Verbe ale facerii la Sfântul Dosoftei

Parcurgând traducerile din Scriptură ale Sfântului Dosoftei, ne-am oprit la verbe ale facerii, care denumesc modul în care Dumnezeu a creat una sau alta dintre făpturi.

Ne-a uimit diversitatea acestor verbe, diversitate care aparține Scripturii, dar pentru care Dosoftei a găsit echivalente excepționale în limba română.

În Paremiile preste an, găsim: „Aceasta-i cartea faptului ceriului și pământului când să feace”…[1].

„Și plăzmui Dumnădzău pre omul, țărnă luând din pământ”[2].

„Și răsădi Dumnădzău raiu în Edem spre răsărite și pusă acolo pre omul ce plăzmui. […] Și luă Domnul Dumnădzău pre omul ce plăzmui și l-au pusu-l în raiul desfătării, să-l lucreadze și să-l ferească”[3].

„Și plămădi Dumnădzău încă din pământ toate pasările ceriului și fierile câmpului și le adusă cătră Adam, să vadză cum le va striga”[4].

„Și zidi Domnul Dumnădzău coasta carea luă din Adam de o feace femeaie și o aducă cătră Adam”[5].

În Psaltirea de-nțăles[6]: „voiu vedea ceriurile, lucrurile deagitelor Tale, luna și stealele carele Tu le-ai întemeiat” (Ps. 8, 4).

„Dumnădzău-i Cel ce mă încinse cu puteare […], Carele săvârșeaște picioarele ca a cerbului” (Ps. 17, 36).

„A Domnului iaste pământul și împlutura [umplerea] lui, lumea și toț carii lăcuesc într-însă. Acela pre mări l-au urdzâtu-l și pre părao l-au gătatu-l (Ps. 23, 1-2).

„Gasul Domnului ce tocmeaște cerbii”… (Ps. 28, 8).

„Din ceriu căută Domnul, vădzu pre toț fii omenești. […] Cela ce-au plăzmuit pre sângurătate inemile lor, Cela ce înțăleage toate lucrurile lor” (Ps. 32. 13, 15).

„A Ta iaste dzua și a Ta iaste noaptea, Tu dintreg feceș [făcuși] zorea [zorile] și soarele. Tu feceș toate hotarăl[e] pământului, vara și primăvara Tu plăzmuitu-le-ai (Ps. 73, 17-18).

„Cela ce-au împlântat urechea, au doară n-aude? Sau Cela ce-au plămădit ochiul, au doară nu socotește?” (Ps. 93, 9).

„Că a Lui iaste marea și Însuși au făcut pre însa și uscatul, mânule Lui plămădiră” (Ps. 94, 5).

„Cât să măriră lucrurile Tale, Doamne, toate cu-nțălepciune le feceș; […] Zmăul acesta cel [pe care l-ai] formuit”… (Ps. 103. 25, 28).

„Mânule Tale mă feaceră și mă plăzmuiră” (Ps. 118, 73).

„Celuia ce feace ceriurile cu înțălepciunea”… (Ps. 135, 5).

Așadar, Dumnezeu a făcut cerurile, a urzit pământul, a întemeiat luna și stelele, i-a plăsmuit pe oameni, a zidit femeia din coasta bărbatului, a plămădit păsările cerului și animalele pământului.

De asemenea, a plăsmuit inima în lăuntrul omului, i-a plămădit ochiul și i-a împlântat urechea.

A făcut zorii de ziuă și soarele, marea și uscatul și întinderea pământului, și a plăsmuit vara și primăvara.

Însă pe om l-a făcut și l-a plăsmuit cu mâinile Sale.

Pe Satana l-a formuit.

Glasul Domnului a tocmit cerbii și Dumnezeu a săvârșit oamenilor Sfinți picioare ca ale cerbului, alergătoare spre izvoarele adevărului și ale harului.

În Psaltirea versificată alegerea verbelor a depins și de rațiuni poetice și prozodice.

Totuși, adăugăm un verb din Psaltirea în versuri, și anume a închega (pe care nu l-am întâlnit anterior și pe care l-am remarcat a fi fost utilizat și de Eminescu pentru a desemna metamorfoza Luceafărului[7]):

„Din maică-mea din mătrice/ M-ai închegat, și Ț-voi zâce/ Cântare nepărăsâtă” (Ps. 70, 19-21);

„Tu ai închegat marea-n vârtute/ Când o ai despărțit cu vânt iute” (Ps. 73, 47-48);

Dumnezeu „au închegat pământul/ Dintr-apă cu cuvântul” (Ps. 135, 21-22)[8].


[1] Dosoftei, Paremiile preste an (Iași 1683), ediție critică, studiu introductiv, notă asupra ediției, note și glosar de Mădălina Ungureanu, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2012, p. 112.

[2] Ibidem. [3] Idem, p. 113. [4] Ibidem. [5] Idem, p. 115.

[6] Cf. Dosoftei, Psaltirea de-nțăles, text stabilit și studiu lingvistic de Mihaela Cobzaru, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2007.

[7] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/23/luceafarul-5/.

[8] Cf. Dosoftei, Opere 1. Versuri, ediție critică de N. A. Ursu, studiu introductiv de Al. Andriescu, Ed. Minerva, București, 1978.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *