What unites us/ Ce ne unește

TPA 2014

Now, today, here: this is the shortest definition for online. As to be here you must be present. As to be here you must to produce something. And the thought, in the capitalist world, is the cheapest thing for those…scolded with the value creation.

Acum, azi, aici: aceasta e definiția cea mai scurtă a onlineului. Ca să fii aici trebuie să fii prezent. Ca să fii aici trebuie să produci ceva. Iar gândul, în lumea capitalistă, este cel mai ieftin lucru pentru cei…certați cu creația valorică.

Of 8 years, Theology for today means value creation. Over 12,500 articles, 105 books online and…I have much experience in regarding the interaction with the online environment and I understand very well the changes which were produced at the level of human life due to the online.

De 8 ani, Teologie pentru azi înseamnă creație valorică. Peste 12.500 de articole, 105 cărți online și…am multă experiență în ceea ce privește interacțiunea cu mediul online și înțeleg foarte bine schimbările care s-au produs la nivelul vieții umane datorită onlineului.

The first major mutation which has occurred – and, unfortunately, unfavorable to the online creation – is the democratization of boredom. Coming at online level all kinds of guys without qualities and without vocation for creation, they have confounded the online environment with a barren space where they can throw the trash.

O primă mutație majoră care s-a produs – și, din păcate, defavorabilă creației online – e democratizarea plictiselii. Venind la nivel online tot felul de inși fără calități și fără vocație pentru creație, au confundat mediul online cu un spațiu viran unde își pot arunca gunoiul.

The creators of online are parasited of such loose summer. Fact for which you must look for them, in the vastness of online space, and to pursue their creation with atention. For that, in definitive, only those who have something to say into a domain enrich us the experience.

Creatorii de online sunt parazitați de astfel de pierde vară. Fapt pentru care trebuie să îi cauți, în vastitatea spațiului online, și să le urmărești creația cu atenție. Pentru că, în definitiv, doar cei care au ceva de spus într-un domeniu ne îmbogățesc experiența.

The value people which have succeeded to have a faithful public have succeeded through their own work. For that, in comparison with the political environment or with the entertainment, the creator of online is a man of the commentary, of the lucid gaze, of the relations between events.

Oamenii valorici care au reușit să aibă un public fidel au reușit prin propria lor muncă. Pentru că, în comparație cu mediul politic sau cu divertismentul, creatorul de online e un om al comentariului, al privirii lucide, al relațiilor între evenimente.

A photography must be contextualized. A book must be interpreted. A video tab emphasizes a state. The things uploaded online, by themself, are not an online creation, for that they need to integrate into an organic project, to which you to work daily.

O fotografie trebuie contextualizată. O carte trebuie tălmăcită. O filă video subliniază o stare. Lucrurile uploadate online, de la sine, nu sunt o creație online, pentru că ele au nevoie să le integrezi într-un proiect organic, la care tu să lucrezi zilnic.

But for as to consume online of quality you must respect yourself. And as you have self-respect you must have some clear specializations. You must be, at your turn, a man who create yourself continuously. For that, if you came in online as to read, you came precisely to see how perceive the things some people which are initiated in the same knowledge as and you.

Însă pentru ca să consumi online de calitate trebuie să te respecți. Și ca să ai respect de sine trebuie să ai niște specializări clare. Trebuie să fii, la rândul tău, un om care te creezi continuu. Pentru că, dacă ai venit în online ca să citești, ai venit tocmai pentru ca să vezi cum percep lucrurile niște oameni care sunt inițiați în aceeași cunoaștere ca și tine.

The second mutation, this time good, is that the online space has become the place where we converse and seek to know. It only takes of the creators of online which to indicate the real places of knowledge and where we can dialogize. For that one is to talk on Facebook about your problems, personal, and another is to find a deeper solution regarding your life.

O a doua mutație, de data asta bună, e că spațiul online a devenit locul unde noi conversăm și căutăm să cunoaștem. E nevoie doar de creatorii de online care să ne indice adevăratele locuri ale cunoașterii și unde noi putem dialoga. Pentru că una e să vorbești pe Facebook despre problemele tale, personale, și alta e să găsești o soluție profundă în ceea ce privește viața ta.

I read good blogs of technology, of kitchen, of politics, of literature, of art, of theology. When I need something I go to specialists. At those who can tell me things clear, serious, at subject. And I do not confound on the true creators with those who spoil the things.

Eu citesc bloguri bune de tehnologie, de bucătărie, de politică, de literatură, de artă, de teologie. Când îmi trebuie ceva mă duc la specialiști. La cei care pot să îmi spună lucruri clare, serioase, la subiect. Și nu îi confund pe creatorii adevărați cu cei care spoliază lucrurile.

The online creation is for creators of long-haul. It is not for those who write several months, one year, two…and third year they do not know what to write. The online creation is for people truly valuable, truly productive, for people with giant projects.

Creația online e pentru creatori de cursă lungă. Ea nu e pentru cei care scriu câteva luni, un an, doi…și al treilea an nu mai știu ce să scrie. Creația online e pentru oameni cu adevărat valoroși, cu adevărat productivi, pentru oameni cu proiecte gigant.

At the beginning of my work online, when I was talking about the need of heaving projects for long-term, people smiled. Why? For that they had not seen on someone who to write whole years, which to have editorial projects of span. But for the people of this type is the online environment! The online environment which gathers the people and not insingles them! For that who can educate on long-term is a factor of progress for society. Is a man which coagulates the creative forces of the people.

La începutul muncii mele online, când vorbeam despre nevoia de a avea proiecte pe termen lung, oamenii zâmbeau. De ce? Pentru că nu văzuseră pe cineva care să scrie ani întregi, care să aibă proiecte editoriale de anvergură. Însă pentru oameni de acest fel e mediul online! Mediu online care adună oamenii și nu-i însingurează! Pentru că cine poate să educe pe termen lung e un factor de progres pentru societate. E un om care coagulează forțele creative ale oamenilor.

On 6 December 2014, Theology for today celebrates eight years of existence. And our platform is a non-profit enthusiastic project which could to not exist. In any moment we can decouple it from the online reality and it transforms…into a private project, which does not irradiates on anyone in gratuitous mode. But now…it irradiates! It educates! It keeps awake the attention! It inspires!

Pe 6 decembrie 2014, Teologie pentru azi împlinește 8 ani de existență. Și platforma noastră e un proiect entuziast non-profit care putea să nu existe. În orice clipă îl putem decupla de la realitatea online și el se transformă…întrun proiect privat, care nu mai iradiază pe nimeni în mod gratuit. Dar acum…el iradiază! El educă! El ține trează atenția! El inspiră!

What I wanted to say in definitive? That to create value on every day is not the same with…an empty space. The man who comes to help you on every day is not the same with a blank wall. And this daily effort must be respected! And you show that you respect on the one who creates just through the mode in which you relate at the one who informs you, educates you, enlightens you. The mode how you respect shows you who you are.

Ce vreau să spun în definitiv? Că a crea valoric pe fiecare zi nu e totuna cu…un spațiu gol. Omul care vă iese în ajutor pe fiecare zi nu e totuna…cu un perete gol. Și acest efort zilnic trebuie să fie respectat! Și arăți că respecți pe cel care creează tocmai prin modul în care te raportezi la cel care te informează, te educă, te luminează. Modul cum respecți te arată cine ești.

2 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *