Istorie 4. 54

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a, a 44-a, a 45-a, a 46-a, a 47-a, a 48-a, a 49-a, a 50-a, a 51-a, a 52-a, a 53-a.

***

38. Rugăciunile dimineții în CRV 1110

În Acatistul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte evlavnice şi de folos, editat la Sibiu, în 1821[1], Rugăciunile dimineții sunt între p. 9-25.

Și au următorul text:

[Pagina] 9.

Sculândute din somn fără leane [lene], și trezvindute [trezindu-te], săte depărtezi de așternutul tău, și îndată săte închini zicând de trei ori:

Mărire ție, D[u]mnezeul nostru, mărire ție.

După aceasta să stai puțin tăcând până ce săvor alina toate simțirile tale, și atunci să faci trei închinăciuni până la pământ[2], și să zici:

Doamne I[i]s[u]se Hr[istoas]e Fiiul lui D[u]mnezeu miluiaștemă pre mine păcătosul.

Deci să începi așa zicând:

Doamne I[i]s[u]se Hr[istoas]e Fiiul lui D[u]mnezeu,

10.

pentru Rugăciunile Preacuratei Maicii tale, și ale tuturor Sfinților tăi miluiaștene pre noi, Amin.

Mărire ție D[u]mnezeul nostru, mărire ție.

Înpărate Ceresc mângâitoriule, Duhul adevărului, carele pretutindenea ești, și toate le plinești, Vistieariul bunătăților, și dătătoriule de vieață, vino, și te sălășlueaște întru noi, și ne curățeaște pre noi de toată spurcăciunea, și mântueaște Bunule sufletele noastre.

Sfinte D[u]mnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, milueaștene pre noi (de trei ori).

Mărire Tatălui, și Fiiului, și Sfântului D[u]h. Și acum și pururea, și înveacii veacilor, Amin.

Prea sf[â]ntă Troiță[3] milueaștene pre noi. Doamne curățeaște păcatele noastre. Stăpâne iartă fără de legile noastre; Sfinte cercetează, și vindecă neputințele noastre, pentru Numele tău.

11.

D[oa]mne milueaștene (de trei ori).

Slavă…Și acum…

Tatăl nostru, carele ești în Ceriuri, sfi[n]țascăsă Numele tău, vie Înpărăția ta, fie voea ta, precum în ceriu și pre pământ. Pâinea noastră cea de pururea dăne noao astăzi, și ne iartă greșealele noastre, precum ertăm și noi Greșiților noștrii, și nune duce pre noi în ispită, și ne izbăveaște de cel rău.

Preotul zice Vozglașenia aceasta:

Că ata iaste Înpărăția, și putearea, și mărirea, a Tatălui, și a Fiiului, și a Sfântului D[u]h, acum și pururea și în veacii veacilor, Amin.

Și [apoi se spun] aceastea Tropare ale Sfi[n]tei Troiță:

Sculândune din somn, cădem cătră tine Bunule, și cântare îngerească strigăm ție Putearnice: Sf[â]nt, Sf[â]nt, Sf[â]nt ești D[u]mnezeule: Pentru Rugăciunile Îngerilor tăi milueaștene pre noi.

12.

Slavă…

Din pat, și din somn mai râdicat D[oa]mne, mintea mea o luminează, și inima și buzele meale le deschide, ca să te laud pre tine Sfântă Troiță: Sf[â]nt, Sf[â]nt, Sf[â]nt ești D[u]mnezeule: Pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, milueaștene pre noi.

Și acum…

Fără de veaste Judecătoriul va veni, și ale fiece căruia fapte săvor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sf[â]nt, Sf[â]nt, Sf[â]nt ești D[u]mnezeule: Pentru Născătoarea de D[u]mnezeu,  milueaștene pre noi.

Doamne milueaștene (de trei ori).

Slavă…Și acum…Și această Rugăciune a Sfintei Troiță:

Din somn sculândumă mulțămesc ție sf[â]ntă Troiță, că pentru multă bunătatea ta, și îndelungă răbdarea nu te-ai mâniat pre mine leaneșul [leneșul] și păcătosul, nici mai pierdut cu fără de legile meale,

13.

Ci ai făcut iubire de oameni după obiceaiu [obicei], și întru deznădăjduire zăcând eu mai rădicat [ridicat], ca să mânec[4], și să măresc putearea ta, și acum lumineazemi ochii gândului, deschidem gura, ca sămă î[n]văț, cuvintele tale, și să fac voia ta, și săți cânt întru mărturisirea inimii meale, și să laud prea sf[â]nt numele tău, al Tatălui, și al Fiiului, și al Sfântului D[u]h, acum și pururea, și înveacii veacilor, Amin.

Iată Rugăciune cătră D[u]mnezeu cuvântul:

Mărire ție Înpărate ceresc D[u]mnezeule atot putearnice, carele cu purtarea ta de grije [grijă] cea D[u]mnezeiască și de oameni iubitoare, mai învrednicit pre mine păcătosul, și neavrednicul din somn amă scula, și a dobândi intrare în sfântă Casa ta: priimeaște D[oa]mne și glasul Rugăciunii meale, ca și al Sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri[5], și cu D[u]h de semerenie să țisă aducă laudă din spur-

14.

cate buzele meale, ca și eu sămă fac părtaș Featelor cele înțelepte[6], cu luminată făclia sufletului mieu, și să te măresc [pe Tine] D[u]mnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl, și în D[u]hul Sf[â]nt, Amin.

Rugăciunea în toate Diminețile când să scoală Creștinul din somn:

Deschizând ochii sufletului mieu cu putearea ta D[u]mnezeul mieu: Să cuvine sămi deschiz și ușa inimii meale: Și trebue precum mam sculat din patul ce zăceam ca un mort. Așa sămă scol înpreună din păcatul fără de legii, și al nemulțării, întru carele zac mort [eu] leneșul.

Drept aceaia îți mulțămesc D[o]mnul mieu, căci mai păzit întreg și viu întru această noapte, și mai vârtos căci nam căzut întru vreun păcat cu darul tău, văz [văd] Doamne că au început zioa asă lumina, întru carea pociu [pot] vedea multe nestatornicii și sminteale, pociu simți multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate, și în nevoi de moarte, și cum voiu putea scă-

15.

pa de acealea, de num vei ajuta tu, că ești putearea mea: Pentru aceasta te rog D[u]mnezeul mieu, sămi ajuți, și sămi dai darul tău: pentru că aflândumă înpreună cu el, măva păzi, să nu caz întru vreo greșală, și să face să cați fiu plăcut în toate lucrurile meale, și de acum hotărăsc să nu fac nice [nici] un lucru, carele să nu fie spre bucuria ta, și spre folosul mieu, și pentru ca să puiu [pun] începătură bună, dintru începutu zilii îți aduc după datoria mea, șiți dau toate toate gândurile meale, toate cuvintele meale, toate poftele meale, și toate lucrurile meale, pentru ca săle povățuiești cu înțelepciunea ta, și săle tocmești după judecata dreptății tale, șiți făgăduiesc cu adevărat cum că voia mea nusă va mai despărți de voia ta: Numai să misă [mi se] descopere, și te rog sămă întărești în voința ta ca un prea putearnic: pentru ca să păzesc, și să săvârșesc aceastea făgăduiale alea meale, spre cu-

16.

cuvântarea de mărirea Înpărăției tale, și spre folosul sufletului mieu, Amin.

Apoi: Veniți să ne închinăm (de trei ori).

Psalmul [50]: Milueaștemă D[u]mnezeule după mare mila ta…

După aceea Moltiva primă a sf[â]ntului Macarie cel mare:

Doamne curățeaștemă pre mine păcătosul, că nici odinioară bine înaintea ta nam făcut, ci mă izbăveaște de vicleanul[7], și să fie întru mine voia ta: ca fără osândă să deschiz gura mea cea nevreadnică: și să laud prea sf[â]nt numele tău, al Tatălui, și al Fiiului, și al D[u]hului Sfânt, acum și pururea, și în veacii veacilor, Amin.

Moltiva [rugăciunea] a doua iară a aceluia[și] sf[â]nt[8]:

Din somn sculândumă laudă de miezul nopții aduc ție Mântuitoriule, și înainteți căzând strig: numi da să adorm în moartea păcatelor, ci mă milueaște, acela ce teai [Te-ai] răstignit de voe [voie], și

17.

pre mine cela ce zac în leane, grăbind mă scoală, și mă deaștaptă [deșteaptă] întru starea înainte, și întru Rugăciune, și după somnul nopții, sămi lumineaze zioa fără păcat H[ristoa]se Doamne, și mă milueaște.

Moltiva a treia iară a aceluia[și] Sf[â]nt:

Cătră tine Stăpâne iubitoriule de oameni, sculândumă din somn scap, și spre lucrurile tale mă nevoesc, rogumă ție ajutămi cu milostivirea ta în toată vreamea, în tot lucrul, și mă izbăveaște de toate lucrurile ceale reale [rele] lumești, și de sporirea drăcească, și mă mântueaște, și mă du întru înpărăția cea veacinică [veșnică]: Că tu ești Făcătoriul mieu, și purtătoriu de grije [grijă] atot binele și dătătoriu, și întru tine iaste toată nădeajdea mea, și ție mărire înalț: Acum și pururea, și în veacii veacilor, Amin.

Molitva a patra iară[și] a aceluia[și] sf[â]nt Macarie:

Doamne! carele cu multă bunătatea ta, și cu îndurările tale ceale [cele] mari,

18.

mai [mi-ai] dat robului tău: de am trecut vreamea cea trecută a nopții aceștiea fără de ispită de toată răutatea pizmașului[9]: Tu însuți Stăpâne a toate câte sânt Făcătoriule, învredniceaștemă cu adevărată lumina ta, și cu luminată inimă aface voia ta, acum și pururea, și în veacii veacilor, Amin.


[1] Acatistul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, şi alte acatiste şi rugăciuni foarte evlavnice şi de folos, Sibii, Ed. Tipografia lui Ioani Bart, 1821, în BAR, CRV 1110, 438 p.

[2] Trei metanii mari.

[3] Treime.

[4] Ca să mă trezesc dis-de-dimineață.

[5] Puterile cerești.

[6] Fecioarelor înțelepte din Parabola celor 10 fecioare.

[7] Satana.

[8] Tot a Sfântului Macarie cel Mare.

[9] A Satanei.

Recurență

  • nicio investiție nu este mai importantă decât investiția în oameni bine pregătiți
  • Propaganda portocalie are fundațiile înfipte adânc în terenul de pe strada Zambaccian. Întregul eșafodaj s-ar prăbuși în cazul unui verdict nefavorabil procurorilor”. Articol scris înainte de…aflarea sentinței.
  • Mama care pledează pentru nașterea acasă.
  • decît să mă admire un prost sau un fraier mai bine să mă înjure ori să mă conteste un specialist deștept, aprig și cinstit”
  • Tot ceea ce face Hristos pentru mântuirea oamenilor arată iubirea Preasfintei Treimi”.
  • Computerul cât un card de memorie.