What unites us/ Ce ne unește

TPA 2014

Now, today, here: this is the shortest definition for online. As to be here you must be present. As to be here you must to produce something. And the thought, in the capitalist world, is the cheapest thing for those…scolded with the value creation.

Acum, azi, aici: aceasta e definiția cea mai scurtă a onlineului. Ca să fii aici trebuie să fii prezent. Ca să fii aici trebuie să produci ceva. Iar gândul, în lumea capitalistă, este cel mai ieftin lucru pentru cei…certați cu creația valorică.

Of 8 years, Theology for today means value creation. Over 12,500 articles, 105 books online and…I have much experience in regarding the interaction with the online environment and I understand very well the changes which were produced at the level of human life due to the online.

De 8 ani, Teologie pentru azi înseamnă creație valorică. Peste 12.500 de articole, 105 cărți online și…am multă experiență în ceea ce privește interacțiunea cu mediul online și înțeleg foarte bine schimbările care s-au produs la nivelul vieții umane datorită onlineului.

The first major mutation which has occurred – and, unfortunately, unfavorable to the online creation – is the democratization of boredom. Coming at online level all kinds of guys without qualities and without vocation for creation, they have confounded the online environment with a barren space where they can throw the trash.

O primă mutație majoră care s-a produs – și, din păcate, defavorabilă creației online – e democratizarea plictiselii. Venind la nivel online tot felul de inși fără calități și fără vocație pentru creație, au confundat mediul online cu un spațiu viran unde își pot arunca gunoiul.

The creators of online are parasited of such loose summer. Fact for which you must look for them, in the vastness of online space, and to pursue their creation with atention. For that, in definitive, only those who have something to say into a domain enrich us the experience.

Creatorii de online sunt parazitați de astfel de pierde vară. Fapt pentru care trebuie să îi cauți, în vastitatea spațiului online, și să le urmărești creația cu atenție. Pentru că, în definitiv, doar cei care au ceva de spus într-un domeniu ne îmbogățesc experiența.

The value people which have succeeded to have a faithful public have succeeded through their own work. For that, in comparison with the political environment or with the entertainment, the creator of online is a man of the commentary, of the lucid gaze, of the relations between events.

Oamenii valorici care au reușit să aibă un public fidel au reușit prin propria lor muncă. Pentru că, în comparație cu mediul politic sau cu divertismentul, creatorul de online e un om al comentariului, al privirii lucide, al relațiilor între evenimente.

A photography must be contextualized. A book must be interpreted. A video tab emphasizes a state. The things uploaded online, by themself, are not an online creation, for that they need to integrate into an organic project, to which you to work daily.

O fotografie trebuie contextualizată. O carte trebuie tălmăcită. O filă video subliniază o stare. Lucrurile uploadate online, de la sine, nu sunt o creație online, pentru că ele au nevoie să le integrezi într-un proiect organic, la care tu să lucrezi zilnic.

But for as to consume online of quality you must respect yourself. And as you have self-respect you must have some clear specializations. You must be, at your turn, a man who create yourself continuously. For that, if you came in online as to read, you came precisely to see how perceive the things some people which are initiated in the same knowledge as and you.

Însă pentru ca să consumi online de calitate trebuie să te respecți. Și ca să ai respect de sine trebuie să ai niște specializări clare. Trebuie să fii, la rândul tău, un om care te creezi continuu. Pentru că, dacă ai venit în online ca să citești, ai venit tocmai pentru ca să vezi cum percep lucrurile niște oameni care sunt inițiați în aceeași cunoaștere ca și tine.

The second mutation, this time good, is that the online space has become the place where we converse and seek to know. It only takes of the creators of online which to indicate the real places of knowledge and where we can dialogize. For that one is to talk on Facebook about your problems, personal, and another is to find a deeper solution regarding your life.

O a doua mutație, de data asta bună, e că spațiul online a devenit locul unde noi conversăm și căutăm să cunoaștem. E nevoie doar de creatorii de online care să ne indice adevăratele locuri ale cunoașterii și unde noi putem dialoga. Pentru că una e să vorbești pe Facebook despre problemele tale, personale, și alta e să găsești o soluție profundă în ceea ce privește viața ta.

I read good blogs of technology, of kitchen, of politics, of literature, of art, of theology. When I need something I go to specialists. At those who can tell me things clear, serious, at subject. And I do not confound on the true creators with those who spoil the things.

Eu citesc bloguri bune de tehnologie, de bucătărie, de politică, de literatură, de artă, de teologie. Când îmi trebuie ceva mă duc la specialiști. La cei care pot să îmi spună lucruri clare, serioase, la subiect. Și nu îi confund pe creatorii adevărați cu cei care spoliază lucrurile.

The online creation is for creators of long-haul. It is not for those who write several months, one year, two…and third year they do not know what to write. The online creation is for people truly valuable, truly productive, for people with giant projects.

Creația online e pentru creatori de cursă lungă. Ea nu e pentru cei care scriu câteva luni, un an, doi…și al treilea an nu mai știu ce să scrie. Creația online e pentru oameni cu adevărat valoroși, cu adevărat productivi, pentru oameni cu proiecte gigant.

At the beginning of my work online, when I was talking about the need of heaving projects for long-term, people smiled. Why? For that they had not seen on someone who to write whole years, which to have editorial projects of span. But for the people of this type is the online environment! The online environment which gathers the people and not insingles them! For that who can educate on long-term is a factor of progress for society. Is a man which coagulates the creative forces of the people.

La începutul muncii mele online, când vorbeam despre nevoia de a avea proiecte pe termen lung, oamenii zâmbeau. De ce? Pentru că nu văzuseră pe cineva care să scrie ani întregi, care să aibă proiecte editoriale de anvergură. Însă pentru oameni de acest fel e mediul online! Mediu online care adună oamenii și nu-i însingurează! Pentru că cine poate să educe pe termen lung e un factor de progres pentru societate. E un om care coagulează forțele creative ale oamenilor.

On 6 December 2014, Theology for today celebrates eight years of existence. And our platform is a non-profit enthusiastic project which could to not exist. In any moment we can decouple it from the online reality and it transforms…into a private project, which does not irradiates on anyone in gratuitous mode. But now…it irradiates! It educates! It keeps awake the attention! It inspires!

Pe 6 decembrie 2014, Teologie pentru azi împlinește 8 ani de existență. Și platforma noastră e un proiect entuziast non-profit care putea să nu existe. În orice clipă îl putem decupla de la realitatea online și el se transformă…întrun proiect privat, care nu mai iradiază pe nimeni în mod gratuit. Dar acum…el iradiază! El educă! El ține trează atenția! El inspiră!

What I wanted to say in definitive? That to create value on every day is not the same with…an empty space. The man who comes to help you on every day is not the same with a blank wall. And this daily effort must be respected! And you show that you respect on the one who creates just through the mode in which you relate at the one who informs you, educates you, enlightens you. The mode how you respect shows you who you are.

Ce vreau să spun în definitiv? Că a crea valoric pe fiecare zi nu e totuna cu…un spațiu gol. Omul care vă iese în ajutor pe fiecare zi nu e totuna…cu un perete gol. Și acest efort zilnic trebuie să fie respectat! Și arăți că respecți pe cel care creează tocmai prin modul în care te raportezi la cel care te informează, te educă, te luminează. Modul cum respecți te arată cine ești.

Luceafărul [7]

La Eminescu, peisajele nu sunt niciodată un simplu decor, ci au semnificații simbolice și mistice profunde, în care există corespondențe tainice între lumea interioară/ spirituală și macrocosmos.

De aceea spun că, în versurile de mai sus, plânsul și marea își împletesc apele.

După cum, într-un pasaj superb din Călin…, pe care l-am comentat altădată, plânsul fetei devine paradigma unei zguduiri primordiale și totodată a unui hohot universal, care poate istovi lumea[1].

Pattern-ul pentru acest tip de literatură l-a oferit, nu cu mult timp înainte și, mai ales, cu un genial simț al anticipației, Sfântul Antim Ivireanul[2].

Luceafărul, însă, „S-a rupt din locul lui de sus,/ Pierind mai multe zile”, în dorința lui de a-și renega firea nemuritoare.

Pare că Eminescu se contrazice, pentru că, ceva mai departe, după dialogul Luceafărului cu Părintele său, ni se va spune că:

În locul lui menit din cer
Hyperion se-ntoarse
Și, ca și-n ziua cea de ieri,
Lumina și-o revarsă.

Putem înțelege că pieirea de mai multe zile a Luceafărului este insesizabilă, măsurată în timp uman. Pentru că, pentru el, „căile de mii de ani” umani sunt „tot atâta clipe”.

Luceafărul piere atâta timp cât este devorat de pasiunea sa și se întoarce când își regăsește seninătatea luminării.

Piere „din locul lui de sus” ca Luceafăr și se întoarce „în locul lui menit din cer” ca Hyperion…

Zborul cosmic al Luceafărului e, pe de o parte, o idee romantică, iar, pe de altă parte, o construcție originală a lui Eminescu:

Porni luceafărul. Creșteau
În cer a lui aripe
,
Și căi de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe.

Un cer de stele dedesubt,
Deasupra-i cer de stele

Părea un fulger nentrerupt
Rătăcitor prin ele.

Și din a chaosului văi,
Jur împrejur de sine,
Vedea, ca-n ziua cea de-ntâi,
Cum izvorau lumine;

Cum izvorând îl înconjor
Ca niște mări, de-a-notul…
El zboară, gând purtat de dor,
Pân’ piere totul, totul;

Faptul că aripile „creșteau în cer” indică orientarea acestui zbor. „Cu-aripe lunge curățind [sfințind] seninul”, zisese poetul, mai înainte, în Fata-n grădina de aur.

Paradoxul continuă să se manifeste, pentru că, pe de o parte, sensul zborului său este ascendent, spre cer sau spre un cer mai înalt, iar, pe de altă parte, „Părea un fulger nentrerupt/ Rătăcitor”.

Însă, din nou, ceea ce pare o contradicție în imagini și în logica obișnuită (iar opera lui Eminescu e plină de asemenea contradicții care au făcut obiectul nedumeririlor și al indignării contemporanilor și nu numai), se explică, de fapt, prin realitatea interioară/ spirituală pe care o reflectă.

Luceafărul e, cu totul, energie, e tensiunea unui stări de spirit care oscilează între doi poli. Pe de o parte e „gând purtat de dor” zburând spre Dumnezeu, iar pe de altă parte, patima îl face să se răzlețească printre stele – printre alte stele ca el – și să pară ca un fulger rătăcitor.

El zboară spre Dumnezeu, dar nu e animat de o dorință bună, ci de una a renunțării la firea hărăzită lui de Dumnezeu.

Însă nu e nici pe departe Satan damnatul, care visa să-și pună scaunul lângă Dumnezeu (cf. Is. 14, 13-14).

Dimpotrivă, Luceafărul eminescian e gata de jertfă, e gata să piară, dar nu din mândrie, ci din iubire, chiar dacă această iubire nu este demnă de statutul său ontologic.

Cu toate acestea, deși capabil de jertfă, iubirea lui rămâne una pătimașă, nu este ca iubirea lui Hristos pentru logodnica Sa, Care

atâta doriia
de păharul acesta a-l bea,
cât acea puţină vreme ce mai era
să treacă până a-l bea
Îi părea
că sunt mii de ani.

Căci cu setia acestui păhar să lucra
mântuirea sufletelor omeneşti /…/

Şi atâta să bucura
de acestia
cât în locul bucuriei ce era
înaintea Lui
răbda Crucea de-L muncia
şi bătăile de-L căzniia
şi spinii de-L încrunta
şi durorile sufletului de-L chinuia,
de care chinuri asuda
sudorile cele crunte,
negândind nimic de ruşine.

Că de au părut lui Iacov puţin 7 ani
a sluji pentru Rahila,
logodnica lui,
de dragostea ce avea
către dânsa,
dară unui Iubitoriu mare ca Acesta,
cum nu i-ar fi părut puţine
muncile şi caznele,
cu care iubita Lui logodnică o răscumpăra
şi o curăţiia pre dânsa
cu scăldarea nepreţuitului Său Sânge
şi foarte frumoasă,
făr’ de nicio hulă şi întinăciune
o făcea[3].

De aceea, alegorizând, în ipostaza Luceafărului-Hyperion, figura sa de geniu, Eminescu își construiește o fizionomie stranie, alcătuită din elemente contrare, pe de o parte sfânt-angelice și chiar cristice, pe de altă parte demonice.

Pentru că acestea erau tendințele pe care le simțea înfruntându-se în sine însuși.

Poate cuiva i se va părea prea mare pretenția lui Eminescu de a se considera nemuritor, al cărei apogeu cred că îl constituie aceste versuri conținând mărturisirea Părintelui: „Noi nu avem nici timp, nici loc,/ Și nu cunoaștem moarte”.

În mod evident, aceste versuri indică identitatea cu Dumnezeu, însă, din tot contextul poemului înțelegem că nu este vorba despre identitate ființială (mult trâmbițata consubstanțialitate, susținută de Ioana Em. Petrescu și îmbrățișată adesea ca soluție critică), ci despre identitate harică. Adică despre harul dăruit de Dumnezeu aleșilor Lui, prin care aceștia se fac asemenea Lui, nemuritori și dumnezei, după cum susțin cărțile Ortodoxiei:

„Și iarăși tot el [Sfântul Maxim Mărturisitorul], [zice] în theorii [despre Sfântul Melhisedec, ca paradigmă a omului sfânt]:

 «„fără-de-tată, fără-de-mamă și fără-început-al-neamului, nici început al zilelor având, nici sfârșit al vieții” s-a scris [despre] marele Melhisedec – cum a lămurit cele despre el adevăratul cuvânt al bărbaților purtători-de-Dumnezeu – nu pentru firea [lui] cea zidită, cea din cele ce nu sunt [zidită din nimic], după care și-a avut început și sfârșit al vieții, ci pentru harul cel dumnezeiesc și nezidit și pururea-fiitor [și] mai presus de toată firea și vremea, [cel] de la Dumnezeu Cel pururea-fiitor».

 Cum, dar, nu [va fi harul] nezidit și fără-de-început, de vreme ce pe părtașii de el îi face nezidiți și fără-de-început și fără-de-sfârșit?; că tot el [Sfântul Maxim] zice, iarăși, despre acesta:

«fără-de-început și fără-de-sfârșit s-a făcut Melhisedec, nemaipurtând în sine viața cea mișcătoare înlăuntrul timpului, cea cu început și cu sfârșit și clătinată de multe patimi, ci doar pe cea dumnezeiască a Cuvântului sălășluit [în el], cea veșnică și nicicând sfârșită de moarte»;

și iarăși

«rațiunea faptului de a fi pururea bine vine după har în cei vrednici aducându-L cu sine pe Dumnezeu Cel după fire mai presus de tot începutul și sfârșitul, Care pe cei ce – după fire – au început și sfârșit îi face – după har – [să fie] fără-de-început și fără-de-sfârșit»”[4].

Iar Sfântul Vasile cel Mare spunea: „și a luat omul, sălășluindu-Se Duhul înlăuntrul lui, vrednicie de proroc, de apostol, de înger, de Dumnezeu – cel [ce] mai înainte [era] pământ și cenușă”[5].

La fel și Sfântul Ioan Damaschin, despre Îngeri: „Îngerul nu este nemuritor prin fire, ci prin har”[6].

Așa încât pretențiile lui Eminescu în legătură cu ce este (sau trebuie să fie) un fiu al lui Dumnezeu sunt în conformitate cu tradiția sa literar-religioasă. Căci însăși Scriptura spune (după cum am amintit deja undeva mai sus): „Eu am zis: Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt” (Ps. 81, 6, Biblia 1988).

Imaginea pe care i-o construiește Luceafărului său nu ține, așadar, numai de interferențele cu mitologia romantică și nu se poate explica doar prin consubstanțialitatea acestuia cu Dumnezeu, de sorginte gnostic-păgână, așa cum au susținut unii dintre criticii noștri.

De asemenea, stelele ca simbol al Îngerilor constituia un fapt cunoscut de poet din literatura noastră veche – iar Sfântul Antim ne poate da din nou mărturie: „Îngerii sunt stele”[7] – în sensul de stele pe catapeteasma Cerului, în Cerul Împărăției celei veșnice, ca și Sfinții.

Și, de altfel, cred că la aceste stele s-a gândit Eminescu, atunci când a spus: „Un cer de stele dedesubt,/ Deasupra-i cer de stele.

Din acest „cer de stele” Luceafărul alunecă precum „un fulger nentrerupt” de gândul pocăinței sau al conștientizării adevăratei sale meniri.

Acest „cer de stele”, care e „deasupra” și „dedesubt”, este duhovnicesc și nu suportă aceeași interpretare cu acele mări de lumini stelare despre care vorbește puțin mare departe: „Vedea, ca-n ziua cea de-ntâi,/ Cum izvorau lumine;/ Cum izvorând îl înconjor/ Ca niște mări, de-a-notul…”.

Primul este un peisaj simbolic, înfățișând o lume spirituală: un cer.

Al doilea este un peisaj natural/ cosmic, în care sunt mări de stele – din nou marea, ca simbol al nemărginirii, dar și al agitației mișcării –, iar luminile stelare izvorăsc întru ființă, „ca-n ziua cea de-ntâi”.

 Luceafărul vede puterea lui Dumnezeu de a stinge și a aprinde stelele și sorii, după cum ne lămuresc versurile dintr-o variantă manuscrisă: „Vedea, ca-n ziua cea de-ntâi/ Născând din neguri stele/ Umplând a chaosului văi/ Și izvorând din ele// Ici se aprinde-o stea în drum/ Colo se stinge-un soare”[8].

„Un soare de s-ar stinge-n cer/ S-aprinde iarăși soare”, îi va specifica, teoretic, Părintele ceresc, confirmându-i ceea ce el văzuse în mod practic.

Regenerarea cosmică, pe care o proniază Părintele său, îi dă Luceafărului posibilitatea să admire nașterea luminii „ca-n ziua cea de-ntâi”.

Însă Luceafărul este, din nou, între cer și mare: între o lume duhovnicească și o lume materială, amândouă inundate de lumină.

Și corespondența aceasta – despre care spuneam că este specific eminesciană –, între peisajul natural/ cosmic și cel spiritual este din nou pe deplin ilustrată, și în această secvență poetică.

Mai mult, răzlețirea Luceafărului din al său „cer de stele” spirituale și izvorârea stelelor în universul material, ca momente concomitente, reprezintă un evident ecou poetic al relatării cronografelor vechi, care precizează că Lucifer și îngerii lui au căzut în ziua a patra a creației, zi în care Dumnezeu a creat luminătorii cerului, adică aștrii:

„A patra dzî când fiace Dumnădzău luminele cele mari și stelele, într-aceasta dzî au cădzut den ceriu Luceafărul, carele <iara mai mare> pre o ceată de îngeri den cetele îngerești, carele s-au mărit dentru sâne și s-au mândrit în cugetul său”[9].

 „A patra zi făcu soarile, luna și stelile. Aceste trei lucruri făcu Dumnezeu a patra zi. […]. Într-această zi fu împodobit ceriul cu toată podoaba [stelelor], iar mai pre urmă, întunerec și beznă, și [Luceafărul] fu lipsit de frumusețea ceriului [pentru mândrie,] […] de frumusețea îngerească fu lipsit”[10].

Luceafărul eminescian – ne avertizează poetul – e pe punctul de a face același pas greșit, de a cădea din cerul său de stele.

Însă el nu se înalță spre Dumnezeu pentru a se considera asemenea Lui prin fire, așa cum avusese neobrăzarea Lucifer, ci pentru a-I cere să i se îngăduie o viață și o iubire pământească, renegându-și astfel condiția.

Vom vedea însă că el nu cere imperativ împlinirea dorinței sale, ci Îl imploră pe Dumnezeu să îngăduie o derogare, în cazul său. De aceea și Părintele ceresc este condescendent față de el.

Ne oprim puțin asupra izvorârii de stele.

Am remarcat, cu alte ocazii[11], că, la Eminescu, stelele izvorăsc, iar izvoarele răsar sau se nasc: „izvorul, prins de vrajă,/ Răsărea” (Povestea teiului), „izvorăsc din veacuri stele una câte una” (Scrisoarea III), „stele izvorăsc pe ceriu” (Memento mori); „Se nasc izvoare” (Coborârea apelor) etc.

Însă numai de curând am înțeles că această metaforizare s-a produs în virtutea etimologiei latine a verbului a (se) naște. Pentru că nascor, nasci, natus sum (v. dep.) înseamnă a se produce spontan, a veni întru existență/ întru ființă, a izvorî, a crește, a trăi, a se naște, a răsări (stelele), a se ivi zorile, a începe, a apărea[12].

În conformitate cu această etimologie s-a tradus, în Biblia de la București:

„La grădina nucului am pogorât, să văz întru nașterea pârâului, să văz de au înflorit via, [de] înflorit-au rodiile” (Cânt. cânt. 6, 10).

Probabil că Eminescu nu a neglijat aceste aspecte.


[1] A se vedea Gianina Maria-Cristina Picioruș, Eminescu și literatura română veche, op. cit., p. 264-270.

[2] A se vedea teza noastră doctorală, Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului, op. cit., p. 352-357, cf. http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-viata-si-opera-2010/.

[3] [Sfântul] Antim Ivireanul, Opere, ed. cit., p. 13-14.

[4] Sfântul Marcu Evghenicul, Opere II, Ed. Gândul Aprins, 2014, p. 185-187.

[5] Cf. Idem, p. 249.

[6] Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere de Pr. D. Fecioru, Ed. Scripta, București, 1993, p. 47.

[7] [Sfântul] Antim Ivireanul, Opere, ed. cit., p. 124.

[8] M. Eminescu, Opere, II, ed. Perpessicius, op. cit., p. 402.

[9] Cronograf. Tradus din grecește de Pătrașco Danovici, vol. I, op. cit., p. 5.

[10] Palia istorică [bizantină], op. cit., p. 102.

[11] A se vedea teza noastră doctorală, Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului, op. cit., p. 386, cf. http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-viata-si-opera-2010/.

Și: Gianina Maria-Cristina Picioruș, Eminescu și literatura română veche, op. cit., p. 280.

[12] La fel și: orior, oriri, oritus sum (v. dep.) = a răsări (soarele), a izvorî (izvorul), a se înălța, a se ridica, a începe, a proveni din, a se naște, a fi creat, a descinde din, a ieși, a se ivi.