristice în teză și din teologi ortodocși recenți. Autorul are multă deschidere față de alte spații religioase și nu privește restrictiv, adică numai în NT, problema eclesiologică.

Cap. 2. Cristos, Împărăția lui Dumnezeu și Biserica în Evangheliile sinoptice, începe în p. 97.

Iar autorul concluzionează în mod corect faptul că „nu trebuie să căutăm în Evanghelii o învățătură de sine stătătoare despre Biserică. Mântuitorul nu a intenționat ca în timpul activității Sale să formeze o comunitate cu structuri de organizare, o arhitectură specifică, o constituție proprie și cu o liturghie bine stabilită”, p. 114. Însă El i-a luminat pe Apostolii Lui ca să facă toate acestea, adică slujirea Bisericii.

Cap. 3. Evoluția conceptului de Ecclisia și folosirea acestuia de către Apostolul Pavel începe în p. 121.

„Traducătorii Septuagintei au folosit termenul ecclisia începând cu cartea Deuteronom, de obicei pentru a traduce ebraicul cahal”, p. 124.

Creștinii au preluat ecclisia/ biserică din LXX, p. 128.

La Sfântul Pavel, Biserica înseamnă și „realitate cerească”, p. 135.

În cap. 4 începe subiectul propriu-zis al tezei. Și poartă numele: Metafore ecclesiologice în epistolele pauline timpurii. Începe în p. 139.

Despre iotesia/ înfiere, începând cu p. 157.

„Fiii lui Dumnezeu” sunt „călăuziți de Duhul lui Dumnezeu”, p. 169.

„Rămășița aleasă”, p. 209.

„Credința nu este altceva decât recunoașterea nevredniciei personale și a dependenței totale de harul dumnezeiesc”, p. 211.

„când apostolul Pavel numește Biserica „templul lui Dumnezeu”, el are în vedere sălășluirea puterii divine în mijlocul ei și manifestarea acesteia prin înnoirea indivizilor care o formează”, p. 238.

Autorul folosește, cu precădere, individ, acolo unde ar trebui să folosească persoană. Biserica e formată din persoane, pentru că membrii ei au legături personale și între ei și cu Dumnezeu. Legături care îi personalizează și nu îi singularizează.

Indivizii sunt în sociologie, unde sunt văzuți fără prea multe relații între ei, dar aparținând aceleiași etnii sau grupări.

Biserica ca trup al lui Hristos, începând cu p. 238.

Botezul în Duh, p. 243.

„Creștinii sunt înnoiți de Duhul”, Care îi face să fie un singur Trup al lui Hristos. Dar, în același timp, tot Duhul Sfânt „creează diversitatea caracteristică oricărui trup”, p. 248. Și se observă accentul pnevmatologic central al autorului în ecclesiologie. Pentru că el acordă preeminență lucrării Duhului, în comparație cu lucrarea lui Hristos, în realitatea Bisericii.

Nu a vorbit niciodată până acum despre o perspectivă trinitară asupra Bisericii.

Însă în p. 259, autorul vorbește despre un fundament hristologico-pnevmatologic al Bisericii: „Biserica este constituită de Cristos ca o comunitate înnoită prin puterea lui Dumnezeu lucrătoare în inimile credincioșilor creștini sub acțiunea Duhului Sfânt, care mărturisește în modul cel mai lămurit Împărăția lui Dumnezeu”.

Cap. al 5-lea începe în p. 263 și se numește Metafore eclesiologice în epistolele pauline ale captivității.

Prin ideea de Cap al Bisericii, Sfântul Pavel vrea să spună că „Cristos este Domnul Bisericii, adică Cel care o conduce și care dă sens existenței ei”, p. 282.

„Iubirea lui Cristos pentru Biserica Sa devine cauză și exemplu pentru iubirea pe care soții creștini le-o datorează soțiilor lor”, p. 293.

În p. 299 autorul spune: „Mântuirea nu mai presupune doar împăcarea omului cu Dumnezeu, ci și a oamenilor între ei. Mântuirea înseamnă mai mult decât iertarea păcatelor, eliberarea de sub stăpânirea puterilor spirituale malefice, înfierea credincioșilor creștini de către Dumnezeu și unirea cu Cristos în înviere și slavă. Mântuirea înseamnă și unire a credincioșilor între ei, indiferent de diferențele și barierele care altădată îi separau”, p. 299.

Concluzia cap. 5: „În concluzie, prin metaforele eclesiologice din Epistolele sale către coloseni și efeseni, apostolul Pavel arată că Biserica este comunitatea pe care Cristos, Cel plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, Își revarsă viața și puterea înnoitoare în vederea creșterii necontenite a Bisericii în sfințenie și unitate, pentru ca astfel să ajungă la îndumnezeirea după fire, adică la asemănarea ei cu Mântuitorul și Mirele ei – Cristos”, p. 314-315.

Cap. 6 și ultimul, începe în p. 317 și se numește Metafore eclesiologice în epistolele pastorale.

Icos Teu/ Casa lui Dumnezeu (p. 317-320), stâlpul și temelia adevărului, p. 321-322

În Concluziile finale (pentru că autorul are și concluzii preliminare, la fiecare capitol), autorul afirmă că „pneumatologia apostolului Pavel este o categorie ontologică în eclesiologia sa”, p. 326-327. Adevărat! Pentru că prezența harului lui Dumnezeu în om, la creație, este ontologică, constitutivă.

Legătura Domnului cu Biserica Sa e una organică, p. 327.

„În calitatea ei de Taină, menirea Bisericii este și aceea de a-l pune în fața Tainei pe omul postmodern, închis în celula prezentului utilitarist”, p. 330.

Însă nu știu cum rezolvă autorul, în mod practic, pragmatic realitatea Bisericii ca Taină, când penticostalismul nu are Sfinte Taine ci doar ceremonialuri simbolice. Sintagma, Biserica înțeleasă ca Taină, e una ortodoxă și pentru noi ea are relevanță practică. Dar ce facem cu ea în penticostalism, unde Taina nu are „relevanță practică”?

În concluzie, teza sa este, de departe, una cu deschidere largă spre problema eclesiologică și privește punctual, când se referă la Scriptură, problema în cauză. Mi-ar plăcea însă să îl văd pe domnul Ciprian Flavius Terinte încercând să lege Scriptura de istoria Bisericii și de istoria penticostalismului. Sau să mă ducă, în mod critic și practic, la o perspectivă eclesiologică aplicată asupra penticostalismului, în comparație cu ce găsim despre Biserică în Scriptură și la Sfinții Părinți.

Pentru că aici e marea și insolubila problemă a tuturor grupărilor eterodoxe: dacă pot lega faptic și nu ipotetic istoria bisericii lor de istoria Bisericii lui Hristos.

Îmi plac oamenii care se specializează pe Scriptură, pe Sfinți, pe teologi, care sunt acrivici cu textele în sine…Dar problema practică a teologiei e una singură: dacă teologia noastră slujește adevărata Biserică a lui Hristos sau o fantasmă eclesiologică. Iar pentru mine, ca și pentru Sfinții Bisericii, orice grupare eterodoxă este o fantasmă teologică.

Poți fi specialist în teologie, te poți apropia onest de texte…numai că, dacă nu faci parte din Biserica lui Hristos, teologia ta este lovită de nulitate. Pentru că nu e soteriologică pentru tine și nici pentru alții.

*

Și am aflat de la Emanuel Conțac faptul că autorul a făcut doctoratul cu Părintele Vasile Mihoc, la Noul Testament.

Terinte 3

Istoria are surprize destule

  • Decență e atunci când acorzi respect sacrificiului”.
  • „45, 5% din respondenţi consideră că regimul comunist a fost un lucru rău pentru România, dar 44, 7% cred că a fost un lucru bun
  • Constantin Enciu, de 95 de ani, profesorul de Limba Română al lui Nichita Stănescu, a dezvelit bustul poetului, la Ploiești, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la moartea acestuia (13 decembrie 2013).
  • Mesajul regelui Mihai I al României la moartea lui Nelson Mandela.
  • Iar surprizele istoriei trebuie studiate asiduu.

Predica zilei de 16 decembrie 2013

Sfantul Profet Angheos

Iubiții mei,

despre Dumnezeiescul Proroc astăzi pomenit, o cântare a Canonului Utreniei spune: „Arătându-te cu cugetul luminat de Dumnezeiescul Duh, Prorocule, prorocești tainele cele dumnezeiești, descoperind arătarea celor ce vor să fie și arătând lămurit împlinirea lucrurilor; Preafericite Agheu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă” [Mineiul pe decembrie, ed. BOR 1991, p. 221].

Și sunt sigur, că mulți nedați pe la Biserică, dacă spun Agheu undeva…se gândesc la agheu, la arma de foc…și nu la Sfântul Profet Agheu, unul dintre scriitorii Scripturii, a cărui carte are două capitole în LXX.

În LXX, cartea Sfântului Angheos [în greacă] e între Sofonias și Zaharias.

Numele său în latină e Aggaeus iar în ebraică (pentru că el e un evreu, care s-a născut în Babilon, în timp ce Israil era în robie) este Haggai.

Și din Sinaxarul zilei aflăm că Sfântul Agheu s-a întors din Babilon în Ierusalim și a profețit, împreună cu Sfântul Profet Zaharia, timp de 36 de ani. De unde rezultă că aici, în cartea lui din Scriptură, avem o infimă parte din propovăduirea sa.

A trăit cu 470 de ani înainte de întruparea Domnului și a fost îngropat alături de preoți pentru că era din seminție preoțească. Adică din seminția lui Levi.

Despre înfățișarea sa aflăm că era „un bătrân cu barba rotundă, înalt de statură, vestit în virtute, iubit și cinstit de toți ca un mare și slăvit Proroc”. Iar despre numele său, că el înseamnă „sărbătoare”, „cel ce sărbătorește” sau „cel ce este sărbătorit”.

Din  Ang. 1, 1 aflăm că el a început să profețească din anul al 2-lea al domniei regelui Darios/ Darius. Iar potrivit datelor de aici e vorba de anul 521 î. d. Hr, pentru că din 522 a devenit rege al Persiei. Pentru că „a fost cuvântul Domnului în mâna lui Angheos, Profetul” [Ibidem].

Și El i Se revelează lui Angheos ca Domnul Atotțiitorul [Chirios Pantocrator] [Ang. 1, 2] și despre Templul Său, despre Biserica Lui, El spune că e locul unde El binevoiește și unde El e preaslăvit [Ang. 1, 8].

Pentru că Biserica lui Dumnezeu e locul unde El Își arată slava Lui, mila Lui, bucuria Lui, sfințenia Lui.

În Ang. 2, 6, Domnul ne vorbește despre cum va clătina El cerul și pământul prin nașterea Lui din Fecioară. Despre cum va cutremura toată făptura prin iubirea Sa față de om.

Căci de aceea el e pomenit azi și Sfântul Daniil și cei trei Sfinți Tineri sunt pomeniți mâine, pe 17 decembrie: pentru că Îl vestesc cu toții pe Mașiah/ pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Pentru că „slava Casei acesteia, de pe urmă, [va fi] mai presus [decât] cea dintâi” [Ang. 2, 9]. Făcând referire la Biserica de acum, a cărei slavă o întrece pe cea a Cortului și a Templului Domnului.

Căci aici, în Biserica Lui, El ne-a dat pacea Lui, așa cum ne-a promis încă de la Ang. 2, 9.

Alături de Sfântul Profet Agheu, astăzi e pomenit și Sfântul Mucenic Marin, care era senator roman [Mineiul pe decembrie, ed. cit., p. 222].

Sinaxarul românesc amintește de împăratul Carin. Probabil Carinus (282-284), care a fost urmat de Diocletianus, ambii persecutori ai creștinilor.

Și pentru că Sfântul Marin nu a vrut să jertfească zeilor, el a fost chinuit îndelung. A dărâmat idolii prin rugăciunile sale. Fapt pentru care e martirizat prin tăierea cu sabia.

Sfinții Mucenici Prom și Ilarie au fost martirizați prin aruncarea lor în foc. Și ei sunt pomeniți azi.

E pomenită azi sfințirea Bisericii Sfântului Mucenic Hristofor dar și Sfânta Împărăteasă Teofana, Făcătoarea de minuni, soția împăratului Leon, Sfântul Arhiepiscop Memnon al Efesului și Sfântul Patriarh Nicolae al Constantinopolului.

Despre Sfânta Teofana vorbește și Sinaxarul zilei dar și Viețile Sfinților, ediția românească.

Sfanta Imparateasa Teofana

Sfânta Împărăteasă Teofana era din Constantinopol, de neam împărătesc, născută de părinții ei după multe rugăciuni către Maica Domnului.

Și a avut o viață de sfințenie ca împărăteasă, foarte ascetică, fiind mult-milostivă față de oameni.

Nu dormea în patul luxos…ci jos, pe podea, pe o rogojină.

Se îmbolnăvește din cauza ascezei. Dar „niciodată n-a dormit somn de odihnă fără lacrimi” [Idem, p. 223]. Pentru că lacrimile de pocăință sunt hrană vie pentru suflet.

Și ea plângea nu numai pentru sine…ci „o durea inima de suferințele celorlalți”. Fapt pentru care „se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi pentru ei” [Ibidem].

A adormit în pace, la fel ca și Sfântul Arhiepiscop Memnon al Efesului.

De aici aflăm că soțul ei, împăratul Leon, „văzând viaţa soţiei sale, sfinţenia ei cea mare, a cinstit-o pe dânsa nu ca pe o soţie, ci ca pe o doamnă a sa şi mijlocitoare către Dumnezeu”. 

Și așa ar trebui să fim noi și soțiile noastre: niște domni și doamne unii pentru alții, plini de cuvioșie, de sfințenie, de mare demnitate sufletească.

Să ne iubim și să ne cinstim reciproc ca niște oameni Sfinți și duhovnicești, care învățăm continuu unii de la alții.

Însă ambele texte nu ne spun nimic despre secolul în care a trăit Sfânta Teofana. Numai că soțul ei este împăratul Leon.

Din această locație însă, care ne dă o listă generoasă cu Sfinții zilei, aflăm că Sfânta Împărăteasă Teofana a adormit în ziua de 10 noiembrie 893 și a fost prima soție a Împăratului Leon VI Cel Înțelept.

Dar mai aflăm că azi e pomenit și Sfântul Patriarh Modest al II-lea al Ierusalimului, adormit pe data de 17 decembrie 630.

Dar și Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Antiohiei (834-840) cât și Sfântul Nicolaos Hrisoverghis, Patriarhul Constantinopolului între 984 și 996.

În jurul anului 305 au fost martirizați Sfinții Mucenici Valentin, Concordius, Navalis și Agricola, în Ravenna, Italia.

În nord-vestul Africii, în secolul 5 d. Hr., au fost martirizate foarte multe Sfinte Mucenițe de către împăratul vandal, care era eretic arian, Huneric.

Sfântul Cuvios Dabheog a înființat o Mănăstire în Irlanda, în sec. 5. d. Hr.

Sfântul Arhiepiscop Ado de Vienne a adormit în anul 875 d. Hr. El a scris un Martirologiu și o Cronică, în Cronică fundamentându-se pe datele istorice din Istoria bisericească a poporului englez, a Sfântului Cuvios Beda.

Tot Sfântul Ado a scris și minunile Sfântului Arhiepiscop Bernard de Vienne, Viața Sfântului Arhiepiscop Desiderius de Vienne și Viața Sfântului Cuvios Theudericus din Vienne.

Tot azi e pomenită și Sfânta Adelaida a Italiei, adormită pe 16 decembrie 999, fiica regelui Burgundiei, care a devenit monahie.

Sfanta Cuvioasa Sofia de Suzdal

Sfânta Cuvioasă Sofia de Suzdal a adormit pe 18 decembrie 1542. Ea a fost prima soție a marelui prinț Vasile al III-lea al Rusiei.

Iar ca Noi Sfințiți Mucenici, în locația citată, toți au fost martirizați în secolul al 20-lea: Sfântul Preot Vladimir, Sfântul Episcop Arcadie, Sfântul Protoiereu Alexandru din Tver, Sfântul Preot Pavel, Sfântul Ieromonah Macarie, Sfântul Preot Petru, Sfântul Preot Teodosie, Sfinții Preoți Ilie și Vladimir.

Sfântul Vladimir e martirizat în 1918 iar toți ceilalți Sfinți Mucenici Ruși, pomeniți acum, au fost martirizați în anul 1937. Adică de cine altcineva au fost martirizați, decât de comuniști?

Toți sunt pomeniți astăzi, din Răsărit și din Apus, de pretutindeni…pentru că Biserica lui Hristos e peste tot unde oamenii rămân în dreapta credință primită de la Sfinții Apostoli ai Domnului.

Așa că, în ultimele zile ale Postului Nașterii Domnului, suntem învățați să îmbrățișăm pe toți în rugăciunile noastre și să ne descoperim Sfinții Bisericii în profunzimea lor.

Să învățăm de la toți Sfinții lucruri profunde…dar și de la toți oamenii.

Să nu disprețuim pe nimeni atunci când vine vorba de cunoaștere…pentru că atunci când cineva dorește și poate să ne învețe ceva anume, ceva folositor, ne face un bine. Un mare bine…

Să învățăm de la Sfântul Agheu că Domnul a venit în lume ca să ne umple de pace.

Să învățăm de la Sfânta Teofana lacrimile și rugăciunea pentru oameni.

Să învățăm de la Sfântul Arhiepiscop Ado grija față de viețile Sfinților. Grija față de scrierea și tezaurizarea lor.

Să învățăm rolul profund al răbdării, al ascezei, al cumpătării.

Pentru că toate acestea ne vor învăța să avem evlavie, profundă evlavie în fața lui Dumnezeu…o evlavie plină de cunoașterea și simțirea Lui. Amin!