The Priest of God

In the Orthodox Church, the priestly consciousness is an ecclesial reality and profound personal. It is the one that makes you to dare to serve God. And, from cheirotonia, when you serve something, you feel that you work through the grace of God.

În Biserica Ortodoxă, conștiința preoțească este o realitate eclesială și profund personală. Ea este cea care te face să îndrăznești să slujești lui Dumnezeu. Și, de la hirotonie, când slujești ceva, simți că lucrezi prin harul lui Dumnezeu.

What it means to be priest? It means as you have the conscience that God is working through you. But a real conscience, living, not illusory. For that you see that people clean themselves from passions through you, that the water sanctifies, that people are changing.

Ce înseamnă să fii preot? Înseamnă ca tu să ai conștiința că Dumnezeu lucrează prin tine. Dar o conștiință reală, vie, nu iluzorie. Pentru că vezi că oamenii se curățesc de patimi prin tine, că apa se sfințește, că oamenii se schimbă.

The priest is the ecclesial door to God’s glory. He justifies on people, on the one hand, with the word and with the example of his life and, on the other hand, through the holy services on which he performs.

Preotul este ușa eclesială spre slava lui Dumnezeu. El îi îndreptează pe oameni, pe de o parte, cu cuvântul și cu exemplul vieții sale iar, pe de altă parte, prin slujbele sfinte pe care le săvârșește.

Therefore, on right word, he is the priest of God. For that he participates, together with God, at the interior change, fundamental of people. He participates and cooperates at their salvation.

De aceea, pe drept cuvânt, el este preotul lui Dumnezeu. Pentru că el participă, împreună cu Dumnezeu, la schimbarea interioară, fundamentală a oamenilor. Participă și conclucrează la mântuirea lor.

Now, in the Great Lent, in addition to fasting and prayer, prostrations and readings, people often confess for that they want to impart with the Lord. And, as priest, you feel the longing of people after salvation from their confessions but and the efforts on which they make for to be new people.

Acum, în Postul mare, pe lângă post și rugăciune, metanii și citiri, oamenii se spovedesc des pentru că vor să se împărtășească cu Domnul. Și, ca preot, simți dorul oamenilor după mântuire din spovedaniilor lor dar și eforturile pe care le fac pentru a fi oameni noi.

And by that, the priest is related at the real temperature of the faithful, for that he feels what efforts they do for God. And he helps them to be themselves in their relation with God through all the advices on which he gives them.

Și prin asta, preotul este legat la temperatura reală a celor credincioși, pentru că el simte ce eforturi fac ei pentru Dumnezeu. Și el îi ajută să fie ei înșiși în relația lor cu Dumnezeu prin toate sfaturile pe care el li le dăruie.

The priest of God is married or monk, but, in his ministry, he is of all. Through him we acquire our relation with God and enrich it for us. Therefore is indispensable for us and for our salvation.

Preotul lui Dumnezeu este căsătorit sau monah, dar, în slujirea lui, el este al tururor. Prin el dobândim relația noastră cu Dumnezeu și ne-o îmbogățim. De aceea el este indispensabil pentru noi și pentru mântuirea noastră.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *