Acatistul Născătoarei de Dumnezeu [5]

De Dumnedzău îmblatâ stea deaca vădzurâ vlăhovnicii [regii magi], după zarea ei urmarâ și ca de un luminătoriu ținându-sâ de dânsâ, cu dânsâ cerca [căutau] pre Putearnicul Împărat. Și deaca agiunsârâ pre Cel neagiuns, să bucurarâ Lui strigând: Alliluia!

Vădzurâ otrocii [fiii] haldeilor pre mânule de Ficioarâ pre Cela ce-au zidit cu mâna pre oamenii și Domnitoriu [Stăpân] cugetându-L, săvai că [cu toate că] și de șerb luâ chip, nevoirâ cu dariurile să-I placâ și să strige cei [celei] blagoslovite:

Bucură-te, stealii nescăpătate Maicâ!
Bucură-te, zare cugetatei dzâle!
Bucură-te, că a-nșelăciunii cuptoriu l-ai stânsu-l!
Bucură-te, că a Svintei Troițe tăinuitor luminedz[i]!
Bucură-te, că pre muncitoiul cel fără de omenie l-ai scos din boerie!
Bucură-te, că Domn iubitoriu de oameni ai ivit pre Hristos!
Bucură-te, că scoț[i] [pe oameni] din leage păgâneascâ!
Bucură-te, că curețâșt[i] [ne cărățești] de lucrurile tinii!
Bucură-te, c-ai oprit închinăciunea de [la] foc [a vechilor magi]!
Bucură-te, c-ai schimbat fierbinteala cea de chin!
Bucură-te, credincioșilor povațâ de curățâe!
Bucură-te, tuturor rudelor [popoarelor] bucurie!
Bucură-te, nevaste nenevestitâ!

Strigător[i] [mărturisitori], de Dumnădzău purtător[i] deaca să feacerâ vâlhovnicii, să-nturnarâ la Vavilon, deaca Ț[i]-au împlutu-Ț[i] ursâtura [prorocia] și deaca Te strigarâ Hristos cătră toț[i], lăsând pre Irod ca pre un mincinos, ce nu știa să cânte: Alliluia!

Luminaș[i] în Eghipet lumina dereptâțâi, gonit-ai întunearecul minciunilor, că idolii lui, Doamne, nesuferind puterii Tale, cădzurâ, iar ceștia, ce să de dânș[ii] mântuirâ, acmu striga cătră Născătoarea lui Dumnădzău:

Bucură-te, rădicarea oamenilor!
Bucură-te, cădearea dracilor!
Bucură-te, c-ai călcat înșelăciunea amăgiturii!
Bucură-te, c-ai vădit vicleșugul idolilor!
Bucură-te, marea ce-ai necat pre faraonul cel cugetat [spiritual]!
Bucură-te, piatra ce-ai adăpat pre cei sătoș[i] de viațâ!
Bucură-te, stâlp de foc, povațâ celor din-tunearec!
Bucură-te, acoperemântul lumii, mai lat decât nuorul!
Bucură-te, hranâ de mannâ [mană] dătătoare!
Bucură-te, desfărătii ceii svinte slujitoare!
Bucură-te, țarâ giuruitâ [țara făgăduinței]!
Bucură-te, din carea curâ mieare și lapte!
Bucură-te, nevaste nenevestitâ!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *