The First Act of the Fattened Dragonfly/ Primul act al libelulei îngrășate

A woman as any other: The hardest thing is to have courage. The courage to love.

O femeie ca oricare alta: Cel mai greu lucru e să ai curaj. Curajul de a iubi.

A man who does not have what to do: What do you love?

Un bărbat care n-are ce face: Ce să iubești?

A woman: The woman from woman!

O femei: Femeia din femeie!

A man: Whom: on the woman who spends much or on the woman who makes eating?

Un bărbat: Pe cine: pe femeia care cheltuie mult sau pe femeie care face mâncare?

A woman: That annoys me myself at men: the fact that they pretend that they do not understand the clear things!

O femeie: Asta mă enervează pe mine la bărbați: faptul că se prefac că nu înțeleg lucrurile clare!

A man: And on me annoys me the women who speak evasively, so, in general, but refer always to you.

Un bărbat: Iar pe mine mă enervează femeile care vorbesc evaziv, așa, în general, dar se referă întotdeauna la tine.

The woman opens the computer.

Femeia deschide computerul.

The man opens the window.

Bărbatul deschide fereastra.

A man: Nevertheless, the women do not ever feel the air…

Un bărbat: Cu toate acestea, femeile nu simt niciodată aerul…

A woman: But they feel very much the smells…The smell of infidelity…

O femeie: Dar ele simt foarte mult mirosurile…Mirosul infidelității…

A man: Why do you think all the time that the men are some stallions?

Un bărbat: De ce crezi tot timpul că bărbații sunt niște armăsari?

A woman: For that I have seen only reprovable cases…

O femeie: Pentru că eu am văzut numai cazuri reprobabile…

A man: You speak subjectively!

Un bărbat: Vorbești în mod subiectiv!

A woman: We are subjective in everything we do.

O femeie: Suntem subiectivi în tot ceea ce facem.

A man: I can not agree with you! If we were entirely subjective we have not had common experiences. But we have common experiences!

Un bărbat: Nu pot fi de acord cu tine! Dacă am fi cu totul subiectivi n-am mai avea experiențe comune. Dar noi avem experiențe comune!

A woman: Of fact, the men do not know what women want.

O femeie: De fapt, bărbații nu știu ce vor femeile.

A man: The reciprocal is all at same of true.

Un bărbat: Reciproca e tot la fel de adevărată.

A woman: I would not be so sure! Most habits the men learn from their mothers. Ie the men are some missed women.

O femeie: N-aș fi atât de sigură! Cele mai multe obișnuințe bărbații le învață de la mamele lor. Adică bărbații sunt niște femei ratate.

A man: Now speak through you the feminist slogans. The ones in which the egalitarianism between man and woman is more presupposed than stressed.

Un bărbat: Acum vorbesc prin tine sloganurile feministe. Cele în care egalitarismul dintre bărbat și femeie e mai mult presupus decât subliniat.

The woman is silent.

Femeia tace.

The man looks himself in mirror.

Bărbatul se privește în oglindă.

A man: Have increased my white hairs.

Un bărbat: Mi s-au înmulțit firele de păr albe.

A woman: It’s a way?

O femeie: E un apropo?

A man: It’s a finding!

Un bărbat: E o constatare!

A woman: I thought that I am good only at the bleaching of the hair.

O femeie: Credeam că eu sunt bună numai la albirea părului.

A man: No, most often you’re expert in the loss of appetite! As now…

Un bărbat: Nu, cel mai adesea ești expertă în pierderea poftei de mâncare! Ca cum…

A woman: And why did you get married?!

O femeie: Și de ce te-ai mai căsătorit?!

A man: For that I have got you of wife! Of fact, as you well know, for that I have never escaped of your much love with who you were suffocating me.

Un bărbat: Pentru că te-am luat de nevastă! De fapt, așa cum bine știi, pentru că nu am mai scăpat de multa ta iubire cu care mă sufocai.

A woman: From where to where the love which…suffocates you? In you the love hibernates…

O femeie: De unde până unde iubirea care…te sufocă? În tine iubirea hibernează…

The man seeks the love in wallet.

Bărbatul își caută iubirea în portofel.

The woman seeks the love in email.

Femeia își caută iubirea în email.

And none founds the fattened dragonfly from insectary.

Și niciunul nu găsește libelula îngrășată din insectar.

Dă viață eroilor!: un proiect prețios al demnității românești

Proiectul național al Antenei 3: Dă viață eroilor!, în care putem să scriem viețile Eroilor Revoluției Române din decembrie 1989, e unul prețios pentru că prețuiește persoana și jertfa ei.

eroiiȘi când îi prețuim pe cei care ne-au dăruit libertatea și demnitatea atunci România renaște interior.

Fără această renaștere interioară prosperitatea nu ne unește ci ne dezbină și mai mult. Dar dacă avem în noi conștiința că datorăm ceva celor care ne-au precedat, atunci știm ceea ce trebuie să lăsăm celor care vin după noi.

Îi felicit pe inițiatorii proiectului și apreciez în mod deosebit acest fapt.

De aceea îi rog pe cei din familiile Eroilor, pe cunoscuții Eroilor și pe cei care au studiat viața lor să se implice în acest proiect plin de demnitate și de responsabilitate.

Aceasta e lista Eroilor Revoluției Române și numele înroșite sunt cele în care s-a depus efortul de a se contura viețile lor.

Haideți să facem din aceste nume niște nume vii pentru cei de azi!

Niște nume care să ne inspire la eroism, la demnitate, la patriotism, la verticalitate!